gl.json 8.24 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Almacenamento non dispoñíbel",
  "Storage invalid" : "Almacenamento incorrecto",
  "Unknown error" : "Produciuse un erro descoñecido",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Non foi posíbel mover %s; Xa existe un ficheiro con ese nome.",
  "Could not move %s" : "Non foi posíbel mover %s",
7
  "Permission denied" : "Permiso denegado",
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
  "File name cannot be empty." : "O nome de ficheiro non pode estar baleiro",
  "\"%s\" is an invalid file name." : "«%s» é un nome incorrecto de ficheiro.",
  "Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Nome incorrecto, non se permite «\\», «/», «<», «>», «:», «\"», «|», «?» e «*».",
  "The target folder has been moved or deleted." : "O cartafol de destino foi movido ou eliminado.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Xa existe o nome %s no cartafol %s. Escolla outro nome.",
  "Not a valid source" : "Esta orixe non é correcta",
  "Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "O servidor non ten permisos para abrir os enderezos URL, comprobe a configuración do servidor",
  "The file exceeds your quota by %s" : "O ficheiro excede a súa cota en %s",
  "Error while downloading %s to %s" : "Produciuse un erro ao descargar %s en %s",
  "Error when creating the file" : "Produciuse un erro ao crear o ficheiro",
  "Folder name cannot be empty." : "O nome de cartafol non pode estar baleiro.",
  "Error when creating the folder" : "Produciuse un erro ao crear o cartafol",
  "Unable to set upload directory." : "Non é posíbel configurar o directorio de envíos.",
  "Invalid Token" : "Marca incorrecta",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Non se enviou ningún ficheiro. Produciuse un erro descoñecido.",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Non houbo erros, o ficheiro enviouse correctamente",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "O ficheiro enviado excede a directiva indicada por upload_max_filesize de php.ini:",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "O ficheiro enviado excede da directiva MAX_FILE_SIZE especificada no formulario HTML",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "O ficheiro so foi parcialmente enviado",
  "No file was uploaded" : "Non se enviou ningún ficheiro",
  "Missing a temporary folder" : "Falta o cartafol temporal",
  "Failed to write to disk" : "Produciuse un erro ao escribir no disco",
  "Not enough storage available" : "Non hai espazo de almacenamento abondo",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "O envío fracasou. Non foi posíbel atopar o ficheiro enviado",
  "Upload failed. Could not get file info." : "O envío fracasou. Non foi posíbel obter información do ficheiro.",
  "Invalid directory." : "O directorio é incorrecto.",
  "Files" : "Ficheiros",
  "All files" : "Todos os ficheiros",
36
  "Favorites" : "Favoritos",
37
  "Home" : "Inicio",
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Non é posíbel enviar {filename}, xa que ou é un directorio ou ten 0 bytes",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "O tamaño total do ficheiro {size1} excede do límite de envío {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Non hai espazo libre abondo, o seu envío é de {size1} mais só dispón de {size2}",
  "Upload cancelled." : "Envío cancelado.",
  "Could not get result from server." : "Non foi posíbel obter o resultado do servidor.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "O envío do ficheiro está en proceso. Saír agora da páxina cancelará o envío.",
  "URL cannot be empty" : "O URL non pode quedar en branco.",
  "{new_name} already exists" : "Xa existe un {new_name}",
  "Could not create file" : "Non foi posíbel crear o ficheiro",
  "Could not create folder" : "Non foi posíbel crear o cartafol",
  "Error fetching URL" : "Produciuse un erro ao obter o URL",
49
  "Rename" : "Renomear",
50
51
52
  "Delete" : "Eliminar",
  "Disconnect storage" : "Desconectar o almacenamento",
  "Unshare" : "Deixar de compartir",
53
  "Select" : "Seleccionar",
54
  "Pending" : "Pendentes",
55
  "Unable to determine date" : "Non é posíbel determinar a data",
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
  "Error moving file." : "Produciuse un erro ao mover o ficheiro.",
  "Error moving file" : "Produciuse un erro ao mover o ficheiro",
  "Error" : "Erro",
  "Could not rename file" : "Non foi posíbel renomear o ficheiro",
  "Error deleting file." : "Produciuse un erro ao eliminar o ficheiro.",
  "Name" : "Nome",
  "Size" : "Tamaño",
  "Modified" : "Modificado",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n cartafol","%n cartafoles"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n ficheiro","%n ficheiros"],
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Non ten permisos para enviar ou crear ficheiros aquí.",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Cargando %n ficheiro","Cargando %n ficheiros"],
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "«{name}» é un nome incorrecto de ficheiro.",
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "O seu espazo de almacenamento está cheo, non é posíbel actualizar ou sincronizar máis os ficheiros!",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "O seu espazo de almacenamento está case cheo ({usedSpacePercent}%)",
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A aplicación de cifrado está activada, mais as chaves non foron inicializadas, saia da sesión e volva a acceder de novo",
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "A chave privada para a aplicación de cifrado non é correcta. Actualice o contrasinal da súa chave privada nos seus axustes persoais para recuperar o acceso aos seus ficheiros cifrados.",
  "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "O cifrado foi desactivado, mais os ficheiros están cifrados. Vaia á configuración persoal para descifrar os ficheiros.",
74
  "_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
75
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} e {files}",
76
  "Favorited" : "Marcado como favorito",
77
  "Favorite" : "Favorito",
78
79
80
81
82
83
84
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "Non é posíbel renomear %s xa que foi eliminado",
  "%s could not be renamed" : "%s non pode cambiar de nome",
  "Upload (max. %s)" : "Envío (máx. %s)",
  "File handling" : "Manexo de ficheiro",
  "Maximum upload size" : "Tamaño máximo do envío",
  "max. possible: " : "máx. posíbel: ",
  "Save" : "Gardar",
85
  "Settings" : "Axustes",
86
87
88
89
90
91
92
93
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Empregue esta ligazón para <a href=\"%s\" target=\"_blank\">acceder aos seus ficheiros mediante WebDAV</a>",
  "New" : "Novo",
  "New text file" : "Ficheiro novo de texto",
  "Text file" : "Ficheiro de texto",
  "New folder" : "Novo cartafol",
  "Folder" : "Cartafol",
  "From link" : "Desde a ligazón",
94
  "Upload" : "Enviar",
95
  "Cancel upload" : "Cancelar o envío",
96
97
98
  "No files yet" : "Aínda non hai ficheiros",
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Envíe algún contido ou sincronice cos seus dispositivos!",
  "Select all" : "Seleccionar todo",
99
100
101
102
  "Download" : "Descargar",
  "Upload too large" : "Envío grande de máis",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Os ficheiros que tenta enviar exceden do tamaño máximo permitido neste servidor",
  "Files are being scanned, please wait." : "Estanse analizando os ficheiros. Agarde.",
103
104
105
  "Currently scanning" : "Análise actual",
  "No favorites" : "Non hai favoritos",
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Os ficheiros e cartafoles que marque como favoritos amosaranse aquí"
106
107
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}