eu.json 19.7 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Security & Setup Warnings" : "Segurtasun eta Konfigurazio Abisuak",
3
4
5
6
7
  "Cron" : "Cron",
  "Sharing" : "Partekatzea",
  "Security" : "Segurtasuna",
  "Email Server" : "Eposta zerbitzaria",
  "Log" : "Log",
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
  "Authentication error" : "Autentifikazio errorea",
  "Your full name has been changed." : "Zure izena aldatu egin da.",
  "Unable to change full name" : "Ezin izan da izena aldatu",
  "Files decrypted successfully" : "Fitxategiak ongi deskodetu dira.",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Ezin izan dira zure fitxategiak deskodetu, egiaztatu zure owncloud.log edo galdetu administratzaileari",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Ezin izan dira deskodetu zure fitxategiak, egiaztatu zure pasahitza eta saiatu berriz",
  "Encryption keys deleted permanently" : "Enkriptatze gakoak behin betiko ezabatuak",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Ezin izan dira zure enkriptatze gakoak behin betiko ezabatu, egiaztatu zure owncloud.log edo galdetu administratzaileari",
  "Couldn't remove app." : "Ezin izan da aplikazioa ezabatu..",
  "Backups restored successfully" : "Babeskopiak ongi leheneratu dira",
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Ezin izan dira zure enkriptatze gakoak leheneratu, egiaztatu zure owncloud.log edo galdetu administratzaileari",
  "Language changed" : "Hizkuntza aldatuta",
  "Invalid request" : "Baliogabeko eskaera",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Kudeatzaileak ezin du bere burua kendu kudeatzaile taldetik",
  "Unable to add user to group %s" : "Ezin izan da erabiltzailea %s taldera gehitu",
  "Unable to remove user from group %s" : "Ezin izan da erabiltzailea %s taldetik ezabatu",
  "Couldn't update app." : "Ezin izan da aplikazioa eguneratu.",
  "Wrong password" : "Pasahitz okerra",
  "No user supplied" : "Ez da erabiltzailerik zehaztu",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Mesedez eman berreskuratzeko administrazio pasahitza, bestela erabiltzaile datu guztiak galduko dira",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Administratzailearen berreskuratze pasahitza ez egokia. Mesedez egiaztatu pasahitza eta saiatu berriz.",
  "Unable to change password" : "Ezin izan da pasahitza aldatu",
30
  "Enabled" : "Gaitua",
31
  "Not enabled" : "Gaitu gabe",
32
  "Recommended" : "Aholkatuta",
33
34
35
36
  "Group already exists." : "Taldea dagoeneko existitzen da",
  "Unable to add group." : "Ezin izan da taldea gehitu.",
  "Unable to delete group." : "Ezin izan da taldea ezabatu.",
  "log-level out of allowed range" : "erregistro-maila baimendutako tartetik at",
37
38
39
  "Saved" : "Gordeta",
  "test email settings" : "probatu eposta ezarpenak",
  "If you received this email, the settings seem to be correct." : "Eposta hau jaso baduzu, zure ezarpenak egokiak direnaren seinale",
40
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Arazo bat gertatu da eposta bidaltzean. Berrikusi zure ezarpenak.",
41
42
  "Email sent" : "Eposta bidalia",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Epostaren erabiltzailea zehaztu behar duzu probako eposta bidali aurretik.",
43
44
45
46
47
48
49
  "Invalid mail address" : "Posta helbide baliogabea",
  "Unable to create user." : "Ezin izan da erabiltzailea sortu.",
  "Your %s account was created" : "Zure %s kontua sortu da",
  "Unable to delete user." : "Ezin izan da erabiltzailea ezabatu.",
  "Forbidden" : "Debekatuta",
  "Invalid user" : "Baliogabeko erabiiltzailea",
  "Unable to change mail address" : "Ezin izan da posta helbidea aldatu",
50
  "Email saved" : "Eposta gorde da",
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Ziur zaude gehitu nahi duzula \"{domain}\" domeinu fidagarri gisa?",
  "Add trusted domain" : "Gehitu domeinu fidagarria",
  "Sending..." : "Bidaltzen...",
  "All" : "Denak",
  "Please wait...." : "Itxoin mesedez...",
  "Error while disabling app" : "Erroea izan da aplikazioa desgaitzerakoan",
  "Disable" : "Ez-gaitu",
  "Enable" : "Gaitu",
  "Error while enabling app" : "Erroea izan da aplikazioa gaitzerakoan",
  "Updating...." : "Eguneratzen...",
  "Error while updating app" : "Errorea aplikazioa eguneratzen zen bitartean",
  "Updated" : "Eguneratuta",
  "Uninstalling ...." : "Desinstalatzen ...",
  "Error while uninstalling app" : "Erroea izan da aplikazioa desinstalatzerakoan",
  "Uninstall" : "Desinstalatu",
  "Select a profile picture" : "Profilaren irudia aukeratu",
  "Very weak password" : "Pasahitz oso ahula",
  "Weak password" : "Pasahitz ahula",
  "So-so password" : "Halamoduzko pasahitza",
  "Good password" : "Pasahitz ona",
  "Strong password" : "Pasahitz sendoa",
72
  "Valid until {date}" : "{date} arte baliogarria",
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
  "Delete" : "Ezabatu",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Fitxategiak deskodetzen... Itxaron, bere denbora eskatzen du.",
  "Delete encryption keys permanently." : "Ezabatu enkriptatze gakoak behin betiko",
  "Restore encryption keys." : "Leheneratu enkriptatze gakoak",
  "Groups" : "Taldeak",
  "Unable to delete {objName}" : "Ezin izan da {objName} ezabatu",
  "Error creating group" : "Errore bat izan da taldea sortzean",
  "A valid group name must be provided" : "Baliozko talde izena eman behar da",
  "deleted {groupName}" : "{groupName} ezbatuta",
  "undo" : "desegin",
83
  "no group" : "talderik ez",
84
85
86
  "never" : "inoiz",
  "deleted {userName}" : "{userName} ezabatuta",
  "add group" : "gehitu taldea",
87
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Pasahitza aldatzeak datuen galera eragingo du, erabiltzaile honetarako datuen berreskuratzea eskuragarri ez dagoelako",
88
89
90
  "A valid username must be provided" : "Baliozko erabiltzaile izena eman behar da",
  "Error creating user" : "Errore bat egon da erabiltzailea sortzean",
  "A valid password must be provided" : "Baliozko pasahitza eman behar da",
91
  "A valid email must be provided" : "Baliozko posta elektronikoa eman behar da",
92
  "__language_name__" : "Euskara",
93
  "Personal Info" : "Informazio Pertsonala",
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
  "SSL root certificates" : "SSL erro ziurtagiriak",
  "Encryption" : "Enkriptazioa",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Dena (arazo larriak, erroreak, abisuak, informazioa, arazketa)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Informazioa, abisuak, erroreak eta arazo larriak.",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Abisuak, erroreak eta arazo larriak",
  "Errors and fatal issues" : "Erroreak eta arazo larriak",
  "Fatal issues only" : "Bakarrik arazo larriak",
  "None" : "Ezer",
  "Login" : "Saio hasiera",
  "Plain" : "Arrunta",
  "NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "Security Warning" : "Segurtasun abisua",
  "You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "%s HTTP bidez erabiltzen ari zara. Aholkatzen dizugu zure zerbitzaria HTTPS erabil dezan.",
109
110
  "Read-Only config enabled" : "Bakarrik Irakurtzeko konfigurazioa gaituta",
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Bakarrik irakurtzeko konfigurazioa gaitu da. Honek web-interfazearen bidez konfigurazio batzuk aldatzea ekiditzen du. Are gehiago, fitxategia eskuz ezarri behar da idazteko moduan eguneraketa bakoitzerako.",
111
112
113
114
  "Setup Warning" : "Konfiguratu abisuak",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Badirudi PHP konfiguratuta dagoela lineako dokumentu blokeak aldatzeko. Honek zenbait oinarrizko aplikazio eskuraezin bihurtuko ditu.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Hau ziur aski cache/accelerator batek eragin du, hala nola Zend OPcache edo eAccelerator.",
  "Database Performance Info" : "Database Performance informazioa",
115
116
  "Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows Plataforma",
  "Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Zure zerbitzariak Microsoft Windows erabiltzen du. Guk biziki gomendatzen dugu Linux erabiltzaile esperientza optimo bat lortzeko.",
117
118
119
120
121
122
123
  "Module 'fileinfo' missing" : "'fileinfo' modulua falta da",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP 'fileinfo' modulua falta da. Modulu hau gaitzea aholkatzen dizugu mime-type ezberdinak hobe detektatzeko.",
  "PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP charset ez da UTF-8 gisa ezartzen",
  "PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP charset ez da UTF-8 gisa ezartzen. Honek arazo larriak sor ditzake fitxategien izenetan ascii ez diren karaktereekin. Gomendatzen dizugu php.ini-ko 'default_charset'-en ordez 'UTF-8' ezartzea.",
  "Locale not working" : "Lokala ez dabil",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Eskualdeko ezarpena ezin da UTF-8 onartzen duen batera ezarri.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Honek esan nahi du fitxategien izenetako karaktere batzuekin arazoak egon daitezkeela.",
124
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Biziki gomendatzen dizugu beharrezkoak diren paketea zure sisteman instalatzea honi euskarria eman ahal izateko: %s.",
125
  "URL generation in notification emails" : "URL sorrera jakinarazpen mezuetan",
126
127
  "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Zure instalazioa ez badago domeinuaren sustraian egina eta erabiltzen badu sistemaren cron-a, arazoak izan daitezke URL sorreran. Arazo horiek saihesteko ezarri \"overwrite.cli.url\" opzioa zure config.php fitxategian zure instalazioaren webroot bidera (Proposatua: \"%s\")",
  "Configuration Checks" : "Konfigurazio Egiaztapenak",
128
  "No problems found" : "Ez da problemarik aurkitu",
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
  "Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Mesedez begiratu <a href='%s'>instalazio gidak</a>.",
  "Last cron was executed at %s." : "Azken cron-a %s-etan exekutatu da",
  "Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Azken cron-a %s-etan exekutatu da. Ordu bat baino gehiago pasa da, zerbait gaizki dabilela dirudi.",
  "Cron was not executed yet!" : "Cron-a oraindik ez da exekutatu!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Exekutatu zeregin bat orri karga bakoitzean",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php webcron zerbitzu batean erregistratua dago cron.php 15 minuturo http bidez deitzeko.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Erabili sistemaren cron zerbitzua deitzeko cron.php fitxategia 15 minutuan behin.",
  "Allow apps to use the Share API" : "Baimendu aplikazioak partekatzeko APIa erabiltzeko",
  "Allow users to share via link" : "Baimendu erabiltzaileak esteken bidez partekatzea",
  "Enforce password protection" : "Betearazi pasahitzaren babesa",
  "Allow public uploads" : "Baimendu igoera publikoak",
140
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Baimendu erabiltzaileak epostako jakinarazpenak bidaltzen partekatutako fitxategientzat",
141
142
143
144
145
146
  "Set default expiration date" : "Ezarri muga data lehenetsia",
  "Expire after " : "Iraungia honen ondoren",
  "days" : "egun",
  "Enforce expiration date" : "Muga data betearazi",
  "Allow resharing" : "Baimendu birpartekatzea",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Mugatu partekatzeak taldeko erabiltzaileetara",
147
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Baimendu erabiltzaileak beste erabiltzaileei epostako jakinarazpenak bidaltzen partekatutako fitxategientzat",
148
149
150
151
  "Exclude groups from sharing" : "Baztertu taldeak partekatzean",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Talde hauek oraindik jaso ahal izango dute partekatzeak, baina ezingo dute partekatu",
  "Enforce HTTPS" : "Behartu HTTPS",
  "Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Bezeroak %s-ra konexio enkriptatu baten bidez konektatzera behartzen ditu.",
152
153
  "Enforce HTTPS for subdomains" : "Behartu HTTPS azpidomeinuetarako",
  "Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "Bezeroak %s-ra eta azpidomeinuetara konexio enkriptatu baten bidez konektatzera behartzen ditu.",
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
  "Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Mesedez konektatu zure %s-ra HTTPS bidez SSL zehaztapenak aldatzeko.",
  "This is used for sending out notifications." : "Hau jakinarazpenak bidaltzeko erabiltzen da.",
  "Send mode" : "Bidaltzeko modua",
  "From address" : "Helbidetik",
  "mail" : "posta",
  "Authentication method" : "Autentifikazio metodoa",
  "Authentication required" : "Autentikazioa beharrezkoa",
  "Server address" : "Zerbitzariaren helbidea",
  "Port" : "Portua",
  "Credentials" : "Kredentzialak",
  "SMTP Username" : "SMTP erabiltzaile-izena",
  "SMTP Password" : "SMTP pasahitza",
166
  "Store credentials" : "Gorde kredentzialak",
167
168
169
  "Test email settings" : "Probatu eposta ezarpenak",
  "Send email" : "Bidali eposta",
  "Log level" : "Erregistro maila",
170
  "Download logfile" : "Deskargatu log fitxategia",
171
172
173
174
  "More" : "Gehiago",
  "Less" : "Gutxiago",
  "Version" : "Bertsioa",
  "More apps" : "App gehiago",
175
  "Add your app" : "Gehitu zure aplikazioa",
176
  "by" : " Egilea:",
177
  "licensed" : "lizentziatua",
178
179
180
  "Documentation:" : "Dokumentazioa:",
  "User Documentation" : "Erabiltzaile dokumentazioa",
  "Admin Documentation" : "Administrazio dokumentazioa",
181
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Aplikazioa ezin da instalatu hurrengo menpekotasunak betetzen ez direlako:",
182
  "Update to %s" : "Eguneratu %sra",
183
184
  "Enable only for specific groups" : "Baimendu bakarri talde espezifikoetarako",
  "Uninstall App" : "Desinstalatu aplikazioa",
185
  "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Kaixo,<br><br>orain %s kontu bat duzula esateko besterik ez.<br><br>Zure erabiltzailea: %s<br>Sar zaitez: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
186
  "Cheers!" : "Ongi izan!",
187
  "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Kaixo,\n\norain %s kontu bat duzula esateko besterik ez.\n\nZure erabiltzailea: %s\nSar zaitez: %s\n\n",
188
189
190
191
192
193
  "Administrator Documentation" : "Administratzaile dokumentazioa",
  "Online Documentation" : "Online dokumentazioa",
  "Forum" : "Foroa",
  "Bugtracker" : "Bugtracker",
  "Commercial Support" : "Babes komertziala",
  "Get the apps to sync your files" : "Lortu aplikazioak zure fitxategiak sinkronizatzeko",
194
195
196
  "Desktop client" : "Mahaigaineko bezeroa",
  "Android app" : "Android aplikazioa",
  "iOS app" : "iOS aplikazioa",
197
198
199
200
201
202
203
204
  "Show First Run Wizard again" : "Erakutsi berriz Lehenengo Aldiko Morroia",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Dagoeneko <strong>%s</strong> erabili duzu eskuragarri duzun <strong>%s</strong>etatik",
  "Password" : "Pasahitza",
  "Unable to change your password" : "Ezin izan da zure pasahitza aldatu",
  "Current password" : "Uneko pasahitza",
  "New password" : "Pasahitz berria",
  "Change password" : "Aldatu pasahitza",
  "Full Name" : "Izena",
205
  "No display name set" : "Ez da bistaratze izena ezarri",
206
207
208
  "Email" : "E-posta",
  "Your email address" : "Zure e-posta",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Bete ezazu eposta helbide bat pasahitza berreskuratzeko eta jakinarazpenak jasotzeko",
209
  "No email address set" : "Ez da eposta helbidea ezarri",
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
  "Profile picture" : "Profilaren irudia",
  "Upload new" : "Igo berria",
  "Select new from Files" : "Hautatu berria Fitxategietatik",
  "Remove image" : "Irudia ezabatu",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "png edo jpg. Hobe karratua baina mozteko aukera izango duzu.",
  "Your avatar is provided by your original account." : "Zure jatorrizko kontuak ezarri du zure avatar.",
  "Cancel" : "Ezeztatu",
  "Choose as profile image" : "Profil irudi bezala aukeratu",
  "Language" : "Hizkuntza",
  "Help translate" : "Lagundu itzultzen",
220
221
  "Common Name" : "Izen arrunta",
  "Valid until" : "Data hau arte baliogarria",
222
  "Issued By" : "Honek bidalita",
223
  "Valid until %s" : "%s arte baliogarria",
224
225
226
227
228
229
230
  "Import Root Certificate" : "Inportatu erro ziurtagiria",
  "The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Enkriptazio aplikazioa ez dago jada gaiturik, mesedez desenkriptatu zure fitxategi guztiak.",
  "Log-in password" : "Saioa hasteko pasahitza",
  "Decrypt all Files" : "Desenkripattu fitxategi guztiak",
  "Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Zure enkriptatze gakoak babeskopiara eraman dira. Zerbait gaizki ateratzen bada berreskura ditzakezu giltzak. Behin betirako ezabatu bakarrik ziur bazaude fitxategi guztiak ongi deskodetu badira.",
  "Restore Encryption Keys" : "Lehenera itzazu enkriptatze gakoak.",
  "Delete Encryption Keys" : "Ezabatu enkriptatze gakoak",
231
232
  "Show storage location" : "Erakutsi biltegiaren kokapena",
  "Show last log in" : "Erakutsi azkeneko saio hasiera",
233
234
235
  "Show user backend" : "Bistaratu erabiltzaile motorra",
  "Send email to new user" : "Bidali eposta erabiltzaile berriari",
  "Show email address" : "Bistaratu eposta helbidea",
236
  "Username" : "Erabiltzaile izena",
237
  "E-Mail" : "E-posta",
238
239
240
  "Create" : "Sortu",
  "Admin Recovery Password" : "Administratzailearen pasahitza berreskuratzea",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Berreskuratze pasahitza idatzi pasahitz aldaketan erabiltzaileen fitxategiak berreskuratzeko",
241
  "Search Users" : "Bilatu Erabiltzaileak",
242
243
244
245
246
247
248
249
  "Add Group" : "Gehitu taldea",
  "Group" : "Taldea",
  "Everyone" : "Edonor",
  "Admins" : "Administratzaileak",
  "Default Quota" : "Kuota lehentsia",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Mesedez sartu biltegiratze kouta (adb: \"512 MB\" edo \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Mugarik gabe",
  "Other" : "Bestelakoa",
250
  "Group Admin for" : "Talde administradorea honentzat",
251
252
  "Quota" : "Kuota",
  "Storage Location" : "Biltegiaren kokapena",
253
  "User Backend" : "Erabiltzaile motorra",
254
255
256
  "Last Login" : "Azken saio hasiera",
  "change full name" : "aldatu izena",
  "set new password" : "ezarri pasahitz berria",
257
  "change email address" : "aldatu eposta helbidea",
258
259
260
  "Default" : "Lehenetsia"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}