cs_CZ.json 5.81 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
{ "translations": {
  "Unknown error" : "Neznámá chyba",
  "Missing recovery key password" : "Chybí heslo klíče pro obnovu",
  "Please repeat the recovery key password" : "Zopakujte prosím heslo klíče pro obnovu",
  "Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Opakované heslo pro obnovu nesouhlasí se zadaným heslem",
  "Recovery key successfully enabled" : "Záchranný klíč byl úspěšně povolen",
  "Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nelze zakázat záchranný klíč. Zkontrolujte prosím heslo vašeho záchranného klíče!",
  "Recovery key successfully disabled" : "Záchranný klíč byl úspěšně zakázán",
9
10
  "Please provide the old recovery password" : "Zadejte prosím staré heslo pro obnovu",
  "Please provide a new recovery password" : "Zadejte prosím nové heslo pro obnovu",
11
12
13
  "Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pro obnovu",
  "Password successfully changed." : "Heslo bylo úspěšně změněno.",
  "Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Změna hesla se nezdařila. Pravděpodobně nebylo stávající heslo zadáno správně.",
14
15
16
  "Could not update the private key password." : "Nelze aktualizovat heslo soukromého klíče.",
  "The old password was not correct, please try again." : "Staré heslo nebylo zadáno správně, zkuste to prosím znovu.",
  "The current log-in password was not correct, please try again." : "Současné přihlašovací heslo nebylo zadáno správně, zkuste to prosím znovu.",
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
  "Private key password successfully updated." : "Heslo soukromého klíče úspěšně aktualizováno.",
  "File recovery settings updated" : "Možnosti záchrany souborů aktualizovány",
  "Could not update file recovery" : "Nelze nastavit záchranu souborů",
  "Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." : "Aplikace pro šifrování není inicializována! Je možné, že aplikace byla znovu aktivována během vašeho přihlášení. Zkuste se prosím odhlásit a znovu přihlásit pro provedení inicializace šifrovací aplikace.",
  "Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Váš soukromý klíč není platný! Pravděpodobně bylo vaše heslo změněno vně systému %s (např. ve vašem firemním adresáři). Heslo vašeho soukromého klíče můžete změnit ve svém osobním nastavení pro obnovení přístupu k vašim zašifrovaným souborům.",
  "Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento soubor se nepodařilo dešifrovat, pravděpodobně je sdílený. Požádejte prosím majitele souboru, aby jej s vámi znovu sdílel.",
  "Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Neznámá chyba. Zkontrolujte nastavení systému nebo kontaktujte vašeho správce.",
  "Missing requirements." : "Nesplněné závislosti.",
  "Following users are not set up for encryption:" : "Následující uživatelé nemají nastavené šifrování:",
  "Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Počáteční šifrování zahájeno... Toto může chvíli trvat. Počkejte prosím.",
  "Initial encryption running... Please try again later." : "Probíhá počáteční šifrování... Zkuste to prosím znovu později.",
  "Go directly to your %spersonal settings%s." : "Přejít přímo do svého %sosobního nastavení%s.",
  "Encryption" : "Šifrování",
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
  "Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Povolit klíč pro obnovu (umožňuje obnovu uživatelských souborů v případě ztráty hesla)",
  "Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
  "Repeat Recovery key password" : "Zopakujte heslo klíče pro obnovu",
  "Enabled" : "Povoleno",
  "Disabled" : "Zakázáno",
  "Change recovery key password:" : "Změna hesla klíče pro obnovu:",
  "Old Recovery key password" : "Původní heslo klíče pro obnovu",
  "New Recovery key password" : "Nové heslo klíče pro obnovu",
  "Repeat New Recovery key password" : "Zopakujte nové heslo klíče pro obnovu",
  "Change Password" : "Změnit heslo",
  "Your private key password no longer matches your log-in password." : "Heslo vašeho soukromého klíče se již neshoduje s vaším přihlašovacím heslem.",
  "Set your old private key password to your current log-in password:" : "Změňte vaše staré heslo soukromého klíče na stejné, jako je vaše současné přihlašovací heslo:",
  " If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Pokud si nepamatujete vaše původní heslo, můžete požádat správce o obnovu vašich souborů.",
  "Old log-in password" : "Původní přihlašovací heslo",
  "Current log-in password" : "Aktuální přihlašovací heslo",
  "Update Private Key Password" : "Změnit heslo soukromého klíče",
  "Enable password recovery:" : "Povolit obnovu hesla:",
  "Enabling this option will allow you to reobtain access to your encrypted files in case of password loss" : "Zapnutí této volby vám umožní znovu získat přístup k vašim zašifrovaným souborům pokud ztratíte heslo"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}