bg_BG.json 20.5 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
{ "translations": {
  "Cannot write into \"config\" directory!" : "Неуспешен опит за запис в \"config\" папката!",
  "This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" : "Това може да бъде решено единствено като разрешиш на уеб сървъра да пише в config папката.",
  "See %s" : "Виж %s",
  "This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "Това обикновено може да бъде оправено като %s даде разрешение на уеб сървъра да записва в config папката %s.",
  "Sample configuration detected" : "Открита е примерна конфигурация",
  "It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Усетено беше че примерната конфигурация е копирана. Това може да развли инсталацията ти и не се поддържа. Моля, прочети документацията преди да правиш промени на config.php",
8
  "PHP %s or higher is required." : "Изисква се PHP %s или по-нова.",
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  "PHP with a version lower than %s is required." : "Необходим е PHP с версия по-ниска от %s.",
  "Following databases are supported: %s" : "Следните бази данни са поддържани: %s",
  "The command line tool %s could not be found" : "Конзолната команда %s не може да бъде намерена",
  "The library %s is not available." : "Библиотеката %s не е налична",
  "Library %s with a version higher than %s is required - available version %s." : "Необходима е библиотеката %s с версия по-висока от %s - налична версия %s. ",
  "Library %s with a version lower than %s is required - available version %s." : "Необходима е библиотеката %s с версия по-ниска от %s - налична версия %s. ",
  "Following platforms are supported: %s" : "Поддържани са следните платформи: %s",
  "ownCloud %s or higher is required." : "Необходим е ownCloud %s или по-висока версия.",
  "ownCloud with a version lower than %s is required." : "Необходим е ownCloud с по-ниска версия от %s.",
18
19
20
21
22
23
24
25
  "Help" : "Помощ",
  "Personal" : "Лични",
  "Users" : "Потребители",
  "Admin" : "Админ",
  "Recommended" : "Препоръчано",
  "No app name specified" : "Не е зададено име на преложението",
  "Unknown filetype" : "Непознат тип файл.",
  "Invalid image" : "Невалидно изображение.",
26
27
  "today" : "днес",
  "yesterday" : "вчера",
28
  "_%n day ago_::_%n days ago_" : ["преди %n ден","преди %n дни"],
29
30
31
  "last month" : "миналия месец",
  "_%n month ago_::_%n months ago_" : ["","преди %n месеца"],
  "last year" : "миналата година",
32
  "_%n year ago_::_%n years ago_" : ["преди %n година","преди %n години"],
33
34
35
  "_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["","преди %n часа"],
  "_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["","преди %n минути"],
  "seconds ago" : "преди секунди",
36
37
  "Database Error" : "Грешка в базата данни",
  "Please contact your system administrator." : "Моля, свържи се с админстратора.",
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
  "web services under your control" : "уеб услуги под твой контрол",
  "App directory already exists" : "Папката на приложението вече съществува.",
  "Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Неуспешно създаване на папката за приложението. Моля, оправете разрешенията. %s",
  "No source specified when installing app" : "Не е зададен източник при инсталацията на приложението.",
  "No href specified when installing app from http" : "Липсва съдържанието на връзката за инсталиране на приложението",
  "No path specified when installing app from local file" : "Не е зададен пътя до локалния файл за инсталиране на приложението.",
  "Archives of type %s are not supported" : "Архиви от тип %s не се подържат",
  "Failed to open archive when installing app" : "Неуспешно отваряне на архив по времен на инсталацията на приложението.",
  "App does not provide an info.xml file" : "Приложенението не добавило info.xml",
  "App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Приложението няма да бъде инсталирано, защото използва неразрешен код.",
  "App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Приложението няма да бъде инсталирано, защото не е съвместимо с текущата версия на ownCloud.",
  "App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Приложението няма да бъде инсталирано, защото съдържа <shipped>true</shipped>, който таг не е разрешен за не ship-нати приложения.",
  "App can't be installed because the version in info.xml/version is not the same as the version reported from the app store" : "Приложението няма да бъде инсталирано, защото версията в info.xml/version не съвпада с версията публикувана в магазина за приложения.",
  "Application is not enabled" : "Приложението не е включено",
  "Authentication error" : "Проблем с идентификацията",
  "Token expired. Please reload page." : "Изтекла сесия. Моля, презареди страницата.",
  "Unknown user" : "Непознат потребител",
  "%s enter the database username." : "%s въведи потребителско име за базата данни.",
  "%s enter the database name." : "%s въведи име на базата данни.",
  "%s you may not use dots in the database name" : "%s, не може да ползваш точки в името на базата данни.",
  "MS SQL username and/or password not valid: %s" : "Невалидно MS SQL потребителско име и/или парола: %s.",
  "You need to enter either an existing account or the administrator." : "Необходимо е да въведеш съществуващ профил или като администратор.",
  "MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "MySQL/MariaDB потребителското име и/или паролата са невалидни.",
  "DB Error: \"%s\"" : "Грешка в базата данни: \"%s\".",
  "Offending command was: \"%s\"" : "Проблемната команда беше: \"%s\".",
  "MySQL/MariaDB user '%s'@'localhost' exists already." : "MySQL/MariaDB потребител '%s'@'localhost' вече съществува.",
  "Drop this user from MySQL/MariaDB" : "Премахни този потребител от MySQL/MariaDB.",
  "MySQL/MariaDB user '%s'@'%%' already exists" : "MySQL/MariaDB потребител '%s'@'%%' вече съществува.",
  "Drop this user from MySQL/MariaDB." : "Премахни този потребител от MySQL/MariaDB.",
  "Oracle connection could not be established" : "Oracle връзка не можа да се осъществи.",
  "Oracle username and/or password not valid" : "Невалидно Oracle потребителско име и/или парола.",
  "Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Проблемната команда беше: \"%s\", име: %s, парола: %s.",
  "PostgreSQL username and/or password not valid" : "Невалидно PostgreSQL потребителско име и/или парола.",
  "Set an admin username." : "Задай потребителско име за администратор.",
  "Set an admin password." : "Задай парола за администратор.",
  "Can't create or write into the data directory %s" : "Неуспешно създаване или записване в \"data\" папката %s",
  "%s shared »%s« with you" : "%s сподели »%s« с теб",
75
  "Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "Неуспешно споделяне на %s , защото сървъра не позволява споделяне от тип $i.",
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
  "Sharing %s failed, because the file does not exist" : "Неуспешно споделяне на %s, защото файлът не съществува.",
  "You are not allowed to share %s" : "Не ти е разрешено да споделяш %s.",
  "Sharing %s failed, because the user %s is the item owner" : "Споделяне на %s е неуспешно, защото потребител %s е оригиналния собственик.",
  "Sharing %s failed, because the user %s does not exist" : "Неуспешно споделяне на %s, защото потребител %s не съществува.",
  "Sharing %s failed, because the user %s is not a member of any groups that %s is a member of" : "Неуспешно споделяне на %s, защото %s не е член никоя от групите, в които %s членува.",
  "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Неуспешно споделяне на %s, защото това съдържание е вече споделено с %s.",
  "Sharing %s failed, because the group %s does not exist" : "Неупешно споделяне на %s, защото групата %s не съществува.",
  "Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "Неуспешно споделяне на %s, защото %s не е член на групата %s.",
  "You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Трябва да зададеш парола, за да създадеш общодостъпен линк за споделяне, само защитени с пароли линкове са разрешени.",
  "Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Неуспешно споделяне на %s, защото споделянето посредством връзки не е разрешено.",
86
  "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Неуспешно споделяне на на %s, не може бъде намерено %s. Може би сървъра в момента е недостъпен.",
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
  "Share type %s is not valid for %s" : "Споделянето на тип %s не валидно за %s.",
  "Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Неуспешна промяна на правата за достъп за %s, защото промените надвишават правата на достъп дадени на %s.",
  "Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Неуспешна промяна на правата за достъп за %s, защото съдържанието не е открито.",
  "Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Неуспешно задаване на дата на изтичане. Споделни папки или файлове не могат да изтичат по-късно от %s след като са били споделени",
  "Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Неуспешно задаване на дата на изтичане. Датата на изтичане е в миналото",
  "Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Споделянето на сървърния %s трябва да поддържа OCP\\Share_Backend интерфейс.",
  "Sharing backend %s not found" : "Споделянето на сървърния %s не е открито.",
  "Sharing backend for %s not found" : "Споделянето на сървъра за %s не е открито.",
  "Sharing %s failed, because the user %s is the original sharer" : "Споделяне на %s е неуспешно, защото потребител %s е оригиналния собственик.",
  "Sharing %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Неуспешно споделяне на %s, защото промените надвишават правата на достъп дадени на %s.",
  "Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "Неуспешно споделяне на %s, защото повторно споделяне не е разрешено.",
  "Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "Неуспешно споделяне на %s, защото не е открит първоизточникът на %s, за да бъде споделяне по сървъра.",
  "Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Неуспешно споделяне на %s, защото файлът не може да бъде намерен в кеша.",
  "Could not find category \"%s\"" : "Невъзможно откриване на категорията \"%s\".",
  "Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Само следните символи са разрешени в потребителското име: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", и \"_.@-\".",
  "A valid username must be provided" : "Валидно потребителско име трябва да бъде зададено.",
  "A valid password must be provided" : "Валидна парола трябва да бъде зададена.",
  "The username is already being used" : "Това потребителско име е вече заето.",
  "No database drivers (sqlite, mysql, or postgresql) installed." : "Липсват инсталирани драйвери за бази данни(sqlite, mysql или postgresql).",
  "Cannot write into \"config\" directory" : "Неуспешен опит за запис в \"config\" папката.",
  "Cannot write into \"apps\" directory" : "Неуспешен опит за запис в \"apps\" папката.",
  "This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "Това обикновено може да бъде оправено като %s даде разрешение на уеб сървъра да записва в app папката %s или като изключи магазина за приложения в config файла.",
  "Cannot create \"data\" directory (%s)" : "Неуспешен опит за създаване на \"data\" папката (%s).",
  "This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "Това обикновено може да бъде оправено като <a href=\"%s\" target=\"_blank\">дадеш разрешение на уеб сървъра да записва в root папката</a>.",
111
  "Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "Правата за достъп обикновено могат да бъдат оправени като %s даде разрешение на уеб сървъра да пише в root папката %s.",
112
113
114
115
116
  "Setting locale to %s failed" : "Неуспешно задаване на %s като настройка език-държава.",
  "Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Моля, инсталирай едно от следните език-държава на сървъра и рестартирай уеб сървъра.",
  "Please ask your server administrator to install the module." : "Моля, поискай твоят администратор да инсталира модула.",
  "PHP module %s not installed." : "PHP модулът %s не е инсталиран.",
  "Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Моля, поискай твоят администратор да обнови PHP до най-новата верския. Твоята PHP версия вече не се поддържа от ownCloud и PHP общността.",
117
118
  "PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP е конфигуриран да запълва post данните от ниско ниво. От PHP 5.6 насам това води до връщането на грешки при абсолютно валиден код.",
  "To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "За да поправите този проблем, задайте на <code>always_populate_raw_post_data</code> стойност <code>-1</code> във вашоя php.ini",
119
120
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP е настроен да премахва inline doc блокове. Това може да превърне няколко основни приложения недостъпни.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Това може да се дължи на cache/accelerator като Zend OPache или eAccelerator.",
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
  "PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "PHP модулите са инсталирани, но все още се обявяват като липсващи?",
  "Please ask your server administrator to restart the web server." : "Моля, поискай от своя администратор да рестартира уеб сървъра.",
  "PostgreSQL >= 9 required" : "Изисква се PostgreSQL >= 9",
  "Please upgrade your database version" : "Моля, обнови базата данни.",
  "Error occurred while checking PostgreSQL version" : "Настъпи грешка при проверката на версията на PostgreSQL.",
  "Please make sure you have PostgreSQL >= 9 or check the logs for more information about the error" : "Моля, увери се, че PostgreSQL >= 9 или провери докладите за повече информация относно грешката.",
  "Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "Моля, промени правата за достъп на 0770, за да не може директорията да бъде видяна от други потребители.",
  "Data directory (%s) is readable by other users" : "Data папката (%s) може да бъде разгледана от други потребители",
  "Data directory (%s) is invalid" : "Data папката (%s) e невалидна",
  "Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Моля, увери се, че data папката съдържа файл \".ocdata\" в себе си.",
  "Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Неуспешен опит за ексклузивен достъп от типa %d върху \"%s\"."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}