bg_BG.json 11.1 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Липсва дисковото устройство.",
  "Storage invalid" : "Невалидно дисково устройство.",
  "Unknown error" : "Непозната грешка.",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Неуспешно преместване на %s - Файл със същото име вече съществува.",
  "Could not move %s" : "Неуспешно преместване на %s.",
  "Permission denied" : "Достъпът отказан",
  "The target folder has been moved or deleted." : "Крайната папка е изтрита или преместена.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Името %s е вече в папка %s. Моля, избери друго име.",
  "Error when creating the file" : "Грешка при създаването на файлът.",
  "Error when creating the folder" : "Грешка при създаването на папката.",
  "Unable to set upload directory." : "Неуспешно задаване на директория за качване.",
  "Invalid Token" : "Невалиеден токен.",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Неуспешно качвачване на файл. Непозната грешка.",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Файлът е качен успешно.",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Файлът, който се опитваше да качиш надвишава зададения upload_max_filesize размер в php.ini:",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Файлът, който се опитваш да качиш надвишава стойностите в MAX_FILE_SIZE в HTML формата.",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Файлът е качен частично.",
  "No file was uploaded" : "Неуспешно качване.",
  "Missing a temporary folder" : "Липсва временна папка.",
  "Failed to write to disk" : "Възникна проблем при запис на диска.",
  "Not enough storage available" : "Недостатъчно място.",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Неуспешно качване. Не бе открит качения файл.",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Неуспешно качване. Не се получи информация за файла.",
  "Invalid directory." : "Невалидна директория.",
  "Files" : "Файлове",
  "All files" : "Всички файлове",
28
  "Favorites" : "Любими",
29
  "Home" : "Домашен",
30
31
32
33
34
35
36
37
38
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Неуспешно качване на {filename}, защото е директория или е с размер от 0 байта.",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Общия размер {size1} надминава лимита за качване {size2}.",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Няма достатъчно свободно място, ти се опитваш да качиш {size1}, но са останали само {size2}.",
  "Upload cancelled." : "Качването е прекъснато.",
  "Could not get result from server." : "Не се получи резултат от сървърът.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Извършва се качване на файлове. Затварянето на тази страница ще прекъсне качването.",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} вече съществува.",
  "Could not create file" : "Несупешно създаване на файла.",
  "Could not create folder" : "Неуспешно създаване на папка.",
39
  "Rename" : "Преименуване",
40
41
42
  "Delete" : "Изтрий",
  "Disconnect storage" : "Извади дисковото устройство.",
  "Unshare" : "Премахни Споделяне",
43
  "Download" : "Изтегли",
44
  "Select" : "Избери",
45
  "Pending" : "Чакащо",
46
  "Unable to determine date" : "Неуспешно установяване на дата",
47
48
49
50
51
  "Error moving file." : "Грешка при местенето на файла.",
  "Error moving file" : "Грешка при преместването на файла.",
  "Error" : "Грешка",
  "Could not rename file" : "Неуспешно преименуване на файла.",
  "Error deleting file." : "Грешка при изтриването на файла.",
52
  "No entries in this folder match '{filter}'" : "Нищо в тази папка не отговаря на '{filter}'",
53
54
55
56
57
58
59
60
  "Name" : "Име",
  "Size" : "Размер",
  "Modified" : "Променен на",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n папка","%n папки"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n файл","%n файла"],
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Нямаш разрешение да създаваш или качваш файлове тук.",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Качване на %n файл","Качване на %n файла."],
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" е непозволено име за файл.",
61
  "File name cannot be empty." : "Името на файла не може да бъде оставено празно.",
62
63
64
65
66
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Заделеното място е запълнено, повече файлове не могат да бъдат синхронизирани или опреснени!",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Заделеното място е почити запълнено ({usedSpacePercent}%).",
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невалиден личен ключ за Криптиращата Програма. Моля, обнови личния си ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните си файловете.",
  "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Криптирането е изключено, но файлове ти са все още защитени. Моля, отиди на лични найстройки, за да разшфроваш файловете.",
67
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["пасва на '{filter}'","пасват на '{filter}'\n "],
68
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} и {files}",
69
  "Favorited" : "Отбелязано в любими",
70
  "Favorite" : "Любими",
71
  "An error occurred while trying to update the tags" : "Настъпи грешка при опита за промяна на бележките",
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Нов файл или папка беше <strong>създаден/а</strong>",
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Файл или папка беше <strong>променен/а</strong>",
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Файл или папка беше <strong>изтрит/а</strong>",
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Файл или папка беше <strong>възстановен/а</strong>",
  "You created %1$s" : "Вие създадохте %1$s.",
  "%2$s created %1$s" : "%2$s създаде %1$s.",
  "%1$s was created in a public folder" : "%1$s е създаден в публична папка",
  "You changed %1$s" : "Вие променихте %1$s.",
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s промени %1$s.",
  "You deleted %1$s" : "Вие изтрихте %1$s.",
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s изтри %1$s.",
  "You restored %1$s" : "Вие възстановихте %1$s",
  "%2$s restored %1$s" : "%2$s възстанови %1$s",
85
86
87
88
89
90
91
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s не може да бъде преименуван, защото е вече изтрит",
  "%s could not be renamed" : "%s не може да бъде преименуван.",
  "Upload (max. %s)" : "Качи (макс. %s)",
  "File handling" : "Операция с файла",
  "Maximum upload size" : "Максимален размер",
  "max. possible: " : "максимално:",
  "Save" : "Запис",
92
  "Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Не може да бъде редактиран от тук, поради липса на права",
93
  "Settings" : "Настройки",
94
95
96
97
98
99
100
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Използвай този адрес, за да получиш <a href=\"%s\" target=\"_blank\">достъп до своите файлове чрез WebDAV</a>.",
  "New" : "Създай",
  "New text file" : "Нов текстов файл",
  "Text file" : "Текстов файл",
  "New folder" : "Нова папка",
  "Folder" : "Папка",
101
  "Upload" : "Качване",
102
  "Cancel upload" : "Отказване на качването",
103
  "No files in here" : "Тук няма файлове",
104
105
106
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Качи съдържание или синхронизирай с твоите устройства!",
  "No entries found in this folder" : "Няма намерени записи в тази папка",
  "Select all" : "Избери всички",
107
108
109
  "Upload too large" : "Прекалено голям файл за качване.",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Файловете, които се опитваш да качиш са по-големи от позволеното на този сървър.",
  "Files are being scanned, please wait." : "Файловете се сканирват, изчакайте.",
110
111
112
  "Currently scanning" : "В момента се търси",
  "No favorites" : "Няма любими",
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Файловете и папките които отбелязваш като любими ще се показват тук"
113
114
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}