cs_CZ.json 19.1 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Couldn't send mail to following users: %s " : "Nebylo možné odeslat email následujícím uživatelům: %s",
3
4
5
6
7
8
  "Turned on maintenance mode" : "Zapnut režim údržby",
  "Turned off maintenance mode" : "Vypnut režim údržby",
  "Updated database" : "Zaktualizována databáze",
  "Checked database schema update" : "Aktualizace schéma databáze byla ověřena",
  "Checked database schema update for apps" : "Aktualizace schéma databáze aplikací byla ověřena",
  "Updated \"%s\" to %s" : "Aktualizováno z \"%s\" na %s",
9
10
  "Repair warning: " : "Upozornění opravy:",
  "Repair error: " : "Chyba opravy:",
11
12
  "Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Následující nekompatibilní aplikace byly zakázány: %s",
  "Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Následující aplikace 3. stran byly zakázány: %s",
13
  "Invalid file provided" : "Zadán neplatný soubor",
14
15
16
17
18
  "No image or file provided" : "Soubor nebo obrázek nebyl zadán",
  "Unknown filetype" : "Neznámý typ souboru",
  "Invalid image" : "Chybný obrázek",
  "No temporary profile picture available, try again" : "Dočasný profilový obrázek není k dispozici, zkuste to znovu",
  "No crop data provided" : "Nebyla poskytnuta data pro oříznutí obrázku",
19
20
  "No valid crop data provided" : "Nebyla poskytnuta platná data pro oříznutí obrázku",
  "Crop is not square" : "Ořez není čtvercový",
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
  "Sunday" : "Neděle",
  "Monday" : "Pondělí",
  "Tuesday" : "Úterý",
  "Wednesday" : "Středa",
  "Thursday" : "Čtvrtek",
  "Friday" : "Pátek",
  "Saturday" : "Sobota",
  "January" : "Leden",
  "February" : "Únor",
  "March" : "Březen",
  "April" : "Duben",
  "May" : "Květen",
  "June" : "Červen",
  "July" : "Červenec",
  "August" : "Srpen",
  "September" : "Září",
  "October" : "Říjen",
  "November" : "Listopad",
  "December" : "Prosinec",
  "Settings" : "Nastavení",
  "Saving..." : "Ukládám...",
42
  "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nepodařilo se odeslat email pro změnu hesla. Kontaktujte svého správce systému.",
43
  "The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Odkaz na obnovení hesla byl odeslán na vaši emailovou adresu. Pokud jej v krátké době neobdržíte, zkontrolujte složku nevyžádané pošty a koš.<br>Pokud jej nenaleznete, kontaktujte svého správce systému.",
44
  "Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Vaše soubory jsou šifrovány. Pokud jste nepovolili klíč pro obnovení, neexistuje způsob jak získat po změně hesla vaše data zpět.<br />Pokud si nejste jisti co dělat, kontaktujte nejprve svého správce systému, než budete pokračovat. <br />Opravdu si přejete pokračovat?",
45
  "I know what I'm doing" : "Vím co dělám",
46
  "Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Heslo nelze změnit. Kontaktujte prosím svého správce systému.",
47
48
49
50
51
52
  "No" : "Ne",
  "Yes" : "Ano",
  "Choose" : "Vybrat",
  "Error loading file picker template: {error}" : "Chyba při nahrávání šablony výběru souborů: {error}",
  "Ok" : "Ok",
  "Error loading message template: {error}" : "Chyba při nahrávání šablony zprávy: {error}",
53
  "read-only" : "pouze ke čtení",
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
  "_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} souborový konflikt","{count} souborové konflikty","{count} souborových konfliktů"],
  "One file conflict" : "Jeden konflikt souboru",
  "New Files" : "Nové soubory",
  "Already existing files" : "Již existující soubory",
  "Which files do you want to keep?" : "Které soubory chcete ponechat?",
  "If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Pokud zvolíte obě verze, zkopírovaný soubor bude mít název doplněný o číslo.",
  "Cancel" : "Zrušit",
  "Continue" : "Pokračovat",
  "(all selected)" : "(vybráno vše)",
  "({count} selected)" : "(vybráno {count})",
  "Error loading file exists template" : "Chyba při nahrávání šablony existence souboru",
  "Very weak password" : "Velmi slabé heslo",
  "Weak password" : "Slabé heslo",
  "So-so password" : "Středně silné heslo",
  "Good password" : "Dobré heslo",
  "Strong password" : "Silné heslo",
70
71
72
  "Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server ještě není správně nastaven pro umožnění synchronizace souborů, protože rozhraní WebDAV je pravděpodobně rozbité.",
  "This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tento server nemá funkční připojení k Internetu. Některé moduly jako např. externí úložiště, oznámení o dostupných aktualizacích nebo instalace aplikací třetích stran nebudou fungovat. Přístup k souborům z jiných míst a odesílání oznamovacích emailů také nemusí fungovat. Pokud chcete využívat všechny možnosti ownCloud, doporučujeme povolit pro tento server připojení k Internetu.",
  "Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Váš datový adresář i vaše soubory jsou pravděpodobně přístupné z Internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
73
  "Error occurred while checking server setup" : "Při ověřování nastavení serveru došlo k chybě",
74
  "The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"{header}\" není nakonfigurována ve shodě s \"{expected}\". To značí možné ohrožení bezpečnosti a soukromí a je doporučeno toto nastavení upravit.",
75
76
  "The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"Strict-Transport-Security\" není nakonfigurována na minimálně \"2,678,400\" sekund. To značí možné ohrožení bezpečnosti a je doporučeno upravit toto nastavení.",
  "You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Přistupujete na tuto stránku přes protokol HTTP. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat server tak, aby vyžadoval použití HTTPS.",
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
  "Shared" : "Sdílené",
  "Shared with {recipients}" : "Sdíleno s {recipients}",
  "Share" : "Sdílet",
  "Error" : "Chyba",
  "Error while sharing" : "Chyba při sdílení",
  "Error while unsharing" : "Chyba při rušení sdílení",
  "Error while changing permissions" : "Chyba při změně oprávnění",
  "Shared with you and the group {group} by {owner}" : "S Vámi a skupinou {group} sdílí {owner}",
  "Shared with you by {owner}" : "S Vámi sdílí {owner}",
  "Share with user or group …" : "Sdílet s uživatelem nebo skupinou",
  "Share link" : "Sdílet odkaz",
  "The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Veřejný odkaz vyprší nejpozději {days} dní od svého vytvoření",
89
  "Link" : "Odkaz",
90
  "Password protect" : "Chránit heslem",
91
  "Password" : "Heslo",
92
  "Choose a password for the public link" : "Zadej heslo pro tento veřejný odkaz",
93
  "Allow editing" : "Povolit úpravy",
94
  "Email link to person" : "Odeslat osobě odkaz emailem",
95
96
  "Send" : "Odeslat",
  "Set expiration date" : "Nastavit datum vypršení platnosti",
97
  "Expiration" : "Konec platnosti",
98
99
100
  "Expiration date" : "Datum vypršení platnosti",
  "Adding user..." : "Přidávám uživatele...",
  "group" : "skupina",
101
  "remote" : "vzdálený",
102
103
104
  "Resharing is not allowed" : "Sdílení již sdílené položky není povoleno",
  "Shared in {item} with {user}" : "Sdíleno v {item} s {user}",
  "Unshare" : "Zrušit sdílení",
105
  "notify by email" : "upozornit emailem",
106
107
108
109
  "can share" : "může sdílet",
  "can edit" : "lze upravovat",
  "access control" : "řízení přístupu",
  "create" : "vytvořit",
110
  "change" : "změnit",
111
112
113
114
115
  "delete" : "smazat",
  "Password protected" : "Chráněno heslem",
  "Error unsetting expiration date" : "Chyba při odstraňování data vypršení platnosti",
  "Error setting expiration date" : "Chyba při nastavení data vypršení platnosti",
  "Sending ..." : "Odesílám ...",
116
  "Email sent" : "Email odeslán",
117
118
119
120
121
122
123
124
  "Warning" : "Varování",
  "The object type is not specified." : "Není určen typ objektu.",
  "Enter new" : "Zadat nový",
  "Delete" : "Smazat",
  "Add" : "Přidat",
  "Edit tags" : "Editovat štítky",
  "Error loading dialog template: {error}" : "Chyba při načítání šablony dialogu: {error}",
  "No tags selected for deletion." : "Žádné štítky nebyly vybrány ke smazání.",
125
126
127
128
  "unknown text" : "neznámý text",
  "Hello world!" : "Zdravím, světe!",
  "sunny" : "slunečno",
  "Hello {name}, the weather is {weather}" : "Ahoj {name}, je {weather}",
129
  "Hello {name}" : "Vítej, {name}",
130
  "_download %n file_::_download %n files_" : ["stáhnout %n soubor","stáhnout %n soubory","stáhnout %n souborů"],
131
132
  "Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aktualizuji {productName} na verzi {version}, může to chvíli trvat.",
  "Please reload the page." : "Načtěte stránku znovu, prosím.",
133
  "The update was unsuccessful. " : "Aktualizace nebyla úspěšná.",
134
135
136
  "The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Aktualizace byla úspěšná. Přesměrovávám na ownCloud.",
  "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Heslo nebylo změněno kvůli neplatnému tokenu",
  "Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Nelze odeslat email pro změnu hesla. Ujistěte se prosím, že zadáváte správné uživatelské jméno.",
137
  "Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Nelze odeslat email pro změnu hesla, protože u tohoto uživatelského jména není uvedena emailová adresa. Kontaktujte prosím svého správce systému.",
138
139
140
141
  "%s password reset" : "reset hesla %s",
  "Use the following link to reset your password: {link}" : "Heslo obnovíte použitím následujícího odkazu: {link}",
  "New password" : "Nové heslo",
  "New Password" : "Nové heslo",
142
  "Reset password" : "Obnovit heslo",
143
144
145
  "Searching other places" : "Prohledávání ostatních umístění",
  "No search result in other places" : "Žádné nálezy v ostatních umístěních",
  "_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} nález v ostatních umístěních","{count} nálezy v ostatních umístěních","{count} nálezů v ostatních umístěních"],
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
  "Personal" : "Osobní",
  "Users" : "Uživatelé",
  "Apps" : "Aplikace",
  "Admin" : "Administrace",
  "Help" : "Nápověda",
  "Error loading tags" : "Chyba při načítání štítků",
  "Tag already exists" : "Štítek již existuje",
  "Error deleting tag(s)" : "Chyba při mazání štítku(ů)",
  "Error tagging" : "Chyba při označování štítkem",
  "Error untagging" : "Chyba při odznačování štítků",
  "Error favoriting" : "Chyba při označování jako oblíbené",
  "Error unfavoriting" : "Chyba při odznačování jako oblíbené",
  "Access forbidden" : "Přístup zakázán",
  "File not found" : "Soubor nenalezen",
  "The specified document has not been found on the server." : "Požadovaný dokument nebyl na serveru nalezen.",
  "You can click here to return to %s." : "Klikněte zde pro návrat na %s.",
  "Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Hej ty tam,\n\njen ti chci dát vědět, že %s sdílel %s s tebou.\nZobraz si to: %s\n\n",
  "The share will expire on %s." : "Sdílení vyprší %s.",
  "Cheers!" : "Ať slouží!",
  "Internal Server Error" : "Vnitřní chyba serveru",
  "The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "Server zaznamenal interní chybu a nebyl schopen dokončit váš požadavek.",
167
  "Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Kontaktujte prosím správce serveru, pokud se bude tato chyba opakovat. Připojte do svého hlášení níže zobrazené technické detaily.",
168
169
170
171
  "More details can be found in the server log." : "Více podrobností k nalezení v serverovém logu.",
  "Technical details" : "Technické detaily",
  "Remote Address: %s" : "Vzdálená adresa: %s",
  "Request ID: %s" : "ID požadavku: %s",
172
  "Type: %s" : "Typ: %s",
173
174
175
176
177
178
179
180
181
  "Code: %s" : "Kód: %s",
  "Message: %s" : "Zpráva: %s",
  "File: %s" : "Soubor: %s",
  "Line: %s" : "Řádka: %s",
  "Trace" : "Trasa",
  "Security Warning" : "Bezpečnostní upozornění",
  "Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Váš adresář s daty a soubory jsou dostupné z internetu, protože soubor .htaccess nefunguje.",
  "For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." : "Pro informace, jak správně nastavit váš server, se podívejte do <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentace</a>.",
  "Create an <strong>admin account</strong>" : "Vytvořit <strong>účet správce</strong>",
182
  "Username" : "Uživatelské jméno",
183
184
185
186
187
188
189
190
191
  "Storage & database" : "Úložiště & databáze",
  "Data folder" : "Složka s daty",
  "Configure the database" : "Nastavit databázi",
  "Only %s is available." : "Pouze %s je dostupný.",
  "Database user" : "Uživatel databáze",
  "Database password" : "Heslo databáze",
  "Database name" : "Název databáze",
  "Database tablespace" : "Tabulkový prostor databáze",
  "Database host" : "Hostitel databáze",
192
193
  "Performance Warning" : "Varování o výkonu",
  "SQLite will be used as database." : "Bude použita SQLite databáze.",
194
  "For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "Pro větší instalace doporučujeme vybrat jiné databázové řešení.",
195
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Obzvláště při používání klientské aplikace pro synchronizaci s desktopem není SQLite doporučeno.",
196
197
  "Finish setup" : "Dokončit nastavení",
  "Finishing …" : "Dokončuji...",
198
  "This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Tato aplikace potřebuje pro správnou funkčnost JavaScript. Prosím {linkstart}povolte JavaScript{linkend} a znovu načtěte stránku.",
199
200
  "%s is available. Get more information on how to update." : "%s je dostupná. Získejte více informací k postupu aktualizace.",
  "Log out" : "Odhlásit se",
201
  "Search" : "Hledat",
202
  "Server side authentication failed!" : "Autentizace na serveru selhala!",
203
  "Please contact your administrator." : "Kontaktujte prosím svého správce systému.",
204
205
206
207
  "Forgot your password? Reset it!" : "Zapomenuté heslo? Nastavte si nové!",
  "remember" : "zapamatovat",
  "Log in" : "Přihlásit",
  "Alternative Logins" : "Alternativní přihlášení",
208
  "Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Ahoj,<br><br>jen ti dávám vědět, že s tebou %s sdílí <strong>%s</strong>.<br><a href=\"%s\">Zkontroluj to!</a><br><br>",
209
210
  "This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Tato instalace ownCloudu je momentálně v jednouživatelském módu.",
  "This means only administrators can use the instance." : "To znamená, že pouze správci systému mohou aplikaci používat.",
211
212
  "Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktujte prosím správce systému, pokud se tato zpráva objevuje opakovaně nebo nečekaně.",
  "Thank you for your patience." : "Děkujeme za vaši trpělivost.",
213
214
  "You are accessing the server from an untrusted domain." : "Přistupujete na server z nedůvěryhodné domény.",
  "Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Kontaktujte prosím správce. Pokud jste správce této instalace, nastavte \"trusted_domain\" v souboru config/config.php. Příklad konfigurace najdete v souboru config/config.sample.php.",
215
  "Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "V závislosti na vaší konfiguraci vám může být, jako správci, umožněno použití tlačítka níže k označení této domény jako důvěryhodné.",
216
217
218
219
220
221
222
  "Add \"%s\" as trusted domain" : "Přidat \"%s\" jako důvěryhodnou doménu",
  "%s will be updated to version %s." : "%s bude aktualizován na verzi %s.",
  "The following apps will be disabled:" : "Následující aplikace budou zakázány:",
  "The theme %s has been disabled." : "Vzhled %s byl zakázán.",
  "Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Před provedením dalšího kroku se prosím ujistěte, že databáze a konfigurační a datový adresář byly zazálohovány. ",
  "Start update" : "Spustit aktualizaci",
  "To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Abyste zabránili vypršení časového limitu u větších instalací, můžete namísto toho spustit následující příkaz v hlavním adresáři:",
223
  "This %s instance is currently in maintenance mode, which may take a while." : "Tato instalace %s je právě ve stavu údržby a to může chvíli trvat.",
224
225
226
  "This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Tato stránka se automaticky načte poté, co bude opět dostupná instance %s."
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}