ca.json 18 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Security & Setup Warnings" : "Avisos de seguretat i configuració",
3
4
5
6
7
  "Cron" : "Cron",
  "Sharing" : "Compartir",
  "Security" : "Seguretat",
  "Email Server" : "Servidor de correu",
  "Log" : "Registre",
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
  "Authentication error" : "Error d'autenticació",
  "Your full name has been changed." : "El vostre nom complet ha canviat.",
  "Unable to change full name" : "No s'ha pogut canviar el nom complet",
  "Files decrypted successfully" : "Els fitxers s'han desencriptat amb èxit",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "No es poden desencriptar els fitxers. Comproveu owncloud.log o demaneu-ho a l'administrador.",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "No s'han pogut desencriptar els fitxers, comproveu la contrasenya i proveu-ho de nou",
  "Encryption keys deleted permanently" : "Les claus d'encriptació s'han esborrat permanentment",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "No es poden esborrar les claus d'encriptació. Comproveu owncloud.log o demaneu-ho a l'administrador.",
  "Couldn't remove app." : "No s'ha pogut eliminar l'aplicació",
  "Email saved" : "S'ha desat el correu electrònic",
  "Invalid email" : "El correu electrònic no és vàlid",
  "Backups restored successfully" : "Les còpies de seguretat s'han restablert correctament",
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "No es poden restablir les claus d'encriptació. Comproveu owncloud.log o demaneu-ho a l'administrador.",
  "Language changed" : "S'ha canviat l'idioma",
  "Invalid request" : "Sol·licitud no vàlida",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Els administradors no es poden eliminar del grup admin",
  "Unable to add user to group %s" : "No es pot afegir l'usuari al grup %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "No es pot eliminar l'usuari del grup %s",
  "Couldn't update app." : "No s'ha pogut actualitzar l'aplicació.",
  "Wrong password" : "Contrasenya incorrecta",
  "No user supplied" : "No heu proporcionat cap usuari",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Sisplau, proporcioneu una contrasenya de recuperació d'administrador, altrament totes les dades d'usuari es perdran",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "La contrasenya de recuperació d'administrador és incorrecta. Comproveu-la i torneu-ho a intentar.",
  "Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "El dorsal no permet canviar la contrasenya, però la clau d'encripació d'usuaris s'ha actualitzat correctament.",
  "Unable to change password" : "No es pot canviar la contrasenya",
33
  "Enabled" : "Activat",
34
35
  "Not enabled" : "Desactivat",
  "Recommended" : "Recomanat",
36
37
38
  "Saved" : "Desat",
  "test email settings" : "prova l'arranjament del correu",
  "If you received this email, the settings seem to be correct." : "Si rebeu aquest correu sembla que l'arranjament del correu és correcte.",
39
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Hi ha hagut un problema enviant el correu. Reviseu la configuració.",
40
41
  "Email sent" : "El correu electrónic s'ha enviat",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Heu d'establir un nom d'usuari abans de poder enviar correus de prova.",
42
43
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Esteu seguir que voleu afegir \"{domain}\" com a un domini de confiança?",
  "Add trusted domain" : "Afegir domini de confiança",
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
  "Sending..." : "Enviant...",
  "All" : "Tots",
  "Please wait...." : "Espereu...",
  "Error while disabling app" : "Error en desactivar l'aplicació",
  "Disable" : "Desactiva",
  "Enable" : "Habilita",
  "Error while enabling app" : "Error en activar l'aplicació",
  "Updating...." : "Actualitzant...",
  "Error while updating app" : "Error en actualitzar l'aplicació",
  "Updated" : "Actualitzada",
  "Uninstalling ...." : "Desintal·lant ...",
  "Error while uninstalling app" : "Error en desinstal·lar l'aplicació",
  "Uninstall" : "Desinstal·la",
  "Select a profile picture" : "Seleccioneu una imatge de perfil",
  "Very weak password" : "Contrasenya massa feble",
  "Weak password" : "Contrasenya feble",
  "So-so password" : "Contrasenya passable",
  "Good password" : "Contrasenya bona",
  "Strong password" : "Contrasenya forta",
63
  "Valid until {date}" : "Vàlid fins {date}",
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
  "Delete" : "Esborra",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Desencriptant fitxers... Espereu, això pot trigar una estona.",
  "Delete encryption keys permanently." : "Esborra les claus d'encriptació permanentment.",
  "Restore encryption keys." : "Esborra les claus d'encripació.",
  "Groups" : "Grups",
  "Unable to delete {objName}" : "No es pot eliminar {objName}",
  "Error creating group" : "Error en crear el grup",
  "A valid group name must be provided" : "Heu de facilitar un nom de grup vàlid",
  "deleted {groupName}" : "eliminat {groupName}",
  "undo" : "desfés",
74
  "no group" : "sense grup",
75
76
77
78
79
80
81
82
  "never" : "mai",
  "deleted {userName}" : "eliminat {userName}",
  "add group" : "afegeix grup",
  "A valid username must be provided" : "Heu de facilitar un nom d'usuari vàlid",
  "Error creating user" : "Error en crear l'usuari",
  "A valid password must be provided" : "Heu de facilitar una contrasenya vàlida",
  "Warning: Home directory for user \"{user}\" already exists" : "Avís: la carpeta Home per l'usuari \"{user}\" ja existeix",
  "__language_name__" : "Català",
83
  "Personal Info" : "Informació personal",
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
  "SSL root certificates" : "Certificats SSL root",
  "Encryption" : "Xifrat",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Tot (problemes fatals, errors, avisos, informació, depuració)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Informació, avisos, errors i problemes fatals",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Avisos, errors i problemes fatals",
  "Errors and fatal issues" : "Errors i problemes fatals",
  "Fatal issues only" : "Només problemes fatals",
  "None" : "Cap",
  "Login" : "Inici de sessió",
  "Plain" : "Pla",
  "NT LAN Manager" : "Gestor NT LAN",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "Security Warning" : "Avís de seguretat",
98
  "You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Esteu accedint a %s a través de HTTP. Us recomanem fermament que configureu el servidor perquè requereixi HTTPS.",
99
100
101
102
103
104
105
  "Setup Warning" : "Avís de configuració",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Aparentment PHP està configurat per mostrar blocs en línia de documentació. Això farà que algunes aplicacions core siguin inaccessibles.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Això probablement està provocat per una cau/accelerador com Zend OPcache o eAccelerator.",
  "Database Performance Info" : "Informació del rendiment de la base de dades",
  "SQLite is used as database. For larger installations we recommend to change this. To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "S'utilitza SQLite com a base de dades. Per instal·lacions grans recomanem que la canvieu. Per migrar a una altra base de dades useu l'eina d'intèrpret d'ordres 'occ db:convert-type'",
  "Module 'fileinfo' missing" : "No s'ha trobat el mòdul 'fileinfo'",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "El mòdul de PHP 'fileinfo' no s'ha trobat. Us recomanem que habiliteu aquest mòdul per obtenir millors resultats amb la detecció mime-type.",
106
107
  "PHP charset is not set to UTF-8" : "El codi de caràcters del php no és UTF-8",
  "PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "El codi de caràcters del php no és UTF-8. Això pot provocar greus problemes amb caràcter no-ASCII. Recomanem fermament canviar el valor del 'default_charset' del php.ini a 'UTF-8'",
108
109
110
  "Locale not working" : "Locale no funciona",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "No s'ha pogut establir cap localització del sistema amb suport per UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Això podria comportar problemes amb alguns caràcters en els noms dels fitxer.",
111
112
113
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Recomanem fermament que instal·leu els paquets requerits en el vostre sistema per suportar un dels següents idiomes: %s",
  "URL generation in notification emails" : "Generar URL en els correus de notificació",
  "No problems found" : "No hem trovat problemes",
114
115
116
117
118
119
  "Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Comproveu les <a href='%s'>guies d'instal·lació</a>.",
  "Last cron was executed at %s." : "L'últim cron s'ha executat el %s",
  "Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "L'últim cron es va executar a %s. Fa més d'una hora, alguna cosa sembla que va malament.",
  "Cron was not executed yet!" : "El cron encara no s'ha executat!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Executa una tasca per cada paquet carregat",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php està registrat en un servei webcron que fa una crida a cron.php cada 15 minuts a través de http.",
120
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Fer servir el cron del sistema per cridar el cron.php cada 15 minuts.",
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
  "Allow apps to use the Share API" : "Permet que les aplicacions utilitzin l'API de compartir",
  "Allow users to share via link" : "Permet als usuaris compartir a través d'enllaços",
  "Enforce password protection" : "Reforça la protecció amb contrasenya",
  "Allow public uploads" : "Permet pujada pública",
  "Set default expiration date" : "Estableix la data de venciment",
  "Expire after " : "Venciment després de",
  "days" : "dies",
  "Enforce expiration date" : "Força la data de venciment",
  "Allow resharing" : "Permet compartir de nou",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Permet als usuaris compartir només amb usuaris del seu grup",
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Permet als usuaris enviar notificacions de fitxers compartits per correu ",
  "Exclude groups from sharing" : "Exclou grups de compartició",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Aquests fitxers encara podran rebre compartits, però no podran iniciar-los.",
  "Enforce HTTPS" : "Força HTTPS",
  "Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Força la connexió dels clients a %s a través d'una connexió encriptada.",
136
137
  "Enforce HTTPS for subdomains" : "Forçar HTTPS per subdominis",
  "Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "Força els clients a connectar-se a %s i els subdominis amb una connexió xifrada.",
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
  "Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Connecteu a %s a través de HTTPS per habilitar o inhabilitar l'accés SSL.",
  "This is used for sending out notifications." : "S'usa per enviar notificacions.",
  "Send mode" : "Mode d'enviament",
  "From address" : "Des de l'adreça",
  "mail" : "correu electrònic",
  "Authentication method" : "Mètode d'autenticació",
  "Authentication required" : "Es requereix autenticació",
  "Server address" : "Adreça del servidor",
  "Port" : "Port",
  "Credentials" : "Credencials",
  "SMTP Username" : "Nom d'usuari SMTP",
  "SMTP Password" : "Contrasenya SMTP",
150
  "Store credentials" : "Emmagatzemar credencials",
151
152
153
154
155
156
157
158
  "Test email settings" : "Prova l'arranjament del correu",
  "Send email" : "Envia correu",
  "Log level" : "Nivell de registre",
  "More" : "Més",
  "Less" : "Menys",
  "Version" : "Versió",
  "Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Desenvolupat per la <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">comunitat ownCloud</a>, el <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">codi font</a> té llicència <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>.",
  "More apps" : "Més aplicacions",
159
  "Add your app" : "Afegiu la vostra app",
160
  "by" : "per",
161
  "licensed" : "llicenciat/da",
162
163
164
  "Documentation:" : "Documentació:",
  "User Documentation" : "Documentació d'usuari",
  "Admin Documentation" : "Documentació d'administrador",
165
  "Update to %s" : "Actualitzar a %s",
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
  "Enable only for specific groups" : "Activa només per grups específics",
  "Uninstall App" : "Desinstal·la l'aplicació",
  "Administrator Documentation" : "Documentació d'administrador",
  "Online Documentation" : "Documentació en línia",
  "Forum" : "Fòrum",
  "Bugtracker" : "Seguiment d'errors",
  "Commercial Support" : "Suport comercial",
  "Get the apps to sync your files" : "Obtingueu les aplicacions per sincronitzar els vostres fitxers",
  "If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">spread the word</a>!" : "Si voleu ajudar al projecte \n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">uniu-vos al seu desenvolupament</a>\n\t\to\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">promoveu-lo</a>!",
  "Show First Run Wizard again" : "Torna a mostrar l'assistent de primera execució",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Heu utilitzat <strong>%s</strong> d'un total disponible de <strong>%s</strong>",
  "Password" : "Contrasenya",
  "Your password was changed" : "La seva contrasenya s'ha canviat",
  "Unable to change your password" : "No s'ha pogut canviar la contrasenya",
  "Current password" : "Contrasenya actual",
  "New password" : "Contrasenya nova",
  "Change password" : "Canvia la contrasenya",
  "Full Name" : "Nom complet",
  "Email" : "Correu electrònic",
  "Your email address" : "Correu electrònic",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Ompliu una adreça de correu per poder recuperar la contrasenya i rebre notificacions",
  "Profile picture" : "Foto de perfil",
  "Upload new" : "Puja'n una de nova",
  "Select new from Files" : "Selecciona'n una de nova dels fitxers",
  "Remove image" : "Elimina imatge",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Pot ser png o jpg. Idealment quadrada, però podreu retallar-la.",
  "Your avatar is provided by your original account." : "El vostre compte original proporciona l'avatar.",
  "Cancel" : "Cancel·la",
  "Choose as profile image" : "Selecciona com a imatge de perfil",
  "Language" : "Idioma",
  "Help translate" : "Ajudeu-nos amb la traducció",
197
198
199
200
  "Common Name" : "Nom comú",
  "Valid until" : "Valid fins",
  "Issued By" : "Emès Per",
  "Valid until %s" : "Vàlid fins %s",
201
202
203
204
205
206
207
  "Import Root Certificate" : "Importa certificat root",
  "The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "L'aplicació d'encriptació ja no està activada, desencripteu tots els vostres fitxers",
  "Log-in password" : "Contrasenya d'accés",
  "Decrypt all Files" : "Desencripta tots els fitxers",
  "Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Les claus d'encriptació s'han mogut a una còpia de seguretat. Si alguna cosa va malament les podreu restablir. Esborreu-les permanentment només si esteu segur que tots els fitxers es desencripten correctament.",
  "Restore Encryption Keys" : "Restableix les claus d'encriptació",
  "Delete Encryption Keys" : "Esborra les claus d'encriptació",
208
209
  "Show storage location" : "Mostra la ubicació del magatzem",
  "Show last log in" : "Mostrar l'últim accés",
210
  "Username" : "Nom d'usuari",
211
212
213
  "Create" : "Crea",
  "Admin Recovery Password" : "Recuperació de contrasenya d'administrador",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Escriviu la contrasenya de recuperació per a poder recuperar els fitxers dels usuaris en canviar la contrasenya",
214
  "Search Users" : "Buscar usuaris",
215
216
217
218
219
220
221
222
  "Add Group" : "Afegeix grup",
  "Group" : "Grup",
  "Everyone" : "Tothom",
  "Admins" : "Administradors",
  "Default Quota" : "Quota per defecte",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Escriviu la quota d'emmagatzemament (per ex.: \"512 MB\" o \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Il·limitat",
  "Other" : "Un altre",
223
  "Group Admin for" : "Grup Admin per",
224
225
226
227
228
229
230
231
  "Quota" : "Quota",
  "Storage Location" : "Ubicació de l'emmagatzemament",
  "Last Login" : "Últim accés",
  "change full name" : "canvia el nom complet",
  "set new password" : "estableix nova contrasenya",
  "Default" : "Per defecte"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}