nl.json 8.11 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Storage is temporarily not available" : "Opslag is tijdelijk niet beschikbaar",
3
4
5
6
  "Storage invalid" : "Opslag ongeldig",
  "Unknown error" : "Onbekende fout",
  "Files" : "Bestanden",
  "All files" : "Alle bestanden",
7
  "File could not be found" : "Bestand kon niet worden gevonden",
8
  "Home" : "Thuis",
9
  "Close" : "Sluiten",
10
  "Favorites" : "Favorieten",
11
  "Could not create folder \"{dir}\"" : "Kon map \"{dir}\" niet aanmaken",
12
  "Upload cancelled." : "Uploaden geannuleerd.",
13
14
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan {filename} niet uploaden omdat het een map is of 0 bytes groot is",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Niet genoeg vrije ruimte. U upload {size1}, maar is is slechts {size2} beschikbaar",
15
16
  "Target folder \"{dir}\" does not exist any more" : "Doelmap \"{dir}\" bestaat niet mee",
  "Not enough free space" : "Niet genoeg vrije ruimte beschikbaar",
17
18
  "Uploading..." : "Uploading...",
  "..." : "...",
19
20
21
22
  "{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "{hours}:{minutes}:{seconds} uur{plural_s} over",
  "{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}h",
  "{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "{minutes}:{seconds} minuten{plural_s} over",
  "{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}m",
23
  "{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} seconde{plural_n} over",
24
25
26
27
  "{seconds}s" : "{seconds}en",
  "Any moment now..." : "Heel snel nu...",
  "Soon..." : "Binnenkort...",
  "{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} van {totalSize} ({bitrate})",
28
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Bestandsupload is bezig. Wanneer de pagina nu verlaten wordt, stopt de upload.",
29
  "Actions" : "Acties",
30
  "Download" : "Downloaden",
31
32
  "Rename" : "Naam wijzigen",
  "Delete" : "Verwijderen",
33
34
  "Disconnect storage" : "Verbinding met opslag verbreken",
  "Unshare" : "Stop met delen",
35
  "Details" : "Details",
36
  "Select" : "Selecteer",
37
  "Pending" : "In behandeling",
38
  "Unable to determine date" : "Kon datum niet vaststellen",
39
  "This operation is forbidden" : "Deze taak is verboden",
40
  "This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Deze map is niet beschikbaar. Verifieer de logs of neem contact op met de beheerder",
41
42
43
44
45
46
47
  "Could not move \"{file}\", target exists" : "Kon \"{file}\" niet verplaatsen, doel bestaat al",
  "Could not move \"{file}\"" : "Kon \"{file}\" niet verplaatsen",
  "{newName} already exists" : "{newName} bestaat al",
  "Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Kon \"{fileName}\" niet hernoemen, het bestaat niet meer",
  "The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "De naam \"{targetName}\" bestaat al in map \"{dir}\". Kies een andere naam.",
  "Could not rename \"{fileName}\"" : "Kon \"{fileName}\" niet hernoemen",
  "Could not create file \"{file}\"" : "Kon \"{file}\" niet aanmaken",
48
49
  "Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Kon \"{file}\" niet aanmaken, omdat het al bestaat",
  "Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Kon map \"{dir}\" niet aanmaken, omdat die al bestaat",
50
  "Error deleting file \"{fileName}\"." : "Fout bij verwijderen bestand \"{fileName}\".",
51
  "No entries in this folder match '{filter}'" : "Niets in deze map komt overeen met '{filter}'",
52
53
54
55
  "Name" : "Naam",
  "Size" : "Grootte",
  "Modified" : "Aangepast",
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n bestand","%n bestanden"],
56
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} en {files}",
57
  "_including %n hidden_::_including %n hidden_" : ["Inclusief %n verborgen","Inclusief %n verborgen"],
58
59
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "U hebt geen toestemming om hier te uploaden of bestanden te maken",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["%n bestand aan het uploaden","%n bestanden aan het uploaden"],
60
  "New" : "Nieuw",
61
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" is een ongeldige bestandsnaam.",
62
  "File name cannot be empty." : "Bestandsnaam kan niet leeg zijn.",
63
  "Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Opslagruimte van {owner} zit vol, bestanden kunnen niet meer worden ge-upload of gesynchroniseerd!",
64
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Uw opslagruimte zit vol. Bestanden kunnen niet meer worden gewijzigd of gesynchroniseerd!",
65
  "Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Opslagruimte van {owner} zit bijna vol ({usedSpacePercent}%)",
66
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Uw opslagruimte zit bijna vol ({usedSpacePercent}%)",
67
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["komt overeen met '{filter}'","komen overeen met '{filter}'"],
68
69
  "Path" : "Pad",
  "_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
70
  "Favorited" : "Favoriet",
71
  "Favorite" : "Favoriet",
72
  "Local link" : "Lokale link",
73
74
  "Folder" : "Map",
  "New folder" : "Nieuwe map",
75
76
  "{newname} already exists" : "{newname} bestaat al",
  "Upload" : "Uploaden",
77
  "An error occurred while trying to update the tags" : "Er trad een fout op bij uw poging de tags bij te werken",
78
79
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Een nieuw bestand of map is <strong>aangemaakt</strong>",
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Een bestand of map is <strong>gewijzigd</strong>",
80
  "Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Beperk meldingen over aanmaken en wijzigen aan uw <strong>favoriete bestanden</strong> <em>(Alleen stream)</em>",
81
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Een bestand of map is <strong>verwijderd</strong>",
82
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Een bestand of een map is <strong>hersteld</strong>",
83
  "You created %1$s" : "Gecreëerd: %1$s",
84
85
  "%2$s created %1$s" : "%2$s creëerde %1$s",
  "%1$s was created in a public folder" : "%1$s werd gecreëerd in een openbare map",
86
  "You changed %1$s" : "Gewijzigd: %1$s",
87
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s wijzigde %1$s",
88
  "You deleted %1$s" : "Verwijderd: %1$s",
89
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s verwijderde %1$s",
90
  "You restored %1$s" : "Hersteld: %1$s",
91
  "%2$s restored %1$s" : "%2$s herstelde %1$s",
92
93
94
  "Changed by %2$s" : "Gewijzigd door %2$s",
  "Deleted by %2$s" : "Verwijderd door %2$s",
  "Restored by %2$s" : "Hersteld door %2$s",
95
96
97
98
99
  "Upload (max. %s)" : "Upload (max. %s)",
  "File handling" : "Bestand",
  "Maximum upload size" : "Maximale bestandsgrootte voor uploads",
  "max. possible: " : "max. mogelijk: ",
  "Save" : "Bewaren",
100
101
  "With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "Met PHP-FPM kan het 5 minuten duren voordat wijzigingen zijn doorgevoerd.",
  "Missing permissions to edit from here." : "Ontbrekende rechten om vanaf hier te bewerken.",
102
  "Settings" : "Instellingen",
103
  "Show hidden files" : "Tonen verborgen bestanden",
104
  "WebDAV" : "WebDAV",
105
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Gebruik deze link <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">om uw bestanden via WebDAV te benaderen</a>",
106
  "No files in here" : "Hier geen bestanden",
107
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Upload bestanden of synchroniseer met uw apparaten!",
108
  "No entries found in this folder" : "Niets",
109
  "Select all" : "Alles selecteren",
110
111
  "Upload too large" : "Upload is te groot",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "De bestanden die u probeert te uploaden zijn groter dan de maximaal toegestane bestandsgrootte voor deze server.",
112
  "No favorites" : "Geen favorieten",
113
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Bestanden en mappen die u favoriet vindt, worden hier getoond",
114
115
  "Text file" : "Tekstbestand",
  "New text file.txt" : "Nieuw tekstbestand.txt"
116
117
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}