pl.json 13.8 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Security & setup warnings" : "Ostrzeżenia bezpieczeństwa i konfiguracji",
3
  "Sharing" : "Udostępnianie",
4
  "External Storage" : "Zewnętrzna zasoby dyskowe",
5
  "Cron" : "Cron",
6
  "Log" : "Logi",
7
  "Updates" : "Aktualizacje",
8
9
10
  "Couldn't remove app." : "Nie można usunąć aplikacji.",
  "Language changed" : "Zmieniono język",
  "Invalid request" : "Nieprawidłowe żądanie",
11
  "Authentication error" : "Błąd uwierzytelniania",
12
13
14
15
16
17
18
19
20
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Administratorzy nie mogą usunąć siebie samych z grupy administratorów",
  "Unable to add user to group %s" : "Nie można dodać użytkownika do grupy %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "Nie można usunąć użytkownika z grupy %s",
  "Couldn't update app." : "Nie można uaktualnić aplikacji.",
  "Wrong password" : "Złe hasło",
  "No user supplied" : "Niedostarczony użytkownik",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Podaj hasło odzyskiwania administratora, w przeciwnym razie wszystkie dane użytkownika zostaną utracone",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Błędne hasło odzyskiwania. Sprawdź hasło i spróbuj ponownie.",
  "Unable to change password" : "Nie można zmienić hasła",
21
22
  "Enabled" : "Włączone",
  "Not enabled" : "Nie włączone",
23
24
25
26
  "Group already exists." : "Grupa już istnieje.",
  "Unable to add group." : "Nie można dodać grupy.",
  "Unable to delete group." : "Nie można usunąć grupy.",
  "log-level out of allowed range" : "wartość log-level spoza dozwolonego zakresu",
27
28
29
30
  "Saved" : "Zapisano",
  "test email settings" : "przetestuj ustawienia email",
  "Email sent" : "E-mail wysłany",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Musisz najpierw ustawić użytkownika e-mail, aby móc wysyłać wiadomości testowe.",
31
32
33
34
35
36
37
  "Invalid mail address" : "Nieprawidłowy adres email",
  "Unable to create user." : "Nie można utworzyć użytkownika.",
  "Your %s account was created" : "Twoje konto %s zostało stworzone",
  "Unable to delete user." : "Nie można usunąć użytkownika.",
  "Forbidden" : "Zabronione",
  "Invalid user" : "Nieprawidłowy użytkownik",
  "Unable to change mail address" : "Nie można zmienić adresu email",
38
  "Email saved" : "E-mail zapisany",
39
40
  "Your full name has been changed." : "Twoja pełna nazwa została zmieniona.",
  "Unable to change full name" : "Nie można zmienić pełnej nazwy",
41
42
43
44
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Czy jesteś pewien/pewna że chcesz dodać \"{domain}\" jako zaufaną domenę?",
  "Add trusted domain" : "Dodaj zaufaną domenę",
  "Sending..." : "Wysyłam...",
  "All" : "Wszystkie",
45
  "No apps found for your version" : "Nie znaleziono aplikacji dla twojej wersji",
46
  "Update to %s" : "Uaktualnij do %s",
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
  "Please wait...." : "Proszę czekać...",
  "Error while disabling app" : "Błąd podczas wyłączania aplikacji",
  "Disable" : "Wyłącz",
  "Enable" : "Włącz",
  "Error while enabling app" : "Błąd podczas włączania aplikacji",
  "Updating...." : "Aktualizacja w toku...",
  "Error while updating app" : "Błąd podczas aktualizacji aplikacji",
  "Updated" : "Zaktualizowano",
  "Uninstalling ...." : "Odinstalowywanie....",
  "Error while uninstalling app" : "Błąd przy odinstalowywaniu aplikacji",
  "Uninstall" : "Odinstaluj",
  "Select a profile picture" : "Wybierz zdjęcie profilu",
  "Very weak password" : "Bardzo słabe hasło",
  "Weak password" : "Słabe hasło",
  "So-so password" : "Mało skomplikowane hasło",
  "Good password" : "Dobre hasło",
  "Strong password" : "Mocne hasło",
  "Valid until {date}" : "Ważny do {date}",
  "Delete" : "Usuń",
  "Groups" : "Grupy",
  "Unable to delete {objName}" : "Nie można usunąć {objName}",
  "Error creating group" : "Błąd podczas tworzenia grupy",
  "A valid group name must be provided" : "Należy podać prawidłową nazwę grupy",
  "deleted {groupName}" : "usunięto {groupName}",
  "undo" : "cofnij",
72
  "no group" : "brak grupy",
73
74
75
  "never" : "nigdy",
  "deleted {userName}" : "usunięto {userName}",
  "add group" : "dodaj grupę",
76
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Zmiana hasła spowoduje utratę danych, ponieważ odzyskiwanie danych nie jest włączone dla tego użytkownika",
77
78
79
  "A valid username must be provided" : "Należy podać prawidłową nazwę użytkownika",
  "Error creating user" : "Błąd podczas tworzenia użytkownika",
  "A valid password must be provided" : "Należy podać prawidłowe hasło",
80
  "A valid email must be provided" : "Podaj poprawny adres email",
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
  "__language_name__" : "polski",
  "SSL root certificates" : "Główny certyfikat SSL",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Wszystko (Informacje, ostrzeżenia, błędy i poważne problemy, debug)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Informacje, ostrzeżenia, błędy i poważne problemy",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Ostrzeżenia, błędy i poważne problemy",
  "Errors and fatal issues" : "Błędy i poważne problemy",
  "Fatal issues only" : "Tylko poważne problemy",
  "None" : "Nic",
  "Login" : "Login",
  "Plain" : "Czysty tekst",
  "NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Wygląda na to, że ustawienia PHP ucinają bloki wklejonych dokumentów. To sprawi, że niektóre wbudowane aplikacje będą niedostępne.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dzieje się tak prawdopodobnie przez cache lub akcelerator taki jak Zend OPcache lub eAccelerator.",
96
  "Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Twój serwer działa na platformie Windows. Zalecamy Linuxa dla optymalnych doświadczeń użytkownika.",
97
98
99
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Brak modułu PHP „fileinfo”. Zalecamy włączenie tego modułu, aby uzyskać najlepsze wyniki podczas wykrywania typów MIME.",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Ustawienia regionalne systemu nie można ustawić na jeden, który obsługuje UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Oznacza to, że mogą być problemy z niektórymi znakami w nazwach plików.",
100
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Zalecamy instalację na Twoim systemie komponentów wymaganych do obsługi języków: %s",
101
  "Open documentation" : "Otwórz dokumentację",
102
103
104
105
  "Allow apps to use the Share API" : "Zezwalaj aplikacjom na korzystanie z API udostępniania",
  "Allow users to share via link" : "Pozwól użytkownikom współdzielić przez link",
  "Enforce password protection" : "Wymuś zabezpieczenie hasłem",
  "Allow public uploads" : "Pozwól na publiczne wczytywanie",
106
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Zezwól użytkownikom na wysyłanie powiadomień email dla udostępnionych plików",
107
108
109
110
111
112
113
114
  "Set default expiration date" : "Ustaw domyślną datę wygaśnięcia",
  "Expire after " : "Wygaś po",
  "days" : "dniach",
  "Enforce expiration date" : "Wymuś datę wygaśnięcia",
  "Allow resharing" : "Zezwalaj na ponowne udostępnianie",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Ogranicz użytkowników do współdzielenia wyłącznie pomiędzy użytkownikami swoich grup",
  "Exclude groups from sharing" : "Wyklucz grupy z udostępniania",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Grupy te nadal będą mogli otrzymywać udostępnione udziały, ale nie do ich inicjowania.",
115
116
117
118
  "Cron was not executed yet!" : "Cron nie został jeszcze uruchomiony!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Wykonuj jedno zadanie wraz z każdą wczytaną stroną",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php jest zarejestrowany w serwisie webcron do uruchamiania cron.php raz na 15 minut przez http.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Użyj systemowej usługi cron do wywoływania cron.php co 15 minut.",
119
  "Enable encryption" : "Włącz szyfrowanie",
120
121
  "This is used for sending out notifications." : "To jest używane do wysyłania powiadomień",
  "Send mode" : "Tryb wysyłki",
122
  "Encryption" : "Szyfrowanie",
123
124
125
126
127
128
129
130
131
  "From address" : "Z adresu",
  "mail" : "mail",
  "Authentication method" : "Metoda autentykacji",
  "Authentication required" : "Wymagana autoryzacja",
  "Server address" : "Adres Serwera",
  "Port" : "Port",
  "Credentials" : "Poświadczenia",
  "SMTP Username" : "Użytkownik SMTP",
  "SMTP Password" : "Hasło SMTP",
132
  "Store credentials" : "Zapisz poświadczenia",
133
134
  "Test email settings" : "Ustawienia testowej wiadomości",
  "Send email" : "Wyślij email",
135
  "Download logfile" : "Pobierz plik log",
136
137
  "More" : "Więcej",
  "Less" : "Mniej",
138
  "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Plik log jest większy niż 100MB. Ściąganie może trochę potrwać!",
139
  "Version" : "Wersja",
140
  "Developer documentation" : "Dokumentacja dewelopera",
141
  "by" : "przez",
142
  "licensed" : "Licencja",
143
  "Documentation:" : "Dokumentacja:",
144
  "User documentation" : "Dokumentacja użytkownika",
145
146
  "Show description …" : "Pokaż opis ...",
  "Hide description …" : "Ukryj opis ...",
147
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Ta aplikacja nie może być zainstalowana, ponieważ nie są spełnione następujące zależności:",
148
149
  "Enable only for specific groups" : "Włącz tylko dla określonych grup",
  "Uninstall App" : "Odinstaluj aplikację",
150
  "Enable experimental apps" : "Włącz eksperymentalne aplikacje",
151
  "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Witaj,<br><br>informujemy, że teraz masz konto na %s .<br><br>Twoja nazwa użytkownika: %s<br>Dostęp pod adresem: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
152
  "Cheers!" : "Pozdrawiam!",
153
  "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Witaj,\n\ninformujemy, że teraz masz konto na %s .\n\nTwoja nazwa użytkownika:: %s\nDostęp pod adresem: %s\n\n",
154
155
  "Administrator documentation" : "Dokumentacja Administratora",
  "Online documentation" : "Dokumentacja Online",
156
  "Forum" : "Forum",
157
  "Commercial support" : "Wsparcie komercyjne",
158
  "Get the apps to sync your files" : "Pobierz aplikacje żeby synchronizować swoje pliki",
159
  "Desktop client" : "Klient na komputer",
160
161
  "Android app" : "Aplikacja Android",
  "iOS app" : "Aplikacja iOS",
162
163
164
165
166
167
  "Show First Run Wizard again" : "Uruchom ponownie kreatora pierwszego uruchomienia",
  "Password" : "Hasło",
  "Unable to change your password" : "Nie można zmienić hasła",
  "Current password" : "Bieżące hasło",
  "New password" : "Nowe hasło",
  "Change password" : "Zmień hasło",
168
  "Full name" : "Pełna nazwa",
169
  "No display name set" : "Brak nazwa wyświetlanej",
170
171
172
  "Email" : "Email",
  "Your email address" : "Twój adres e-mail",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Wypełnij adres email aby włączyć odzyskiwanie hasła oraz otrzymywać powiadomienia",
173
  "No email address set" : "Brak adresu email",
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
  "Profile picture" : "Zdjęcie profilu",
  "Upload new" : "Wczytaj nowe",
  "Select new from Files" : "Wybierz nowe z plików",
  "Remove image" : "Usuń zdjęcie",
  "Your avatar is provided by your original account." : "Twój awatar jest ustawiony jako domyślny.",
  "Cancel" : "Anuluj",
  "Choose as profile image" : "Wybierz zdjęcie profilu",
  "Language" : "Język",
  "Help translate" : "Pomóż w tłumaczeniu",
  "Common Name" : "Nazwa CN",
  "Valid until" : "Ważny do",
  "Issued By" : "Wydany przez",
  "Valid until %s" : "Ważny do %s",
187
  "Import root certificate" : "Importuj główny certyfikat",
188
189
  "Show storage location" : "Pokaż miejsce przechowywania",
  "Show last log in" : "Pokaż ostatni login",
190
191
  "Send email to new user" : "Wyślij email do nowego użytkownika",
  "Show email address" : "Pokaż adres email",
192
  "Username" : "Nazwa użytkownika",
193
  "E-Mail" : "E-mail",
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
  "Create" : "Utwórz",
  "Admin Recovery Password" : "Odzyskiwanie hasła administratora",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Wpisz hasło odzyskiwania, aby odzyskać pliki użytkowników podczas zmiany hasła",
  "Add Group" : "Dodaj grupę",
  "Group" : "Grupa",
  "Everyone" : "Wszyscy",
  "Admins" : "Administratorzy",
  "Default Quota" : "Domyślny udział",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Proszę ustawić ograniczenie zasobów (np. \"512 MB\" albo \"12 GB)",
  "Unlimited" : "Bez limitu",
  "Other" : "Inne",
205
  "Full Name" : "Pełna nazwa",
206
  "Group Admin for" : "Grupa Admin dla",
207
208
209
210
211
  "Quota" : "Udział",
  "Storage Location" : "Lokalizacja magazynu",
  "Last Login" : "Ostatnio zalogowany",
  "change full name" : "Zmień pełna nazwę",
  "set new password" : "ustaw nowe hasło",
212
  "change email address" : "zmień adres email",
213
214
215
  "Default" : "Domyślny"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}