bg_BG.json 19.3 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
{ "translations": {
  "Cannot write into \"config\" directory!" : "Неуспешен опит за запис в \"config\" папката!",
  "This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" : "Това може да бъде решено единствено като разрешиш на уеб сървъра да пише в config папката.",
  "See %s" : "Виж %s",
  "This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "Това обикновено може да бъде оправено като %s даде разрешение на уеб сървъра да записва в config папката %s.",
  "Sample configuration detected" : "Открита е примерна конфигурация",
  "It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Усетено беше че примерната конфигурация е копирана. Това може да развли инсталацията ти и не се поддържа. Моля, прочети документацията преди да правиш промени на config.php",
  "Help" : "Помощ",
  "Personal" : "Лични",
  "Settings" : "Настройки",
  "Users" : "Потребители",
  "Admin" : "Админ",
  "Recommended" : "Препоръчано",
  "App \\\"%s\\\" can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "Приложението \\\"%s\\\" не може да бъде инсталирано, защото не е съвместимо с тази версия на ownCloud.",
  "No app name specified" : "Не е зададено име на преложението",
  "Unknown filetype" : "Непознат тип файл.",
  "Invalid image" : "Невалидно изображение.",
18
19
  "Database Error" : "Грешка в базата данни",
  "Please contact your system administrator." : "Моля, свържи се с админстратора.",
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
  "web services under your control" : "уеб услуги под твой контрол",
  "App directory already exists" : "Папката на приложението вече съществува.",
  "Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Неуспешно създаване на папката за приложението. Моля, оправете разрешенията. %s",
  "No source specified when installing app" : "Не е зададен източник при инсталацията на приложението.",
  "No href specified when installing app from http" : "Липсва съдържанието на връзката за инсталиране на приложението",
  "No path specified when installing app from local file" : "Не е зададен пътя до локалния файл за инсталиране на приложението.",
  "Archives of type %s are not supported" : "Архиви от тип %s не се подържат",
  "Failed to open archive when installing app" : "Неуспешно отваряне на архив по времен на инсталацията на приложението.",
  "App does not provide an info.xml file" : "Приложенението не добавило info.xml",
  "App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Приложението няма да бъде инсталирано, защото използва неразрешен код.",
  "App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Приложението няма да бъде инсталирано, защото не е съвместимо с текущата версия на ownCloud.",
  "App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Приложението няма да бъде инсталирано, защото съдържа <shipped>true</shipped>, който таг не е разрешен за не ship-нати приложения.",
  "App can't be installed because the version in info.xml/version is not the same as the version reported from the app store" : "Приложението няма да бъде инсталирано, защото версията в info.xml/version не съвпада с версията публикувана в магазина за приложения.",
  "Application is not enabled" : "Приложението не е включено",
  "Authentication error" : "Проблем с идентификацията",
  "Token expired. Please reload page." : "Изтекла сесия. Моля, презареди страницата.",
  "Unknown user" : "Непознат потребител",
  "%s enter the database username." : "%s въведи потребителско име за базата данни.",
  "%s enter the database name." : "%s въведи име на базата данни.",
  "%s you may not use dots in the database name" : "%s, не може да ползваш точки в името на базата данни.",
  "MS SQL username and/or password not valid: %s" : "Невалидно MS SQL потребителско име и/или парола: %s.",
  "You need to enter either an existing account or the administrator." : "Необходимо е да въведеш съществуващ профил или като администратор.",
  "MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "MySQL/MariaDB потребителското име и/или паролата са невалидни.",
  "DB Error: \"%s\"" : "Грешка в базата данни: \"%s\".",
  "Offending command was: \"%s\"" : "Проблемната команда беше: \"%s\".",
  "MySQL/MariaDB user '%s'@'localhost' exists already." : "MySQL/MariaDB потребител '%s'@'localhost' вече съществува.",
  "Drop this user from MySQL/MariaDB" : "Премахни този потребител от MySQL/MariaDB.",
  "MySQL/MariaDB user '%s'@'%%' already exists" : "MySQL/MariaDB потребител '%s'@'%%' вече съществува.",
  "Drop this user from MySQL/MariaDB." : "Премахни този потребител от MySQL/MariaDB.",
  "Oracle connection could not be established" : "Oracle връзка не можа да се осъществи.",
  "Oracle username and/or password not valid" : "Невалидно Oracle потребителско име и/или парола.",
  "Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Проблемната команда беше: \"%s\", име: %s, парола: %s.",
  "PostgreSQL username and/or password not valid" : "Невалидно PostgreSQL потребителско име и/или парола.",
  "Set an admin username." : "Задай потребителско име за администратор.",
  "Set an admin password." : "Задай парола за администратор.",
  "Can't create or write into the data directory %s" : "Неуспешно създаване или записване в \"data\" папката %s",
  "%s shared »%s« with you" : "%s сподели »%s« с теб",
  "Sharing %s failed, because the file does not exist" : "Неуспешно споделяне на %s, защото файлът не съществува.",
  "You are not allowed to share %s" : "Не ти е разрешено да споделяш %s.",
  "Sharing %s failed, because the user %s is the item owner" : "Споделяне на %s е неуспешно, защото потребител %s е оригиналния собственик.",
  "Sharing %s failed, because the user %s does not exist" : "Неуспешно споделяне на %s, защото потребител %s не съществува.",
  "Sharing %s failed, because the user %s is not a member of any groups that %s is a member of" : "Неуспешно споделяне на %s, защото %s не е член никоя от групите, в които %s членува.",
  "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Неуспешно споделяне на %s, защото това съдържание е вече споделено с %s.",
  "Sharing %s failed, because the group %s does not exist" : "Неупешно споделяне на %s, защото групата %s не съществува.",
  "Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "Неуспешно споделяне на %s, защото %s не е член на групата %s.",
  "You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Трябва да зададеш парола, за да създадеш общодостъпен линк за споделяне, само защитени с пароли линкове са разрешени.",
  "Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Неуспешно споделяне на %s, защото споделянето посредством връзки не е разрешено.",
  "Share type %s is not valid for %s" : "Споделянето на тип %s не валидно за %s.",
  "Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Неуспешна промяна на правата за достъп за %s, защото промените надвишават правата на достъп дадени на %s.",
  "Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Неуспешна промяна на правата за достъп за %s, защото съдържанието не е открито.",
  "Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Неуспешно задаване на дата на изтичане. Споделни папки или файлове не могат да изтичат по-късно от %s след като са били споделени",
  "Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Неуспешно задаване на дата на изтичане. Датата на изтичане е в миналото",
  "Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Споделянето на сървърния %s трябва да поддържа OCP\\Share_Backend интерфейс.",
  "Sharing backend %s not found" : "Споделянето на сървърния %s не е открито.",
  "Sharing backend for %s not found" : "Споделянето на сървъра за %s не е открито.",
  "Sharing %s failed, because the user %s is the original sharer" : "Споделяне на %s е неуспешно, защото потребител %s е оригиналния собственик.",
  "Sharing %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Неуспешно споделяне на %s, защото промените надвишават правата на достъп дадени на %s.",
  "Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "Неуспешно споделяне на %s, защото повторно споделяне не е разрешено.",
  "Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "Неуспешно споделяне на %s, защото не е открит първоизточникът на %s, за да бъде споделяне по сървъра.",
  "Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Неуспешно споделяне на %s, защото файлът не може да бъде намерен в кеша.",
  "Could not find category \"%s\"" : "Невъзможно откриване на категорията \"%s\".",
  "seconds ago" : "преди секунди",
  "_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["","преди %n минути"],
  "_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["","преди %n часа"],
  "today" : "днес",
  "yesterday" : "вчера",
  "_%n day go_::_%n days ago_" : ["","преди %n дена"],
  "last month" : "миналия месец",
  "_%n month ago_::_%n months ago_" : ["","преди %n месеца"],
  "last year" : "миналата година",
  "years ago" : "преди години",
  "Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Само следните символи са разрешени в потребителското име: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", и \"_.@-\".",
  "A valid username must be provided" : "Валидно потребителско име трябва да бъде зададено.",
  "A valid password must be provided" : "Валидна парола трябва да бъде зададена.",
  "The username is already being used" : "Това потребителско име е вече заето.",
  "No database drivers (sqlite, mysql, or postgresql) installed." : "Липсват инсталирани драйвери за бази данни(sqlite, mysql или postgresql).",
  "Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "Правата за достъп обикновено могат да бъдат оправени като %s даде разрешение на уеб сървъра да пише в root папката %s.",
  "Cannot write into \"config\" directory" : "Неуспешен опит за запис в \"config\" папката.",
  "Cannot write into \"apps\" directory" : "Неуспешен опит за запис в \"apps\" папката.",
  "This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "Това обикновено може да бъде оправено като %s даде разрешение на уеб сървъра да записва в app папката %s или като изключи магазина за приложения в config файла.",
  "Cannot create \"data\" directory (%s)" : "Неуспешен опит за създаване на \"data\" папката (%s).",
  "This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "Това обикновено може да бъде оправено като <a href=\"%s\" target=\"_blank\">дадеш разрешение на уеб сървъра да записва в root папката</a>.",
  "Setting locale to %s failed" : "Неуспешно задаване на %s като настройка език-държава.",
  "Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Моля, инсталирай едно от следните език-държава на сървъра и рестартирай уеб сървъра.",
  "Please ask your server administrator to install the module." : "Моля, поискай твоят администратор да инсталира модула.",
  "PHP module %s not installed." : "PHP модулът %s не е инсталиран.",
  "PHP %s or higher is required." : "Изисква се PHP %s или по-нова.",
  "Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Моля, поискай твоят администратор да обнови PHP до най-новата верския. Твоята PHP версия вече не се поддържа от ownCloud и PHP общността.",
  "PHP Safe Mode is enabled. ownCloud requires that it is disabled to work properly." : "PHP Safe Mode е включен. ownCloud изисква този режим да бъде изключен, за да функионира нормално.",
  "PHP Safe Mode is a deprecated and mostly useless setting that should be disabled. Please ask your server administrator to disable it in php.ini or in your webserver config." : "PHP Safe Mode е непропръчителна и общо взето безсмислена настройка и трябва да бъде изключена. Моля, поискай твоя администратор да я изключи ви php.ini или в конфигурацията на уве сървъра.",
  "Magic Quotes is enabled. ownCloud requires that it is disabled to work properly." : "Magic Quotes е включен. ownCloud изисква да е изключен, за да функнионира нормално.",
  "Magic Quotes is a deprecated and mostly useless setting that should be disabled. Please ask your server administrator to disable it in php.ini or in your webserver config." : "Magic Quotes е непропръчителна и общо взето безсмислена настройка и трябва да бъде изключена. Моля, поискай твоя администратор да я изключи ви php.ini или в конфигурацията на уве сървъра.",
  "PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "PHP модулите са инсталирани, но все още се обявяват като липсващи?",
  "Please ask your server administrator to restart the web server." : "Моля, поискай от своя администратор да рестартира уеб сървъра.",
  "PostgreSQL >= 9 required" : "Изисква се PostgreSQL >= 9",
  "Please upgrade your database version" : "Моля, обнови базата данни.",
  "Error occurred while checking PostgreSQL version" : "Настъпи грешка при проверката на версията на PostgreSQL.",
  "Please make sure you have PostgreSQL >= 9 or check the logs for more information about the error" : "Моля, увери се, че PostgreSQL >= 9 или провери докладите за повече информация относно грешката.",
  "Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "Моля, промени правата за достъп на 0770, за да не може директорията да бъде видяна от други потребители.",
  "Data directory (%s) is readable by other users" : "Data папката (%s) може да бъде разгледана от други потребители",
  "Data directory (%s) is invalid" : "Data папката (%s) e невалидна",
  "Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Моля, увери се, че data папката съдържа файл \".ocdata\" в себе си.",
  "Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Неуспешен опит за ексклузивен достъп от типa %d върху \"%s\"."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}