bg_BG.json 7.86 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
{ "translations": {
  "Unknown error" : "Непозната грешка.",
  "Missing recovery key password" : "Липсва парола за възстановяване",
  "Please repeat the recovery key password" : "Повтори новата парола за възстановяване",
  "Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Повторената парола за възстановяване не съвпада със зададената парола за възстановяване",
  "Recovery key successfully enabled" : "Успешно включване на опцията ключ за възстановяване.",
  "Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Неуспешно изключване на ключа за възстановяване. Моля, провери паролата за ключа за възстановяване!",
  "Recovery key successfully disabled" : "Успешно изключване на ключа за възстановяване.",
  "Please provide the old recovery password" : "Моля, въведи старата парола за възстановяване",
  "Please provide a new recovery password" : "Моля, задай нова парола за възстановяване",
  "Please repeat the new recovery password" : "Моля, въведи повторна новата парола за възстановяване",
  "Password successfully changed." : "Паролата е успешно променена.",
  "Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Грешка при промяна на паролата. Може би старата ти парола е сгрешена.",
14
15
16
  "Could not update the private key password." : "Неуспешна промяна на паролата на личния ключ",
  "The old password was not correct, please try again." : "Старата парола е грешна, опитай отново.",
  "The current log-in password was not correct, please try again." : "Грешна парола за вписване, опитай отново.",
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
  "Private key password successfully updated." : "Успешно променена тайната парола за ключа.",
  "File recovery settings updated" : "Настройките за възстановяване на файлове са променени.",
  "Could not update file recovery" : "Неуспешна промяна на настройките за възстановяване на файлове.",
  "Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "Неуспешна инициализация на криптиращото приложение! Може би криптиращото приложение бе включено по време на твоята сесия. Отпиши се и се впиши обратно за да инциализираш криптиращото приложение.",
  "Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Твоят таен ключ е невалиден! Вероятно твоята парола беше променена извън %s(пр. твоята корпоративна директория). Можеш да промениш своят таен ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните файлове.",
  "Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Неуспешно разшифроване на този файл, вероятно това е споделен файл. Моля, поискай собственика на файла да го сподели повторно с теб.",
  "Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Непозната грешка. Моля, провери системните настройки или се свържи с администратора.",
  "Missing requirements." : "Липсва задължителна информация.",
  "Following users are not set up for encryption:" : "Следните потребители не са настроени за криптиране:",
  "Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Първоначалното криптиране започна... Това може да отнеме време. Моля изчакай.",
  "Initial encryption running... Please try again later." : "Тече първоначално криптиране... Моля опитай по-късно.",
  "Go directly to your %spersonal settings%s." : "Отиде направо към твоите %sлични настройки%s.",
  "Encryption" : "Криптиране",
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
  "Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Включи опцията възстановяване на ключ (разрешава да възстанови файловете на потребителите в случай на загубена парола):",
  "Recovery key password" : "Парола за възстановяане на ключа",
  "Repeat Recovery key password" : "Повтори паролата за възстановяване на ключа",
  "Enabled" : "Включено",
  "Disabled" : "Изключено",
  "Change recovery key password:" : "Промени паролата за въстановяване на ключа:",
  "Old Recovery key password" : "Старата парола за въстановяване на ключа",
  "New Recovery key password" : "Новата парола за възстановяване на ключа",
  "Repeat New Recovery key password" : "Повтори новата паролза за възстановяване на ключа",
  "Change Password" : "Промени Паролата",
  "Your private key password no longer matches your log-in password." : "Личният ти ключ не съвпада с паролата за вписване.",
  "Set your old private key password to your current log-in password:" : "Промени паролата за тайния ти включ на паролата за вписване:",
  " If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Ако не помниш старата парола помоли администратора да възстанови файловете ти.",
  "Old log-in password" : "Стара парола за вписване",
  "Current log-in password" : "Текуща парола за вписване",
  "Update Private Key Password" : "Промени Тайната Парола за Ключа",
  "Enable password recovery:" : "Включи опцията възстановяване на паролата:",
  "Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Избирането на тази опция ще ти позволи да възстановиш достъпа си до файловете в случай на изгубена парола."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}