ca.json 17.3 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
{ "translations": {
  "Enabled" : "Activat",
  "Authentication error" : "Error d'autenticació",
  "Your full name has been changed." : "El vostre nom complet ha canviat.",
  "Unable to change full name" : "No s'ha pogut canviar el nom complet",
  "Group already exists" : "El grup ja existeix",
  "Unable to add group" : "No es pot afegir el grup",
  "Files decrypted successfully" : "Els fitxers s'han desencriptat amb èxit",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "No es poden desencriptar els fitxers. Comproveu owncloud.log o demaneu-ho a l'administrador.",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "No s'han pogut desencriptar els fitxers, comproveu la contrasenya i proveu-ho de nou",
  "Encryption keys deleted permanently" : "Les claus d'encriptació s'han esborrat permanentment",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "No es poden esborrar les claus d'encriptació. Comproveu owncloud.log o demaneu-ho a l'administrador.",
  "Couldn't remove app." : "No s'ha pogut eliminar l'aplicació",
  "Email saved" : "S'ha desat el correu electrònic",
  "Invalid email" : "El correu electrònic no és vàlid",
  "Unable to delete group" : "No es pot eliminar el grup",
  "Unable to delete user" : "No es pot eliminar l'usuari",
  "Backups restored successfully" : "Les còpies de seguretat s'han restablert correctament",
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "No es poden restablir les claus d'encriptació. Comproveu owncloud.log o demaneu-ho a l'administrador.",
  "Language changed" : "S'ha canviat l'idioma",
  "Invalid request" : "Sol·licitud no vàlida",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Els administradors no es poden eliminar del grup admin",
  "Unable to add user to group %s" : "No es pot afegir l'usuari al grup %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "No es pot eliminar l'usuari del grup %s",
  "Couldn't update app." : "No s'ha pogut actualitzar l'aplicació.",
  "Wrong password" : "Contrasenya incorrecta",
  "No user supplied" : "No heu proporcionat cap usuari",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Sisplau, proporcioneu una contrasenya de recuperació d'administrador, altrament totes les dades d'usuari es perdran",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "La contrasenya de recuperació d'administrador és incorrecta. Comproveu-la i torneu-ho a intentar.",
  "Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "El dorsal no permet canviar la contrasenya, però la clau d'encripació d'usuaris s'ha actualitzat correctament.",
  "Unable to change password" : "No es pot canviar la contrasenya",
  "Saved" : "Desat",
  "test email settings" : "prova l'arranjament del correu",
  "If you received this email, the settings seem to be correct." : "Si rebeu aquest correu sembla que l'arranjament del correu és correcte.",
  "Email sent" : "El correu electrónic s'ha enviat",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Heu d'establir un nom d'usuari abans de poder enviar correus de prova.",
  "Sending..." : "Enviant...",
  "All" : "Tots",
  "Please wait...." : "Espereu...",
  "Error while disabling app" : "Error en desactivar l'aplicació",
  "Disable" : "Desactiva",
  "Enable" : "Habilita",
  "Error while enabling app" : "Error en activar l'aplicació",
  "Updating...." : "Actualitzant...",
  "Error while updating app" : "Error en actualitzar l'aplicació",
  "Updated" : "Actualitzada",
  "Uninstalling ...." : "Desintal·lant ...",
  "Error while uninstalling app" : "Error en desinstal·lar l'aplicació",
  "Uninstall" : "Desinstal·la",
  "Select a profile picture" : "Seleccioneu una imatge de perfil",
  "Very weak password" : "Contrasenya massa feble",
  "Weak password" : "Contrasenya feble",
  "So-so password" : "Contrasenya passable",
  "Good password" : "Contrasenya bona",
  "Strong password" : "Contrasenya forta",
  "Delete" : "Esborra",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Desencriptant fitxers... Espereu, això pot trigar una estona.",
  "Delete encryption keys permanently." : "Esborra les claus d'encriptació permanentment.",
  "Restore encryption keys." : "Esborra les claus d'encripació.",
  "Groups" : "Grups",
  "Unable to delete {objName}" : "No es pot eliminar {objName}",
  "Error creating group" : "Error en crear el grup",
  "A valid group name must be provided" : "Heu de facilitar un nom de grup vàlid",
  "deleted {groupName}" : "eliminat {groupName}",
  "undo" : "desfés",
  "never" : "mai",
  "deleted {userName}" : "eliminat {userName}",
  "add group" : "afegeix grup",
  "A valid username must be provided" : "Heu de facilitar un nom d'usuari vàlid",
  "Error creating user" : "Error en crear l'usuari",
  "A valid password must be provided" : "Heu de facilitar una contrasenya vàlida",
  "Warning: Home directory for user \"{user}\" already exists" : "Avís: la carpeta Home per l'usuari \"{user}\" ja existeix",
  "__language_name__" : "Català",
  "SSL root certificates" : "Certificats SSL root",
  "Encryption" : "Xifrat",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Tot (problemes fatals, errors, avisos, informació, depuració)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Informació, avisos, errors i problemes fatals",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Avisos, errors i problemes fatals",
  "Errors and fatal issues" : "Errors i problemes fatals",
  "Fatal issues only" : "Només problemes fatals",
  "None" : "Cap",
  "Login" : "Inici de sessió",
  "Plain" : "Pla",
  "NT LAN Manager" : "Gestor NT LAN",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "Security Warning" : "Avís de seguretat",
  "You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Esteu accedint %s a través de HTTP. Us recomanem fermament que configureu el servidor perquè requereixi HTTPS.",
  "Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "La carpeta de dades i els vostres fitxersprobablement són accessibles des d'Internet. La fitxer .htaccess no funciona. Us recomanem que configureu el servidor web de tal manera que la carpeta de dades no sigui accessible o que moveu la carpeta de dades fora de l'arrel de documents del servidor web.",
  "Setup Warning" : "Avís de configuració",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Aparentment PHP està configurat per mostrar blocs en línia de documentació. Això farà que algunes aplicacions core siguin inaccessibles.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Això probablement està provocat per una cau/accelerador com Zend OPcache o eAccelerator.",
  "Database Performance Info" : "Informació del rendiment de la base de dades",
  "SQLite is used as database. For larger installations we recommend to change this. To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "S'utilitza SQLite com a base de dades. Per instal·lacions grans recomanem que la canvieu. Per migrar a una altra base de dades useu l'eina d'intèrpret d'ordres 'occ db:convert-type'",
  "Module 'fileinfo' missing" : "No s'ha trobat el mòdul 'fileinfo'",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "El mòdul de PHP 'fileinfo' no s'ha trobat. Us recomanem que habiliteu aquest mòdul per obtenir millors resultats amb la detecció mime-type.",
  "Your PHP version is outdated" : "La versió de PHP és obsoleta",
  "Your PHP version is outdated. We strongly recommend to update to 5.3.8 or newer because older versions are known to be broken. It is possible that this installation is not working correctly." : "La versió de PHP és obsoleta. Us recomanem fermament que actualitzeu a la versió 5.3.8 o superior perquè les versions anteriors no funcionen. La instal·lació podria no funcionar correctament.",
  "Locale not working" : "Locale no funciona",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "No s'ha pogut establir cap localització del sistema amb suport per UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Això podria comportar problemes amb alguns caràcters en els noms dels fitxer.",
  "We strongly suggest to install the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Us recomanem que instal·leu els paquets necessaris en el sistema per donar suport a alguna de les localitzacions següents: %s",
  "Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Comproveu les <a href='%s'>guies d'instal·lació</a>.",
  "Cron" : "Cron",
  "Last cron was executed at %s." : "L'últim cron s'ha executat el %s",
  "Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "L'últim cron es va executar a %s. Fa més d'una hora, alguna cosa sembla que va malament.",
  "Cron was not executed yet!" : "El cron encara no s'ha executat!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Executa una tasca per cada paquet carregat",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php està registrat en un servei webcron que fa una crida a cron.php cada 15 minuts a través de http.",
  "Sharing" : "Compartir",
  "Allow apps to use the Share API" : "Permet que les aplicacions utilitzin l'API de compartir",
  "Allow users to share via link" : "Permet als usuaris compartir a través d'enllaços",
  "Enforce password protection" : "Reforça la protecció amb contrasenya",
  "Allow public uploads" : "Permet pujada pública",
  "Set default expiration date" : "Estableix la data de venciment",
  "Expire after " : "Venciment després de",
  "days" : "dies",
  "Enforce expiration date" : "Força la data de venciment",
  "Allow resharing" : "Permet compartir de nou",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Permet als usuaris compartir només amb usuaris del seu grup",
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Permet als usuaris enviar notificacions de fitxers compartits per correu ",
  "Exclude groups from sharing" : "Exclou grups de compartició",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Aquests fitxers encara podran rebre compartits, però no podran iniciar-los.",
  "Security" : "Seguretat",
  "Enforce HTTPS" : "Força HTTPS",
  "Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Força la connexió dels clients a %s a través d'una connexió encriptada.",
  "Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Connecteu a %s a través de HTTPS per habilitar o inhabilitar l'accés SSL.",
  "Email Server" : "Servidor de correu",
  "This is used for sending out notifications." : "S'usa per enviar notificacions.",
  "Send mode" : "Mode d'enviament",
  "From address" : "Des de l'adreça",
  "mail" : "correu electrònic",
  "Authentication method" : "Mètode d'autenticació",
  "Authentication required" : "Es requereix autenticació",
  "Server address" : "Adreça del servidor",
  "Port" : "Port",
  "Credentials" : "Credencials",
  "SMTP Username" : "Nom d'usuari SMTP",
  "SMTP Password" : "Contrasenya SMTP",
  "Test email settings" : "Prova l'arranjament del correu",
  "Send email" : "Envia correu",
  "Log" : "Registre",
  "Log level" : "Nivell de registre",
  "More" : "Més",
  "Less" : "Menys",
  "Version" : "Versió",
  "Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Desenvolupat per la <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">comunitat ownCloud</a>, el <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">codi font</a> té llicència <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>.",
  "More apps" : "Més aplicacions",
  "by" : "per",
  "Documentation:" : "Documentació:",
  "User Documentation" : "Documentació d'usuari",
  "Admin Documentation" : "Documentació d'administrador",
  "Enable only for specific groups" : "Activa només per grups específics",
  "Uninstall App" : "Desinstal·la l'aplicació",
  "Administrator Documentation" : "Documentació d'administrador",
  "Online Documentation" : "Documentació en línia",
  "Forum" : "Fòrum",
  "Bugtracker" : "Seguiment d'errors",
  "Commercial Support" : "Suport comercial",
  "Get the apps to sync your files" : "Obtingueu les aplicacions per sincronitzar els vostres fitxers",
  "If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">spread the word</a>!" : "Si voleu ajudar al projecte \n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">uniu-vos al seu desenvolupament</a>\n\t\to\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">promoveu-lo</a>!",
  "Show First Run Wizard again" : "Torna a mostrar l'assistent de primera execució",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Heu utilitzat <strong>%s</strong> d'un total disponible de <strong>%s</strong>",
  "Password" : "Contrasenya",
  "Your password was changed" : "La seva contrasenya s'ha canviat",
  "Unable to change your password" : "No s'ha pogut canviar la contrasenya",
  "Current password" : "Contrasenya actual",
  "New password" : "Contrasenya nova",
  "Change password" : "Canvia la contrasenya",
  "Full Name" : "Nom complet",
  "Email" : "Correu electrònic",
  "Your email address" : "Correu electrònic",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Ompliu una adreça de correu per poder recuperar la contrasenya i rebre notificacions",
  "Profile picture" : "Foto de perfil",
  "Upload new" : "Puja'n una de nova",
  "Select new from Files" : "Selecciona'n una de nova dels fitxers",
  "Remove image" : "Elimina imatge",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Pot ser png o jpg. Idealment quadrada, però podreu retallar-la.",
  "Your avatar is provided by your original account." : "El vostre compte original proporciona l'avatar.",
  "Cancel" : "Cancel·la",
  "Choose as profile image" : "Selecciona com a imatge de perfil",
  "Language" : "Idioma",
  "Help translate" : "Ajudeu-nos amb la traducció",
  "Import Root Certificate" : "Importa certificat root",
  "The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "L'aplicació d'encriptació ja no està activada, desencripteu tots els vostres fitxers",
  "Log-in password" : "Contrasenya d'accés",
  "Decrypt all Files" : "Desencripta tots els fitxers",
  "Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Les claus d'encriptació s'han mogut a una còpia de seguretat. Si alguna cosa va malament les podreu restablir. Esborreu-les permanentment només si esteu segur que tots els fitxers es desencripten correctament.",
  "Restore Encryption Keys" : "Restableix les claus d'encriptació",
  "Delete Encryption Keys" : "Esborra les claus d'encriptació",
  "Login Name" : "Nom d'accés",
  "Create" : "Crea",
  "Admin Recovery Password" : "Recuperació de contrasenya d'administrador",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Escriviu la contrasenya de recuperació per a poder recuperar els fitxers dels usuaris en canviar la contrasenya",
  "Search Users and Groups" : "Cerca usuaris i grups",
  "Add Group" : "Afegeix grup",
  "Group" : "Grup",
  "Everyone" : "Tothom",
  "Admins" : "Administradors",
  "Default Quota" : "Quota per defecte",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Escriviu la quota d'emmagatzemament (per ex.: \"512 MB\" o \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Il·limitat",
  "Other" : "Un altre",
  "Username" : "Nom d'usuari",
  "Quota" : "Quota",
  "Storage Location" : "Ubicació de l'emmagatzemament",
  "Last Login" : "Últim accés",
  "change full name" : "canvia el nom complet",
  "set new password" : "estableix nova contrasenya",
  "Default" : "Per defecte"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}