sq.json 27.8 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
3
4
5
6
7
  "APCu" : "APCu",
  "Redis" : "Redis",
  "Security & setup warnings" : "Sinjalizime sigurie & rregullimi",
  "Sharing" : "Ndarje me të tjerët",
  "Server-side encryption" : "Fshehtëzim më anë shërbyesi",
  "External Storage" : "Depozitim i Jashtëm",
8
  "Cron" : "Cron",
9
10
11
12
13
  "Email server" : "Shërbyes email-esh",
  "Log" : "Regjistër",
  "Tips & tricks" : "Ndihmëza & rrengje",
  "Updates" : "Përditësime",
  "Couldn't remove app." : "S’hoqi dot aplikacionin.",
14
15
  "Language changed" : "Gjuha u ndryshua",
  "Invalid request" : "Kërkesë e pavlefshme",
16
  "Authentication error" : "Gabim mirëfilltësimi",
17
18
19
20
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Administratorët s’mund të heqin veten prej grupit admin",
  "Unable to add user to group %s" : "S’arrin të shtojë përdorues te grupi %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "S’arrin të heqë përdorues nga grupi %s",
  "Couldn't update app." : "S’përditësoi dot aplikacionin.",
21
  "Wrong password" : "Fjalëkalim i gabuar",
22
  "No user supplied" : "S’u dha përdorues",
23
24
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Ju lutemi, jepni një fjalëkalim rikthimesh për përgjegjësin, në të kundërt të gjitha të dhënat do të humbasin",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Fjalëkalim i gabuar rikthimesh për përgjegjësin. Ju lutemi, kontrolloni fjalëkalimin dhe provoni përsëri.",
25
26
27
28
29
  "Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Programi klient s’mbulon ndryshime fjalëkalimi, por kyçi i përdoruesi për fshehtëzime u përditësua me sukses.",
  "Unable to change password" : "S’arrin të ndryshojë fjalëkalimin",
  "Enabled" : "E aktivizuar",
  "Not enabled" : "E paaktivizuar",
  "installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "instalim dhe përditësim aplikacionesh përmes shitores së aplikacioneve ose Federated Cloud Sharing",
30
  "Federated Cloud Sharing" : "Ndarje Në Re e Federuar ",
31
32
33
34
35
36
  "cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL-ja po përdor një version %s të vjetruar (%s). Ju lutemi, përditësoni sistemin tuaj operativ ose përndryshe veçori të tilla si %s nuk do të punojnë në mënyrë të qëndrueshme.",
  "A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Ndodhi një gabim, ju lutemi, kontrolloni kartelat tuaja regjistër (Error: %s)",
  "Migration Completed" : "Migrimi u Plotësua",
  "Group already exists." : "Grupi ekziston tashmë.",
  "Unable to add group." : "S’arrin të shtojë grup.",
  "Unable to delete group." : "S’arrin të fshijë grup.",
37
  "log-level out of allowed range" : "nivel regjistrimi jashtë intervalit të lejuar",
38
  "Saved" : "U ruajt",
39
  "test email settings" : "testoni rregullime email-i",
40
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings. (Error: %s)" : "Ndodhi një gabim gjatë dërgimit të email-it. Ju lutemi, rishikoni rregullimet tuaja. (Error: %s)",
41
  "Email sent" : "Email-i u dërgua",
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Lypset të caktoni email-in tuaj si përdorues, përpara se të jeni në gjendje të dërgoni email-e provë.",
  "Invalid mail address" : "Adresë email e pavlefshme",
  "A user with that name already exists." : "Ka tashmë një përdorues me këtë emër.",
  "Unable to create user." : "S’arrin të krijojë përdoruesi.",
  "Your %s account was created" : "Llogaria juaj %s u krijua",
  "Unable to delete user." : "S’arrin të fshijë përdorues.",
  "Forbidden" : "E ndaluar",
  "Invalid user" : "Përdorues i pavlefshëm",
  "Unable to change mail address" : "S’arrin të ndryshojë adresë email",
  "Email saved" : "Email-i u ruajt",
52
53
  "Your full name has been changed." : "Emri juaj i plotë u ndryshua.",
  "Unable to change full name" : "S’arrin të ndryshojë emrin e plotë",
54
55
56
57
58
59
60
61
62
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Jeni vërtet i sigurt se doni të shtoni \"{domain}\" si përkatësi të besuar?",
  "Add trusted domain" : "Shtoni përkatësi të besuar",
  "Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Migrimi në rrugë e sipër. Ju lutemi, pritni, teksa migrimi përfundon",
  "Migration started …" : "Migrimi filloi …",
  "Sending..." : "Po dërgohet…",
  "Official" : "Zyrtare",
  "Approved" : "Të miratuara",
  "Experimental" : "Eksperimentale",
  "All" : "Krejt",
63
  "No apps found for your version" : "S’u gjetën aplikacione për versionin tuaj",
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
  "Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Aplikacionet zyrtare ndërtohen brenda bashkësisë ownCloud. Ato ofrojnë funksione qendrore për ownCloud dhe janë gati për t’u përdorur në prodhim.",
  "Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "Aplikacionet e miratuara ndërtohen nga zhvillues të besuar dhe kanë kaluar një kontroll të përciptë sigurie. Mirëmbahen aktivisht në një depo të hapur kodi dhe mirëmbajtësit e tyre i konsiderojnë të qëndrueshme për përdorime nga të rastit deri në ato normale.",
  "This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "Ky aplikacion s’është kontrolluar për probleme sigurie dhe është i ri ose i njohur si i paqëndrueshëm. Instalojeni duke e mbajtur vetë përgjegjësinë.",
  "Update to %s" : "Përditësoje me %s",
  "Please wait...." : "Ju lutemi, prisni…",
  "Error while disabling app" : "Gabim në çaktivizimin e aplikacionit",
  "Disable" : "Çaktivizoje",
  "Enable" : "Aktivizoje",
  "Error while enabling app" : "Gabim në aktivizimin e aplikacionit",
  "Updating...." : "Po përditësohet…",
  "Error while updating app" : "Gabim gjatë përditësimit të aplikacionit",
  "Updated" : "U përditësua",
  "Uninstalling ...." : "Po çinstalohet…",
  "Error while uninstalling app" : "Gabim në çinstalimin e aplikacionit",
  "Uninstall" : "Çinstaloje",
  "The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Aplikacioni është aktivizuar, por lyp të përditësohet. Do të ridrejtoheni te faqja e përditësimeve brenda 5 sekondash.",
  "App update" : "Përditësim aplikacioni",
81
  "No apps found for \"{query}\"" : "S’u gjetën aplikacione për \"{query}\"",
82
83
  "An error occurred: {message}" : "Ndodhi një gabim: {message}",
  "Select a profile picture" : "Përzgjidhni një foto profili",
84
85
  "Very weak password" : "Fjalëkalim shumë i dobët",
  "Weak password" : "Fjalëkalim i dobët",
86
  "So-so password" : "Fjalëkalim çka",
87
  "Good password" : "Fjalëkalim i mirë",
88
89
90
91
92
93
94
95
  "Strong password" : "Fjalëkalim i fortë",
  "An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Ndodhi një gabim. Ju lutemi, ngarkoni një dëshmi PEM të koduar me ASCII.",
  "Valid until {date}" : "E vlefshme deri më {date}",
  "Delete" : "Fshije",
  "Groups" : "Grupe",
  "Unable to delete {objName}" : "S’arrin të fshijë {objName}",
  "Error creating group" : "Gabim gjatë krijimit të grupit",
  "A valid group name must be provided" : "Duhet dhënë një emër i vlefshëm grupi",
96
  "deleted {groupName}" : "u fshi {groupName}",
97
98
99
  "undo" : "zhbëje",
  "no group" : "pa grup",
  "never" : "kurrë",
100
101
  "deleted {userName}" : "u fshi {userName}",
  "add group" : "shto grup",
102
103
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Ndryshimi i fjalëkalimit do të sjellë humbje të dhënash, ngaqë rikthimi i të dhënave s’është i përdorshëm për këtë përdorues",
  "A valid username must be provided" : "Duhet dhënë një emër të vlefshëm përdoruesi",
104
  "Error creating user" : "Gabim gjatë krijimit të përdoruesit",
105
106
  "A valid password must be provided" : "Duhet dhënë një fjalëkalim i vlefshëm",
  "A valid email must be provided" : "Duhet dhënë një email i vlefshëm",
107
  "__language_name__" : "Shqip",
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
  "Sync clients" : "Klientë njëkohësimi",
  "Personal info" : "Të dhëna personale",
  "SSL root certificates" : "Dëshmi SSL rrënjë",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Gjithçka (probleme fatale, gabime, sinjalizime, të dhëna, diagnostikim)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Të dhëna, sinjalizime, gabime dhe probleme fatale",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Sinjalizime, gabime dhe probleme fatale",
  "Errors and fatal issues" : "Gabime dhe probleme fatale",
  "Fatal issues only" : "Vetëm probleme fatale",
  "None" : "Asnjë",
  "Login" : "Hyrje",
  "Plain" : "E thjeshtë",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "PHP-ja nuk duket të jetë rregulluar si duhet për të kërkuar ndryshore mjedisi sistemi. Testi me getenv(\"PATH\") kthen vetëm një përgjigje të zbrazët.",
  "Please check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "Ju lutemi, kontrolloni <a target=\"_blank\" href=\"%s\">dokumentimin e instalimit ↗</a> për shënime mbi formësimin e PHP-së dhe formësimin e PHP-së të shërbyesi juaj, veçanërisht kur përdoret php-fpm.",
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Rregullimi Vetëm-Lexim u aktivizua. Kjo parandalon rregullimin e disa parametrave përmes ndërfaqes web. Më tej, për çdo përditësim kartela lyp të kalohet dorazi si e shkrueshme.",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Duket se PHP-ja është rregulluar që të heqë blloqe të brendshme dokumentimi. Kjo do t’i bëjë të papërdrshme disa aplikacione bazë.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Kjo ka gjasa të jetë shkaktuar nga një fshehtinë/përshpejtues i tillë si Zend OPcache ose eAccelerator.",
  "Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Shërbyesi juaj xhiron nën Microsoft Windows. Këshillojmë fort Linux-in për punim optimal nga ana e përdoruesit.",
  "%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer %1$s version." : "Ka të instaluar %1$s nën versionin %2$s, për arsye qëndrueshmërie dhe performance këshillojmë të përditësohet me një version %1$s më të ri.",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Moduli PHP 'fileinfo' mungon. Ju këshillojmë me forcë ta aktivizoni këtë modul, për të patur përfundimet më të mira në zbulim llojesh MIME.",
129
  "Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Kyçja e kartelave gjatë transaksioneve është e çaktivizuar, kjo mund të sjellë probleme me gjendje <em>race conditions</em>. Që të shmangni këto probleme, aktivizoni 'filelocking.enabled' te config.php. Për më tepër të dhëna, shihni <a target=\"_blank\" href=\"%s\">dokumentimin ↗</a>.",
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Si vendore sistemi nuk mund të caktohet një që mbulon UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Kjo do të thotë që mund të ketë probleme me disa shenja në emra kartelash.",
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Këshillojmë me forcë instalimin në sistemin tuaj të paketave të domosdoshme për mbulim të një prej vendoreve vijuese: %s.",
  "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Nëse instalimi juaj nuk është bërë në rrënjë të përkatësisë dhe përdor cron sistemi, mund të ketë probleme me prodhimin e URL-së. Që të shmangen këto probleme, ju lutemi, jepini mundësisë \"overwrite.cli.url\" te kartela juaj config.php vlerën e shtegut webroot të instalimit tuaj (E këshillueshme: \"%s\")",
  "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "S’qe e mundur të përmbushej akti cron përmes CLI-së. U shfaqën gabimet teknike vijuese:",
  "Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Ju lutemi, rihidhuni një sy <a target=\"_blank\" href=\"%s\">udhërrëfyesve të instalimit ↗</a>, dhe kontrolloni te <a href=\"#log-section\">regjistri</a> për çfarëdo gabimesh apo sinjalizimesh.",
  "All checks passed." : "I kaloi krejt kontrollet.",
  "Open documentation" : "Hapni dokumentimin",
  "Allow apps to use the Share API" : "Lejoni aplikacionet të përdorin API Share",
  "Allow users to share via link" : "Lejoji përdoruesit të ndajnë me të tjerët përmes lidhjesh",
140
  "Enforce password protection" : "Detyro mbrojtje me fjalëkalim",
141
  "Allow public uploads" : "Lejo ngarkime publike",
142
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Lejoju përdoruesve të dërgojnë njoftime me email për kartela të ndara me të tjerët",
143
144
145
146
147
148
  "Set default expiration date" : "Caktoni datë parazgjedhje skadimi",
  "Expire after " : "Skadon pas ",
  "days" : "ditësh",
  "Enforce expiration date" : "Detyro datë skadimi",
  "Allow resharing" : "Lejo rindarje",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Përdoruesit kufizoji të ndajnë gjëra vetëm me përdorues në grupin e tyre",
149
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Lejoju përdoruesve t’u dërgojnë përdoruesve të tjerë njoftime me email për kartela të ndara me të tjerët",
150
  "Exclude groups from sharing" : "Përjashtoni grupe nga ndarjet",
151
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Këto grupe prapë do të jenë në gjendje të marrin ndarje nga të tjerët, por jo të fillojnë të tilla.",
152
153
154
155
  "Allow username autocompletion in share dialog. If this is disabled the full username needs to be entered." : "Lejo vetëplotësim emra përdoruesish te dialogu i ndarjeve me të tjerët. Nëse kjo është e çaktivizuar, do të duhet të jepen emra përdoruesish.",
  "Last cron job execution: %s." : "Përmbushja e fundit e aktit cron: %s.",
  "Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Përmbushja e fundit e aktit cron: %s. Duket se nuk shkon diçka.",
  "Cron was not executed yet!" : "Cron-i s’qe ekzekutuar ende!",
156
  "Execute one task with each page loaded" : "Kryeni vetëm një veprim me secilën prej faqeve të ngarkuara",
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php është regjistruar te një shërbim webcron që ta aktivizojë cron.php-në çdo 15 minuta përmes http-je.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Përdorni shërbimin cron të sistemit që ta aktivizojë cron.php-në çdo 15 minuta.",
  "Enable server-side encryption" : "Aktivizo fshehtëzim më anë të shërbyesit",
  "Please read carefully before activating server-side encryption: " : "Ju lutemi, lexoni me kujdes përpara aktivizimit të fshehtëzimeve më anë shërbyesi: ",
  "Once encryption is enabled, all files uploaded to the server from that point forward will be encrypted at rest on the server. It will only be possible to disable encryption at a later date if the active encryption module supports that function, and all pre-conditions (e.g. setting a recover key) are met." : "Pasi të jetë aktivizuar fshehtëzimi, krejt kartelat e ngarkuara te shërbyesi nga kjo pikë e tutje do të fshehtëzohen pasi të jenë depozituar në shërbyes. Çaktivizimi i fshehtëzimit në një datë të mëvonshme do të jetë i mundur vetëm nëse moduli aktiv i fshehtëzimeve e mbulon këtë funksion, dhe nëse plotësohen krejt parakushtet (p.sh. caktimi i një kyçi rimarrjesh).",
  "Encryption alone does not guarantee security of the system. Please see ownCloud documentation for more information about how the encryption app works, and the supported use cases." : "Fshehtëzimi, dhe vetëm kaq, s’garanton sigurinë e sistemit. Ju lutemi, për më tepër të dhëna se si funksionon aplikacioni i fshehtëzimeve, dhe për raste përdorimi që mbulon, lexoni dokumentimin e ownCloud-it.",
  "Be aware that encryption always increases the file size." : "Kini parasysh që fshehtëzimi e rrit gjithnjë madhësinë e kartelës.",
  "It is always good to create regular backups of your data, in case of encryption make sure to backup the encryption keys along with your data." : "Është gjithmonë ide e mirë të krijohen kopjeruajtje të rregullta të të dhënave tuaja, në rast fshehtëzimi sigurohuni që bëni kopjeruajtje të kyçeve të fshehtëzimit, tok me të dhënat tuaja.",
  "This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "Ky është sinjalizimi përfundimtar: Doni vërtet të aktivizohet fshehtëzimi?",
  "Enable encryption" : "Aktivizoni fshehtëzim",
  "No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "S’ka të ngarkuar modul fshehtëzimi, ju lutemi, aktivizoni një modul fshehtëzimi që nga menuja e aplikacionit.",
  "Select default encryption module:" : "Përzgjidhni modul parazgjedhje fshehtëzimi:",
  "You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please enable the \"Default encryption module\" and run 'occ encryption:migrate'" : "Lypset të migroni kyçet tuaj të fshehtëzimit nga fshehtëzimi i vjetër (ownCloud <= 8.0) te i riu. Ju lutemi, aktivizoni \"Modul parazgjedhje fshehtëzimesh\" dhe ekzekutoni 'occ encryption:migrate'",
  "You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one." : "Lypset të migroni kyçet tuaj të fshehtëzimit nga fshehtëzimi i vjetër (ownCloud <= 8.0) te i riu.",
  "Start migration" : "Fillo migrimin",
172
173
  "This is used for sending out notifications." : "Ky përdoret për të dërguar njoftime.",
  "Send mode" : "Mënyrë dërgimi",
174
  "Encryption" : "Fshehtëzim",
175
  "From address" : "Nga adresa",
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
  "mail" : "email",
  "Authentication method" : "Metodë mirëfilltësimi",
  "Authentication required" : "Lypset mirëfilltësim",
  "Server address" : "Adresë shërbyesi",
  "Port" : "Portë",
  "Credentials" : "Kredenciale",
  "SMTP Username" : "Emër përdoruesi SMTP",
  "SMTP Password" : "Fjalëkalim SMTP",
  "Store credentials" : "Depozitoji kredencialet",
  "Test email settings" : "Testoni rregullimet e email-it",
186
  "Send email" : "Dërgo email",
187
  "Download logfile" : "Shkarkoni kartelën regjistër",
188
  "More" : "Më tepër",
189
190
  "Less" : "Më pak",
  "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Kartela regjistër është më e madhe se 100 MB. Shkarkimi i saj mund të hajë ca kohë!",
191
  "What to log" : "Ç’të regjistrohet",
192
193
194
195
196
197
198
  "SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Si bazë të dhënash përdoret SQLite. Për instalime më të ngarkuara, këshillojmë të kalohet në një program tjetër baze të dhënash.",
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Përdorimi i SQLite-it nuk këshillohet veçanërisht kur përdoret klienti desktop për njëkohësim kartelash.",
  "To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Për të kaluar te një tjetër bazë të dhënash përdorni mjetin rresht urdhrash: 'occ db:convert-type', ose shihni <a target=\"_blank\" href=\"%s\">dokumentimin ↗</a>.",
  "How to do backups" : "Si të bëhen kopjeruajtje",
  "Advanced monitoring" : "Mbikëqyrje e mëtejshme",
  "Performance tuning" : "Përimtime performance",
  "Improving the config.php" : "Si të përmirësohet config.php",
199
  "Theming" : "Ndryshim teme grafike",
200
201
202
203
204
  "Hardening and security guidance" : "Udhëzime për forcim dhe siguri",
  "Version" : "Version",
  "Developer documentation" : "Dokumentim për zhvillues",
  "Experimental applications ahead" : "Keni përpara aplikacione eksperimentale",
  "Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Aplikacionet eksperimentale nuk kontrollohen për probleme sigurie, mund të jenë të rinj ose të njohur si të paqëndrueshëm, dhe nën zhvillim intensiv. Instalimi i tyre mund të shkaktojë humbje të dhënash ose cenim të sigurisë.",
205
  "by" : "nga",
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
  "licensed" : "licencuar sipas",
  "Documentation:" : "Dokumentim:",
  "User documentation" : "Dokumentim për përdoruesit",
  "Admin documentation" : "Dokumentim për përgjegjësit",
  "Show description …" : "Shfaq përshkrim …",
  "Hide description …" : "Fshihe përshkrimin …",
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Ky aplikacion s’mund të instalohet, ngaqë për të nuk plotësohen varësitë vijuese:",
  "Enable only for specific groups" : "Aktivizoje vetëm për grupe të veçantë",
  "Uninstall App" : "Çinstaloje Aplikacionin",
  "Enable experimental apps" : "Aktivizo aplikacione eksperimentale",
  "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Njatjeta,<br><br>thjesht po ju bëjmë të ditur që tani keni një llogar %s.<br><br>Emri juaj i përdoruesit: %s<br>Hyni në të te: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
  "Cheers!" : "Gëzuar!",
  "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Njatjeta,\n\nthjesht po ju bëjmë të ditur që tani keni një llogari %s.\n\nEmri juaj i përdoruesit: %s\nHyni në të te: %s\n\n",
  "Administrator documentation" : "Dokumentim për përgjegjës",
  "Online documentation" : "Dokumentim në Internet",
  "Forum" : "Forum",
  "Issue tracker" : "Gjurmues të metash",
  "Commercial support" : "Asistencë komerciale",
  "Get the apps to sync your files" : "Merrni aplikacionet për njëkohësim të kartelave tuaja",
  "Desktop client" : "Klient desktopi",
  "Android app" : "Aplikacion për Android",
  "iOS app" : "Aplikacion për iOS",
  "If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Nëse doni ta përkrahni projektin\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">merrni pjesë te zhvillimi i tij</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">përhapni fjalën për të</a>!",
  "Show First Run Wizard again" : "Shfaqe sërish Ndihmësin e Herës së Parë",
230
  "Password" : "Fjalëkalim",
231
232
  "Unable to change your password" : "S’arrin të ndryshojë fjalëkalimin tuaj",
  "Current password" : "Fjalëkalimi i tanishëm",
233
234
  "New password" : "Fjalëkalimi i ri",
  "Change password" : "Ndrysho fjalëkalimin",
235
236
  "Full name" : "Emër i plotë",
  "No display name set" : "S’është caktuar emër për në ekran",
237
238
  "Email" : "Email",
  "Your email address" : "Adresa juaj email",
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Futni një adresë email që të aktivizoni rimarrje fjalëkalimi dhe për të marrë njoftime",
  "No email address set" : "S’është caktuar adresë email",
  "You are member of the following groups:" : "Jeni anëtar i grupeve vijuese:",
  "Profile picture" : "Foto profili",
  "Upload new" : "Ngarko të re",
  "Select new from Files" : "Përzgjidhni të re prej Kartelash",
  "Remove image" : "Hiqe figurën",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it. The file is not allowed to exceed the maximum size of 20 MB." : "Ose png, ose jpg. E mira do të ishte katrore, por do të jeni në gjendje ta qethni. Nuk lejohet që kartela të tejkalojë madhësinë maksimum prej 20 MB.",
  "Your avatar is provided by your original account." : "Avatari juaj jepet nga llogaria juaj origjinale.",
  "Cancel" : "Anuloje",
  "Choose as profile image" : "Zgjidhni një figurë profili",
  "Language" : "Gjuhë",
251
  "Help translate" : "Ndihmoni në përkthim",
252
253
254
255
256
257
  "Common Name" : "Emër i Rëndomtë",
  "Valid until" : "E vlefshme deri më",
  "Issued By" : "Lëshuar Nga",
  "Valid until %s" : "E vlefshme deri më %s",
  "Import root certificate" : "Importoni dëshmi rrënjë",
  "Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "Krijuar nga {communityopen}bashkësia ownCloud{linkclose}, {githubopen}kodi burim{linkclose} mund të përdoret sipas licencës {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}.",
258
  "Show storage location" : "Shfaq vendndodhje depozite",
259
260
261
262
263
264
265
  "Show last log in" : "Shfaq hyrjen e fundit",
  "Show user backend" : "Shfaq programin klient të përdoruesit",
  "Send email to new user" : "Dërgo email përdoruesi të ri",
  "Show email address" : "Shfaq adresë email",
  "Username" : "Emër përdoruesi",
  "E-Mail" : "Email",
  "Create" : "Krijoje",
266
  "Admin Recovery Password" : "Rigjetja e fjalëkalimit të Admin",
267
268
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Jepni fjalëkalim rimarrje që të mund të rimerrni kartela përdoruesi gjatë ndryshimit të fjalëkalimit",
  "Add Group" : "Shtoni Grup",
269
  "Group" : "Grup",
270
271
272
  "Everyone" : "Kushdo",
  "Admins" : "Administratorë",
  "Default Quota" : "Kuota Parazgjedhje",
273
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Ju lutemi, jepni kuotë depozitimi (psh: \"512 MB\" ose \"12 GB\")",
274
275
  "Unlimited" : "E pakufizuar",
  "Other" : "Tjetër",
276
277
278
  "Full Name" : "Emri i Plotë",
  "Group Admin for" : "Admin Grupi për",
  "Quota" : "Kuota",
279
  "Storage Location" : "Vendndodhje Depozite",
280
  "User Backend" : "Program klient i përdoruesit",
281
  "Last Login" : "Hyrja e fundit",
282
283
284
285
  "change full name" : "ndryshoni emrin e plotë",
  "set new password" : "caktoni fjalëkalim të ri",
  "change email address" : "ndryshoni adresën email",
  "Default" : "Parazgjedhje"
286
287
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}