az.json 9.55 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
3
4
  "Security & Setup Warnings" : "Təhlükəsizlik və İşəsalınma xəbərdarlıqları",
  "Cron" : "Cron",
  "Sharing" : "Paylaşılır",
5
  "Security" : "Təhlükəsizlik",
6
7
  "Email Server" : "Email server",
  "Log" : "Jurnal",
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  "Authentication error" : "Təyinat metodikası",
  "Your full name has been changed." : "Sizin tam adınız dəyişdirildi.",
  "Unable to change full name" : "Tam adı dəyişmək olmur",
  "Files decrypted successfully" : "Fayllar uğurla deşifrə edildi",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Sizin faylları deşifrə etmək olmur, xahiş olunur owncloud.log faylını yoxlaya vəya inzibatçıya müraciət edəsiniz.",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Sizin faylları deşifrə etmək olmur, xahiş olunur şifrəni yoxlaya və yenidən təkrar edəsiniz.",
  "Encryption keys deleted permanently" : "Şifrələmə açarları həmişəlik silindi",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Sizin şifrələnmə açarlarınızı həmişəlik silmək mümkün olmadı, xahış olunur owncloud.log faylını yoxlaya və ya inzibatçıya müraciət edəsiniz.",
  "Couldn't remove app." : "Proqram təminatını silmək mümkün olmadı.",
  "Backups restored successfully" : "Ehtiyyat nüsxələr uğurla geri qaytarıldı",
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Sizin şifrələnmə açarlarınızı geri qaytarmaq mümkün olmadı, xahış olunur owncloud.log faylını yoxlaya və ya inzibatçıya müraciət edəsiniz.",
  "Language changed" : "Dil dəyişdirildi",
  "Invalid request" : "Səhv müraciət",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "İnzibatçılar özlərini inzibatçı qrupundan silə bilməz",
  "Unable to add user to group %s" : "İstifadəçini %s qrupuna əlavə etmək mümkün olmadı",
  "Unable to remove user from group %s" : "İstifadəçini %s qrupundan silmək mümkün olmadı",
  "Couldn't update app." : "Proqram təminatını yeniləmək mümkün deyil.",
  "Wrong password" : "Yalnış şifrə",
  "No user supplied" : "Heç bir istifadəçiyə mənimsədilmir",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Xahış olunur inzibatçı geriyə qayıdış şifrəsini təqdim edəsiniz, əks halda bütün istfadəçi datası itəcək.",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "İnzibatçı geriyə qayıdış şifrəsi yalnışdır. Xahiş olunur şifrəni yoxlayıb yenidən təkrar edəsiniz.",
29
  "Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Arxa sonluq şifrənin dəyişdirilməsini dəstəkləmir ancaq, istifadəçi şifrələmə açarı uğurla yeniləndi.",
30
  "Unable to change password" : "Şifrəni dəyişmək olmur",
31
32
33
34
35
36
37
  "Enabled" : "İşə salınıb",
  "Not enabled" : "İşə salınıb",
  "Recommended" : "Məsləhətlidir",
  "Group already exists." : "Qrup artılq mövcduddur.",
  "Unable to add group." : "Qrupu əlavə etmək mümkün deyil. ",
  "Unable to delete group." : "Qrupu silmək mümkün deyil.",
  "log-level out of allowed range" : "jurnal-səviyyəsi izin verilən aralıqdan kənardır",
38
39
40
  "Saved" : "Saxlanıldı",
  "test email settings" : "sınaq məktubu quraşdırmaları",
  "If you received this email, the settings seem to be correct." : "Əgər siz bu məktubu aldınızsa, demək quraşdırmalar düzgündür.",
41
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Mailin yollanması müddətində səhv baş verdi. Xahiş olunur quraşdırmalarınıza yenidən baxasınız.",
42
  "Email sent" : "Məktub göndərildi",
43
44
45
46
47
48
49
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Test məktubu göndərməzdən öncə, siz öz istifadəçi poçtunuzu təyin etməlisiniz.",
  "Invalid mail address" : "Yalnış mail ünvanı",
  "Unable to create user." : "İstifadəçi yaratmaq mümkün deyil.",
  "Your %s account was created" : "Sizin %s hesab yaradıldı",
  "Unable to delete user." : "İstifadəçini silmək mümkün deyil.",
  "Forbidden" : "Qadağan",
  "Invalid user" : "İstifadəçi adı yalnışdır",
50
  "Email saved" : "Məktub yadda saxlanıldı",
51
52
53
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "\"{domain}\" adını inamlı domainlər siyahısına əlavə etməyinizdən əminsinizmi?",
  "Add trusted domain" : "İnamlı domainlərə əlavə et",
  "Sending..." : "Göndərilir...",
54
  "All" : "Hamısı",
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
  "Please wait...." : "Xahiş olunur gözləyəsiniz.",
  "Error while disabling app" : "Proqram təminatını dayandırdıqda səhv baş verdi",
  "Disable" : "Dayandır",
  "Enable" : "İşə sal",
  "Error while enabling app" : "Proqram təminatını işə saldıqda səhv baş verdi",
  "Updating...." : "Yenilənir...",
  "Error while updating app" : "Proqram təminatı yeniləndikdə səhv baş verdi",
  "Updated" : "Yeniləndi",
  "Uninstalling ...." : "Silinir...",
  "Error while uninstalling app" : "Proqram təminatını sildikdə səhv baş verdi",
  "Uninstall" : "Sil",
  "Select a profile picture" : "Profil üçün şəkli seç",
  "Very weak password" : "Çox asan şifrə",
  "Weak password" : "Asan şifrə",
  "So-so password" : "Elə-belə şifrə",
  "Good password" : "Yaxşı şifrə",
  "Strong password" : "Çətin şifrə",
  "Delete" : "Sil",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Fayllar deşifrə edilir... Xahiş olunur gözləyəsiniz, bu biraz vaxt alacaq.",
  "Delete encryption keys permanently." : "Şifrələnmə açarlarını həmişəlik sil.",
  "Restore encryption keys." : "Şifrələnmə açarlarını geri qaytar",
  "Groups" : "Qruplar",
  "Unable to delete {objName}" : "{objName} silmək olmur",
  "Error creating group" : "Qrup yaranmasında səhv baş verdi",
  "A valid group name must be provided" : "Düzgün qrup adı təyin edilməlidir",
  "deleted {groupName}" : "{groupName} silindi",
  "undo" : "geriyə",
82
  "no group" : "qrup yoxdur",
83
84
85
  "never" : "heç vaxt",
  "deleted {userName}" : "{userName} silindi",
  "add group" : "qrupu əlavə et",
86
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Şifrənin dəyişdirilməsi data itkisinə gətirəcək ona görə ki, datanın bərpası bu istifadəçi üçün movcud deyil.",
87
88
89
  "A valid username must be provided" : "Düzgün istifadəçi adı daxil edilməlidir",
  "Error creating user" : "İstifadəçi yaratdıqda səhv baş verdi",
  "A valid password must be provided" : "Düzgün şifrə daxil edilməlidir",
90
  "A valid email must be provided" : "Düzgün email təqdim edilməlidir",
91
  "__language_name__" : "__AZ_Azerbaijan__",
92
93
  "Personal Info" : "Şəxsi İnformasiya",
  "SSL root certificates" : "SSL root sertifikatları",
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
  "Encryption" : "Şifrələnmə",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Hər şey(ən pis hadisələr, səhvlər, xəbərdarlıqlar, məlmat, araşdırma səhvləri)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Məlmat, xəbərdarlıqlar, səhvlər və ən pis hadisələr",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Xəbərdarlıqlar, səhvlər və ən pis hadisələr",
  "Errors and fatal issues" : "Səhvlər və ən pis hadisələr",
  "Fatal issues only" : "Yalnız ən pis hadisələr",
  "None" : "Heç bir",
  "Login" : "Giriş",
  "Plain" : "Adi",
  "NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "Security Warning" : "Təhlükəsizlik xəbərdarlığı",
107
108
109
  "You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Siz HTTP üzərindən %s yetki alırsınız. Biz təkidlə məsləhət görürük ki, öz serverinizi HTTPS protokolu ilə koqnfiqurasiya edəsiniz. ",
  "Read-Only config enabled" : "Yalnız-Oxuma konfiqi işə salınıb",
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Yalnız-Oxuma işə salınıb. Bu web-interface vasitəsilə edilən bəzi konfiqlərin qarşısını alır. Bundan başqa, fayl əllə edilən istənilən yenilınmə üçün yazılma yetkisinə sahib olmalıdır. ",
110
111
112
  "Setup Warning" : "Quruluş xəbərdarlığı",
  "Database Performance Info" : "Verilənlər bazasının davamiyyəti məlumatı",
  "Module 'fileinfo' missing" : "'fileinfo' modulu çatışmır",
113
  "days" : "günlər",
114
115
  "Send mode" : "Göndərmə rejimi",
  "Authentication method" : "Qeydiyyat metodikası",
116
  "Authentication required" : "Qeydiyyat tələb edilir",
117
118
119
120
121
122
  "More" : "Yenə",
  "by" : "onunla",
  "User Documentation" : "İstifadəçi sənədləri",
  "Admin Documentation" : "İnzibatçı sənədləri",
  "Uninstall App" : "Proqram təminatını sil",
  "Get the apps to sync your files" : "Fayllarınızın sinxronizasiyası üçün proqramları götürün",
123
124
125
  "Desktop client" : "Desktop client",
  "Android app" : "Android proqramı",
  "iOS app" : "iOS proqramı",
126
127
128
  "Password" : "Şifrə",
  "Change password" : "Şifrəni dəyiş",
  "Cancel" : "Dayandır",
129
130
131
  "Username" : "İstifadəçi adı",
  "Create" : "Yarat",
  "Other" : "Digər"
132
133
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}