bg_BG.json 28.1 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Security & Setup Warnings" : "Предупреждения за сигурност и настройки",
3
4
5
6
7
  "Cron" : "Крон",
  "Sharing" : "Споделяне",
  "Security" : "Сигурност",
  "Email Server" : "Имейл Сървър",
  "Log" : "Доклад",
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  "Authentication error" : "Възникна проблем с идентификацията",
  "Your full name has been changed." : "Пълното ти име е променено.",
  "Unable to change full name" : "Неуспешна промяна на пълното име.",
  "Files decrypted successfully" : "Успешно разшифроването на файловете.",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Неуспешно разшифроване на файловете ти, моля провери owncloud.log или попитай администратора.",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Неуспешно разшифроване на файловете ти, провери паролата си и опитай отново.",
  "Encryption keys deleted permanently" : "Ключовете за криптиране са безвъзвратно изтрити",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Неуспешно безвъзвратно изтриване на криптиращите ключове, моля провери своя owncloud.log или се свържи с админстратора.",
  "Couldn't remove app." : "Неуспешно премахване на приложението.",
  "Backups restored successfully" : "Резервното копие е успешно възстановено.",
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Неуспешно възстановяване на криптиращите ти ключове, моля провери owncloud.log или попитай администратора.",
  "Language changed" : "Езикът е променен",
  "Invalid request" : "Невалидна заявка",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Админът не може да премахне себе си от админ групата.",
  "Unable to add user to group %s" : "Неуспешно добавяне на потребител към групата %s.",
  "Unable to remove user from group %s" : "Неуспешно премахване на потребител от групата %s.",
  "Couldn't update app." : "Неуспешно обновяване на приложението.",
  "Wrong password" : "Грешна парола",
  "No user supplied" : "Липсва потребителско име",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Моля, посочете администраторската парола за възстановяване или всичката информация на потребителите ще бъде загубена.",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Грешна администраторска парола за възстановяване. Моля, провери паролата и опитай отново.",
  "Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Сървърът не позволява смяна на паролата, но ключът за криптиране беше успешно обновен.",
  "Unable to change password" : "Неуспешна смяна на паролата.",
31
32
33
  "Enabled" : "Включено",
  "Not enabled" : "Изключено",
  "Recommended" : "Препоръчано",
34
35
36
37
  "Group already exists." : "Грушата вече съществува.",
  "Unable to add group." : "Неуспешно добавяне на група.",
  "Unable to delete group." : "Неуспешно изтриване на група",
  "log-level out of allowed range" : "Ниво на проследяване \\(log-level\\) извън допустимия обхват",
38
39
40
41
42
43
  "Saved" : "Запис",
  "test email settings" : "провери имейл настройките",
  "If you received this email, the settings seem to be correct." : "Ако си получил този имейл, настройките са правилни.",
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Настъпи проблем при изпращането на имейла. Моля, провери настройките.",
  "Email sent" : "Имейлът е изпратен",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Трябва да зададеш своя имейл преди да можеш да изпратиш проверяващи имейли.",
44
45
46
47
48
49
50
  "Invalid mail address" : "невалиден адрес на електронна поща",
  "Unable to create user." : "Неуспешно създаване на потребител",
  "Your %s account was created" : "Твоя %s профил бе създаден",
  "Unable to delete user." : "Неуспешно изтриване на потребител",
  "Forbidden" : "Забранено",
  "Invalid user" : "Невалиден протребител",
  "Unable to change mail address" : "Неуспешна промяна на адрес на електронна поща",
51
  "Email saved" : "Имейла запазен",
52
53
54
55
56
57
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Сигурен ли си, че искащ да добавиш \"{domain}\" сигурен домейн?",
  "Add trusted domain" : "Добави сигурен домейн",
  "Sending..." : "Изпращане...",
  "All" : "Всички",
  "Please wait...." : "Моля изчакайте....",
  "Error while disabling app" : "Грешка при изключването на приложението",
58
59
  "Disable" : "Изключи",
  "Enable" : "Включи",
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
  "Error while enabling app" : "Грешка при включване на приложението",
  "Updating...." : "Обновява се...",
  "Error while updating app" : "Грешка при обновяване на приложението.",
  "Updated" : "Обновено",
  "Uninstalling ...." : "Премахване ...",
  "Error while uninstalling app" : "Грешка при премахването на приложението.",
  "Uninstall" : "Премахване",
  "Select a profile picture" : "Избери аватар",
  "Very weak password" : "Много слаба парола",
  "Weak password" : "Слаба парола",
  "So-so password" : "Не особено добра парола",
  "Good password" : "Добра парола",
  "Strong password" : "Сигурна парола",
  "Valid until {date}" : "Валиден до {date}",
  "Delete" : "Изтрий",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Разшифроване на файловете... Моля, изчакай, това може да отнеме време...",
  "Delete encryption keys permanently." : "Изтрий криптиращите ключове безвъзвратно.",
  "Restore encryption keys." : "Възстанови криптиращите ключове.",
  "Groups" : "Групи",
  "Unable to delete {objName}" : "Неуспешно изтриване на {objName}.",
  "Error creating group" : "Грешка при създаване на група.",
  "A valid group name must be provided" : "Очаква се валидно име на група",
  "deleted {groupName}" : "{groupName} изтрит",
  "undo" : "възтановяване",
84
  "no group" : "няма група",
85
86
87
  "never" : "никога",
  "deleted {userName}" : "{userName} изтрит",
  "add group" : "нова група",
88
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Промяна на паролата ще доведе до загуба на данни, защото възстановяване на данни не е включено за този потребител.",
89
90
91
  "A valid username must be provided" : "Валидно потребителско име трябва да бъде зададено.",
  "Error creating user" : "Грешка при създаване на потребител.",
  "A valid password must be provided" : "Валидна парола трябва да бъде зададена.",
92
  "A valid email must be provided" : "Валидна електронна поща трябва да бъде въведена",
93
  "__language_name__" : "__language_name__",
94
  "Personal Info" : "Лична Информация",
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
  "SSL root certificates" : "SSL root сертификати",
  "Encryption" : "Криптиране",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Всичко (фатални проблеми, грешки, предупреждения, информация, дебъгване)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Информация, предупреждения, грешки и фатални проблеми",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Предупреждения, грешки и фатални проблеми",
  "Errors and fatal issues" : "Грешки и фатални проблеми",
  "Fatal issues only" : "Само фатални проблеми",
  "None" : "Няма",
  "Login" : "Вход",
  "Plain" : "Не защитен",
  "NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "Security Warning" : "Предупреждение за Сигурноста",
  "You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "В момента използваш HTTP, за да посетиш %s. Силно препоръчваме да настроиш съвръра си да използва HTTPS.",
  "Setup Warning" : "Предупреждение за Настройките",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP е настроен да премахва inline doc блокове. Това може да превърне няколко основни приложения недостъпни.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Това може да се дължи на cache/accelerator като Zend OPache или eAccelerator.",
  "Database Performance Info" : "Информацията за Прозиводителност на Базата Данни",
  "SQLite is used as database. For larger installations we recommend to change this. To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Настоящата база данни е SQLite. За по-големи инсталации препоръчваме да я смениш. За да преминеш към друга база данни използвай следната команда от командния ред: 'occ db:convert-type'",
115
116
  "Microsoft Windows Platform" : "Платформа Microsoft Windows",
  "Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Вашия сървър работи на Microsoft Windows. Ние горещо препоръчваме Linux.",
117
118
119
120
121
122
123
  "Module 'fileinfo' missing" : "Модулът 'fileinfo' липсва",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP модулът 'fileinfo' липсва. Силно препоръчваме този модъл да бъде добавен, за да бъдат постигнати най-добри резултати при mime-type откриването.",
  "PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP таблицата от символи не е настроена за UTF-8",
  "PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP таблицата от символи не е настроена за UTF-8. Това може да предизвика големи проблеми с не ASCII символи в имена на файлове. Силно перпоръчваме да промените стойноста на 'defaul_charset' в php.ini до 'UTF-8'.",
  "Locale not working" : "Местоположението не работи",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Системните настройки за местоположение не могат да бъдат промени на такива, подържащи UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Това означва, че може да има проблеми с определини символи в имената на файловете.",
124
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Силно препоръчваме инсталиране на необходимите паките на системата, за поддръжка на следните местоположения: %s.",
125
  "URL generation in notification emails" : "Генериране на URL в имейлите за известяване",
126
127
  "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Ако инсталацията не е в основата на вашия домейн и използва системния cron, могат да възникнат проблеми с генерирането на URLи. За избягване на тези проблеми, моля настройте <code>overwrite.cli.url</code> опцията в config.php файла с мрежовия път към вашята инсталация (Вероятно : \\\"%s\\\")",
  "Configuration Checks" : "Проверки на конфигурацията",
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
  "No problems found" : "Не са открити проблеми",
  "Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Моля, провери <a href='%s'>ръководството за инсталиране</a> отново.",
  "Last cron was executed at %s." : "Последният cron се изпълни в %s.",
  "Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Последният cron се изпълни в %s. Това е преди повече от час, нещо не както трябва.",
  "Cron was not executed yet!" : "Cron oще не е изпълнен!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Изпълни по едно задание с всяка заредена страница.",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php е регистриран към webcron да се свързва с cron.php всеки 15 минути по http.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Изполвай системната cron service, за връзка с cron.php файла всеки 15 минути.",
  "Allow apps to use the Share API" : "Разреши приложенията да използват Share API.",
  "Allow users to share via link" : "Разреши потребителите да споделят с връзка",
  "Enforce password protection" : "Изискай защита с парола.",
  "Allow public uploads" : "Разреши общодостъпно качване",
140
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Разреши потребителите да изпращат имейл уведомления за споделени файлове.",
141
142
143
144
145
146
  "Set default expiration date" : "Заложи дата на изтичане по подразбиране",
  "Expire after " : "Изтечи след",
  "days" : "дена",
  "Enforce expiration date" : "Изисквай дата на изтичане",
  "Allow resharing" : "Разреши пресподеляне.",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Ограничи потребителите, така че да могат да споделят само с други потребители в своите групи.",
147
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Разреши потребителите да изпращат уведомителни писма за споделени файлове към други потребители.",
148
149
150
151
  "Exclude groups from sharing" : "Забрани групи да споделят",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Тези групи ще могат да получават споделения, но няма да могат самите те да споделят.",
  "Enforce HTTPS" : "Изисквай HTTPS",
  "Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Задължава клиента да се свързва с %s през криптирана връзка.",
152
153
  "Enforce HTTPS for subdomains" : "Изисквай HTTPS за под домейни",
  "Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "Задължава клиента да се свързва с %s и негови под домейни през криптирана връзка.",
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
  "Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Моля свържи се с твоя %s през HTTPS, за да включиш или изключиш SSL задължаването.",
  "This is used for sending out notifications." : "Това се използва за изпращане на уведомления.",
  "Send mode" : "Режим на изпращане",
  "From address" : "От адрес",
  "mail" : "поща",
  "Authentication method" : "Метод за отризиране",
  "Authentication required" : "Нужна е идентификация",
  "Server address" : "Адрес на сървъра",
  "Port" : "Порт",
  "Credentials" : "Потр. име и парола",
  "SMTP Username" : "SMTP Потребителско Име",
  "SMTP Password" : "SMTP Парола",
  "Store credentials" : "Запазвай креденциите",
  "Test email settings" : "Настройки на проверяващия имейл",
  "Send email" : "Изпрати имейл",
  "Log level" : "Детайли на доклада",
170
  "Download logfile" : "Изтегли log файла",
171
172
  "More" : "Още",
  "Less" : "По-малко",
173
  "The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!" : "Log файла е по-голям от 100MB. Изтеглянето му може да отнеме време!",
174
175
176
177
178
179
180
181
182
  "Version" : "Версия",
  "Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Разработен от <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud обществото</a>, <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">кодът</a> е лицензиран под <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>.",
  "More apps" : "Още приложения",
  "Add your app" : "Добавете Ваше приложение",
  "by" : "от",
  "licensed" : "лицензирано",
  "Documentation:" : "Документация:",
  "User Documentation" : "Потребителска Документация",
  "Admin Documentation" : "Админ Документация",
183
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Това приложение не може да бъде инсталирано, защото следните зависимости не са удовлетворени:",
184
185
186
  "Update to %s" : "Обнови до %s",
  "Enable only for specific groups" : "Включи само за определени групи",
  "Uninstall App" : "Премахни Приложението",
187
  "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Здрасти,<br><br>Само да ти кажа, че имаш %s профил<br><br> Потребителя ти е: %s<br>Достъпи го: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
188
  "Cheers!" : "Поздрави!",
189
  "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Здрасти,\n\nСамо да ти кажа, че имаш %s профил.\n\nПотребителя ти е: %s\nДостъпи го: %s\n",
190
191
192
193
194
195
  "Administrator Documentation" : "Административна Документация",
  "Online Documentation" : "Документация в Интернет",
  "Forum" : "Форум",
  "Bugtracker" : "Докладвани грешки",
  "Commercial Support" : "Платена Поддръжка",
  "Get the apps to sync your files" : "Изтегли програми за синхронизиране на файловете ти",
196
197
198
  "Desktop client" : "Клиент за настолен компютър",
  "Android app" : "Андроид приложение",
  "iOS app" : "iOS приложение",
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
  "If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">spread the word</a>!" : "Ако искаш да помогнеш на проекта:\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">присъедини се и пиши код</a>\n\t\tили\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">разпространи мълвата</a>!",
  "Show First Run Wizard again" : "Покажи Настройките за Първоначално Зареждане отново",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Използвал си <strong>%s</strong> от наличните <strong>%s</strong>.",
  "Password" : "Парола",
  "Your password was changed" : "Паролата ти е промена.",
  "Unable to change your password" : "Неуспешна промяна на паролата.",
  "Current password" : "Текуща парола",
  "New password" : "Нова парола",
  "Change password" : "Промяна на паролата",
  "Full Name" : "Пълно Име",
209
  "No display name set" : "Няма настроено екранно име",
210
211
212
  "Email" : "Имейл",
  "Your email address" : "Твоят имейл адрес",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Въведи имейл, за да включиш функцията за възстановяване на паролата и уведомления.",
213
  "No email address set" : "Няма настроен адрес на електронна поща",
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
  "Profile picture" : "Аватар",
  "Upload new" : "Качи нов",
  "Select new from Files" : "Избери нов от Файловете",
  "Remove image" : "Премахни изображението",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Png или jpg. Най-добре в квадратни размери, но ще имаш възможност да го изрежеш.",
  "Your avatar is provided by your original account." : "Твоят аватар е взет от оригиналния ти профил.",
  "Cancel" : "Отказ",
  "Choose as profile image" : "Избери като аватар",
  "Language" : "Език",
  "Help translate" : "Помогни с превода",
  "Common Name" : "Познато Име",
  "Valid until" : "Валиден до",
  "Issued By" : "Издаден От",
  "Valid until %s" : "Валиден до %s",
  "Import Root Certificate" : "Внасяне на Root Сертификат",
  "The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Приложението за криптиране вече не е включено, моля разшифрирай всичките си файлове.",
  "Log-in password" : "Парола за вписване",
  "Decrypt all Files" : "Разшифровай всички Файлове",
  "Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Криптиращите ти ключове са преместени на резервно място. Ако нещо се случи ще можеш да възстановиш ключовете. Изтрий ги единствено ако си сигурен, че всички файлове са успешно разшифровани.",
  "Restore Encryption Keys" : "Възстанови Криптиращи Ключове",
  "Delete Encryption Keys" : "Изтрий Криптиращи Ключове",
  "Show storage location" : "Покажи място за запис",
  "Show last log in" : "Покажи последно вписване",
237
238
  "Send email to new user" : "Изпращай писмо към нов потребител",
  "Show email address" : "Покажи адреса на електронната поща",
239
  "Username" : "Потребителско Име",
240
  "E-Mail" : "Електронна поща",
241
242
243
  "Create" : "Създаване",
  "Admin Recovery Password" : "Възстановяване на Администраторска Парола",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Въведи паролата за възстановяване, за да възстановиш файловете на потребителите при промяна на паролата.",
244
  "Search Users" : "Търси Потребители",
245
246
247
248
249
250
251
252
  "Add Group" : "Добави Група",
  "Group" : "Група",
  "Everyone" : "Всички",
  "Admins" : "Администратори",
  "Default Quota" : "Квота по подразбиране",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Моля, въведи квота за заделено място (пр. \"512 MB\" или \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Неограничено",
  "Other" : "Друга...",
253
  "Group Admin for" : "Групов администратор за",
254
255
256
257
258
  "Quota" : "Квота",
  "Storage Location" : "Място за Запис",
  "Last Login" : "Последно Вписване",
  "change full name" : "промени пълното име",
  "set new password" : "сложи нова парола",
259
  "change email address" : "Смени адреса на елетронната поща",
260
261
262
  "Default" : "По подразбиране"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}