hr.json 14.1 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
{ "translations": {
  "Cannot write into \"config\" directory!" : "Pisanje u \"config\" direktoriju nije moguće!",
  "This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" : "Ovo se obično može popraviti tako da se Web poslužitelju dopusti pristup za pisanje u config direktoriju",
  "See %s" : "Vidite %s",
  "This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "Ovo se obično može popraviti %sdavanjem pristupa web poslužitelju za pisanje u config direktoriju%s.",
  "Sample configuration detected" : "Nađena ogledna konfiguracija",
  "It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Otkriveno je da je ogledna konfiguracija kopirana. To može vašu instalaciju prekinuti i nije podržano.Molimo pročitajte dokumentaciju prije nego li izvršite promjene na config.php",
8
  "PHP %s or higher is required." : "PHP verzija treba biti %s ili viša.",
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
  "Help" : "Pomoć",
  "Personal" : "Osobno",
  "Settings" : "Postavke",
  "Users" : "Korisnici",
  "Admin" : "Admin",
  "App \\\"%s\\\" can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "Aplikacija \\\"%s\\\" se ne može instalirati jer nije kompatibilna s ovom verzijom ownClouda.",
  "No app name specified" : "Nikakav naziv aplikacije nije naveden",
  "Unknown filetype" : "Vrsta datoteke nepoznata",
  "Invalid image" : "Neispravna slika",
  "web services under your control" : "web usluge pod vašom kontrolom",
  "App directory already exists" : "Direktorij aplikacije već postoji",
  "Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Nije moguće kreirati mapu aplikacija. molimo popravite dozvole. %s",
  "No source specified when installing app" : "Pri instaliranju aplikacija nijedan izvor nije specificiran",
  "No href specified when installing app from http" : "Pri instaliranju aplikacija iz http nijedan href nije specificiran.",
  "No path specified when installing app from local file" : "Pri instaliranju aplikacija iz lokalne datoteke nijedan put nije specificiran.",
  "Archives of type %s are not supported" : "Arhive tipa %s nisu podržane",
  "Failed to open archive when installing app" : "Otvaranje arhive pri instaliranju aplikacija nije uspjelo.",
  "App does not provide an info.xml file" : "Aplikacija ne pruža info.xml datoteku",
  "App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Aplikaciju nije moguće instalirati zbog nedopuštenog koda u njoj.",
  "App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Aplikaciju nije moguće instalirati jer nije kompatibilna s ovom verzijom ownClouda.",
  "App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Aplikaciju nije moguće instalirati jer sadrži oznaku <otpremljeno>istinito</otpremljeno>.",
  "App can't be installed because the version in info.xml/version is not the same as the version reported from the app store" : "Aplikaciju nije moguće instalirati jer verzija u info.xml/version nije ista kaoverzija koju je prijavio app store",
  "Application is not enabled" : "Aplikacija nije aktivirana",
  "Authentication error" : "Pogrešna autentikacija",
  "Token expired. Please reload page." : "Token je istekao. Molimo, ponovno učitajte stranicu.",
  "Unknown user" : "Korisnik nepoznat",
  "%s enter the database username." : "%s unesite naziva korisnika baze podataka.",
  "%s enter the database name." : "%s unesite naziv baze podataka",
  "%s you may not use dots in the database name" : "%s ne smijete koristiti točke u nazivu baze podataka",
  "MS SQL username and/or password not valid: %s" : "MS SQL korisničko ime i/ili lozinka neispravni: %s",
  "You need to enter either an existing account or the administrator." : "Trebate unijeti neki postojeći račun ili administratora.",
  "MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "MySQL/MariaDB korisničko ime i/ili lozinka neispravni",
  "DB Error: \"%s\"" : "DB pogreška: \"%s\"",
  "Offending command was: \"%s\"" : "Neispravna naredba je bila: \"%s\"",
  "MySQL/MariaDB user '%s'@'localhost' exists already." : "MySQL/MariaDB korisnik '%s'@'localhost' već postoji.",
  "Drop this user from MySQL/MariaDB" : "Ispustite ovog korisnika iz MySQL/MariaDB",
  "MySQL/MariaDB user '%s'@'%%' already exists" : "MySQL/MariaDB korisnik '%s'@'%%' već postoji",
  "Drop this user from MySQL/MariaDB." : "Ispustite ovog korisnika iz MySQL/MariaDB.",
  "Oracle connection could not be established" : "Vezu Oracle nije moguće uspostaviti",
  "Oracle username and/or password not valid" : "Korisničko ime i/ili lozinka Oracle neispravni",
  "Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Neispravna naredba je bila: \"%s\", ime: %s, lozinka: %s",
  "PostgreSQL username and/or password not valid" : "Korisničko ime i/ili lozinka PostgreSQL neispravni",
  "Set an admin username." : "Navedite admin korisničko ime.",
  "Set an admin password." : "Navedite admin lozinku.",
  "%s shared »%s« with you" : "%s je s vama podijelio »%s«",
  "Sharing %s failed, because the file does not exist" : "Dijeljenje %s nije uspjelo jer ta datoteka ne postoji",
  "You are not allowed to share %s" : "Nije vam dopušteno dijeliti %s",
  "Sharing %s failed, because the user %s is the item owner" : "Dijeljenje %s nije uspjelo jer je korisnik %s vlasnik te stavke",
  "Sharing %s failed, because the user %s does not exist" : "Dijeljenje %s nije uspjelo jer korisnik %s ne postoji",
  "Sharing %s failed, because the user %s is not a member of any groups that %s is a member of" : "Dijeljenje %s nije uspjelo jer korisnik %s nije član niti jedne grupe u kojoj je %s član",
  "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Dijeljenje %s nije uspjelo jer je ova stavka već podijeljena s %s",
  "Sharing %s failed, because the group %s does not exist" : "Dijeljenje %s nije uspjelo jer grupa %s ne postoji",
  "Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "Dijeljenje %s nije uspjelo jer %s nije član grupe %s",
  "You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Da biste kreirali javnu vezu, morate navesti lozinku, samo zaštićene veze su dopuštene.",
  "Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Dijeljenje %s nije uspjelo jer dijeljenje s vezama nije dopušteno.",
  "Share type %s is not valid for %s" : "Tip dijeljenja %s nije dopušteni tip za %s",
  "Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Postavke dozvola za %s nisu uspjele jer dozvole premašuju dozvole za koje %s ima odobrenje",
  "Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Postavke dozvola za %s nisu uspjele jer stavka nije nađena.",
  "Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Nije moguće postaviti datum isteka. Nakon što su podijeljeni, resursi ne mogu isteći kasnije nego %s ",
  "Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Nije moguće postaviti datum isteka. Datum isteka je u prošlosti",
  "Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Dijeljenje pozadine %s mora implementirati sučelje OCP\\Share_Backend",
  "Sharing backend %s not found" : "Dijeljenje pozadine %s nije nađeno",
  "Sharing backend for %s not found" : "Dijeljenje pozadine za %s nije nađeno",
  "Sharing %s failed, because the user %s is the original sharer" : "Dijeljenje %s nije uspjelo jer je korisnik %s izvorni djelitelj",
  "Sharing %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Dijeljenje %s nije uspjelo jer dozvole premašuju dozvole za koje %s ima odobrenje.",
  "Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "Dijeljenje %s nije uspjelo jer ponovno dijeljenje nije dopušteno.",
  "Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "Dijeljenje %s nije uspjelo jer pozadina za %s nije mogla pronaći svoj izvor",
  "Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Dijeljenje %s nije uspjelo jer u predmemoriji datoteke datoteka nije nađena.",
  "Could not find category \"%s\"" : "Kategorija \"%s\" nije nađena",
  "seconds ago" : "prije par sekundi",
  "_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["prije %n minute","prije %n minuta","prije %n minuta"],
  "_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["prije %n sata","prije %n sati","prije %n sati"],
  "today" : "Danas",
  "yesterday" : "Jučer",
  "_%n day go_::_%n days ago_" : ["prije %n dana","prije %n dana","prije %n dana"],
  "last month" : "Prošli mjesec",
  "_%n month ago_::_%n months ago_" : ["prije %n mjeseca","prije %n mjeseci","prije %n mjeseci"],
  "last year" : "Prošle godine",
  "years ago" : "Prije više godina",
  "Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Samo su sljedeći znakovi dopušteni u korisničkom imenu: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"",
  "A valid username must be provided" : "Nužno je navesti ispravno korisničko ime",
  "A valid password must be provided" : "Nužno je navesti ispravnu lozinku",
  "The username is already being used" : "Korisničko ime se već koristi",
  "No database drivers (sqlite, mysql, or postgresql) installed." : "Pogonski programi baze podataka (sqlite, mysql, ili postgresql) nisu instalirani.",
  "Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "Dozvole se obično mogu popraviti %sdavanjem pristupa web poslužitelju za pisanje u korijenskom direktoriju%s",
  "Cannot write into \"config\" directory" : "Nije moguće zapisivati u \"config\" direktorij",
  "Cannot write into \"apps\" directory" : "Nije moguće zapisivati u \"apps\" direktorij",
  "This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "Ovo se obično može popraviti %sdavanjem pristupa web poslužitelju za pisanje u apps direktorij%sili isključivanjem appstorea u konfiguracijskoj datoteci.",
  "Cannot create \"data\" directory (%s)" : "Kreiranje \"data\" direktorija (%s) nije moguće",
  "This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "Ovo obično može popraviti <a href=\"%s\"target=\"_blank\">davanjem pristupa web poslužiteljuza pisanje u korijenskom direktoriju</a>.",
  "Setting locale to %s failed" : "Postavljanje regionalne sheme u %s nije uspjelo",
  "Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Molimo instalirajte jednu od ovih regionalnih shema u svoj sustav i ponovno pokrenite svoj web poslužitelj.",
  "Please ask your server administrator to install the module." : "Molimo zamolite svog administratora poslužitelja da instalira modul.",
  "PHP module %s not installed." : "PHP modul %s nije instaliran.",
  "Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Molimo zamolite svog administratora poslužitelja da ažurira PHP na najnoviju verziju.Vašu PHP verziju ownCloud i PHP zajednica više ne podržavaju.",
  "PHP Safe Mode is enabled. ownCloud requires that it is disabled to work properly." : "Aktiviran je PHP siguran način rada. Da bi ownCloud radio kako treba, taj mod treba oemogućiti.",
  "PHP Safe Mode is a deprecated and mostly useless setting that should be disabled. Please ask your server administrator to disable it in php.ini or in your webserver config." : "PHP siguran način rada je zastarjela i uglavnom beskorisna postavka koju treba onemogućiti. Molimo zamolite svogadministratora poslužitelja da je onemogući, bilo u php.ini ili u vašoj konfiguraciji web poslužitelja.",
  "Magic Quotes is enabled. ownCloud requires that it is disabled to work properly." : "Postavka Magic Quotes je omogućena. Da bi ownCloud radio kako treba, tu postavku treba onemogućiti.",
  "Magic Quotes is a deprecated and mostly useless setting that should be disabled. Please ask your server administrator to disable it in php.ini or in your webserver config." : "Magic Quotes je zastarjela i uglavnom beskorisna postavka koju treba onemogućiti. MOlimo zamolite svogadministratora poslužitelja da je onemogući, bilo u php.ini ili u vašoj konfiguraciji web poslužitelja.",
  "PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "PHP moduli su instalirani, ali još uvijek su na popisu onih koji nedostaju?",
  "Please ask your server administrator to restart the web server." : "Molimo zamolite svog administratora poslužitelja da ponovno pokrene web poslužitelj.",
  "PostgreSQL >= 9 required" : "Potreban je PostgreSQL >= 9",
  "Please upgrade your database version" : "Molimo, ažurirajte svoju verziju baze podataka",
  "Error occurred while checking PostgreSQL version" : "Došlo je do pogreške tijekom provjeravanja verzije PostgreSQL",
  "Please make sure you have PostgreSQL >= 9 or check the logs for more information about the error" : "Pobrinite se da imate PostgreSQL >= 9. Za više informacija provjerite zapisnike.",
  "Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "Molimo promijenite dozvole na 0770 tako da se tim direktorijem ne mogu služiti drugi korisnici",
  "Data directory (%s) is readable by other users" : "Podatkovni direktorij (%s) čitljiv je za druge korisnike",
  "Data directory (%s) is invalid" : "Podatkovni direktorij (%s) nije ispravan",
  "Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Molimo provjerite sadrži li podatkovni direktorij u svom korijenu datoteku \".ocdata\"",
  "Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Nije moguće dobiti lock tip %d na \"%s\"."
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;"
}