nl.json 8.49 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Opslag niet beschikbaar",
  "Storage invalid" : "Opslag ongeldig",
  "Unknown error" : "Onbekende fout",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Kon %s niet verplaatsen - Er bestaat al een bestand met deze naam",
  "Could not move %s" : "Kon %s niet verplaatsen",
  "Permission denied" : "Toegang geweigerd",
  "The target folder has been moved or deleted." : "De doelmap is verplaatst of verwijderd.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "De naam %s bestaat al in map %s. Kies een andere naam.",
  "Error when creating the file" : "Fout bij creëren bestand",
  "Error when creating the folder" : "Fout bij aanmaken map",
  "Unable to set upload directory." : "Kan uploadmap niet instellen.",
  "Invalid Token" : "Ongeldig Token",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Er was geen bestand geladen. Onbekende fout",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Het bestand is succesvol geüpload.",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Het geüploade bestand overscheidt de upload_max_filesize optie in php.ini:",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Het bestand overschrijdt de MAX_FILE_SIZE instelling dat is opgegeven in het HTML formulier",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Het bestand is slechts gedeeltelijk geüpload",
  "No file was uploaded" : "Er is geen bestand geüpload",
  "Missing a temporary folder" : "Er ontbreekt een tijdelijke map",
  "Failed to write to disk" : "Schrijven naar schijf mislukt",
  "Not enough storage available" : "Niet genoeg opslagruimte beschikbaar",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Upload mislukt. Kon geüploade bestand niet vinden",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Upload mislukt. Kon geen bestandsinfo krijgen.",
  "Invalid directory." : "Ongeldige directory.",
  "Files" : "Bestanden",
  "All files" : "Alle bestanden",
28
  "Favorites" : "Favorieten",
29
  "Home" : "Thuis",
30
  "Close" : "Sluiten",
31
32
33
34
35
36
37
38
39
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan {filename} niet uploaden omdat het een map is of 0 bytes groot is",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Totale bestandsgrootte {size1} groter dan uploadlimiet {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Niet genoeg vrije ruimte. U upload {size1}, maar is is slechts {size2} beschikbaar",
  "Upload cancelled." : "Uploaden geannuleerd.",
  "Could not get result from server." : "Kon het resultaat van de server niet terugkrijgen.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Bestandsupload is bezig. Wanneer de pagina nu verlaten wordt, stopt de upload.",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} bestaat al",
  "Could not create file" : "Kon bestand niet creëren",
  "Could not create folder" : "Kon niet creëren map",
40
  "Actions" : "Acties",
41
  "Download" : "Downloaden",
42
  "Select" : "Selecteer",
43
  "Pending" : "In behandeling",
44
  "Unable to determine date" : "Kon datum niet vaststellen",
45
  "This operation is forbidden" : "Deze taak is verboden",
46
  "This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Deze map is niet beschikbaar. Verifieer de logs of neem contact op met de beheerder",
47
48
49
50
51
  "Error moving file." : "Fout bij verplaatsen bestand.",
  "Error moving file" : "Fout bij verplaatsen bestand",
  "Error" : "Fout",
  "Could not rename file" : "Kon de naam van het bestand niet wijzigen",
  "Error deleting file." : "Fout bij verwijderen bestand.",
52
  "No entries in this folder match '{filter}'" : "Niets in deze map komt overeen met '{filter}'",
53
54
55
56
  "Name" : "Naam",
  "Size" : "Grootte",
  "Modified" : "Aangepast",
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n bestand","%n bestanden"],
57
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} en {files}",
58
59
60
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "U hebt geen toestemming om hier te uploaden of bestanden te maken",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["%n bestand aan het uploaden","%n bestanden aan het uploaden"],
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" is een ongeldige bestandsnaam.",
61
  "File name cannot be empty." : "Bestandsnaam kan niet leeg zijn.",
62
  "Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Opslagruimte van {owner} zit vol, bestanden kunnen niet meer worden ge-upload of gesynchroniseerd!",
63
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Uw opslagruimte zit vol. Bestanden kunnen niet meer worden gewijzigd of gesynchroniseerd!",
64
  "Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Opslagruimte van {owner} zit bijna vol ({usedSpacePercent}%)",
65
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Uw opslagruimte zit bijna vol ({usedSpacePercent}%)",
66
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["komt overeen met '{filter}'","komen overeen met '{filter}'"],
67
68
  "Path" : "Pad",
  "_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
69
  "Favorited" : "Favoriet",
70
  "Favorite" : "Favoriet",
71
  "An error occurred while trying to update the tags" : "Er trad een fout op bij uw poging de tags bij te werken",
72
73
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Een nieuw bestand of map is <strong>aangemaakt</strong>",
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Een bestand of map is <strong>gewijzigd</strong>",
74
  "Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Beperk meldingen over aanmaken en wijzigen aan uw <strong>favoriete bestanden</strong> <em>(Alleen stream)</em>",
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Een bestand of map is <strong>verwijderd</strong>",
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Een bestand of een mmaps is <strong>hersteld</strong>",
  "You created %1$s" : "U creëerde %1$s",
  "%2$s created %1$s" : "%2$s creëerde %1$s",
  "%1$s was created in a public folder" : "%1$s werd gecreëerd in een openbare map",
  "You changed %1$s" : "U wijzigde %1$s",
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s wijzigde %1$s",
  "You deleted %1$s" : "U verwijderde %1$s",
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s verwijderde %1$s",
  "You restored %1$s" : "U herstelde %1$s",
  "%2$s restored %1$s" : "%2$s herstelde %1$s",
86
87
88
89
90
91
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s kon niet worden hernoemd, omdat het verwijderd is",
  "%s could not be renamed" : "%s kon niet worden hernoemd",
  "Upload (max. %s)" : "Upload (max. %s)",
  "File handling" : "Bestand",
  "Maximum upload size" : "Maximale bestandsgrootte voor uploads",
  "max. possible: " : "max. mogelijk: ",
92
  "With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Met PHP-FPM kan het tot 5 minuten duren voordat de aanpassing van deze waarde effect heeft.",
93
  "Save" : "Bewaren",
94
  "Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Kan hier niet worden bewerkt wegens onvoldoende permissies.",
95
  "Settings" : "Instellingen",
96
97
98
99
100
101
102
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Gebruik deze link <a href=\"%s\" target=\"_blank\">om uw bestanden via WebDAV te benaderen</a>",
  "New" : "Nieuw",
  "New text file" : "Nieuw tekstbestand",
  "Text file" : "Tekstbestand",
  "New folder" : "Nieuwe map",
  "Folder" : "Map",
103
  "Upload" : "Uploaden",
104
  "Cancel upload" : "Upload afbreken",
105
  "No files in here" : "Hier geen bestanden",
106
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Upload bestanden of synchroniseer met uw apparaten!",
107
  "No entries found in this folder" : "Niets",
108
  "Select all" : "Alles selecteren",
109
  "Delete" : "Verwijderen",
110
111
112
  "Upload too large" : "Upload is te groot",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "De bestanden die u probeert te uploaden zijn groter dan de maximaal toegestane bestandsgrootte voor deze server.",
  "Files are being scanned, please wait." : "Bestanden worden gescand, even wachten.",
113
114
115
  "Currently scanning" : "Nu aan het scannen",
  "No favorites" : "Geen favorieten",
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Bestanden en mappen die u favoriet vindt worden hier getoont"
116
117
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}