bs.json 13.1 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Sharing" : "Dijeljenje",
3
  "Cron" : "Cron",
4
5
  "Email Server" : "Server e-pošte",
  "Log" : "Zapisnik",
6
  "Updates" : "Ažuriranja",
7
8
9
10
11
  "Authentication error" : "Grešna autentifikacije",
  "Your full name has been changed." : "Vaše puno ime je promijenjeno.",
  "Unable to change full name" : "Puno ime nije moguće promijeniti",
  "Couldn't remove app." : "Nije moguće ukloniti aplikaciju.",
  "Language changed" : "Jezik je promijenjen",
12
  "Invalid request" : "Neispravan zahtjev",
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Administratori ne mogu sami sebe ukloniti iz admin grupe",
  "Unable to add user to group %s" : "Dodavanje korisnika grupi %s nije moguće",
  "Unable to remove user from group %s" : "Uklanjanje korisnika iz grupe %s nije moguće",
  "Couldn't update app." : "Ažuriranje aplikacije nije moguće.",
  "Wrong password" : "Pogrešna lozinka",
  "No user supplied" : "Nijedan korisnik nije dostavljen",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Molim navedite admin lozinku za povratak, u protivnom će svi korisnički podaci biti izgubljeni",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Pogrešna admin lozinka za povratak. Molim provjerite lozinku i pokušajte ponovno.",
  "Unable to change password" : "Promjena lozinke nije moguća",
  "Enabled" : "Aktivirano",
  "Not enabled" : "Nije aktivirano",
  "Group already exists." : "Grupa već postoji.",
  "Unable to add group." : "Nemoguće dodati grupu.",
  "Unable to delete group." : "Nemoguće izbrisati grupu.",
27
  "Saved" : "Spremljeno",
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
  "test email settings" : "testiraj postavke e-pošte",
  "Email sent" : "E-pošta je poslana",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Prije nego li ste u mogućnosti slati testnu email trebate postaviti svoj korisnički email.",
  "Invalid mail address" : "Nevažeća adresa e-pošte",
  "Unable to create user." : "Nemoguće kreirati korisnika",
  "Your %s account was created" : "Vaš %s račun je kreiran",
  "Unable to delete user." : "Nemoguće izbrisati korisnika",
  "Forbidden" : "Zabranjeno",
  "Invalid user" : "Nevažeči korisnik",
  "Unable to change mail address" : "Nemoguće je izmjeniti adresu e-pošte",
  "Email saved" : "E-pošta je spremljena",
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Jeste li zaista sigurni da želite dodati \"{domain}\" kao pouzdanu domenu?",
  "Add trusted domain" : "Dodaj pouzdanu domenu",
  "Sending..." : "Slanje...",
  "All" : "Sve",
  "Please wait...." : "Molim pričekajte...",
  "Error while disabling app" : "Greška pri onemogućavanju aplikacije",
  "Disable" : "Onemogući",
  "Enable" : "Omogući",
  "Error while enabling app" : "Greška pri omogućavanju aplikacije",
  "Updating...." : "Ažuriranje...",
  "Error while updating app" : "Greška pri ažuriranju aplikacije",
  "Updated" : "Ažurirano",
  "Uninstalling ...." : "Deinstaliranje....",
  "Error while uninstalling app" : "Greška pri deinstaliranju aplikacije",
  "Uninstall" : "Deinstaliraj",
  "Select a profile picture" : "Odaberi sliku profila",
55
56
57
58
59
  "Very weak password" : "Veoma slaba lozinka",
  "Weak password" : "Slaba lozinka",
  "So-so password" : "Tu-i-tamo lozinka",
  "Good password" : "Dobra lozinka",
  "Strong password" : "Jaka lozinka",
60
  "Valid until {date}" : "Validno do {date}",
61
62
  "Delete" : "Izbriši",
  "Groups" : "Grupe",
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
  "Unable to delete {objName}" : "Nije moguće izbrisati {objName}",
  "Error creating group" : "Greška pri kreiranju grupe",
  "A valid group name must be provided" : "Nužno je navesti valjani naziv grupe",
  "deleted {groupName}" : "izbrisana {groupName}",
  "undo" : "poništi",
  "no group" : "nema grupe",
  "never" : "nikad",
  "deleted {userName}" : "izbrisan {userName}",
  "add group" : "dodaj grupu",
  "A valid username must be provided" : "Nužno je navesti valjano korisničko ime",
  "Error creating user" : "Greška pri kreiranju korisnika",
  "A valid password must be provided" : "Nužno je navesti valjanu lozinku",
  "A valid email must be provided" : "Nužno je navesti valjanu adresu e-pošte",
  "__language_name__" : "__naziv_jezika___",
  "SSL root certificates" : "SSL root certifikati",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Sve (fatalni problemi, greške, upozorenja, info, ispravljanje pogrešaka)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Informacije, upozorenja, greške i fatalni problemi",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Upozorenja, greške i fatalni problemi",
  "Errors and fatal issues" : "Greške i fatalni problemi",
  "Fatal issues only" : "Samo fatalni problemi",
  "None" : "Ništa",
  "Login" : "Prijava",
  "Plain" : "Čisti tekst",
  "NT LAN Manager" : "NT LAN menedžer",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Samo-čitajuća konfiguracija je podešena. Ovo spriječava postavljanje neke konfiguracije putem web-sučelja. Nadalje, datoteka mora biti omogućena ručnu izmjenu pri svakom ažuriranju.",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP je očigledno postavljen da se skine inline doc blokova. To će nekoliko osnovnih aplikacija učiniti nedostupnim.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Uzrok tome je vjerojatno neki ubrzivač predmemorisanja kao što je Zend OPcache ili eAccelerator.",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modul 'fileinfo' nedostaje. Strogo vam preporučjem da taj modul omogućite kako biste dobili najbolje rezultate u detekciji mime vrste.",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Regionalnu šemu sustava nemoguće je postaviti na neku koja podržava UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To znači da se mogu javiti problemi s određenim znakovima u nazivu datoteke.",
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Strogo se preporučuje instaliranje zahtjevnih paketa na vašem sistemu koji podržavaju jednu od slijedećih regionalnih šemi: %s.",
  "Allow apps to use the Share API" : "Dozvoli aplikacijama korištenje Share API",
  "Allow users to share via link" : "Dozvoli korisnicima dijeljenje putem veze",
  "Enforce password protection" : "Nametni zaštitu lozinke",
  "Allow public uploads" : "Dozvoli javno učitavanje",
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Dozvoli korisnicima slanje notifikacijske e-pošte za podijeljene datoteke",
  "Set default expiration date" : "Postavite zadani datum isteka",
  "Expire after " : "Istek nakon",
  "days" : "dana",
  "Enforce expiration date" : "Nametni datum isteka",
  "Allow resharing" : "Dopustite ponovno dijeljenje",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Ograniči korisnike na međusobno dijeljenje resursa samo s korisnicima unutar svoje grupe",
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Dozvoli korisnicima slanje notifikacijske e-pošte za podijeljene datoteke ka ostalim korisnicima",
  "Exclude groups from sharing" : "Isključite grupe iz dijeljenja",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Ove će grupe i dalje moći primati dijeljene resurse, ali ne i inicirati ih",
110
111
112
113
  "Cron was not executed yet!" : "Cron još nije izvršen!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Izvrši jedan zadatak sa svakom učitanom stranicom",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrovan na webcron usluzi da poziva cron.php svakih 15 minuta preko http.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Koristite cron uslugu sustava za pozivanje cron.php datoteke svakih 15 minuta.",
114
115
  "This is used for sending out notifications." : "Ovo se koristi za slanje notifikacija.",
  "Send mode" : "Način rada za slanje",
116
  "Encryption" : "Šifriranje",
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
  "From address" : "S adrese",
  "mail" : "pošta",
  "Authentication method" : "Metoda autentifikacije",
  "Authentication required" : "Potrebna autentifikacija",
  "Server address" : "Adresa servera",
  "Port" : "Priključak",
  "Credentials" : "Vjerodajnice",
  "SMTP Username" : "SMTP Korisničko ime",
  "SMTP Password" : "SMPT Lozinka",
  "Store credentials" : "Spremi vjerodajnice",
  "Test email settings" : "Postavke za testnu e-poštu",
  "Send email" : "Pošalji e-poštu",
  "Log level" : "Razina zapisnika",
  "More" : "Više",
  "Less" : "Manje",
  "Version" : "Verzija",
  "More apps" : "Više aplikacija",
134
  "by" : "od strane",
135
136
137
138
139
140
141
142
143
  "licensed" : "licenciran",
  "Documentation:" : "Dokumentacija:",
  "User Documentation" : "Korisnička Dokumentacija",
  "Admin Documentation" : "Admin Dokumentacija",
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Ova aplikacija se ne može instalirati zbog slijedećih neispunjenih ovisnosti:",
  "Update to %s" : "Ažuriraj na %s",
  "Enable only for specific groups" : "Omogućite samo za specifične grupe",
  "Uninstall App" : "Deinstaliraj aplikaciju",
  "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hej,<br><br>samo da javim da sad imate %s račum.<br><br>Vaše korisničko ime: %s<br>Pristupite mu: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
144
  "Cheers!" : "Cheers!",
145
146
147
148
149
150
151
  "Forum" : "Forum",
  "Get the apps to sync your files" : "Koristite aplikacije za sinhronizaciju svojih datoteka",
  "Desktop client" : "Desktop klijent",
  "Android app" : "Android aplikacija",
  "iOS app" : "iOS aplikacija",
  "Show First Run Wizard again" : "Opet pokažite First Run Wizard",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Iskoristili ste <strong>%s</strong> od raspoloživog <strong>%s</strong>",
152
  "Password" : "Lozinka",
153
154
  "Unable to change your password" : "Vašu lozinku nije moguće promijeniti",
  "Current password" : "Trenutna lozinka",
155
  "New password" : "Nova lozinka",
156
  "Change password" : "Promijeni lozinku",
157
  "Email" : "E-pošta",
158
159
160
161
162
163
164
165
  "Your email address" : "Vaša adresa e-pošte",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Unesite adresu e-pošte da biste omogućili oporavak lozinke i primili notifikacije",
  "Profile picture" : "Slika profila",
  "Upload new" : "Učitaj novu",
  "Select new from Files" : "Odaberi novu iz datoteka",
  "Remove image" : "Ukloni sliku",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Ili png ili jpg. Idealno bi bilo da je kvadratna, ali moći ćete je obrezati",
  "Your avatar is provided by your original account." : "Vaš avatar je isporučen od strane vašeg izvornog računa.",
166
  "Cancel" : "Odustani",
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
  "Choose as profile image" : "Izaberi kao sliku profila",
  "Language" : "Jezik",
  "Help translate" : "Pomozi prevesti",
  "Common Name" : "Opće Ime",
  "Valid until" : "Validno do",
  "Issued By" : "Izdano od",
  "Valid until %s" : "Validno do %s",
  "Show storage location" : "Prikaži mjesto pohrane",
  "Show last log in" : "Prikaži zadnju prijavu",
  "Show user backend" : "Prikaži korisničku pozadinu (backend)",
  "Send email to new user" : "Pošalji e-poštu novom korisniku",
  "Show email address" : "Prikaži adresu e-pošte",
179
  "Username" : "Korisničko ime",
180
  "E-Mail" : "E-pošta",
181
  "Create" : "Kreiraj",
182
183
184
185
  "Admin Recovery Password" : "Admin lozinka za oporavak",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Unesite lozinku za oporavak da biste oporavili korisničke datoteke tokom promjene lozinke",
  "Search Users" : "Traži Korisnike",
  "Add Group" : "Dodaj Grupu",
186
  "Group" : "Grupa",
187
188
189
190
191
192
  "Everyone" : "Svi",
  "Admins" : "Administratori",
  "Default Quota" : "Zadana kvota",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Molim unesite kvotu za spremanje (npr: \"512 MB\" ili \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Neograničeno",
  "Other" : "Ostali",
193
  "Full Name" : "Puno ime",
194
195
196
197
198
199
200
201
202
  "Group Admin for" : "Grupa Admin za",
  "Quota" : "Kvota",
  "Storage Location" : "Mjesto za spremanje",
  "User Backend" : "Korisnička Pozadina (Backend)",
  "Last Login" : "Zadnja prijava",
  "change full name" : "promijeni puno ime",
  "set new password" : "postavi novu lozinku",
  "change email address" : "promjeni adresu e-pošte",
  "Default" : "Zadano"
203
204
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}