sl.json 17 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
3
  "APCu" : "APCu",
  "Redis" : "Redis",
4
  "Security & setup warnings" : "Varnost in namestitvena opozorila",
5
  "Sharing" : "Souporaba",
6
  "Server-side encryption" : "Šifriranje na strežniku",
7
  "External Storage" : "Zunanja podatkovna shramba",
8
  "Cron" : "Periodično opravilo",
9
  "Email server" : "Poštni strežnik",
10
  "Log" : "Dnevnik",
11
  "Tips & tricks" : "Nasveti in triki",
12
  "Updates" : "Posodobitve",
13
14
15
  "Couldn't remove app." : "Ni mogoče odstraniti programa.",
  "Language changed" : "Jezik je spremenjen",
  "Invalid request" : "Neveljavna zahteva",
16
  "Authentication error" : "Napaka med overjanjem",
17
18
19
20
21
22
23
24
25
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Skrbnikov ni mogoče odstraniti iz skupine skrbnikov (admin)",
  "Unable to add user to group %s" : "Uporabnika ni mogoče dodati k skupini %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "Uporabnika ni mogoče odstraniti iz skupine %s",
  "Couldn't update app." : "Programa ni mogoče posodobiti.",
  "Wrong password" : "Napačno geslo",
  "No user supplied" : "Ni navedenega uporabnika",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Podati je treba skrbniško obnovitveno geslo, sicer bodo vsi uporabniški podatki izgubljeni.",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Napačno navedeno skrbniško obnovitveno geslo. Preverite geslo in poskusite znova.",
  "Unable to change password" : "Ni mogoče spremeniti gesla",
26
27
  "Enabled" : "Omogočeno",
  "Not enabled" : "Ni omogočeno",
28
  "Federated Cloud Sharing" : "Upravljana souporaba oblaka",
29
30
  "A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Pojavila se je težava. Prosimo, preverite dnevniške zapise (Napaka: %s)",
  "Migration Completed" : "Selitev zaključena",
31
32
33
  "Group already exists." : "Skupina že obstaja.",
  "Unable to add group." : "Ni mogoče dodati skupine",
  "Unable to delete group." : "Ni mogoče izbrisati skupine.",
34
  "log-level out of allowed range" : "stopnja zapisovanja izven območja",
35
36
  "Saved" : "Shranjeno",
  "test email settings" : "preizkusi nastavitve elektronske pošte",
37
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings. (Error: %s)" : "Med pošiljanjem sporočila se je pojavila težava. Preglejte nastavitve. (Napaka: %s)",
38
39
  "Email sent" : "Elektronska pošta je poslana",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Pred preizkusnim pošiljanjem sporočil je treba nastaviti elektronski naslov uporabnika.",
40
  "Invalid mail address" : "Neveljaven elektronski naslov",
41
  "A user with that name already exists." : "Uporabnik s takim imenom že obstaja.",
42
  "Unable to create user." : "Ni mogoče ustvariti uporabnika.",
43
  "Your %s account was created" : "Račun %s je uspešno ustvarjen.",
44
  "Unable to delete user." : "Ni mogoče izbrisati uporabnika",
45
  "Forbidden" : "Dostop je prepovedan",
46
  "Invalid user" : "Neveljavni podatki uporabnika",
47
  "Unable to change mail address" : "Ni mogoče spremeniti naslova elektronske pošte.",
48
  "Email saved" : "Elektronski naslov je shranjen",
49
50
  "Your full name has been changed." : "Vaše polno ime je spremenjeno.",
  "Unable to change full name" : "Ni mogoče spremeniti polnega imena",
51
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Ali ste prepričani, da želite dodati \"{domain}\" kot varno domeno?",
52
  "Add trusted domain" : "Dodaj varno domeno",
53
54
  "Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Selitev v teku. Prosimo, počakajte, da se selitev zaključi.",
  "Migration started …" : "Selitev pognana...",
55
  "Sending..." : "Poteka pošiljanje ...",
56
57
58
  "Official" : "Uradno",
  "Approved" : "Odobreno",
  "Experimental" : "Preizkusno",
59
  "All" : "Vsi",
60
  "No apps found for your version" : "Ni aplikacij za vašo verzijo",
61
  "Update to %s" : "Posodobi na %s",
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
  "Please wait...." : "Počakajte ...",
  "Error while disabling app" : "Napaka onemogočanja programa",
  "Disable" : "Onemogoči",
  "Enable" : "Omogoči",
  "Error while enabling app" : "Napaka omogočanja programa",
  "Updating...." : "Poteka posodabljanje ...",
  "Error while updating app" : "Prišlo je do napake med posodabljanjem programa.",
  "Updated" : "Posodobljeno",
  "Uninstalling ...." : "Odstranjevanje namestitve ...",
  "Error while uninstalling app" : "Prišlo je do napake med odstranjevanjem programa.",
  "Uninstall" : "Odstrani namestitev",
73
74
75
76
  "The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Aplikacija je bila vključena in zahteva še posodobitev. Preusmerjeni boste na stran za posodobitev v 5 sekundah.",
  "App update" : "Posodabljanje aplikacije",
  "No apps found for \"{query}\"" : "Ne najdem aplikacije za \"{query}\"",
  "An error occurred: {message}" : "Prišlo je do napake: {message}",
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
  "Select a profile picture" : "Izbor slike profila",
  "Very weak password" : "Zelo šibko geslo",
  "Weak password" : "Šibko geslo",
  "So-so password" : "Slabo geslo",
  "Good password" : "Dobro geslo",
  "Strong password" : "Odlično geslo",
  "Valid until {date}" : "Veljavno do {date}",
  "Delete" : "Izbriši",
  "Groups" : "Skupine",
  "Unable to delete {objName}" : "Ni mogoče izbrisati {objName}",
  "Error creating group" : "Napaka ustvarjanja skupine",
88
89
  "A valid group name must be provided" : "Navedeno mora biti veljavno ime skupine",
  "deleted {groupName}" : "izbrisano {groupName}",
90
  "undo" : "razveljavi",
91
  "no group" : "ni skupine",
92
  "never" : "nikoli",
93
  "deleted {userName}" : "izbrisano {userName}",
94
  "add group" : "dodaj skupino",
95
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Sprememba gesla bo povzročila izgubo podatkov, ker obnova podatkov za tega uporabnika ni na voljo.",
96
97
98
  "A valid username must be provided" : "Navedeno mora biti veljavno uporabniško ime",
  "Error creating user" : "Napaka ustvarjanja uporabnika",
  "A valid password must be provided" : "Navedeno mora biti veljavno geslo",
99
  "A valid email must be provided" : "Naveden mora biti veljaven naslov elektronske pošte.",
100
  "__language_name__" : "Slovenščina",
101
102
  "Sync clients" : "Uskladi odjemalce",
  "Personal info" : "Osebni podatki",
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
  "SSL root certificates" : "Korenska potrdila SSL",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Vse (podrobnosti, opozorila, hrošče, napake in usodne dogodke)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Podrobnosti, opozorila, napake in usodne dogodke",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Opozorila, napake in usodne dogodke",
  "Errors and fatal issues" : "Napake in usodne dogodke",
  "Fatal issues only" : "Le usodne dogodke",
  "None" : "Brez",
  "Login" : "Prijava",
  "Plain" : "Besedilno",
  "NT LAN Manager" : "Upravljalnik NT LAN",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
115
  "Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Vaš strežnik je nameščen na Microsoft Windows. Toplo priporočamo Linux okolje za optimalno uporabniško izkušnjo.",
116
117
118
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Manjka modul PHP 'fileinfo'. Priporočljivo je omogočiti ta modul za popolno zaznavanje vrst MIME.",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistemskih jezikovnih nastavitev ni mogoče nastaviti na možnost, ki podpira nabor UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To pomeni, da se lahko pojavijo napake pri nekaterih znakih v imenih datotek.",
119
  "All checks passed." : "Vsa prejerjanja so pozitivna.",
120
  "Open documentation" : "Odprta dokumentacija",
121
  "Allow apps to use the Share API" : "Dovoli programom uporabo vmesnika API souporabe",
122
  "Allow users to share via link" : "Uporabnikom dovoli omogočanje souporabe s povezavami",
123
124
  "Enforce password protection" : "Vsili zaščito z geslom",
  "Allow public uploads" : "Dovoli javno pošiljanje datotek v oblak",
125
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Dovoli uporabnikom pošiljati obvestila o souporabi datotek po elektronski pošti.",
126
127
128
129
130
  "Set default expiration date" : "Nastavitev privzetega datuma poteka",
  "Expire after " : "Preteče po",
  "days" : "dneh",
  "Enforce expiration date" : "Vsili datum preteka",
  "Allow resharing" : "Dovoli nadaljnjo souporabo",
131
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Uporabnikom dovoli omogočanje souporabe le znotraj njihove skupine",
132
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Omogočite uporabnikom, da pošiljajo poštna obvestila za deljene datoteke drugim uporabnikom.",
133
  "Exclude groups from sharing" : "Izloči skupine iz souporabe",
134
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Te skupine lahko sprejemajo mape v souporabo, ne morejo pa souporabe dovoliti",
135
136
137
138
  "Cron was not executed yet!" : "Periodično opravilo cron še ni zagnano!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Izvedi eno nalogo z vsako naloženo stranjo.",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "Datoteka cron.php je vpisana za periodično opravilo webcron za potrditev sklica vsakih 15 minut pri povezavi preko HTTP.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Uporabi storitev periodičnih opravil za klic datoteke cron.php vsakih 15 minut.",
139
  "Enable server-side encryption" : "Omogoči šifriranje na strežniku",
140
  "Enable encryption" : "Omogoči šifriranje",
141
  "Start migration" : "Zaženite selitev",
142
  "This is used for sending out notifications." : "Možnost je uporabljena za omogočanje pošiljanja obvestil.",
143
  "Send mode" : "Način pošiljanja",
144
  "Encryption" : "Šifriranje",
145
  "From address" : "Naslov pošiljatelja",
146
  "mail" : "pošta",
147
148
149
150
151
152
153
  "Authentication method" : "Način overitve",
  "Authentication required" : "Zahtevana je overitev",
  "Server address" : "Naslov strežnika",
  "Port" : "Vrata",
  "Credentials" : "Poverila",
  "SMTP Username" : "Uporabniško ime SMTP",
  "SMTP Password" : "Geslo SMTP",
154
  "Store credentials" : "Shrani poverila",
155
156
  "Test email settings" : "Preizkus nastavitev elektronske pošte",
  "Send email" : "Pošlji elektronsko sporočilo",
157
  "Download logfile" : "Prejmi dnevniško datoteko",
158
159
  "More" : "Več",
  "Less" : "Manj",
160
161
162
163
164
165
166
167
  "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Datoteeka dnevniškega zapisa je večja od 100MB. Prenos lahko traja dlje!",
  "SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Uporabljena baza je SQLite. Za večje namestitve priporočamo prehod na drugačno bazo.",
  "How to do backups" : "Kako napraviti varnostne kopije",
  "Advanced monitoring" : "Napredno sledenje",
  "Performance tuning" : "Optimizacija izvajanja",
  "Improving the config.php" : "Izboljšanje config.php",
  "Theming" : "Teme",
  "Hardening and security guidance" : "Varovanje in varnostni napotki",
168
  "Version" : "Različica",
169
170
  "Developer documentation" : "Razvojniška dokumentacija",
  "Experimental applications ahead" : "Testne aplikacija",
171
  "by" : "od",
172
  "licensed" : "licencirano",
173
  "Documentation:" : "Dokumentacija:",
174
  "User documentation" : "Uporabniška navodila",
175
176
  "Show description …" : "Prikaži opis...",
  "Hide description …" : "Skrij opis...",
177
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Programa ni mogoče namestiti zaradi nerešenih odvisnosti:",
178
179
  "Enable only for specific groups" : "Omogoči le za posamezne skupine",
  "Uninstall App" : "Odstrani program",
180
181
  "Enable experimental apps" : "Omogoči testne aplikacije",
  "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Pozdravljeni,<br><br>samo sporočamo, da imate %s račun.<br><br>Vaše uporabniško ime: %s<br>Dostop: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
182
  "Cheers!" : "Na zdravje!",
183
184
185
  "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Pozdravljeni,\n\nsamo sporočamo, da imate %s račun.\n\nVaše uporabniško ime: %s\nDostop: %s\n",
  "Administrator documentation" : "Skrbniška navodila",
  "Online documentation" : "Dokumentacija na spletu",
186
  "Forum" : "Forum",
187
188
  "Issue tracker" : "Spremljanje težav",
  "Commercial support" : "Komercialna podpora",
189
  "Get the apps to sync your files" : "Pridobi programe za usklajevanje datotek",
190
191
192
  "Desktop client" : "Namizni odjemalec",
  "Android app" : "Program za Android",
  "iOS app" : "Program za iOS",
193
  "If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Če bi radi podprli projekt\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">pristopite razvoju</a>\n\t\tali\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">razširite glas</a>!",
194
195
196
197
198
199
  "Show First Run Wizard again" : "Zaženi čarovnika prvega zagona",
  "Password" : "Geslo",
  "Unable to change your password" : "Gesla ni mogoče spremeniti.",
  "Current password" : "Trenutno geslo",
  "New password" : "Novo geslo",
  "Change password" : "Spremeni geslo",
200
201
  "Full name" : "Polno ime",
  "No display name set" : "Ime za prikaz ni bilo nastavljeno",
202
203
  "Email" : "Elektronski naslov",
  "Your email address" : "Osebni elektronski naslov",
204
205
206
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Podajte elektronski naslov, da vam omogočimo reševanje izgubljenega gesla in sprejem obvestil",
  "No email address set" : "Poštni naslov ni bil vpisan",
  "You are member of the following groups:" : "Vi ste član sledečih skupin:",
207
208
209
210
  "Profile picture" : "Slika profila",
  "Upload new" : "Pošlji novo",
  "Select new from Files" : "Izberi novo iz menija datotek",
  "Remove image" : "Odstrani sliko",
211
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it. The file is not allowed to exceed the maximum size of 20 MB." : "Naloži png ali jpg. Idealno kvadratno, bo pa še možno obrezati sliko.. Slika ne sme presegati velikosti 20 MB.",
212
213
214
215
216
217
218
  "Your avatar is provided by your original account." : "Podoba je podana v izvornem računu.",
  "Cancel" : "Prekliči",
  "Choose as profile image" : "Izberi kot sliko profila",
  "Language" : "Jezik",
  "Help translate" : "Sodelujte pri prevajanju",
  "Common Name" : "Splošno ime",
  "Valid until" : "Veljavno do",
219
220
  "Issued By" : "Izdajatelj",
  "Valid until %s" : "Veljavno do %s",
221
  "Import root certificate" : "Uvozite korenski certifikat",
222
  "Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "Produkt razvija {communityopen}ownCloud skupnost{linkclose}, {githubopen}izvorna koda{linkclose} je licencirana pod {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}.",
223
224
  "Show storage location" : "Pokaži mesto shrambe",
  "Show last log in" : "Pokaži podatke zadnje prijave",
225
  "Show user backend" : "Pokaži ozadnji program",
226
  "Send email to new user" : "Pošlji sporočilo novemu uporabniku",
227
  "Show email address" : "Pokaži naslov elektronske pošte",
228
  "Username" : "Uporabniško ime",
229
  "E-Mail" : "Elektronska pošta",
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
  "Create" : "Ustvari",
  "Admin Recovery Password" : "Obnovitev skrbniškega gesla",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Vnesite geslo, ki omogoča obnovitev uporabniških datotek med spreminjanjem gesla",
  "Add Group" : "Dodaj skupino",
  "Group" : "Skupina",
  "Everyone" : "Vsi",
  "Admins" : "Skrbniki",
  "Default Quota" : "Privzeta količinska omejitev",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Vnesite količinsko omejitev prostora (na primer: \"512 MB\" ali \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Neomejeno",
  "Other" : "Drugo",
241
  "Full Name" : "Polno ime",
242
  "Group Admin for" : "Skrbnik skupine za",
243
  "Quota" : "Količinska omejitev",
244
  "Storage Location" : "Mesto shrambe",
245
  "User Backend" : "Uporabniški ozadnji program",
246
247
248
  "Last Login" : "Zadnja prijava",
  "change full name" : "Spremeni polno ime",
  "set new password" : "nastavi novo geslo",
249
  "change email address" : "spremeni naslov elektronske pošte",
250
251
252
  "Default" : "Privzeto"
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"
}