gl.json 20.5 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
{ "translations": {
  "Couldn't send mail to following users: %s " : "Non é posíbel enviar correo aos usuarios seguintes: %s",
  "Turned on maintenance mode" : "Modo de mantemento activado",
  "Turned off maintenance mode" : "Modo de mantemento desactivado",
  "Updated database" : "Base de datos actualizada",
  "Checked database schema update" : "Comprobada a actualización do esquema da base de datos",
7
8
  "Checked database schema update for apps" : "Comprobada a actualización do esquema da base de datos para aplicacións",
  "Updated \"%s\" to %s" : "Actualizado «%s» a %s",
9
10
  "Following incompatible apps have been disabled: %s" : "As seguintes aplicacións incompatíbeis foron desactivadas: %s",
  "Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "As seguintes aplicacións de terceiros foron desactivadas: %s",
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
  "No image or file provided" : "Non forneceu ningunha imaxe ou ficheiro",
  "Unknown filetype" : "Tipo de ficheiro descoñecido",
  "Invalid image" : "Imaxe incorrecta",
  "No temporary profile picture available, try again" : "Non hai unha imaxe temporal de perfil dispoñíbel, volva tentalo",
  "No crop data provided" : "Non indicou como recortar",
  "Sunday" : "domingo",
  "Monday" : "luns",
  "Tuesday" : "martes",
  "Wednesday" : "mércores",
  "Thursday" : "xoves",
  "Friday" : "venres",
  "Saturday" : "sábado",
  "January" : "xaneiro",
  "February" : "febreiro",
  "March" : "marzo",
  "April" : "abril",
  "May" : "maio",
  "June" : "xuño",
  "July" : "xullo",
  "August" : "agosto",
  "September" : "setembro",
  "October" : "outubro",
  "November" : "novembro",
  "December" : "decembro",
  "Settings" : "Axustes",
  "Saving..." : "Gardando...",
  "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Non foi posíbel enviar o coreo do restablecemento. Póñase en contacto co administrador.",
  "The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "A ligazón para restabelecer o seu contrasinal foi enviada ao seu correo. Se non a recibe nun prazo razoábel de tempo, vexa o seu cartafol de correo lixo. <br> Se non está ali pregúntelle ao administrador local.",
  "Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Os seus ficheiros están cifrados. Se non activou a chave de recuperación, non haberá maneira de recuperar os datos após o restabelecemento do contrasinal. <br />Se non está seguro de que facer, póñase en contacto co administrador antes de continuar. <br /> Confirma que quere?",
  "I know what I'm doing" : "Sei o estou a facer",
  "Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Non é posíbel cambiar o contrasinal. Póñase en contacto co administrador.",
  "No" : "Non",
  "Yes" : "Si",
  "Choose" : "Escoller",
  "Error loading file picker template: {error}" : "Produciuse un erro ao cargar o modelo do selector: {error}",
  "Ok" : "Aceptar",
  "Error loading message template: {error}" : "Produciuse un erro ao cargar o modelo da mensaxe: {error}",
48
  "read-only" : "só lectura",
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
  "_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} conflito de ficheiro","{count} conflitos de ficheiros"],
  "One file conflict" : "Un conflito de ficheiro",
  "New Files" : "Ficheiros novos",
  "Already existing files" : "Ficheiros xa existentes",
  "Which files do you want to keep?" : "Que ficheiros quere conservar?",
  "If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Se selecciona ambas versións, o ficheiro copiado terá un número engadido ao nome.",
  "Cancel" : "Cancelar",
  "Continue" : "Continuar",
  "(all selected)" : "(todo o seleccionado)",
  "({count} selected)" : "({count} seleccionados)",
  "Error loading file exists template" : "Produciuse un erro ao cargar o modelo de ficheiro existente",
  "Very weak password" : "Contrasinal moi feble",
  "Weak password" : "Contrasinal feble",
  "So-so password" : "Contrasinal non moi aló",
  "Good password" : "Bo contrasinal",
  "Strong password" : "Contrasinal forte",
65
66
67
  "Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "O servidor aínda non está configurado correctamente para permitir a sincronización de ficheiros, semella que a interface WebDAV non está a funcionar.",
  "This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor non ten conexión activa a Internet. Isto significa que algunhas características como a montaxe do almacenamento externo, as notificacións sobre actualizacións ou a instalación de engadidos de terceiros non funcionarán. Así mesmo, o acceso remoto a ficheiros e enviar correos de notificación poderían non funcionar. Suxerímoslle que active a conexión a Internet para este servidor se quere ter todos estes servizos.",
  "Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "O directorio de datos e os seus ficheiros probabelmente son accesíbeis desde a Internet. O ficheiro .htaccess non funciona. Recomendámoslle que configure o seu servidor web de xeito que o directorio de datos non sexa accesíbel ou que mova o directorio de datos fora do directorio root do servidor web.",
68
  "Error occurred while checking server setup" : "Aconteceu un erro mentras se comprobaba a configuración do servidor",
69
70
  "The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "A cabeceira HTTP «{header}» non está configurada como igual a «{expected}». Isto é un posíbel risco para a seguridade, recomendámoslle que axuste esta opción.",
  "The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"2,678,400\" seconds. This is a potential security risk and we recommend adjusting this setting." : "A cabeceira HTTP «Strict-Transport-Security» non está configurado para menos de «2,678,400» segundos . Isto é un posíbel risco para a seguridade, recomendámoslle que axuste esta opción.",
71
  "You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Está accedendo a este sitio a través de HTTP. Suxerímoslle que configure o seu servidor para requirir, no seu canto, o uso de HTTPS.",
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
  "Shared" : "Compartido",
  "Shared with {recipients}" : "Compartido con {recipients}",
  "Share" : "Compartir",
  "Error" : "Erro",
  "Error while sharing" : "Produciuse un erro ao compartir",
  "Error while unsharing" : "Produciuse un erro ao deixar de compartir",
  "Error while changing permissions" : "Produciuse un erro ao cambiar os permisos",
  "Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Compartido con vostede e co grupo {group} por {owner}",
  "Shared with you by {owner}" : "Compartido con vostede por {owner}",
  "Share with user or group …" : "Compartir cun usuario ou grupo ...",
  "Share link" : "Ligazón para compartir",
  "The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "A ligazón pública caducará, a máis tardar, {days} días após a súa creación",
84
  "Link" : "Ligazón",
85
  "Password protect" : "Protexido con contrasinal",
86
  "Password" : "Contrasinal",
87
  "Choose a password for the public link" : "Escolla un contrasinal para a ligazón pública",
88
  "Allow editing" : "Permitir a edición",
89
90
91
  "Email link to person" : "Enviar ligazón por correo",
  "Send" : "Enviar",
  "Set expiration date" : "Definir a data de caducidade",
92
  "Expiration" : "Caducidade",
93
  "Expiration date" : "Data de caducidade",
94
  "Adding user..." : "Engadindo usuario...",
95
  "group" : "grupo",
96
  "remote" : "remoto",
97
98
99
100
101
102
103
104
  "Resharing is not allowed" : "Non se permite volver compartir",
  "Shared in {item} with {user}" : "Compartido en {item} con {user}",
  "Unshare" : "Deixar de compartir",
  "notify by email" : "notificar por correo",
  "can share" : "pode compartir",
  "can edit" : "pode editar",
  "access control" : "control de acceso",
  "create" : "crear",
105
  "change" : "cambio",
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
  "delete" : "eliminar",
  "Password protected" : "Protexido con contrasinal",
  "Error unsetting expiration date" : "Produciuse un erro ao retirar a data de caducidade",
  "Error setting expiration date" : "Produciuse un erro ao definir a data de caducidade",
  "Sending ..." : "Enviando...",
  "Email sent" : "Correo enviado",
  "Warning" : "Aviso",
  "The object type is not specified." : "Non se especificou o tipo de obxecto.",
  "Enter new" : "Introduza o novo",
  "Delete" : "Eliminar",
  "Add" : "Engadir",
  "Edit tags" : "Editar etiquetas",
  "Error loading dialog template: {error}" : "Produciuse un erro ao cargar o modelo do dialogo: {error}",
  "No tags selected for deletion." : "Non se seleccionaron etiquetas para borrado.",
120
  "unknown text" : "texto descoñecido",
121
  "Hello world!" : "Ola xente!",
122
  "sunny" : "soleado",
123
  "Hello {name}, the weather is {weather}" : "Ola {name}, o tempo é {weather}",
124
  "Hello {name}" : "Ola {name}",
125
  "_download %n file_::_download %n files_" : ["descargar %n ficheiro","descargar %n ficheiros"],
126
127
  "Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Actualizando {productName} a versión {version}, isto pode levar un anaco.",
  "Please reload the page." : "Volva cargar a páxina.",
128
  "The update was unsuccessful. " : "Fracasou a actualización.",
129
130
131
132
133
134
135
136
  "The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "A actualización realizouse correctamente. Redirixíndoo agora á ownCloud.",
  "Couldn't reset password because the token is invalid" : "No, foi posíbel restabelecer o contrasinal, a marca non é correcta",
  "Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Non foi posíbel enviar o coreo do restablecemento. Asegúrese de que o nome de usuario é o correcto.",
  "Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Non foi posíbel enviar o coreo do restablecemento. Semella que este correo non corresponde con este nome de usuario. Póñase en contacto co administrador.",
  "%s password reset" : "Restabelecer o contrasinal %s",
  "Use the following link to reset your password: {link}" : "Usa a seguinte ligazón para restabelecer o contrasinal: {link}",
  "New password" : "Novo contrasinal",
  "New Password" : "Novo contrasinal",
137
  "Reset password" : "Restabelecer o contrasinal",
138
139
  "Searching other places" : "Buscando noutros lugares",
  "No search result in other places" : "Sen resultados na busca noutros lugares",
140
  "_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} resultado na busca noutros lugares","{count} resultados na busca noutros lugares"],
141
142
  "Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X non é compatíbel e %s non funcionará correctamente nesta plataforma. Úseo baixo o seu risco!",
  "For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para obter mellores resultados, considere o emprego dun servidor GNU/Linux no seu canto.",
143
  "It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia de %s está a funcionar nun entorno PHP de 32-bit e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
144
  "Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Retire o axuste open_basedir dentro de php.ini ou cambie a PHP de 64-bit PHP.",
145
  "It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia de %s está a funcionar nun entorno PHP de 32-bit e cURL non está instalado. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
146
  "Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Instale a extensión cURL e reinicie o servidor web.",
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
  "Personal" : "Persoal",
  "Users" : "Usuarios",
  "Apps" : "Aplicacións",
  "Admin" : "Administración",
  "Help" : "Axuda",
  "Error loading tags" : "Produciuse un erro ao cargar as etiquetas",
  "Tag already exists" : "Xa existe a etiqueta",
  "Error deleting tag(s)" : "Produciuse un erro ao eliminar a(s) etiqueta(s)",
  "Error tagging" : "Produciuse un erro ao etiquetar",
  "Error untagging" : "Produciuse un erro ao eliminar a etiqueta",
  "Error favoriting" : "Produciuse un erro ao marcar como favorito",
  "Error unfavoriting" : "Produciuse un erro ao desmarcar como favorito",
  "Access forbidden" : "Acceso denegado",
160
161
  "File not found" : "Ficheiro non atopado",
  "The specified document has not been found on the server." : "Non se atopou no servidor o documento indicado.",
162
  "You can click here to return to %s." : "Pode premer aquí para volver a %s.",
163
164
165
  "Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Ola,\n\nsó facerlle saber que %s compartiu %s con vostede.\nVéxao en: %s\n\n",
  "The share will expire on %s." : "Esta compartición caduca o %s.",
  "Cheers!" : "Saúdos!",
166
  "Internal Server Error" : "Produciuse un erro interno do servidor",
167
  "The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "O servidor atopou un erro interno e non foi quen de completar a súa petición.",
168
  "Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Contacte co administrador se este erro acontece repetidamente, favor inclúa os detalles técnicos indicados embaixo no seu informe.",
169
170
171
172
173
174
175
176
177
  "More details can be found in the server log." : "Atopará máis detalles no rexistro do servidor.",
  "Technical details" : "Detalles técnicos",
  "Remote Address: %s" : "Enderezo remoto: %s",
  "Request ID: %s" : "ID da petición: %s",
  "Code: %s" : "Código: %s",
  "Message: %s" : "Mensaxe: %s",
  "File: %s" : "Ficheiro: %s",
  "Line: %s" : "Liña: %s",
  "Trace" : "Traza",
178
179
180
181
  "Security Warning" : "Aviso de seguranza",
  "Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "O seu directorio de datos e os ficheiros probabelmente sexan accesíbeis desde a Internet xa que o ficheiro .htaccess non está a traballar.",
  "For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." : "Para obter información sobre como como configurar axeitadamente o seu servidor, vexa a <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentación</a>.",
  "Create an <strong>admin account</strong>" : "Crear unha <strong>contra de administrador</strong>",
182
  "Username" : "Nome de usuario",
183
184
185
186
187
188
189
190
191
  "Storage & database" : "Almacenamento e base de datos",
  "Data folder" : "Cartafol de datos",
  "Configure the database" : "Configurar a base de datos",
  "Only %s is available." : "Só está dispoñíbel %s.",
  "Database user" : "Usuario da base de datos",
  "Database password" : "Contrasinal da base de datos",
  "Database name" : "Nome da base de datos",
  "Database tablespace" : "Táboa de espazos da base de datos",
  "Database host" : "Servidor da base de datos",
192
193
194
195
  "Performance Warning" : "Aviso de rendemento",
  "SQLite will be used as database." : "Utilizarase SQLite como base de datos",
  "For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "Para instalacións grandes, recomendámoslle que empregue unha infraestrutura de base de datos diferente.",
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Concretamente, se emprega o cliente de escritorio para sincronización, desaconséllase o uso de SQLite.",
196
197
  "Finish setup" : "Rematar a configuración",
  "Finishing …" : "Rematando ...",
198
  "This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Esta aplicación require JavaScript para un correcto funcionamento. {linkstart}Active JavaScript{linkend} e volva cargar a páxina.",
199
200
  "%s is available. Get more information on how to update." : "%s está dispoñíbel. Obteña máis información sobre como actualizar.",
  "Log out" : "Desconectar",
201
  "Search" : "Buscar",
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
  "Server side authentication failed!" : "A autenticación fracasou do lado do servidor!",
  "Please contact your administrator." : "Contacte co administrador.",
  "Forgot your password? Reset it!" : "Esqueceu o contrasinal? Restabelézao!",
  "remember" : "lembrar",
  "Log in" : "Conectar",
  "Alternative Logins" : "Accesos alternativos",
  "Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Ola,<br><br>só facerlle saber que %s compartiu <strong>%s</strong> con vostede.<br><a href=\"%s\">Véxao!</a><br><br>",
  "This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Esta instancia do ownCloud está actualmente en modo de usuario único.",
  "This means only administrators can use the instance." : "Isto significa que só os administradores poden utilizar a instancia.",
  "Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Póñase en contacto co administrador do sistema se persiste esta mensaxe ou se aparece de forma inesperada.",
  "Thank you for your patience." : "Grazas pola súa paciencia.",
  "You are accessing the server from an untrusted domain." : "Esta accedendo desde un dominio non fiábel.",
  "Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Póñase en contacto co administrador. Se vostede é administrador desta instancia, configure o parámetro «trusted_domain» en config/config.php. Dispón dun exemplo de configuración en config/config.sample.php.",
215
216
  "Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Dependendo da súa configuración, como administrador vostede podería utilizar o botón de embaixo para confiar neste dominio.",
  "Add \"%s\" as trusted domain" : "Engadir «%s» como dominio de confianza",
217
218
219
220
221
  "%s will be updated to version %s." : "%s actualizarase á versión %s.",
  "The following apps will be disabled:" : "Van desactivarse as seguintes aplicacións:",
  "The theme %s has been disabled." : "O tema %s foi desactivado.",
  "Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Asegúrese de ter feito unha copia de seguranza da base de datos, do cartafol de configuración e do cartafol de datos, antes de proceder.",
  "Start update" : "Iniciar a actualización",
222
  "To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Para evitar tempos de espera nas instalacións grandes, no seu lugar pode executar a seguinte orde desde o directorio de instalación:",
223
  "This %s instance is currently in maintenance mode, which may take a while." : "Esta instancia de %s atopase en modo de mantemento, isto pode levar un anaco.",
224
  "This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Esta páxina actualizarase automaticamente cando a instancia de %s estea dispoñíbel de novo."
225
226
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}