cs_CZ.json 7.64 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Úložiště není dostupné",
  "Storage invalid" : "Neplatné úložiště",
  "Unknown error" : "Neznámá chyba",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Nelze přesunout %s - již existuje soubor se stejným názvem",
  "Could not move %s" : "Nelze přesunout %s",
  "Permission denied" : "Přístup odepřen",
  "File name cannot be empty." : "Název souboru nemůže být prázdný řetězec.",
  "\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" je neplatným názvem souboru.",
  "Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Neplatný název, znaky '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' a '*' nejsou povoleny.",
  "The target folder has been moved or deleted." : "Cílová složka byla přesunuta nebo smazána.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Název %s ve složce %s již existuje. Vyberte prosím jiné jméno.",
  "Not a valid source" : "Neplatný zdroj",
  "Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Server není oprávněn otevírat adresy URL. Ověřte, prosím, konfiguraci serveru.",
  "The file exceeds your quota by %s" : "Soubor překračuje povolenou kvótu o %s",
  "Error while downloading %s to %s" : "Chyba při stahování %s do %s",
  "Error when creating the file" : "Chyba při vytváření souboru",
  "Folder name cannot be empty." : "Název složky nemůže být prázdný.",
  "Error when creating the folder" : "Chyba při vytváření složky",
  "Unable to set upload directory." : "Nelze nastavit adresář pro nahrané soubory.",
  "Invalid Token" : "Neplatný token",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Žádný soubor nebyl odeslán. Neznámá chyba",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Soubor byl odeslán úspěšně",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Odesílaný soubor přesahuje velikost upload_max_filesize povolenou v php.ini:",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Odeslaný soubor přesáhl svou velikostí parametr MAX_FILE_SIZE specifikovaný ve formuláři HTML",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Soubor byl odeslán pouze částečně",
  "No file was uploaded" : "Žádný soubor nebyl odeslán",
  "Missing a temporary folder" : "Chybí adresář pro dočasné soubory",
  "Failed to write to disk" : "Zápis na disk selhal",
  "Not enough storage available" : "Nedostatek dostupného úložného prostoru",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Nahrávání selhalo. Nepodařilo se nalézt nahraný soubor.",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Nahrávání selhalo. Nepodařilo se získat informace o souboru.",
  "Invalid directory." : "Neplatný adresář",
  "Files" : "Soubory",
  "All files" : "Všechny soubory",
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nelze nahrát soubor {filename}, protože je to buď adresář nebo má velikost 0 bytů",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Celková velikost souboru {size1} překračuje povolenou velikost pro nahrávání {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Není dostatek místa pro uložení, velikost souboru je {size1}, zbývá pouze {size2}",
  "Upload cancelled." : "Odesílání zrušeno.",
  "Could not get result from server." : "Nepodařilo se získat výsledek ze serveru.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Probíhá odesílání souboru. Opuštění stránky způsobí zrušení nahrávání.",
  "URL cannot be empty" : "URL nemůže zůstat prázdná",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} již existuje",
  "Could not create file" : "Nepodařilo se vytvořit soubor",
  "Could not create folder" : "Nepodařilo se vytvořit složku",
  "Error fetching URL" : "Chyba při načítání URL",
  "Share" : "Sdílet",
  "Delete" : "Smazat",
  "Disconnect storage" : "Odpojit úložiště",
  "Unshare" : "Zrušit sdílení",
  "Delete permanently" : "Trvale odstranit",
  "Rename" : "Přejmenovat",
  "Pending" : "Nevyřízené",
  "Error moving file." : "Chyba při přesunu souboru.",
  "Error moving file" : "Chyba při přesunu souboru",
  "Error" : "Chyba",
  "Could not rename file" : "Nepodařilo se přejmenovat soubor",
  "Error deleting file." : "Chyba při mazání souboru.",
  "Name" : "Název",
  "Size" : "Velikost",
  "Modified" : "Upraveno",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n složka","%n složky","%n složek"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n soubor","%n soubory","%n souborů"],
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Nemáte oprávnění zde nahrávat či vytvářet soubory",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Nahrávám %n soubor","Nahrávám %n soubory","Nahrávám %n souborů"],
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" je neplatným názvem souboru.",
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Vaše úložiště je plné, nelze aktualizovat ani synchronizovat soubory.",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Vaše úložiště je téměř plné ({usedSpacePercent}%)",
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
  "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifrování bylo vypnuto, vaše soubory jsou však stále zašifrované. Běžte prosím do osobního nastavení, kde soubory odšifrujete.",
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} a {files}",
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nelze přejmenovat, protože byl smazán",
  "%s could not be renamed" : "%s nemůže být přejmenován",
  "Upload (max. %s)" : "Nahrát (max. %s)",
  "File handling" : "Zacházení se soubory",
  "Maximum upload size" : "Maximální velikost pro odesílání",
  "max. possible: " : "největší možná: ",
  "Save" : "Uložit",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Použijte tuto adresu pro <a href=\"%s\" target=\"_blank\">přístup k vašim souborům přes WebDAV</a>",
  "New" : "Nový",
  "New text file" : "Nový textový soubor",
  "Text file" : "Textový soubor",
  "New folder" : "Nová složka",
  "Folder" : "Složka",
  "From link" : "Z odkazu",
  "Nothing in here. Upload something!" : "Žádný obsah. Nahrajte něco.",
  "Download" : "Stáhnout",
  "Upload too large" : "Odesílaný soubor je příliš velký",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Soubory, které se snažíte odeslat, překračují limit velikosti odesílání na tomto serveru.",
  "Files are being scanned, please wait." : "Soubory se prohledávají, prosím čekejte.",
  "Currently scanning" : "Prohledává se"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}