mk.json 5.71 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
{ "translations": {
  "Unknown error" : "Непозната грешка",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Не можам да го преместам %s - Датотека со такво име веќе постои",
  "Could not move %s" : "Не можам да ги префрлам %s",
  "File name cannot be empty." : "Името на датотеката не може да биде празно.",
  "Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Неправилно име. , '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' и '*' не се дозволени.",
  "Not a valid source" : "Не е валиден извор",
  "Error while downloading %s to %s" : "Грешка додека преземам %s to %s",
  "Error when creating the file" : "Грешка при креирање на датотека",
  "Folder name cannot be empty." : "Името на папката не може да биде празно.",
  "Error when creating the folder" : "Грешка при креирање на папка",
  "Unable to set upload directory." : "Не може да се постави папката за префрлање на податоци.",
  "Invalid Token" : "Грешен токен",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Ниту еден фајл не се вчита. Непозната грешка",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Датотеката беше успешно подигната.",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Подигнатата датотека ја надминува upload_max_filesize директивата во php.ini:",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Големината на датотеката ја надминува MAX_FILE_SIZE директивата која беше специфицирана во HTML формата",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Датотеката беше само делумно подигната.",
  "No file was uploaded" : "Не беше подигната датотека.",
  "Missing a temporary folder" : "Недостасува привремена папка",
  "Failed to write to disk" : "Неуспеав да запишам на диск",
  "Not enough storage available" : "Нема доволно слободен сториџ",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Префрлањето е неуспешно. Не можам да го најдам префрлената датотека.",
  "Invalid directory." : "Погрешна папка.",
  "Files" : "Датотеки",
  "Upload cancelled." : "Преземањето е прекинато.",
  "Could not get result from server." : "Не можам да добијам резултат од серверот.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Подигање на датотека е во тек. Напуштење на страницата ќе го прекине.",
  "URL cannot be empty" : "URL-то не може да биде празно",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} веќе постои",
  "Could not create file" : "Не множам да креирам датотека",
  "Could not create folder" : "Не можам да креирам папка",
  "Delete" : "Избриши",
  "Unshare" : "Не споделувај",
  "Rename" : "Преименувај",
  "Pending" : "Чека",
  "Error moving file" : "Грешка при префрлање на датотека",
  "Error" : "Грешка",
  "Could not rename file" : "Не можам да ја преименувам датотеката",
  "Name" : "Име",
  "Size" : "Големина",
  "Modified" : "Променето",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["",""],
  "_%n file_::_%n files_" : ["",""],
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["",""],
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Вашиот сториџ е полн, датотеките веќе не можат да се освежуваат или синхронизираат!",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Вашиот сториџ е скоро полн ({usedSpacePercent}%)",
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} и {files}",
  "%s could not be renamed" : "%s не може да биде преименуван",
  "File handling" : "Ракување со датотеки",
  "Maximum upload size" : "Максимална големина за подигање",
  "max. possible: " : "макс. можно:",
  "Save" : "Сними",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "New" : "Ново",
  "Text file" : "Текстуална датотека",
  "New folder" : "Нова папка",
  "Folder" : "Папка",
  "From link" : "Од врска",
  "Nothing in here. Upload something!" : "Тука нема ништо. Снимете нешто!",
  "Download" : "Преземи",
  "Upload too large" : "Фајлот кој се вчитува е преголем",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Датотеките кои се обидувате да ги подигнете ја надминуваат максималната големина за подигнување датотеки на овој сервер.",
  "Files are being scanned, please wait." : "Се скенираат датотеки, ве молам почекајте."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n % 10 == 1 && n % 100 != 11) ? 0 : 1;"
}