fi_FI.json 7.57 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Tallennustila ei ole käytettävissä",
  "Storage invalid" : "Virheellinen tallennustila",
  "Unknown error" : "Tuntematon virhe",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Kohteen %s siirto ei onnistunut - Tiedosto samalla nimellä on jo olemassa",
  "Could not move %s" : "Kohteen %s siirto ei onnistunut",
  "Permission denied" : "Ei käyttöoikeutta",
  "File name cannot be empty." : "Tiedoston nimi ei voi olla tyhjä.",
  "\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" on virheellinen tiedostonimi.",
  "Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Virheellinen nimi, merkit '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' ja '*' eivät ole sallittuja.",
  "The target folder has been moved or deleted." : "Kohdekansio on siirretty tai poistettu.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Nimi %s on jo käytössä kansiossa %s. Valitse toinen nimi.",
  "Not a valid source" : "Virheellinen lähde",
  "Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Palvelimen ei ole lupa avata verkko-osoitteita. Tarkista palvelimen asetukset",
  "The file exceeds your quota by %s" : "Tiedosto ylittää kiintiösi %s:lla",
  "Error while downloading %s to %s" : "Virhe ladatessa kohdetta %s sijaintiin %s",
  "Error when creating the file" : "Virhe tiedostoa luotaessa",
  "Folder name cannot be empty." : "Kansion nimi ei voi olla tyhjä.",
  "Error when creating the folder" : "Virhe kansiota luotaessa",
  "Unable to set upload directory." : "Lähetyskansion asettaminen epäonnistui.",
  "Invalid Token" : "Virheellinen token",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Tiedostoa ei lähetetty. Tuntematon virhe",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Ei virheitä, tiedosto lähetettiin onnistuneesti",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Lähetetyn tiedoston koko ylittää php.ini-tiedoston upload_max_filesize-säännön:",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Lähetettävän tiedoston enimmäiskoko ylittää HTML-lomakkeessa määritellyn MAX_FILE_SIZE-säännön",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Tiedoston lähetys onnistui vain osittain",
  "No file was uploaded" : "Yhtäkään tiedostoa ei lähetetty",
  "Missing a temporary folder" : "Tilapäiskansio puuttuu",
  "Failed to write to disk" : "Levylle kirjoitus epäonnistui",
  "Not enough storage available" : "Tallennustilaa ei ole riittävästi käytettävissä",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Lähetys epäonnistui. Lähettävää tiedostoa ei löydetty.",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Lähetys epäonnistui. Lähettävää tiedostoa ei löydetty.",
  "Invalid directory." : "Virheellinen kansio.",
  "Files" : "Tiedostot",
  "All files" : "Kaikki tiedostot",
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kohdetta {filename} ei voi lähettää, koska se on joko kansio tai sen koko on 0 tavua",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Yhteiskoko {size1} ylittää lähetysrajan {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Ei riittävästi vapaata tilaa. Lähetyksesi koko on {size1}, mutta vain {size2} on jäljellä",
  "Upload cancelled." : "Lähetys peruttu.",
  "Could not get result from server." : "Tuloksien saaminen palvelimelta ei onnistunut.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Tiedoston lähetys on meneillään. Sivulta poistuminen nyt peruu tiedoston lähetyksen.",
  "URL cannot be empty" : "Osoite ei voi olla tyhjä",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} on jo olemassa",
  "Could not create file" : "Tiedoston luominen epäonnistui",
  "Could not create folder" : "Kansion luominen epäonnistui",
  "Error fetching URL" : "Virhe noutaessa verkko-osoitetta",
  "Delete" : "Poista",
  "Disconnect storage" : "Katkaise yhteys tallennustilaan",
  "Unshare" : "Peru jakaminen",
  "Rename" : "Nimeä uudelleen",
  "Pending" : "Odottaa",
  "Error moving file." : "Virhe tiedostoa siirrettäessä.",
  "Error moving file" : "Virhe tiedostoa siirrettäessä",
  "Error" : "Virhe",
  "Could not rename file" : "Tiedoston nimeäminen uudelleen epäonnistui",
  "Error deleting file." : "Virhe tiedostoa poistaessa.",
  "Name" : "Nimi",
  "Size" : "Koko",
  "Modified" : "Muokattu",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n kansio","%n kansiota"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n tiedosto","%n tiedostoa"],
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Käyttöoikeutesi eivät riitä tiedostojen lähettämiseen tai kansioiden luomiseen tähän sijaintiin",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Lähetetään %n tiedosto","Lähetetään %n tiedostoa"],
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" on virheellinen tiedostonimi.",
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Tallennustila on loppu, tiedostoja ei voi enää päivittää tai synkronoida!",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Tallennustila on melkein loppu ({usedSpacePercent}%)",
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Salaussovellus on käytössä, mutta salausavaimia ei ole alustettu. Ole hyvä ja kirjaudu sisään uudelleen.",
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Salaussovelluksen salausavain on virheellinen. Ole hyvä ja päivitä salausavain henkilökohtaisissa asetuksissasi jotta voit taas avata salatuskirjoitetut tiedostosi.",
  "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Salaus poistettiin käytöstä, mutta tiedostosi ovat edelleen salattuina. Siirry henkilökohtaisiin asetuksiin avataksesi tiedostojesi salauksen.",
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} ja {files}",
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "Kohdetta %s ei voitu nimetä uudelleen, koska se on poistettu",
  "%s could not be renamed" : "kohteen %s nimeäminen uudelleen epäonnistui",
  "Upload (max. %s)" : "Lähetys (enintään %s)",
  "File handling" : "Tiedostonhallinta",
  "Maximum upload size" : "Lähetettävän tiedoston suurin sallittu koko",
  "max. possible: " : "suurin mahdollinen:",
  "Save" : "Tallenna",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Käytä tätä osoitetta <a href=\"%s\" target=\"_blank\">käyttääksesi tiedostojasi WebDAVin kautta</a>",
  "New" : "Uusi",
  "New text file" : "Uusi tekstitiedosto",
  "Text file" : "Tekstitiedosto",
  "New folder" : "Uusi kansio",
  "Folder" : "Kansio",
  "From link" : "Linkistä",
  "Nothing in here. Upload something!" : "Täällä ei ole mitään. Lähetä tänne jotakin!",
  "Download" : "Lataa",
  "Upload too large" : "Lähetettävä tiedosto on liian suuri",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Lähetettäväksi valitsemasi tiedostot ylittävät palvelimen salliman tiedostokoon rajan.",
  "Files are being scanned, please wait." : "Tiedostoja tarkistetaan, odota hetki.",
  "Currently scanning" : "Tutkitaan parhaillaan"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}