tr.json 20.7 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Security & Setup Warnings" : "Güvelik ve Kurulum Uyarıları",
3
4
5
6
7
  "Cron" : "Cron",
  "Sharing" : "Paylaşım",
  "Security" : "Güvenlik",
  "Email Server" : "E-Posta Sunucusu",
  "Log" : "Günlük",
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
  "Authentication error" : "Kimlik doğrulama hatası",
  "Your full name has been changed." : "Tam adınız değiştirildi.",
  "Unable to change full name" : "Tam adınız değiştirilirken hata",
  "Group already exists" : "Grup zaten mevcut",
  "Unable to add group" : "Grup eklenemiyor",
  "Files decrypted successfully" : "Dosyaların şifrelemesi başarıyla kaldırıldı",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Dosyalarınızın şifrelemesi kaldırılamadı, lütfen owncloud.log dosyasına bakın veya yöneticinizle iletişime geçin",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Dosyalarınızın şifrelemesi kaldırılamadı, parolanızı denetleyip yeniden deneyin",
  "Encryption keys deleted permanently" : "Şifreleme anahtarları kalıcı olarak silindi",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Şifreleme anahtarlarınız kalıcı olarak silinemedi, lütfen owncloud.log dosyasını denetleyin veya yöneticinize danışın",
  "Couldn't remove app." : "Uygulama kaldırılamadı.",
  "Email saved" : "E-posta kaydedildi",
  "Invalid email" : "Geçersiz e-posta",
  "Unable to delete group" : "Grup silinemiyor",
  "Unable to delete user" : "Kullanıcı silinemiyor",
  "Backups restored successfully" : "Yedekler başarıyla geri yüklendi",
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Şifreleme anahtarlarınız geri yüklenemedi, lütfen owncloud.log dosyasını denetleyin veya yöneticinize danışın",
  "Language changed" : "Dil değiştirildi",
  "Invalid request" : "Geçersiz istek",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Yöneticiler kendilerini admin grubundan kaldıramaz",
  "Unable to add user to group %s" : "Kullanıcı %s grubuna eklenemiyor",
  "Unable to remove user from group %s" : "%s grubundan kullanıcı kaldırılamıyor",
  "Couldn't update app." : "Uygulama güncellenemedi.",
  "Wrong password" : "Hatalı parola",
  "No user supplied" : "Kullanıcı girilmedi",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Lütfen yönetici kurtarma parolasını girin, aksi takdirde tüm kullanıcı verisi kaybedilecek",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Hatalı yönetici kurtarma parolası. Lütfen parolayı denetleyip yeniden deneyin.",
  "Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Arka uç parola değişimini desteklemiyor ancak kullanıcı şifreleme anahtarı başarıyla güncellendi.",
  "Unable to change password" : "Parola değiştirilemiyor",
37
38
39
  "Enabled" : "Etkin",
  "Not enabled" : "Etkin değil",
  "Recommended" : "Önerilen",
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
  "Saved" : "Kaydedildi",
  "test email settings" : "e-posta ayarlarını sına",
  "If you received this email, the settings seem to be correct." : "Eğer bu e-postayı aldıysanız, ayarlar doğru gibi görünüyor.",
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "E-posta gönderilirken bir sorun oluştu. Lütfen ayarlarınızı gözden geçirin.",
  "Email sent" : "E-posta gönderildi",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Sınama e-postaları göndermeden önce kullanıcı e-postasını ayarlamanız gerekiyor.",
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "\"{domain}\" alan adını güvenilir alan adı olarak eklemek istediğinizden emin misiniz?",
  "Add trusted domain" : "Güvenilir alan adı ekle",
  "Sending..." : "Gönderiliyor...",
  "All" : "Tümü",
  "Please wait...." : "Lütfen bekleyin....",
  "Error while disabling app" : "Uygulama devre dışı bırakılırken hata",
  "Disable" : "Devre Dışı Bırak",
  "Enable" : "Etkinleştir",
  "Error while enabling app" : "Uygulama etkinleştirilirken hata",
  "Updating...." : "Güncelleniyor....",
  "Error while updating app" : "Uygulama güncellenirken hata",
  "Updated" : "Güncellendi",
  "Uninstalling ...." : "Kaldırılıyor ....",
  "Error while uninstalling app" : "Uygulama kaldırılırken hata",
  "Uninstall" : "Kaldır",
  "Select a profile picture" : "Bir profil fotoğrafı seçin",
  "Very weak password" : "Çok güçsüz parola",
  "Weak password" : "Güçsüz parola",
  "So-so password" : "Normal parola",
  "Good password" : "İyi parola",
  "Strong password" : "Güçlü parola",
  "Valid until {date}" : "{date} tarihine kadar geçerli",
  "Delete" : "Sil",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Dosyaların şifrelemesi kaldırılıyor... Lütfen bekleyin, bu biraz zaman alabilir.",
  "Delete encryption keys permanently." : "Şifreleme anahtarlarını kalıcı olarak sil.",
  "Restore encryption keys." : "Şifreleme anahtarlarını geri yükle.",
  "Groups" : "Gruplar",
  "Unable to delete {objName}" : "{objName} silinemiyor",
  "Error creating group" : "Grup oluşturulurken hata",
  "A valid group name must be provided" : "Geçerli bir grup adı mutlaka sağlanmalı",
  "deleted {groupName}" : "{groupName} silindi",
  "undo" : "geri al",
78
  "no group" : "grup yok",
79
80
81
82
83
84
85
86
  "never" : "hiçbir zaman",
  "deleted {userName}" : "{userName} silindi",
  "add group" : "grup ekle",
  "A valid username must be provided" : "Geçerli bir kullanıcı adı mutlaka sağlanmalı",
  "Error creating user" : "Kullanıcı oluşturulurken hata",
  "A valid password must be provided" : "Geçerli bir parola mutlaka sağlanmalı",
  "Warning: Home directory for user \"{user}\" already exists" : "Uyarı: \"{user}\" kullanıcısı için zaten bir Ev dizini mevcut",
  "__language_name__" : "Türkçe",
87
  "Personal Info" : "Kişisel Bilgi",
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
  "SSL root certificates" : "SSL kök sertifikaları",
  "Encryption" : "Şifreleme",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Her şey (Ciddi sorunlar, hatalar, uyarılar, bilgi, hata ayıklama)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Bilgi, uyarılar, hatalar ve ciddi sorunlar",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Uyarılar, hatalar ve ciddi sorunlar",
  "Errors and fatal issues" : "Hatalar ve ciddi sorunlar",
  "Fatal issues only" : "Sadece ciddi sorunlar",
  "None" : "Hiçbiri",
  "Login" : "Oturum Aç",
  "Plain" : "Düz",
  "NT LAN Manager" : "NT Ağ Yöneticisi",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "Security Warning" : "Güvenlik Uyarısı",
  "You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "%s erişiminiz HTTP aracılığıyla yapılıyor. Sunucunuzu, HTTPS kullanımını zorlamak üzere yapılandırmanızı şiddetle öneririz.",
  "Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Veri dizininiz ve dosyalarınız muhtemelen İnternet üzerinden erişilebilir. .htaccess dosyası çalışmıyor. Web sunucunuzu yapılandırarak veri dizinine erişimi kapatmanızı veya veri dizinini web sunucu belge kök dizini dışına almanızı şiddetle tavsiye ederiz.",
104
105
  "Read-Only config enabled" : "Salt Okunur yapılandırma etkin",
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Salt Okunur yapılandırma etkinleştirilmiş. Bu, bazı ayarların web arayüzü ile yapılandırılmasını önler. Ayrıca, bu dosya her güncelleme sırasında el ile yazılabilir yapılmalıdır.",
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
  "Setup Warning" : "Kurulum Uyarısı",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP satırıçi doc bloklarını ayıklamak üzere yapılandırılmış gibi görünüyor. Bu, bazı çekirdek (core) uygulamalarını erişilemez yapacak.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Bu, muhtemelen Zend OPcache veya eAccelerator gibi bir önbellek/hızlandırıcı nedeniyle gerçekleşir.",
  "Database Performance Info" : "Veritabanı Başarım Bilgisi",
  "SQLite is used as database. For larger installations we recommend to change this. To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Veritabanı olarak SQLite kullanılıyor. Daha büyük kurulumlar için bunu değiştirmenizi öneririz. Farklı bir veritabanına geçiş yapmak için komut satırı aracını kullanın: 'occ db:convert-type'",
  "Module 'fileinfo' missing" : "Modül 'fileinfo' kayıp",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modülü 'fileinfo' kayıp. MIME türü tanıma ile en iyi sonuçları elde etmek için bu modülü etkinleştirmenizi öneririz.",
  "Your PHP version is outdated" : "PHP sürümünüz eski",
  "Your PHP version is outdated. We strongly recommend to update to 5.3.8 or newer because older versions are known to be broken. It is possible that this installation is not working correctly." : "PHP sürümünüz eski. Eski sürümlerde sorun olduğundan 5.3.8 veya daha yeni bir sürüme güncellemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bu kurulumun da doğru çalışmaması da olasıdır.",
  "PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP karakter kümesi UTF-8 olarak ayarlı değil",
  "PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "PHP karakter kümesi UTF-8 olarak ayarlı değil. Bu, dosya isimlerindeki ASCII olmayan karakterler için büyük sorunlara yol açabilir. php.ini içerisindeki 'default_charset' ayarını 'UTF-8' olarak ayarlamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.",
  "Locale not working" : "Yerel çalışmıyor",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistem yereli, UTF-8 destekleyenlerden biri olarak ayarlanamadı.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Bu, dosya adlarında belirli karakterlerde problem olabileceği anlamına gelir.",
120
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Şu dillerden birini desteklemesi için sisteminize gerekli paketleri kurmanızı şiddetle tavsiye ederiz: %s.",
121
122
  "URL generation in notification emails" : "Bildirim e-postalarında URL oluşturulması",
  "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Eğer kurulumunuz alan adının köküne yapılmamışsa ve sistem cron'u kullanıyorsa, URL oluşturma ile ilgili sorunlar olabilir. Bu sorunların önüne geçmek için, kurulumunuzun web kök yolundaki config.php dosyasında \"overwritewebroot\" seçeneğini ayarlayın (Önerilen: \"%s\")",
123
  "Connectivity Checks" : "Bağlantı Kontrolleri",
124
  "No problems found" : "Hiç sorun yok",
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
  "Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Lütfen <a href='%s'>kurulum rehberlerini</a> iki kez kontrol edin.",
  "Last cron was executed at %s." : "Son cron %s zamanında çalıştırıldı.",
  "Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "Son cron %s zamanında çalıştırıldı. Bu bir saatten daha uzun bir süre, bir şeyler yanlış gibi görünüyor.",
  "Cron was not executed yet!" : "Cron henüz çalıştırılmadı!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Yüklenen her sayfa ile bir görev çalıştır",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php, http üzerinden her 15 dakikada bir çağrılması için webcron hizmetine kaydedilir.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Cron.php dosyasını her 15 dakikada bir çağırmak için sistem cron hizmetini kullan.",
  "Allow apps to use the Share API" : "Uygulamaların paylaşım API'sini kullanmasına izin ver",
  "Allow users to share via link" : "Kullanıcıların bağlantı ile paylaşmasına izin ver",
  "Enforce password protection" : "Parola korumasını zorla",
  "Allow public uploads" : "Herkes tarafından yüklemeye izin ver",
  "Set default expiration date" : "Öntanımlı son kullanma tarihini ayarla",
  "Expire after " : "Süre",
  "days" : "gün sonra dolsun",
  "Enforce expiration date" : "Son kullanma tarihini zorla",
  "Allow resharing" : "Yeniden paylaşıma izin ver",
141
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Kullanıcıların, dosyaları sadece kendi gruplarındaki kullanıcılarla paylaşmasına izin ver",
142
143
144
145
146
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Paylaşılmış dosyalar için kullanıcıların posta bildirimi göndermesine izin ver",
  "Exclude groups from sharing" : "Grupları paylaşma eyleminden hariç tut",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Bu gruplar hala paylaşımları alabilecek, ancak başlatamayacaktır.",
  "Enforce HTTPS" : "HTTPS bağlantısına zorla",
  "Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "İstemcileri %s'a şifreli bir bağlantı ile bağlanmaya zorlar.",
147
148
  "Enforce HTTPS for subdomains" : "Alt alan adları için HTTPS bağlantısına zorla",
  "Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "İstemcileri %s ve alt alan adlarına şifreli bir bağlantı ile bağlanmaya zorlar.",
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
  "Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "SSL zorlamasını etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için lütfen %s'a HTTPS ile bağlanın.",
  "This is used for sending out notifications." : "Bu, bildirimler gönderilirken kullanılır.",
  "Send mode" : "Gönderme kipi",
  "From address" : "Kimden adresi",
  "mail" : "posta",
  "Authentication method" : "Kimlik doğrulama yöntemi",
  "Authentication required" : "Kimlik doğrulama gerekli",
  "Server address" : "Sunucu adresi",
  "Port" : "Port",
  "Credentials" : "Kimlik Bilgileri",
  "SMTP Username" : "SMTP Kullanıcı Adı",
  "SMTP Password" : "SMTP Parolası",
  "Store credentials" : "Kimlik bilgilerini depola",
  "Test email settings" : "E-posta ayarlarını sına",
  "Send email" : "E-posta gönder",
  "Log level" : "Günlük seviyesi",
  "More" : "Daha fazla",
  "Less" : "Daha az",
  "Version" : "Sürüm",
  "Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "<a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud topluluğu</a> tarafından geliştirilmiş olup, <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">kaynak kodu</a>, <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a> altında lisanslanmıştır.",
169
  "More apps" : "Daha fazla uygulama",
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
  "Add your app" : "Uygulamanızı ekleyin",
  "by" : "oluşturan",
  "licensed" : "lisanslı",
  "Documentation:" : "Belgelendirme:",
  "User Documentation" : "Kullanıcı Belgelendirmesi",
  "Admin Documentation" : "Yönetici Belgelendirmesi",
  "Update to %s" : "%s sürümüne güncelle",
  "Enable only for specific groups" : "Sadece belirli gruplar için etkinleştir",
  "Uninstall App" : "Uygulamayı Kaldır",
  "Administrator Documentation" : "Yönetici Belgelendirmesi",
  "Online Documentation" : "Çevrimiçi Belgelendirme",
  "Forum" : "Forum",
  "Bugtracker" : "Hata Takip Sistemi",
  "Commercial Support" : "Ticari Destek",
  "Get the apps to sync your files" : "Dosyalarınızı eşitlemek için uygulamaları indirin",
  "If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">spread the word</a>!" : "Projeyi desteklemek istiyorsanız\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">geliştirilmesine katılın</a>\n\t\tveya\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">bizi duyurun</a>!",
  "Show First Run Wizard again" : "İlk Çalıştırma Sihirbazı'nı yeniden göster",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Kullandığınız: <strong>%s</strong>. Kullanılabilir alan: <strong>%s</strong>",
  "Password" : "Parola",
  "Your password was changed" : "Parolanız değiştirildi",
  "Unable to change your password" : "Parolanız değiştirilemiyor",
  "Current password" : "Mevcut parola",
  "New password" : "Yeni parola",
  "Change password" : "Parola değiştir",
  "Full Name" : "Tam Adı",
  "Email" : "E-posta",
  "Your email address" : "E-posta adresiniz",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Parola kurtarmayı ve bildirim almayı açmak için bir e-posta adresi girin",
  "Profile picture" : "Profil resmi",
  "Upload new" : "Yeni yükle",
  "Select new from Files" : "Dosyalardan seç",
  "Remove image" : "Resmi kaldır",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "PNG veya JPG. Genellikle karedir ancak kesebileceksiniz.",
  "Your avatar is provided by your original account." : "Görüntü resminiz, özgün hesabınız tarafından sağlanıyor.",
  "Cancel" : "İptal",
  "Choose as profile image" : "Profil resmi olarak seç",
  "Language" : "Dil",
  "Help translate" : "Çevirilere yardım edin",
  "Common Name" : "Ortak Ad",
  "Valid until" : "Geçerlilik",
  "Issued By" : "Veren",
  "Valid until %s" : "%s tarihine kadar geçerli",
  "Import Root Certificate" : "Kök Sertifikalarını İçe Aktar",
  "The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Şifreleme uygulaması artık etkin değil, lütfen tüm dosyalarınızın şifrelemesini kaldırın",
  "Log-in password" : "Oturum açma parolası",
  "Decrypt all Files" : "Tüm Dosyaların Şifrelemesini Kaldır",
  "Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Şifreleme anahtarlarınız yedek bir konuma taşındı. Eğer bir şeyler yanlış gittiyse, anahtarlarınızı geri yükleyebilirsiniz. Bu anahtarları, sadece tüm dosyalarınızın şifrelemelerinin düzgün bir şekilde kaldırıldığından eminseniz kalıcı olarak silin.",
  "Restore Encryption Keys" : "Şifreleme Anahtarlarını Geri Yükle",
  "Delete Encryption Keys" : "Şifreleme Anahtarlarını Sil",
  "Show storage location" : "Depolama konumunu göster",
  "Show last log in" : "Son oturum açılma zamanını göster",
221
  "Username" : "Kullanıcı Adı",
222
223
224
  "Create" : "Oluştur",
  "Admin Recovery Password" : "Yönetici Kurtarma Parolası",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Parola değiştirme sırasında kullanıcı dosyalarını kurtarmak için kurtarma parolasını girin",
225
  "Search Users" : "Kullanıcı Ara",
226
227
228
229
230
231
232
233
  "Add Group" : "Grup Ekle",
  "Group" : "Grup",
  "Everyone" : "Herkes",
  "Admins" : "Yöneticiler",
  "Default Quota" : "Öntanımlı Kota",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Lütfen disk alanı kotasını girin (örnek: \"512MB\" veya \"12GB\")",
  "Unlimited" : "Sınırsız",
  "Other" : "Diğer",
234
  "Group Admin for" : "Grup Yöneticisi",
235
236
237
238
239
240
241
242
  "Quota" : "Kota",
  "Storage Location" : "Depolama Konumu",
  "Last Login" : "Son Giriş",
  "change full name" : "tam adı değiştir",
  "set new password" : "yeni parola belirle",
  "Default" : "Öntanımlı"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
}