nl.json 7.27 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Opslag niet beschikbaar",
  "Storage invalid" : "Opslag ongeldig",
  "Unknown error" : "Onbekende fout",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Kon %s niet verplaatsen - Er bestaat al een bestand met deze naam",
  "Could not move %s" : "Kon %s niet verplaatsen",
  "Permission denied" : "Toegang geweigerd",
  "File name cannot be empty." : "Bestandsnaam kan niet leeg zijn.",
  "\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" is een ongeldige bestandsnaam.",
  "Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Onjuiste naam; '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' en '*' zijn niet toegestaan.",
  "The target folder has been moved or deleted." : "De doelmap is verplaatst of verwijderd.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "De naam %s bestaat al in map %s. Kies een andere naam.",
  "Not a valid source" : "Geen geldige bron",
  "Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Server mag geen URL's openen, controleer de serverconfiguratie",
  "The file exceeds your quota by %s" : "Het bestand overschrijdt uw quotum met %s",
  "Error while downloading %s to %s" : "Fout bij downloaden %s naar %s",
  "Error when creating the file" : "Fout bij creëren bestand",
  "Folder name cannot be empty." : "Mapnaam mag niet leeg zijn.",
  "Error when creating the folder" : "Fout bij aanmaken map",
  "Unable to set upload directory." : "Kan uploadmap niet instellen.",
  "Invalid Token" : "Ongeldig Token",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Er was geen bestand geladen. Onbekende fout",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Het bestand is succesvol geüpload.",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Het geüploade bestand overscheidt de upload_max_filesize optie in php.ini:",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Het bestand overschrijdt de MAX_FILE_SIZE instelling dat is opgegeven in het HTML formulier",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Het bestand is slechts gedeeltelijk geüpload",
  "No file was uploaded" : "Er is geen bestand geüpload",
  "Missing a temporary folder" : "Er ontbreekt een tijdelijke map",
  "Failed to write to disk" : "Schrijven naar schijf mislukt",
  "Not enough storage available" : "Niet genoeg opslagruimte beschikbaar",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Upload mislukt. Kon geüploade bestand niet vinden",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Upload mislukt. Kon geen bestandsinfo krijgen.",
  "Invalid directory." : "Ongeldige directory.",
  "Files" : "Bestanden",
  "All files" : "Alle bestanden",
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan {filename} niet uploaden omdat het een map is of 0 bytes groot is",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Totale bestandsgrootte {size1} groter dan uploadlimiet {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Niet genoeg vrije ruimte. U upload {size1}, maar is is slechts {size2} beschikbaar",
  "Upload cancelled." : "Uploaden geannuleerd.",
  "Could not get result from server." : "Kon het resultaat van de server niet terugkrijgen.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Bestandsupload is bezig. Wanneer de pagina nu verlaten wordt, stopt de upload.",
  "URL cannot be empty" : "URL mag niet leeg zijn",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} bestaat al",
  "Could not create file" : "Kon bestand niet creëren",
  "Could not create folder" : "Kon niet creëren map",
  "Error fetching URL" : "Fout bij ophalen URL",
47
  "Rename" : "Naam wijzigen",
48
49
50
51
  "Delete" : "Verwijderen",
  "Disconnect storage" : "Verbinding met opslag verbreken",
  "Unshare" : "Stop met delen",
  "Pending" : "In behandeling",
52
  "Unable to determine date" : "Kon datum niet vaststellen",
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
  "Error moving file." : "Fout bij verplaatsen bestand.",
  "Error moving file" : "Fout bij verplaatsen bestand",
  "Error" : "Fout",
  "Could not rename file" : "Kon de naam van het bestand niet wijzigen",
  "Error deleting file." : "Fout bij verwijderen bestand.",
  "Name" : "Naam",
  "Size" : "Grootte",
  "Modified" : "Aangepast",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["","%n mappen"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n bestand","%n bestanden"],
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "U hebt geen toestemming om hier te uploaden of bestanden te maken",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["%n bestand aan het uploaden","%n bestanden aan het uploaden"],
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" is een ongeldige bestandsnaam.",
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Uw opslagruimte zit vol. Bestanden kunnen niet meer worden gewijzigd of gesynchroniseerd!",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Uw opslagruimte zit bijna vol ({usedSpacePercent}%)",
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Crypto app is geactiveerd, maar uw sleutels werden niet geïnitialiseerd. Log uit en log daarna opnieuw in.",
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ongeldige privésleutel voor crypto app. Werk het privésleutel wachtwoord bij in uw persoonlijke instellingen om opnieuw toegang te krijgen tot uw versleutelde bestanden.",
  "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Encryptie is uitgeschakeld maar uw bestanden zijn nog steeds versleuteld. Ga naar uw persoonlijke instellingen om uw bestanden te decoderen.",
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} en {files}",
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s kon niet worden hernoemd, omdat het verwijderd is",
  "%s could not be renamed" : "%s kon niet worden hernoemd",
  "Upload (max. %s)" : "Upload (max. %s)",
  "File handling" : "Bestand",
  "Maximum upload size" : "Maximale bestandsgrootte voor uploads",
  "max. possible: " : "max. mogelijk: ",
  "Save" : "Bewaren",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Gebruik deze link <a href=\"%s\" target=\"_blank\">om uw bestanden via WebDAV te benaderen</a>",
  "New" : "Nieuw",
  "New text file" : "Nieuw tekstbestand",
  "Text file" : "Tekstbestand",
  "New folder" : "Nieuwe map",
  "Folder" : "Map",
  "From link" : "Vanaf link",
  "Nothing in here. Upload something!" : "Niets te zien hier. Upload iets!",
  "Download" : "Downloaden",
  "Upload too large" : "Upload is te groot",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "De bestanden die u probeert te uploaden zijn groter dan de maximaal toegestane bestandsgrootte voor deze server.",
  "Files are being scanned, please wait." : "Bestanden worden gescand, even wachten.",
  "Currently scanning" : "Nu aan het scannen"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}