el.json 27.4 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
{ "translations": {
  "Couldn't send mail to following users: %s " : "Αδυναμία αποστολής μηνύματος στους ακόλουθους χρήστες: %s",
  "Turned on maintenance mode" : "Η κατάσταση συντήρησης ενεργοποιήθηκε",
  "Turned off maintenance mode" : "Η κατάσταση συντήρησης απενεργοποιήθηκε",
  "Updated database" : "Ενημερωμένη βάση δεδομένων",
  "Checked database schema update" : "Έλεγχος ενημέρωσης σχήματος βάσης δεδομένων",
  "Checked database schema update for apps" : "Έλεγχος ενημέρωσης σχήματος βάσης δεδομένων για εφαρμογές",
  "Updated \"%s\" to %s" : "Αναβαθμίστηκε \"%s\" σε %s",
9
10
  "Repair warning: " : "Προειδοποίηση διόρθωσης:",
  "Repair error: " : "Σφάλμα διόρθωσης:",
11
12
13
  "Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Οι παρακάτω εφαρμογές έχουν απενεργοποιηθεί: %s",
  "Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Οι παρακάτω εφαρμογές 3ων έχουν απενεργοποιηθεί: %s",
  "Invalid file provided" : "Έχει δοθεί μη έγκυρο αρχείο",
14
15
16
17
18
  "No image or file provided" : "Δεν δόθηκε εικόνα ή αρχείο",
  "Unknown filetype" : "Άγνωστος τύπος αρχείου",
  "Invalid image" : "Μη έγκυρη εικόνα",
  "No temporary profile picture available, try again" : "Δεν υπάρχει προσωρινή φωτογραφία προφίλ διαθέσιμη, δοκιμάστε ξανά",
  "No crop data provided" : "Δεν δόθηκαν δεδομένα περικοπής",
19
20
  "No valid crop data provided" : "Έχουν δοθεί μη έγκυρα δεδομένα περικοπής",
  "Crop is not square" : "Η περικοπή δεν εχει τετραγωνικό σχήμα",
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
  "Sunday" : "Κυριακή",
  "Monday" : "Δευτέρα",
  "Tuesday" : "Τρίτη",
  "Wednesday" : "Τετάρτη",
  "Thursday" : "Πέμπτη",
  "Friday" : "Παρασκευή",
  "Saturday" : "Σάββατο",
  "January" : "Ιανουάριος",
  "February" : "Φεβρουάριος",
  "March" : "Μάρτιος",
  "April" : "Απρίλιος",
  "May" : "Μάϊος",
  "June" : "Ιούνιος",
  "July" : "Ιούλιος",
  "August" : "Αύγουστος",
  "September" : "Σεπτέμβριος",
  "October" : "Οκτώβριος",
  "November" : "Νοέμβριος",
  "December" : "Δεκέμβριος",
  "Settings" : "Ρυθμίσεις",
  "Saving..." : "Γίνεται αποθήκευση...",
  "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Αδυναμία αποστολής ηλ. μηνύματος επαναφοράς. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.",
  "The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Ο σύνδεσμος για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασής σας απεστάλη στο ηλ. ταχυδρομείο σας. Εάν δεν το παραλάβετε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ελέγξτε το φάκελο ανεπιθύμητων μηνυμάτων σας. <br>Εάν δεν βρίσκεται εκεί ρωτήστε τον τοπικό διαχειριστή σας.",
  "Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Τα αρχεία σας είναι κρυπτογραφημένα. Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το κλειδί επαναφοράς, δεν θα υπάρχει τρόπος να ανακτήσετε τα δεδομένα σας μετά την επαναφορά του κωδικού πρόσβασής σας.<br />Εάν δεν είστε σίγουροι για το τι θα θέλατε να κάνετε, παρακαλώ επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας πριν συνεχίσετε. <br />Θέλετε στ' αλήθεια να συνεχίσετε;",
  "I know what I'm doing" : "Γνωρίζω τι κάνω",
  "Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να αλλάξει. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.",
  "No" : "Όχι",
  "Yes" : "Ναι",
  "Choose" : "Επιλέξτε",
  "Error loading file picker template: {error}" : "Σφάλμα κατά την φόρτωση προτύπου επιλογέα αρχείων: {σφάλμα}",
  "Ok" : "Οκ",
  "Error loading message template: {error}" : "Σφάλμα φόρτωσης προτύπου μηνυμάτων: {σφάλμα}",
53
  "read-only" : "μόνο για ανάγνωση",
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
  "_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} αρχείο διαφέρει","{count} αρχεία διαφέρουν"],
  "One file conflict" : "Ένα αρχείο διαφέρει",
  "New Files" : "Νέα Αρχεία",
  "Already existing files" : "Ήδη υπάρχοντα αρχεία",
  "Which files do you want to keep?" : "Ποια αρχεία θέλετε να κρατήσετε;",
  "If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Εάν επιλέξετε και τις δυο εκδοχές, ένας αριθμός θα προστεθεί στο αντιγραφόμενο αρχείο.",
  "Cancel" : "Άκυρο",
  "Continue" : "Συνέχεια",
  "(all selected)" : "(όλα τα επιλεγμένα)",
  "({count} selected)" : "({count} επιλέχθησαν)",
  "Error loading file exists template" : "Σφάλμα κατά την φόρτωση του προτύπου \"αρχείο υπάρχει\"",
  "Very weak password" : "Πολύ αδύναμο συνθηματικό",
  "Weak password" : "Αδύναμο συνθηματικό",
  "So-so password" : "Μέτριο συνθηματικό",
  "Good password" : "Καλό συνθηματικό",
  "Strong password" : "Δυνατό συνθηματικό",
70
71
72
  "Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Ο διακομιστής σας δεν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να επιτρέπει τον συγχρονισμό αρχείων γιατί η διεπαφή WebDAV πιθανόν είναι κατεστραμμένη.",
  "This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Αυτός ο διακομιστής δεν έχει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες υπηρεσίες όπως η σύνδεση με εξωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους, ειδοποιήσεις για ενημερώσεις ή η εγκατάσταση εφαρμογών 3ων δεν θα είναι διαθέσιμες. Η πρόσβαση απομακρυσμένων αρχείων και η αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί επίσης να μην είναι διαθέσιμες. Προτείνουμε να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στο διαδίκτυο για αυτόν το διακομιστή εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες.",
  "Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Ο κατάλογος δεδομένων και τα αρχεία σας είναι πιθανόν διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Το αρχείο .htaccess δεν λειτουργεί. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να ρυθμίσετε το διακομιστή σας με τέτοιο τρόπο ώστε ο κατάλογος δεδομένων να μην είναι πλέον προσβάσιμος ή να μετακινήσετε τον κατάλογο δεδομένων εκτός του καταλόγου της ρίζας εγγράφων-document root του διακομιστή.",
73
  "Error occurred while checking server setup" : "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης με το διακομιστή",
74
  "The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "H \"{header}\" κεφαλίδα HTTP δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να ισούται με \"{expected}\". Αυτό αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο ασφάλειας ή ιδιωτικότητας και συστήνουμε τη διόρθωση αυτής της ρύθμισης.",
75
76
  "The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "Η «Strict-Transport-Security\" κεφαλίδα HTTP δεν έχει ρυθμιστεί για τουλάχιστον \"2678400\" δευτερόλεπτα. Αυτό αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο ασφάλειας και συστήνουμε τη διόρθωση αυτής της ρύθμισης.",
  "You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μέσω HTTP. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα να ρυθμίσετε το διακομιστή σας ώστε να απαιτεί τη χρήση HTTPS αντ' αυτού.",
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
  "Shared" : "Κοινόχρηστα",
  "Shared with {recipients}" : "Διαμοιράστηκε με {recipients}",
  "Share" : "Διαμοιρασμός",
  "Error" : "Σφάλμα",
  "Error while sharing" : "Σφάλμα κατά τον διαμοιρασμό",
  "Error while unsharing" : "Σφάλμα κατά το σταμάτημα του διαμοιρασμού",
  "Error while changing permissions" : "Σφάλμα κατά την αλλαγή των δικαιωμάτων",
  "Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Διαμοιράστηκε με σας και με την ομάδα {group} του {owner}",
  "Shared with you by {owner}" : "Διαμοιράστηκε με σας από τον {owner}",
  "Share with user or group …" : "Διαμοιρασμός με χρήστη ή ομάδα ...",
  "Share link" : "Διαμοιρασμός συνδέσμου",
  "The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Ο δημόσιος σύνδεσμος θα απενεργοποιηθεί το πολύ {days} ημέρες μετά την δημιουργία του",
89
  "Link" : "Σύνδεσμος",
90
  "Password protect" : "Προστασία συνθηματικού",
91
  "Password" : "Συνθηματικό",
92
  "Choose a password for the public link" : "Επιλέξτε κωδικό για τον δημόσιο σύνδεσμο",
93
  "Allow editing" : "Επιτρέπεται η επεξεργασία",
94
95
96
  "Email link to person" : "Αποστολή συνδέσμου με email ",
  "Send" : "Αποστολή",
  "Set expiration date" : "Ορισμός ημ. λήξης",
97
  "Expiration" : "Λήξη",
98
99
100
  "Expiration date" : "Ημερομηνία λήξης",
  "Adding user..." : "Προσθήκη χρήστη ...",
  "group" : "ομάδα",
101
  "remote" : "απομακρυσμένα",
102
103
104
105
106
107
108
109
  "Resharing is not allowed" : "Ξαναμοιρασμός δεν επιτρέπεται",
  "Shared in {item} with {user}" : "Διαμοιρασμός του {item} με τον {user}",
  "Unshare" : "Διακοπή διαμοιρασμού",
  "notify by email" : "ειδοποίηση με email",
  "can share" : "δυνατότητα διαμοιρασμού",
  "can edit" : "δυνατότητα αλλαγής",
  "access control" : "έλεγχος πρόσβασης",
  "create" : "δημιουργία",
110
  "change" : "αλλαγή",
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
  "delete" : "διαγραφή",
  "Password protected" : "Προστασία με συνθηματικό",
  "Error unsetting expiration date" : "Σφάλμα κατά την διαγραφή της ημ. λήξης",
  "Error setting expiration date" : "Σφάλμα κατά τον ορισμό ημ. λήξης",
  "Sending ..." : "Αποστολή...",
  "Email sent" : "Το Email απεστάλη ",
  "Warning" : "Προειδοποίηση",
  "The object type is not specified." : "Δεν καθορίστηκε ο τύπος του αντικειμένου.",
  "Enter new" : "Εισαγωγή νέου",
  "Delete" : "Διαγραφή",
  "Add" : "Προσθήκη",
  "Edit tags" : "Επεξεργασία ετικετών",
  "Error loading dialog template: {error}" : "Σφάλμα φόρτωσης προτύπου διαλόγων: {σφάλμα}",
  "No tags selected for deletion." : "Καμμία ετικέτα δεν επιλέχθηκε για διαγραφή.",
125
  "unknown text" : "άγνωστο κείμενο",
126
  "Hello world!" : "Γεια σου κόσμε!",
127
128
  "sunny" : "ηλιόλουστη",
  "Hello {name}, the weather is {weather}" : "Γειά σου {name}, ο καιρός είναι {weather}",
129
  "Hello {name}" : "Γεια σου {name}",
130
  "_download %n file_::_download %n files_" : ["λήψη %n αρχείου","λήψη %n αρχείων"],
131
132
  "Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Ενημέρωση του {productName} στην έκδοση {version}, αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα.",
  "Please reload the page." : "Παρακαλώ επαναφορτώστε τη σελίδα.",
133
  "The update was unsuccessful. " : "Η ενημέρωση δεν ήταν επιτυχής.",
134
135
136
137
138
139
140
141
  "The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Η ενημέρωση ήταν επιτυχής. Μετάβαση στο ownCloud.",
  "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Αδυναμία επαναφοράς κωδικού πρόσβασης καθώς το τεκμήριο είναι άκυρο",
  "Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Αδυναμία αποστολής ηλ. μηνύματος επαναφοράς. Παρακαλώ ελέγξτε ότι το όνομα χρήστη σας είναι ορθό.",
  "Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Αδυναμία αποστολής ηλ. μηνύματος επαναφοράς καθώς δεν αντιστοιχεί καμμία διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σε αυτό το όνομα χρήστη. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.",
  "%s password reset" : "%s επαναφορά κωδικού πρόσβασης",
  "Use the following link to reset your password: {link}" : "Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να επανεκδόσετε τον κωδικό: {link}",
  "New password" : "Νέο συνθηματικό",
  "New Password" : "Νέος Κωδικός",
142
  "Reset password" : "Επαναφορά συνθηματικού",
143
144
  "Searching other places" : "Έρευνα σε άλλα σημεία.",
  "No search result in other places" : "Κανένα αποτέλεσμα έρευνας σε άλλα σημεία.",
145
  "_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} αποτελέσματα έρευνας σε άλλα σημεία","{count} αποτελέσματα έρευνας σε άλλα σημεία"],
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
  "Personal" : "Προσωπικά",
  "Users" : "Χρήστες",
  "Apps" : "Εφαρμογές",
  "Admin" : "Διαχείριση",
  "Help" : "Βοήθεια",
  "Error loading tags" : "Σφάλμα φόρτωσης ετικετών",
  "Tag already exists" : "Υπάρχει ήδη η ετικέτα",
  "Error deleting tag(s)" : "Σφάλμα διαγραφής ετικέτας(ων)",
  "Error tagging" : "Σφάλμα προσθήκης ετικέτας",
  "Error untagging" : "Σφάλμα αφαίρεσης ετικέτας",
  "Error favoriting" : "Σφάλμα προσθήκης στα αγαπημένα",
  "Error unfavoriting" : "Σφάλμα αφαίρεσης από τα αγαπημένα",
  "Access forbidden" : "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση",
  "File not found" : "Το αρχείο δεν βρέθηκε",
  "The specified document has not been found on the server." : "Το συγκεκριμένο έγγραφο δεν έχει βρεθεί στο διακομιστή.",
  "You can click here to return to %s." : "Μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στο %s.",
  "Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Γειά χαρά,\n\nαπλά σας ενημερώνω πως ο %s μοιράστηκε το %s με εσάς.\nΔείτε το: %s\n\n",
  "The share will expire on %s." : "Ο διαμοιρασμός θα λήξει σε %s.",
  "Cheers!" : "Χαιρετισμούς!",
  "Internal Server Error" : "Εσωτερικό Σφάλμα Διακομιστή",
  "The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "Ο διακομιστής αντιμετώπισε ένα εσωτερικό σφάλμα και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το αίτημά σας.",
  "Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Παρακαλώ επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή, εάν αυτό το σφάλμα επανεμφανίζεται πολλές φορές, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τις τεχνικές λεπτομέρειες παρακάτω στην αναφορά σας.",
  "More details can be found in the server log." : "Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο αρχείο καταγραφής του διακομιστή.",
  "Technical details" : "Τεχνικές λεπτομέρειες",
  "Remote Address: %s" : "Απομακρυσμένη Διεύθυνση: %s",
  "Request ID: %s" : "Αίτημα ID: %s",
172
  "Type: %s" : "Τύπος: %s",
173
174
175
176
177
178
179
180
181
  "Code: %s" : "Κωδικός: %s",
  "Message: %s" : "Μήνυμα: %s",
  "File: %s" : "Αρχείο: %s",
  "Line: %s" : "Γραμμή: %s",
  "Trace" : "Ανίχνευση",
  "Security Warning" : "Προειδοποίηση Ασφαλείας",
  "Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Ο κατάλογος δεδομένων και τα αρχεία σας είναι πιθανό προσβάσιμα από το internet γιατί δεν δουλεύει το αρχείο .htaccess.",
  "For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." : "Για πληροφορίες πως να ρυθμίσετε ορθά τον διακομιστή σας, παρακαλώ δείτε την <a href=\"%s\" target=\"_blank\">τεκμηρίωση</a>.",
  "Create an <strong>admin account</strong>" : "Δημιουργήστε έναν <strong>λογαριασμό διαχειριστή</strong>",
182
  "Username" : "Όνομα χρήστη",
183
184
185
186
187
188
189
190
191
  "Storage & database" : "Αποθήκευση & βάση δεδομένων",
  "Data folder" : "Φάκελος δεδομένων",
  "Configure the database" : "Ρύθμιση της βάσης δεδομένων",
  "Only %s is available." : "Μόνο %s είναι διαθέσιμο.",
  "Database user" : "Χρήστης της βάσης δεδομένων",
  "Database password" : "Συνθηματικό βάσης δεδομένων",
  "Database name" : "Όνομα βάσης δεδομένων",
  "Database tablespace" : "Κενά Πινάκων Βάσης Δεδομένων",
  "Database host" : "Διακομιστής βάσης δεδομένων",
192
  "Performance Warning" : "Απόδοση προειδοποίησης",
193
  "SQLite will be used as database." : "Η SQLite θα χρησιμοποιηθεί ως βάση δεδομένων.",
194
195
  "For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις συνιστούμε να επιλέξετε διαφορετικό σύστημα υποστήριξης βάσης δεδομένων.",
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Ειδικά όταν χρησιμοποιείτε τον πελάτη για συγχρονισμό στον υπολογιστή σας, δεν συνίσταται η χρήση της SQLite.",
196
197
  "Finish setup" : "Ολοκλήρωση εγκατάστασης",
  "Finishing …" : "Ολοκλήρωση...",
198
  "This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Αυτή η εφαρμογή απαιτεί JavaScript για σωστή λειτουργία. Παρακαλώ {linkstart} ενεργοποιήστε τη JavaScrip {linkend} και επαναφορτώστε τη σελίδα.",
199
200
  "%s is available. Get more information on how to update." : "%s είναι διαθέσιμη. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο πώς να αναβαθμίσετε.",
  "Log out" : "Αποσύνδεση",
201
  "Search" : "Αναζήτηση",
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
  "Server side authentication failed!" : "Η διαδικασία επικύρωσης απέτυχε από την πλευρά του διακομιστή!",
  "Please contact your administrator." : "Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.",
  "Forgot your password? Reset it!" : "Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας; Επαναφέρετέ τον!",
  "remember" : "απομνημόνευση",
  "Log in" : "Είσοδος",
  "Alternative Logins" : "Εναλλακτικές Συνδέσεις",
  "Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Γειά χαρά,<br><br>απλά σας ενημερώνω πως ο %s μοιράστηκε το<strong>%s</strong> με εσάς.<br><a href=\"%s\">Δείτε το!</a><br><br>",
  "This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Αυτή η εγκατάσταση ownCloud είναι τώρα σε κατάσταση ενός χρήστη.",
  "This means only administrators can use the instance." : "Αυτό σημαίνει ότι μόνο διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εγκατάσταση.",
  "Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος αν αυτό το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται ή εμφανίστηκε απρόσμενα.",
  "Thank you for your patience." : "Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας.",
  "You are accessing the server from an untrusted domain." : "Η προσπέλαση του διακομιστή γίνεται από μη έμπιστο τομέα.",
  "Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστημάτων σας. Αν είστε διαχειριστής αυτού του στιγμιοτύπο, ρυθμίστε το κλειδί \"trusted_domain\" στο αρχείο config/config.php. Ένα παράδειγμα παρέχεται στο αρχείο config/config.sample.php.",
  "Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, σαν διαχειριστής θα μπορούσατε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω κουμπί για να εμπιστευθείτε αυτή την περιοχή.",
  "Add \"%s\" as trusted domain" : "Προσθήκη \"%s\" ως αξιόπιστη περιοχή",
  "%s will be updated to version %s." : "Το %s θα ενημερωθεί στην έκδοση %s.",
  "The following apps will be disabled:" : "Οι παρακάτω εφαρμογές θα απενεργοποιηθούν:",
  "The theme %s has been disabled." : "Το θέμα %s έχει απενεργοποιηθεί.",
  "Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχουν ληψθεί αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων, του φακέλου ρυθμίσεων και του φακέλου δεδομένων πριν προχωρήσετε.",
  "Start update" : "Έναρξη ενημέρωσης",
  "To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Για να αποφύγετε τη λήξη χρόνου με μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, μπορείτε αντί αυτού να τρέξετε την ακόλουθη εντολή από τον κατάλογο αρχείων εφαρμογών:",
223
  "This %s instance is currently in maintenance mode, which may take a while." : "Αυτή %s η εγκατάσταση είναι σε κατάσταση συντήρησης, η οποία μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο.",
224
225
226
  "This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Αυτή η σελίδα θα ανανεωθεί από μόνη της όταν η %s εγκατάσταση είναι διαθέσιμη ξανά."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}