nn_NO.json 5.66 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
{ "translations": {
  "Couldn't send mail to following users: %s " : "Kunne ikkje snede e-post til følgande brukarar: %s ",
  "Turned on maintenance mode" : "Skrudde på vedlikehaldsmodus",
  "Turned off maintenance mode" : "Skrudde av vedlikehaldsmodus",
  "Updated database" : "Database oppdatert",
6
  "No image or file provided" : "Inga bilete eller fil gjeve",
7
8
9
  "Unknown filetype" : "Ukjend filtype",
  "Invalid image" : "Ugyldig bilete",
  "No temporary profile picture available, try again" : "Inga midlertidig profilbilete tilgjengeleg, prøv igjen",
10
  "No crop data provided" : "Ingen beskjeringsdata gjeve",
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
  "Sunday" : "Søndag",
  "Monday" : "Måndag",
  "Tuesday" : "Tysdag",
  "Wednesday" : "Onsdag",
  "Thursday" : "Torsdag",
  "Friday" : "Fredag",
  "Saturday" : "Laurdag",
  "January" : "Januar",
  "February" : "Februar",
  "March" : "Mars",
  "April" : "April",
  "May" : "Mai",
  "June" : "Juni",
  "July" : "Juli",
  "August" : "August",
  "September" : "September",
  "October" : "Oktober",
  "November" : "November",
  "December" : "Desember",
  "Settings" : "Innstillingar",
  "Saving..." : "Lagrar …",
  "I know what I'm doing" : "Eg veit kva eg gjer",
  "No" : "Nei",
  "Yes" : "Ja",
  "Choose" : "Vel",
  "Error loading file picker template: {error}" : "Klarte ikkje å lasta filplukkarmal: {error}",
  "Ok" : "Greitt",
  "Error loading message template: {error}" : "Klarte ikkje å lasta meldingsmal: {error}",
  "_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} filkonflikt","{count} filkonfliktar"],
  "One file conflict" : "Éin filkonflikt",
  "Which files do you want to keep?" : "Kva filer vil du spara?",
  "If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Viss du vel begge utgåvene, vil den kopierte fila få eit tal lagt til namnet.",
  "Cancel" : "Avbryt",
  "Continue" : "Gå vidare",
  "(all selected)" : "(alle valte)",
  "({count} selected)" : "({count} valte)",
  "Error loading file exists template" : "Klarte ikkje å lasta fil-finst-mal",
  "Very weak password" : "Veldig svakt passord",
  "Weak password" : "Svakt passord",
  "Shared" : "Delt",
  "Share" : "Del",
  "Error" : "Feil",
  "Error while sharing" : "Feil ved deling",
  "Error while unsharing" : "Feil ved udeling",
  "Error while changing permissions" : "Feil ved endring av tillatingar",
  "Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Delt med deg og gruppa {group} av {owner}",
  "Shared with you by {owner}" : "Delt med deg av {owner}",
  "Share link" : "Del lenkje",
  "Password protect" : "Passordvern",
60
  "Password" : "Passord",
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
  "Choose a password for the public link" : "Vel eit passord for den offentlege lenkja",
  "Email link to person" : "Send lenkja over e-post",
  "Send" : "Send",
  "Set expiration date" : "Set utløpsdato",
  "Expiration date" : "Utløpsdato",
  "group" : "gruppe",
  "Resharing is not allowed" : "Vidaredeling er ikkje tillate",
  "Shared in {item} with {user}" : "Delt i {item} med {brukar}",
  "Unshare" : "Udel",
  "can share" : "kan dela",
  "can edit" : "kan endra",
  "access control" : "tilgangskontroll",
  "create" : "lag",
  "delete" : "slett",
  "Password protected" : "Passordverna",
  "Error unsetting expiration date" : "Klarte ikkje fjerna utløpsdato",
  "Error setting expiration date" : "Klarte ikkje setja utløpsdato",
  "Sending ..." : "Sender …",
  "Email sent" : "E-post sendt",
  "Warning" : "Åtvaring",
  "The object type is not specified." : "Objekttypen er ikkje spesifisert.",
  "Delete" : "Slett",
  "Add" : "Legg til",
84
  "_download %n file_::_download %n files_" : ["",""],
85
86
87
88
  "The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Oppdateringa er fullført. Sender deg vidare til ownCloud no.",
  "%s password reset" : "%s passordnullstilling",
  "Use the following link to reset your password: {link}" : "Klikk følgjande lenkje til å nullstilla passordet ditt: {link}",
  "New password" : "Nytt passord",
89
  "Reset password" : "Nullstill passord",
90
  "_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["",""],
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
  "Personal" : "Personleg",
  "Users" : "Brukarar",
  "Apps" : "Program",
  "Admin" : "Admin",
  "Help" : "Hjelp",
  "Access forbidden" : "Tilgang forbudt",
  "Security Warning" : "Tryggleiksåtvaring",
  "Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Datamappa og filene dine er sannsynlegvis tilgjengelege frå Internett sidan .htaccess-fila ikkje fungerer.",
  "For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." : "Ver venleg og les <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentasjonen</a> for meir informasjon om korleis du konfigurerer tenaren din.",
  "Create an <strong>admin account</strong>" : "Lag ein <strong>admin-konto</strong>",
101
  "Username" : "Brukarnamn",
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
  "Data folder" : "Datamappe",
  "Configure the database" : "Set opp databasen",
  "Database user" : "Databasebrukar",
  "Database password" : "Databasepassord",
  "Database name" : "Databasenamn",
  "Database tablespace" : "Tabellnamnrom for database",
  "Database host" : "Databasetenar",
  "Finish setup" : "Fullfør oppsettet",
  "%s is available. Get more information on how to update." : "%s er tilgjengeleg. Få meir informasjon om korleis du oppdaterer.",
  "Log out" : "Logg ut",
112
  "Search" : "Søk",
113
114
115
116
117
  "remember" : "hugs",
  "Log in" : "Logg inn",
  "Alternative Logins" : "Alternative innloggingar"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}