gl.json 19.7 KB
Newer Older
1
2
3
{ "translations": {
  "Failed to clear the mappings." : "Non foi posíbel limpar as asignacións.",
  "Failed to delete the server configuration" : "Non foi posíbel eliminar a configuración do servidor",
4
  "The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed." : "A configuración é incorrecta: o vínculo anónimo non está permitido.",
5
6
7
8
9
10
11
  "The configuration is valid and the connection could be established!" : "A configuración é correcta e pode estabelecerse a conexión.",
  "The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "A configuración é correcta, mais a ligazón non. Comprobe a configuración do servidor e as credenciais.",
  "The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "A configuración non é correcta. Vexa o rexistro de ownCloud para máis detalles",
  "No action specified" : "Non se especificou unha acción",
  "No configuration specified" : "Non se especificou unha configuración",
  "No data specified" : "Non se especificaron datos",
  " Could not set configuration %s" : "Non foi posíbel estabelecer a configuración %s",
12
  "Action does not exist" : "Non existe esta acción",
13
14
  "Configuration incorrect" : "Configuración incorrecta",
  "Configuration incomplete" : "Configuración incompleta",
15
  "Configuration OK" : "Configuración correcta",
16
17
  "Select groups" : "Seleccionar grupos",
  "Select object classes" : "Seleccione as clases de obxectos",
18
19
20
21
  "Please check the credentials, they seem to be wrong." : "Comprobe as credenciais, semella que son incorrectas.",
  "Please specify the port, it could not be auto-detected." : "Especifique o porto, non foi posíbel detectalo automaticamente.",
  "Base DN could not be auto-detected, please revise credentials, host and port." : "Non foi posíbel detectar automaticamente o DN base, revise as credenciais, a máquina e o porto.",
  "Could not detect Base DN, please enter it manually." : "Non foi posíbel detectar o DN base, introdúzao manualmente.",
22
  "{nthServer}. Server" : "{nthServer}. Servidor",
23
  "No object found in the given Base DN. Please revise." : "Non se atopou o obxecto no DN base solicitado. Revíseo.",
24
  "More than 1.000 directory entries available." : "Dispoñíbeis máis de 1.000 entradas de directorio.",
25
26
  " entries available within the provided Base DN" : "entradas dispoñíbeis no DN base fornecido",
  "An error occurred. Please check the Base DN, as well as connection settings and credentials." : "Produciuse un erro. Comprobe o DN base, os axustes de conexión e as credenciais.",
27
28
  "Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Confirma que quere eliminar a configuración actual do servidor?",
  "Confirm Deletion" : "Confirmar a eliminación",
29
30
  "Mappings cleared successfully!" : "Limpáronse satisfactoriamente as asignacións!",
  "Error while clearing the mappings." : "Produciuse un erro ao limpar as asignacións.",
31
32
  "Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password." : "O vínculo anónimo non está permitido. Forneza un DN de usuario e un contrasinal.",
  "LDAP Operations error. Anonymous bind might not be allowed." : "Produciuse un erro de operacións do LDAP. O vínculo anónimo podería non estar permitido.",
33
34
35
  "Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "Non foi posíbel gardar. Asegúrese de que a base de datos está en funcionamento. Volva a cargar antes de continuar.",
  "Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?" : "O cambio do modo permitirá consultas LDAP automáticas. Dependendo do tamaño de LDAP pode levarlle un chisco. Quere cambiar de modo aínda así?",
  "Mode switch" : "Cambio de modo",
36
  "Select attributes" : "Seleccione os atributos",
37
38
39
40
41
42
43
44
45
  "User not found. Please check your login attributes and username. Effective filter (to copy-and-paste for command line validation): <br/>" : "Non se atopou o usuario. Recomendase consultar os atributos de acceso e o nome de usuario. Filtro eficaz (copiar e pegar para a validación en liña de ordes): <br/>",
  "User found and settings verified." : "Atopouse o usuario e verificáronse os axustes.",
  "Settings verified, but one user found. Only the first will be able to login. Consider a more narrow filter." : "Os axustes foron verificados, mais atopou un usuario. Só o primeiro deles será quen de iniciar sesión. Considere o so dun filtro máis preciso.",
  "An unspecified error occurred. Please check the settings and the log." : "Produciuse un erro non agardado. Comprobe os axustes e o rexistro.",
  "The search filter is invalid, probably due to syntax issues like uneven number of opened and closed brackets. Please revise." : "O filtro de busca é incorrecto, probabelmente por mor de erros de sintaxe como un número impar de chaves de apertura/peche. Revíseo.",
  "A connection error to LDAP / AD occurred, please check host, port and credentials." : "Produciuse un erro de conexión no LDAP / AD, comprobe a máquina o porto e as credenciais.",
  "The %uid placeholder is missing. It will be replaced with the login name when querying LDAP / AD." : "Non se atopou o marcador de posición %uid. Vai seren substituído co nome de acceso cando se consulta LDAP / AD.",
  "Please provide a login name to test against" : "Forneza o nome de acceso para facer a proba",
  "The group box was disabled, because the LDAP / AD server does not support memberOf." : "A caixa de grupo está desactivada, o servidor LDAP / AD non admite «memberOf».",
46
47
  "_%s group found_::_%s groups found_" : ["Atopouse %s grupo","Atopáronse %s grupos"],
  "_%s user found_::_%s users found_" : ["Atopouse %s usuario","Atopáronse %s usuarios"],
48
  "Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Non foi posíbel detectar o atributo nome de usuario que mostrar. Especifíqueo vostede mesmo nos axustes avanzados de LDAP.",
49
50
51
  "Could not find the desired feature" : "Non foi posíbel atopar a función desexada",
  "Invalid Host" : "Máquina incorrecta",
  "Server" : "Servidor",
52
  "Users" : "Usuarios",
53
  "Login Attributes" : "Atributos de acceso",
54
  "Groups" : "Grupos",
55
56
57
  "Test Configuration" : "Probar a configuración",
  "Help" : "Axuda",
  "Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Os grupos que cumpren estes criterios están dispoñíbeis en %s:",
58
59
60
61
62
63
64
  "Only these object classes:" : "Só estas clases de obxecto:",
  "Only from these groups:" : "Só para estes grupos:",
  "Search groups" : "Buscar grupos",
  "Available groups" : "Grupos dispoñíbeis",
  "Selected groups" : "Grupos seleccionados",
  "Edit LDAP Query" : "Editar a consulta LDAP",
  "LDAP Filter:" : "Filtro LDAP:",
65
  "The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "O filtro especifica que grupos LDAP teñen acceso á instancia %s.",
66
67
68
69
70
71
  "Verify settings and count groups" : "Verificar os axustes e contar os grupos",
  "When logging in, %s will find the user based on the following attributes:" : "Ao acceder, %s atopa o usuario en función dos seguintes atributos:",
  "LDAP / AD Username:" : "Nome de usuario LDAP / AD:",
  "Allows login against the LDAP / AD username, which is either uid or samaccountname and will be detected." : "Permite o acceso contra o nome de usuario LDAP / AD, sexa UID ou «samaccountname» e será detectado.",
  "LDAP / AD Email Address:" : "Enderezo de correo LDAP / AD:",
  "Allows login against an email attribute. Mail and mailPrimaryAddress will be allowed." : "Permite o acceso contra un atributo de correo-e. Permitirase «Mail» e «mailPrimaryAddress».",
72
73
  "Other Attributes:" : "Outros atributos:",
  "Defines the filter to apply, when login is attempted. %%uid replaces the username in the login action. Example: \"uid=%%uid\"" : "Define o filtro que se aplica cando se intenta o acceso. %%uid substitúe o nome de usuario e a acción de acceso. Exemplo: «uid=%%uid»",
74
75
  "Test Loginname" : "Probar o nome de acceso",
  "Verify settings" : "Verificar os axustes",
76
77
  "1. Server" : "1. Servidor",
  "%s. Server:" : "%s. Servidor:",
78
  "Host" : "Máquina",
79
80
  "You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" : "Pode omitir o protocolo agás que precise de SSL. Nese caso comece con ldaps://",
  "Port" : "Porto",
81
  "Detect Port" : "Detectar o porto",
82
83
84
85
86
  "User DN" : "DN do usuario",
  "The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "O DN do cliente do usuario co que hai que estabelecer unha conexión, p.ex uid=axente, dc=exemplo, dc=com. Para o acceso anónimo deixe o DN e o contrasinal baleiros.",
  "Password" : "Contrasinal",
  "For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Para o acceso anónimo deixe o DN e o contrasinal baleiros.",
  "One Base DN per line" : "Un DN base por liña",
87
  "You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Pode especificar o DN base para usuarios e grupos na lapela de «Avanzado»",
88
89
  "Detect Base DN" : "Detectar o DN base",
  "Test Base DN" : "Probar o DN base",
90
91
  "Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Evita as peticións LDAP automáticas. E o mellor para as configuracións máis grandes, mais require algúns coñecementos de LDAP.",
  "Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Introduza manualmente os filtros LDAP (recomendado para directorios grandes)",
92
  "Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Limitar o acceso a %s para os usuarios que cumpren con estes criterios:",
93
  "The most common object classes for users are organizationalPerson, person, user, and inetOrgPerson. If you are not sure which object class to select, please consult your directory admin." : "As clases de obxecto máis comúns para os usuarios son «organizationalPerson», «person», «user» e «inetOrgPerson». Se non está seguro de que clase de obxecto ten que seleccionar, consulte co administrador de directorios.",
94
  "The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "O filtro especifica que usuarios LDAP teñen acceso á instancia %s.",
95
  "Verify settings and count users" : "Verificar os axustes e contar os usuarios",
96
  "Saving" : "Gardando",
97
98
  "Back" : "Atrás",
  "Continue" : "Continuar",
99
  "LDAP" : "LDAP",
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
  "Expert" : "Experto",
  "Advanced" : "Avanzado",
  "<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth are incompatible. You may experience unexpected behavior. Please ask your system administrator to disable one of them." : "<b>Aviso:</b> As aplicacións user_ldap e user_webdavauth son incompatíbeis. Pode acontecer un comportamento estraño. Consulte co administrador do sistema para desactivar unha delas.",
  "<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Aviso:</b> O módulo PHP LDAP non está instalado, o servidor non funcionará. Consulte co administrador do sistema para instalalo.",
  "Connection Settings" : "Axustes da conexión",
  "Configuration Active" : "Configuración activa",
  "When unchecked, this configuration will be skipped." : "Se está sen marcar, omítese esta configuración.",
  "Backup (Replica) Host" : "Servidor da copia de seguranza (Réplica)",
  "Give an optional backup host. It must be a replica of the main LDAP/AD server." : "Indicar un servidor de copia de seguranza opcional. Debe ser unha réplica do servidor principal LDAP/AD.",
  "Backup (Replica) Port" : "Porto da copia de seguranza (Réplica)",
  "Disable Main Server" : "Desactivar o servidor principal",
  "Only connect to the replica server." : "Conectar só co servidor de réplica.",
  "Case insensitive LDAP server (Windows)" : "Servidor LDAP non sensíbel a maiúsculas (Windows)",
  "Turn off SSL certificate validation." : "Desactiva a validación do certificado SSL.",
  "Not recommended, use it for testing only! If connection only works with this option, import the LDAP server's SSL certificate in your %s server." : "Non recomendado, utilizar só para probas! Se a conexión só funciona con esta opción importa o certificado SSL do servidor LDAP no seu servidor %s.",
  "Cache Time-To-Live" : "Tempo de persistencia da caché",
  "in seconds. A change empties the cache." : "en segundos. Calquera cambio baleira a caché.",
  "Directory Settings" : "Axustes do directorio",
  "User Display Name Field" : "Campo de mostra do nome de usuario",
  "The LDAP attribute to use to generate the user's display name." : "O atributo LDAP a empregar para xerar o nome de usuario para amosar.",
  "Base User Tree" : "Base da árbore de usuarios",
  "One User Base DN per line" : "Un DN base de usuario por liña",
  "User Search Attributes" : "Atributos de busca do usuario",
  "Optional; one attribute per line" : "Opcional; un atributo por liña",
  "Group Display Name Field" : "Campo de mostra do nome de grupo",
  "The LDAP attribute to use to generate the groups's display name." : "O atributo LDAP úsase para xerar os nomes dos grupos que amosar.",
  "Base Group Tree" : "Base da árbore de grupo",
  "One Group Base DN per line" : "Un DN base de grupo por liña",
  "Group Search Attributes" : "Atributos de busca do grupo",
  "Group-Member association" : "Asociación de grupos e membros",
  "Nested Groups" : "Grupos aniñados",
  "When switched on, groups that contain groups are supported. (Only works if the group member attribute contains DNs.)" : "Se está activado, admítense grupos que conteñen grupos. (Só funciona se o atributo de membro de grupo conten os DN.)",
  "Paging chunksize" : "Tamaño dos fragmentos paxinados",
  "Chunksize used for paged LDAP searches that may return bulky results like user or group enumeration. (Setting it 0 disables paged LDAP searches in those situations.)" : "Tamaño dos fragmentos utilizados para as buscas LDAP paxinadas, que poden devolver resultados voluminosos como usuario ou enumeración de grupo. (Se se establece a 0, desactívanse as buscas LDAP paxinadas nesas situacións.)",
  "Special Attributes" : "Atributos especiais",
  "Quota Field" : "Campo de cota",
  "Quota Default" : "Cota predeterminada",
  "in bytes" : "en bytes",
  "Email Field" : "Campo do correo",
  "User Home Folder Naming Rule" : "Regra de nomeado do cartafol do usuario",
  "Leave empty for user name (default). Otherwise, specify an LDAP/AD attribute." : "Deixar baleiro para o nome de usuario (predeterminado). Noutro caso, especifique un atributo LDAP/AD.",
  "Internal Username" : "Nome de usuario interno",
  "By default the internal username will be created from the UUID attribute. It makes sure that the username is unique and characters do not need to be converted. The internal username has the restriction that only these characters are allowed: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Other characters are replaced with their ASCII correspondence or simply omitted. On collisions a number will be added/increased. The internal username is used to identify a user internally. It is also the default name for the user home folder. It is also a part of remote URLs, for instance for all *DAV services. With this setting, the default behavior can be overridden. To achieve a similar behavior as before ownCloud 5 enter the user display name attribute in the following field. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users." : "De xeito predeterminado, o nome de usuario interno crease a partires do atributo UUID. Asegurase de que o nome de usuario é único e de non ter que converter os caracteres. O nome de usuario interno ten a limitación de que só están permitidos estes caracteres: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Os outros caracteres substitúense pola súa correspondencia ASCII ou simplemente omítense. Nas colisións engadirase/incrementarase un número. O nome de usuario interno utilizase para identificar a un usuario interno. É tamén o nome predeterminado do cartafol persoal do usuario. Tamén é parte dun URL remoto, por exemplo, para todos os servizos *DAV. Con este axuste, o comportamento predeterminado pode ser sobrescrito. Para lograr un comportamento semellante ao anterior ownCloud 5 introduza o atributo do nome para amosar do usuario no seguinte campo. Déixeo baleiro para o comportamento predeterminado. Os cambios terán efecto só nas novas asignacións (engadidos) de usuarios de LDAP.",
  "Internal Username Attribute:" : "Atributo do nome de usuario interno:",
  "Override UUID detection" : "Ignorar a detección do UUID",
  "By default, the UUID attribute is automatically detected. The UUID attribute is used to doubtlessly identify LDAP users and groups. Also, the internal username will be created based on the UUID, if not specified otherwise above. You can override the setting and pass an attribute of your choice. You must make sure that the attribute of your choice can be fetched for both users and groups and it is unique. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users and groups." : "De xeito predeterminado, o atributo UUID é detectado automaticamente. O atributo UUID utilizase para identificar, sen dúbida, aos usuarios e grupos LDAP. Ademais, crearase o usuario interno baseado no UUID, se non se especifica anteriormente o contrario. Pode anular a configuración e pasar un atributo da súa escolla. Vostede debe asegurarse de que o atributo da súa escolla pode ser recuperado polos usuarios e grupos e de que é único. Déixeo baleiro para o comportamento predeterminado. Os cambios terán efecto só nas novas asignacións (engadidos) de usuarios de LDAP.",
  "UUID Attribute for Users:" : "Atributo do UUID para usuarios:",
  "UUID Attribute for Groups:" : "Atributo do UUID para grupos:",
  "Username-LDAP User Mapping" : "Asignación do usuario ao «nome de usuario LDAP»",
149
  "Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have an internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Os nomes de usuario empréganse para almacenar e asignar (meta) datos. Coa fin de identificar con precisión e recoñecer aos usuarios, cada usuario LDAP terá un nome de usuario interno. Isto require unha asignación do nome de usuario a usuario LDAP. O nome de usuario creado asignase ao UUID do usuario LDAP. Ademais o DN almacenase na caché, para así reducir a interacción do LDAP, mais non se utiliza para a identificación. Se o DN cambia, os cambios poden ser atopados. O nome interno do usuario utilizase para todo. A limpeza das asignacións deixará rastros en todas partes. A limpeza das asignacións non é sensíbel á configuración, afecta a todas as configuracións de LDAP! Non limpar nunca as asignacións nun entorno de produción. Limpar as asignacións só en fases de proba ou experimentais.",
150
151
152
153
  "Clear Username-LDAP User Mapping" : "Limpar a asignación do usuario ao «nome de usuario LDAP»",
  "Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Limpar a asignación do grupo ao «nome de grupo LDAP»"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}