sk_SK.json 16.5 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
{ "translations": {
  "Couldn't send mail to following users: %s " : "Nebolo možné odoslať email týmto používateľom: %s ",
  "Turned on maintenance mode" : "Mód údržby je zapnutý",
  "Turned off maintenance mode" : "Mód údržby e vypnutý",
  "Updated database" : "Databáza je aktualizovaná",
  "Checked database schema update" : "Skontrolovať aktualizáciu schémy databázy",
  "Checked database schema update for apps" : "Aktualizácia schémy databázy aplikácií bola overená",
  "Updated \"%s\" to %s" : "Aktualizované \"%s\" na %s",
  "No image or file provided" : "Obrázok alebo súbor nebol zadaný",
  "Unknown filetype" : "Neznámy typ súboru",
  "Invalid image" : "Chybný obrázok",
  "No temporary profile picture available, try again" : "Dočasný profilový obrázok nie je k dispozícii, skúste to znovu",
  "No crop data provided" : "Dáta pre orezanie neboli zadané",
  "Sunday" : "Nedeľa",
  "Monday" : "Pondelok",
  "Tuesday" : "Utorok",
  "Wednesday" : "Streda",
  "Thursday" : "Štvrtok",
  "Friday" : "Piatok",
  "Saturday" : "Sobota",
  "January" : "Január",
  "February" : "Február",
  "March" : "Marec",
  "April" : "Apríl",
  "May" : "Máj",
  "June" : "Jún",
  "July" : "Júl",
  "August" : "August",
  "September" : "September",
  "October" : "Október",
  "November" : "November",
  "December" : "December",
  "Settings" : "Nastavenia",
  "Saving..." : "Ukladám...",
  "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nemožno poslať email pre obnovu. Kontaktujte prosím vášho administrátora.",
  "The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Odkaz na obnovu hesla bol odoslaný na váš email. Pokiaľ ho neobdržíte v primeranom čase, skontrolujte spam / priečinok nevyžiadanej pošty. <br> Ak tam nie je, kontaktujte svojho administrátora.",
  "Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Súbory sú zašifrované. Ak ste nepovolili kľúč pre obnovenie, neexistuje žiadny spôsob, ako obnoviť vaše dáta po obnovení vášho hesla. <br /> Ak si nie ste istí čo urobiť, prosím skôr než budete pokračovať, obráťte sa na administrátora. <br /> Naozaj chcete pokračovať?",
  "I know what I'm doing" : "Viem, čo robím",
  "Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Heslo nemožno zmeniť. Kontaktujte prosím vášho administrátora.",
  "No" : "Nie",
  "Yes" : "Áno",
  "Choose" : "Vybrať",
  "Error loading file picker template: {error}" : "Chyba pri nahrávaní šablóny výberu súborov: {error}",
  "Ok" : "Ok",
  "Error loading message template: {error}" : "Chyba pri nahrávaní šablóny správy: {error}",
46
  "read-only" : "iba na čítanie",
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
  "_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} konflikt súboru","{count} konflikty súboru","{count} konfliktov súboru"],
  "One file conflict" : "Jeden konflikt súboru",
  "New Files" : "Nové súbory",
  "Already existing files" : "Už existujúce súbory",
  "Which files do you want to keep?" : "Ktoré súbory chcete ponechať?",
  "If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "Ak zvolíte obe verzie, názov nakopírovaného súboru bude doplnený o číslo.",
  "Cancel" : "Zrušiť",
  "Continue" : "Pokračovať",
  "(all selected)" : "(všetko vybrané)",
  "({count} selected)" : "({count} vybraných)",
  "Error loading file exists template" : "Chyba pri nahrávaní šablóny existencie súboru",
  "Very weak password" : "Veľmi slabé heslo",
  "Weak password" : "Slabé heslo",
  "So-so password" : "Priemerné heslo",
  "Good password" : "Dobré heslo",
  "Strong password" : "Silné heslo",
63
  "Error occurred while checking server setup" : "Počas kontroly nastavenia serveru sa stala chyba",
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
  "Shared" : "Zdieľané",
  "Shared with {recipients}" : "Zdieľa s {recipients}",
  "Share" : "Zdieľať",
  "Error" : "Chyba",
  "Error while sharing" : "Chyba počas zdieľania",
  "Error while unsharing" : "Chyba počas ukončenia zdieľania",
  "Error while changing permissions" : "Chyba počas zmeny oprávnení",
  "Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Zdieľané s vami a so skupinou {group} používateľom {owner}",
  "Shared with you by {owner}" : "Zdieľané s vami používateľom {owner}",
  "Share with user or group …" : "Zdieľať s používateľom alebo skupinou ...",
  "Share link" : "Zdieľať linku",
  "The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Verejný odkaz nevyprší skôr než za {days} dní po vytvorení",
76
  "Link" : "Odkaz",
77
  "Password protect" : "Chrániť heslom",
78
  "Password" : "Heslo",
79
  "Choose a password for the public link" : "Zadajte heslo pre tento verejný odkaz",
80
  "Allow editing" : "Povoliť úpravy",
81
82
83
  "Email link to person" : "Odoslať odkaz emailom",
  "Send" : "Odoslať",
  "Set expiration date" : "Nastaviť dátum expirácie",
84
  "Expiration" : "Koniec platnosti",
85
  "Expiration date" : "Dátum expirácie",
86
  "Adding user..." : "Pridávam používateľa...",
87
  "group" : "skupina",
88
  "remote" : "vzdialený",
89
90
91
92
93
94
95
96
  "Resharing is not allowed" : "Zdieľanie už zdieľanej položky nie je povolené",
  "Shared in {item} with {user}" : "Zdieľané v {item} s {user}",
  "Unshare" : "Zrušiť zdieľanie",
  "notify by email" : "informovať emailom",
  "can share" : "môže zdieľať",
  "can edit" : "môže upraviť",
  "access control" : "prístupové práva",
  "create" : "vytvoriť",
97
  "change" : "zmeniť",
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
  "delete" : "vymazať",
  "Password protected" : "Chránené heslom",
  "Error unsetting expiration date" : "Chyba pri odstraňovaní dátumu expirácie",
  "Error setting expiration date" : "Chyba pri nastavení dátumu expirácie",
  "Sending ..." : "Odosielam ...",
  "Email sent" : "Email odoslaný",
  "Warning" : "Varovanie",
  "The object type is not specified." : "Nešpecifikovaný typ objektu.",
  "Enter new" : "Zadať nový",
  "Delete" : "Zmazať",
  "Add" : "Pridať",
  "Edit tags" : "Upraviť štítky",
  "Error loading dialog template: {error}" : "Chyba pri načítaní šablóny dialógu: {error}",
  "No tags selected for deletion." : "Nie sú vybraté štítky na zmazanie.",
112
113
114
  "unknown text" : "neznámy text",
  "Hello world!" : "Ahoj svet!",
  "sunny" : "slnečno",
115
  "Hello {name}, the weather is {weather}" : "Dobrý deň {name}, počasie je {weather}",
116
  "Hello {name}" : "Vitaj {name}",
117
  "_download %n file_::_download %n files_" : ["stiahnuť %n súbor","stiahnuť %n súbory","stiahnuť %n súborov"],
118
119
  "Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aktualizujem {productName} na verziu {version}, chvíľu to môže trvať.",
  "Please reload the page." : "Obnovte prosím stránku.",
120
  "The update was unsuccessful. " : "Aktualizácia bola neúspešná.",
121
122
123
124
125
126
127
128
  "The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Aktualizácia bola úspešná. Presmerovávam vás na prihlasovaciu stránku.",
  "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Nemožno zmeniť heslo pre neplatnosť tokenu.",
  "Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Nemožno poslať email pre obnovu. Uistite sa, či vkladáte správne používateľské meno.",
  "Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Nemožno poslať email pre obnovu hesla, pretože pre tohoto používateľa nie je uvedená žiadna emailová adresa. Prosím, obráťte sa na administrátora.",
  "%s password reset" : "reset hesla %s",
  "Use the following link to reset your password: {link}" : "Použite nasledujúci odkaz pre obnovenie vášho hesla: {link}",
  "New password" : "Nové heslo",
  "New Password" : "Nové heslo",
129
  "Reset password" : "Obnovenie hesla",
130
  "Searching other places" : "Prehľadanie ostatných umiestnení",
131
  "No search result in other places" : "Žiadne výsledky z prehľadávania v ostatných umiestneniach",
132
  "_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} výsledok v ostatných umiestneniach","{count} výsledky v ostatných umiestneniach","{count} výsledkov v ostatných umiestneniach"],
133
134
  "Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X nie je podporovaný a %s nebude správne fungovať na tejto platforme. Použite ho na vlastné riziko!",
  "For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, prosím zvážte použitie GNU/Linux servera.",
135
136
  "Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Prosím, odstráňte nastavenie open_basedir vo vašom php.ini alebo prejdite na 64-bit PHP.",
  "Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Nainštalujte si prosím cURL rozšírenie a reštartujte webserver.",
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
  "Personal" : "Osobné",
  "Users" : "Používatelia",
  "Apps" : "Aplikácie",
  "Admin" : "Administrácia",
  "Help" : "Pomoc",
  "Error loading tags" : "Chyba pri načítaní štítkov",
  "Tag already exists" : "Štítok už existuje",
  "Error deleting tag(s)" : "Chyba pri mazaní štítka(ov)",
  "Error tagging" : "Chyba pri pridaní štítka",
  "Error untagging" : "Chyba pri odobratí štítka",
  "Error favoriting" : "Chyba pri pridaní do obľúbených",
  "Error unfavoriting" : "Chyba pri odobratí z obľúbených",
  "Access forbidden" : "Prístup odmietnutý",
150
  "File not found" : "Súbor nenájdený",
151
152
  "The specified document has not been found on the server." : "Zadaný dokument nebol nájdený na serveri.",
  "You can click here to return to %s." : "Kliknite tu pre návrat do %s.",
153
154
155
  "Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Dobrý deň,\n\nPoužívateľ %s zdieľa s vami súbor, alebo priečinok s názvom %s.\nPre zobrazenie kliknite na túto linku: %s\n",
  "The share will expire on %s." : "Zdieľanie vyprší %s.",
  "Cheers!" : "Pekný deň!",
156
  "Internal Server Error" : "Vnútorná chyba servera",
157
158
  "The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "Na serveri došlo k vnútornej chybe a nebol schopný dokončiť vašu požiadavku.",
  "Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Obráťte sa na správcu servera, ak sa táto chyba objaví znovu viackrát, uveďte nižšie zobrazené technické údaje vo svojej správe.",
159
160
161
162
163
164
165
166
167
  "More details can be found in the server log." : "Viac nájdete v logu servera.",
  "Technical details" : "Technické podrobnosti",
  "Remote Address: %s" : "Vzdialená adresa: %s",
  "Request ID: %s" : "ID požiadavky: %s",
  "Code: %s" : "Kód: %s",
  "Message: %s" : "Správa: %s",
  "File: %s" : "Súbor: %s",
  "Line: %s" : "Riadok: %s",
  "Trace" : "Trasa",
168
169
170
171
  "Security Warning" : "Bezpečnostné varovanie",
  "Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Váš priečinok s dátami a súbormi je dostupný z internetu, lebo súbor .htaccess nefunguje.",
  "For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." : "Pre informácie, ako správne nastaviť váš server, sa pozrite do <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentácie</a>.",
  "Create an <strong>admin account</strong>" : "Vytvoriť <strong>administrátorský účet</strong>",
172
  "Username" : "Meno používateľa",
173
174
175
176
177
178
179
180
181
  "Storage & database" : "Úložislo & databáza",
  "Data folder" : "Priečinok dát",
  "Configure the database" : "Nastaviť databázu",
  "Only %s is available." : "Len %s je dostupný.",
  "Database user" : "Používateľ databázy",
  "Database password" : "Heslo databázy",
  "Database name" : "Meno databázy",
  "Database tablespace" : "Tabuľkový priestor databázy",
  "Database host" : "Server databázy",
182
183
184
185
  "Performance Warning" : "Varovanie o výkone",
  "SQLite will be used as database." : "Bude použitá SQLite databáza.",
  "For larger installations we recommend to choose a different database backend." : "Pre veľké inštalácie odporúčame vybrať si iné databázové riešenie.",
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Najmä pri používaní klientských aplikácií na synchronizáciu s desktopom neodporúčame používať SQLite.",
186
187
188
189
  "Finish setup" : "Dokončiť inštaláciu",
  "Finishing …" : "Dokončujem...",
  "%s is available. Get more information on how to update." : "%s je dostupná. Získajte viac informácií o postupe aktualizácie.",
  "Log out" : "Odhlásiť",
190
  "Search" : "Hľadať",
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
  "Server side authentication failed!" : "Autentifikácia na serveri zlyhala!",
  "Please contact your administrator." : "Kontaktujte prosím vášho administrátora.",
  "Forgot your password? Reset it!" : "Zabudli ste heslo? Obnovte si ho!",
  "remember" : "zapamätať",
  "Log in" : "Prihlásiť sa",
  "Alternative Logins" : "Alternatívne prihlásenie",
  "Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Dobrý deň,<br><br>Používateľ %s zdieľa s vami súbor, alebo priečinok s názvom »%s«.<br><a href=\"%s\">Pre zobrazenie kliknite na túto linku!</a><br><br>",
  "This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Táto inštancia ownCloudu je teraz v jednopoužívateľskom móde.",
  "This means only administrators can use the instance." : "Len správca systému môže používať túto inštanciu.",
  "Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktujte prosím správcu systému, ak sa táto správa objavuje opakovane alebo neočakávane.",
  "Thank you for your patience." : "Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.",
  "You are accessing the server from an untrusted domain." : "Pristupujete na server v nedôveryhodnej doméne.",
203
204
  "Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Kontaktujte správcu. Ak ste správcom tejto inštancie, nakonfigurujte správne nastavenie \"trusted_domain\" v config/config.php. Vzorová konfigurácia je uvedená v config/config.sample.php.",
  "Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "V závislosti na konfigurácii, vám môže byť ako správcovi umožnené použitie tlačidla nižšie pre označenie tejto domény ako dôveryhodnej.",
205
206
207
208
209
  "Add \"%s\" as trusted domain" : "Pridať \"%s\" ako dôveryhodnú doménu",
  "%s will be updated to version %s." : "%s bude zaktualizovaný na verziu %s.",
  "The following apps will be disabled:" : "Tieto aplikácie budú zakázané:",
  "The theme %s has been disabled." : "Téma %s bola zakázaná.",
  "Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." : "Pred vykonaním ďalšieho kroku sa presvedčte, že databáza, konfiguračný a dátový priečinok sú zazálohované.",
210
211
212
213
  "Start update" : "Spustiť aktualizáciu",
  "To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Aby nedošlo k vypršaniu časového limitu vo väčších inštaláciách, môžete namiesto toho použiť nasledujúci príkaz z inštalačného priečinka:",
  "This %s instance is currently being updated, which may take a while." : "Tento %s inštancia sa v súčasnej dobe aktualizuje. Počkajte prosím.",
  "This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Táto stránka sa obnoví sama hneď ako bude %s inštancia znovu dostupná."
214
215
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}