eu.json 14.2 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Sharing" : "Partekatzea",
3
  "External Storage" : "Kanpoko biltegiratzea",
4
  "Cron" : "Cron",
5
  "Log" : "Log",
6
  "Updates" : "Eguneraketak",
7 8 9
  "Couldn't remove app." : "Ezin izan da aplikazioa ezabatu..",
  "Language changed" : "Hizkuntza aldatuta",
  "Invalid request" : "Baliogabeko eskaera",
10
  "Authentication error" : "Autentifikazio errorea",
11 12 13 14 15 16 17 18 19
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Kudeatzaileak ezin du bere burua kendu kudeatzaile taldetik",
  "Unable to add user to group %s" : "Ezin izan da erabiltzailea %s taldera gehitu",
  "Unable to remove user from group %s" : "Ezin izan da erabiltzailea %s taldetik ezabatu",
  "Couldn't update app." : "Ezin izan da aplikazioa eguneratu.",
  "Wrong password" : "Pasahitz okerra",
  "No user supplied" : "Ez da erabiltzailerik zehaztu",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Mesedez eman berreskuratzeko administrazio pasahitza, bestela erabiltzaile datu guztiak galduko dira",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Administratzailearen berreskuratze pasahitza ez egokia. Mesedez egiaztatu pasahitza eta saiatu berriz.",
  "Unable to change password" : "Ezin izan da pasahitza aldatu",
20
  "Enabled" : "Gaitua",
21
  "Not enabled" : "Gaitu gabe",
22
  "Federated Cloud Sharing" : "Federatutako Hodei Partekatzea",
23 24 25 26
  "Group already exists." : "Taldea dagoeneko existitzen da",
  "Unable to add group." : "Ezin izan da taldea gehitu.",
  "Unable to delete group." : "Ezin izan da taldea ezabatu.",
  "log-level out of allowed range" : "erregistro-maila baimendutako tartetik at",
27 28 29 30
  "Saved" : "Gordeta",
  "test email settings" : "probatu eposta ezarpenak",
  "Email sent" : "Eposta bidalia",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Epostaren erabiltzailea zehaztu behar duzu probako eposta bidali aurretik.",
31 32 33 34 35 36 37
  "Invalid mail address" : "Posta helbide baliogabea",
  "Unable to create user." : "Ezin izan da erabiltzailea sortu.",
  "Your %s account was created" : "Zure %s kontua sortu da",
  "Unable to delete user." : "Ezin izan da erabiltzailea ezabatu.",
  "Forbidden" : "Debekatuta",
  "Invalid user" : "Baliogabeko erabiiltzailea",
  "Unable to change mail address" : "Ezin izan da posta helbidea aldatu",
38
  "Email saved" : "Eposta gorde da",
39 40
  "Your full name has been changed." : "Zure izena aldatu egin da.",
  "Unable to change full name" : "Ezin izan da izena aldatu",
41 42 43 44
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Ziur zaude gehitu nahi duzula \"{domain}\" domeinu fidagarri gisa?",
  "Add trusted domain" : "Gehitu domeinu fidagarria",
  "Sending..." : "Bidaltzen...",
  "All" : "Denak",
45
  "Update to %s" : "Eguneratu %sra",
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
  "Please wait...." : "Itxoin mesedez...",
  "Error while disabling app" : "Erroea izan da aplikazioa desgaitzerakoan",
  "Disable" : "Ez-gaitu",
  "Enable" : "Gaitu",
  "Error while enabling app" : "Erroea izan da aplikazioa gaitzerakoan",
  "Updating...." : "Eguneratzen...",
  "Error while updating app" : "Errorea aplikazioa eguneratzen zen bitartean",
  "Updated" : "Eguneratuta",
  "Uninstalling ...." : "Desinstalatzen ...",
  "Error while uninstalling app" : "Erroea izan da aplikazioa desinstalatzerakoan",
  "Uninstall" : "Desinstalatu",
  "Select a profile picture" : "Profilaren irudia aukeratu",
  "Very weak password" : "Pasahitz oso ahula",
  "Weak password" : "Pasahitz ahula",
  "So-so password" : "Halamoduzko pasahitza",
  "Good password" : "Pasahitz ona",
  "Strong password" : "Pasahitz sendoa",
63
  "Valid until {date}" : "{date} arte baliogarria",
64 65 66 67 68 69 70
  "Delete" : "Ezabatu",
  "Groups" : "Taldeak",
  "Unable to delete {objName}" : "Ezin izan da {objName} ezabatu",
  "Error creating group" : "Errore bat izan da taldea sortzean",
  "A valid group name must be provided" : "Baliozko talde izena eman behar da",
  "deleted {groupName}" : "{groupName} ezbatuta",
  "undo" : "desegin",
71
  "no group" : "talderik ez",
72 73 74
  "never" : "inoiz",
  "deleted {userName}" : "{userName} ezabatuta",
  "add group" : "gehitu taldea",
75
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Pasahitza aldatzeak datuen galera eragingo du, erabiltzaile honetarako datuen berreskuratzea eskuragarri ez dagoelako",
76 77 78
  "A valid username must be provided" : "Baliozko erabiltzaile izena eman behar da",
  "Error creating user" : "Errore bat egon da erabiltzailea sortzean",
  "A valid password must be provided" : "Baliozko pasahitza eman behar da",
79
  "A valid email must be provided" : "Baliozko posta elektronikoa eman behar da",
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
  "__language_name__" : "Euskara",
  "SSL root certificates" : "SSL erro ziurtagiriak",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Dena (arazo larriak, erroreak, abisuak, informazioa, arazketa)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Informazioa, abisuak, erroreak eta arazo larriak.",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Abisuak, erroreak eta arazo larriak",
  "Errors and fatal issues" : "Erroreak eta arazo larriak",
  "Fatal issues only" : "Bakarrik arazo larriak",
  "None" : "Ezer",
  "Login" : "Saio hasiera",
  "Plain" : "Arrunta",
  "NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
93
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Bakarrik irakurtzeko konfigurazioa gaitu da. Honek web-interfazearen bidez konfigurazio batzuk aldatzea ekiditzen du. Are gehiago, fitxategia eskuz ezarri behar da idazteko moduan eguneraketa bakoitzerako.",
94 95
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Badirudi PHP konfiguratuta dagoela lineako dokumentu blokeak aldatzeko. Honek zenbait oinarrizko aplikazio eskuraezin bihurtuko ditu.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Hau ziur aski cache/accelerator batek eragin du, hala nola Zend OPcache edo eAccelerator.",
96
  "Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Zure zerbitzariak Microsoft Windows erabiltzen du. Guk biziki gomendatzen dugu Linux erabiltzaile esperientza optimo bat lortzeko.",
97 98 99
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP 'fileinfo' modulua falta da. Modulu hau gaitzea aholkatzen dizugu mime-type ezberdinak hobe detektatzeko.",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Eskualdeko ezarpena ezin da UTF-8 onartzen duen batera ezarri.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Honek esan nahi du fitxategien izenetako karaktere batzuekin arazoak egon daitezkeela.",
100 101
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Biziki gomendatzen dizugu beharrezkoak diren paketea zure sisteman instalatzea honi euskarria eman ahal izateko: %s.",
  "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Zure instalazioa ez badago domeinuaren sustraian egina eta erabiltzen badu sistemaren cron-a, arazoak izan daitezke URL sorreran. Arazo horiek saihesteko ezarri \"overwrite.cli.url\" opzioa zure config.php fitxategian zure instalazioaren webroot bidera (Proposatua: \"%s\")",
102 103 104 105
  "Allow apps to use the Share API" : "Baimendu aplikazioak partekatzeko APIa erabiltzeko",
  "Allow users to share via link" : "Baimendu erabiltzaileak esteken bidez partekatzea",
  "Enforce password protection" : "Betearazi pasahitzaren babesa",
  "Allow public uploads" : "Baimendu igoera publikoak",
106
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Baimendu erabiltzaileak epostako jakinarazpenak bidaltzen partekatutako fitxategientzat",
107 108 109 110 111 112
  "Set default expiration date" : "Ezarri muga data lehenetsia",
  "Expire after " : "Iraungia honen ondoren",
  "days" : "egun",
  "Enforce expiration date" : "Muga data betearazi",
  "Allow resharing" : "Baimendu birpartekatzea",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Mugatu partekatzeak taldeko erabiltzaileetara",
113
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Baimendu erabiltzaileak beste erabiltzaileei epostako jakinarazpenak bidaltzen partekatutako fitxategientzat",
114 115
  "Exclude groups from sharing" : "Baztertu taldeak partekatzean",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Talde hauek oraindik jaso ahal izango dute partekatzeak, baina ezingo dute partekatu",
116 117 118 119
  "Cron was not executed yet!" : "Cron-a oraindik ez da exekutatu!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Exekutatu zeregin bat orri karga bakoitzean",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php webcron zerbitzu batean erregistratua dago cron.php 15 minuturo http bidez deitzeko.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Erabili sistemaren cron zerbitzua deitzeko cron.php fitxategia 15 minutuan behin.",
120 121
  "This is used for sending out notifications." : "Hau jakinarazpenak bidaltzeko erabiltzen da.",
  "Send mode" : "Bidaltzeko modua",
122
  "Encryption" : "Enkriptazioa",
123 124 125 126 127 128 129 130 131
  "From address" : "Helbidetik",
  "mail" : "posta",
  "Authentication method" : "Autentifikazio metodoa",
  "Authentication required" : "Autentikazioa beharrezkoa",
  "Server address" : "Zerbitzariaren helbidea",
  "Port" : "Portua",
  "Credentials" : "Kredentzialak",
  "SMTP Username" : "SMTP erabiltzaile-izena",
  "SMTP Password" : "SMTP pasahitza",
132
  "Store credentials" : "Gorde kredentzialak",
133 134
  "Test email settings" : "Probatu eposta ezarpenak",
  "Send email" : "Bidali eposta",
135
  "Download logfile" : "Deskargatu log fitxategia",
136 137 138 139
  "More" : "Gehiago",
  "Less" : "Gutxiago",
  "Version" : "Bertsioa",
  "by" : " Egilea:",
140
  "licensed" : "lizentziatua",
141
  "Documentation:" : "Dokumentazioa:",
142
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Aplikazioa ezin da instalatu hurrengo menpekotasunak betetzen ez direlako:",
143 144
  "Enable only for specific groups" : "Baimendu bakarri talde espezifikoetarako",
  "Uninstall App" : "Desinstalatu aplikazioa",
145
  "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Kaixo,<br><br>orain %s kontu bat duzula esateko besterik ez.<br><br>Zure erabiltzailea: %s<br>Sar zaitez: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
146
  "Cheers!" : "Ongi izan!",
147
  "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Kaixo,\n\norain %s kontu bat duzula esateko besterik ez.\n\nZure erabiltzailea: %s\nSar zaitez: %s\n\n",
148 149
  "Forum" : "Foroa",
  "Get the apps to sync your files" : "Lortu aplikazioak zure fitxategiak sinkronizatzeko",
150 151 152
  "Desktop client" : "Mahaigaineko bezeroa",
  "Android app" : "Android aplikazioa",
  "iOS app" : "iOS aplikazioa",
153 154 155 156 157 158
  "Show First Run Wizard again" : "Erakutsi berriz Lehenengo Aldiko Morroia",
  "Password" : "Pasahitza",
  "Unable to change your password" : "Ezin izan da zure pasahitza aldatu",
  "Current password" : "Uneko pasahitza",
  "New password" : "Pasahitz berria",
  "Change password" : "Aldatu pasahitza",
159
  "No display name set" : "Ez da bistaratze izena ezarri",
160 161 162
  "Email" : "E-posta",
  "Your email address" : "Zure e-posta",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Bete ezazu eposta helbide bat pasahitza berreskuratzeko eta jakinarazpenak jasotzeko",
163
  "No email address set" : "Ez da eposta helbidea ezarri",
164 165 166 167 168 169 170 171 172
  "Profile picture" : "Profilaren irudia",
  "Upload new" : "Igo berria",
  "Select new from Files" : "Hautatu berria Fitxategietatik",
  "Remove image" : "Irudia ezabatu",
  "Your avatar is provided by your original account." : "Zure jatorrizko kontuak ezarri du zure avatar.",
  "Cancel" : "Ezeztatu",
  "Choose as profile image" : "Profil irudi bezala aukeratu",
  "Language" : "Hizkuntza",
  "Help translate" : "Lagundu itzultzen",
173 174
  "Common Name" : "Izen arrunta",
  "Valid until" : "Data hau arte baliogarria",
175
  "Issued By" : "Honek bidalita",
176
  "Valid until %s" : "%s arte baliogarria",
177 178
  "Show storage location" : "Erakutsi biltegiaren kokapena",
  "Show last log in" : "Erakutsi azkeneko saio hasiera",
179 180 181
  "Show user backend" : "Bistaratu erabiltzaile motorra",
  "Send email to new user" : "Bidali eposta erabiltzaile berriari",
  "Show email address" : "Bistaratu eposta helbidea",
182
  "Username" : "Erabiltzaile izena",
183
  "E-Mail" : "E-posta",
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194
  "Create" : "Sortu",
  "Admin Recovery Password" : "Administratzailearen pasahitza berreskuratzea",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Berreskuratze pasahitza idatzi pasahitz aldaketan erabiltzaileen fitxategiak berreskuratzeko",
  "Add Group" : "Gehitu taldea",
  "Group" : "Taldea",
  "Everyone" : "Edonor",
  "Admins" : "Administratzaileak",
  "Default Quota" : "Kuota lehentsia",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Mesedez sartu biltegiratze kouta (adb: \"512 MB\" edo \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Mugarik gabe",
  "Other" : "Bestelakoa",
195
  "Full Name" : "Izena",
196
  "Group Admin for" : "Talde administradorea honentzat",
197 198
  "Quota" : "Kuota",
  "Storage Location" : "Biltegiaren kokapena",
199
  "User Backend" : "Erabiltzaile motorra",
200 201 202
  "Last Login" : "Azken saio hasiera",
  "change full name" : "aldatu izena",
  "set new password" : "ezarri pasahitz berria",
203
  "change email address" : "aldatu eposta helbidea",
204 205 206
  "Default" : "Lehenetsia"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}