nn_NO.json 4.06 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
{ "translations": {
  "Unknown error" : "Ukjend feil",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "Klarte ikkje flytta %s – det finst allereie ei fil med dette namnet",
  "Could not move %s" : "Klarte ikkje flytta %s",
  "File name cannot be empty." : "Filnamnet kan ikkje vera tomt.",
  "Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Ugyldig namn, «\\», «/», «<», «>», «:», «\"», «|», «?» og «*» er ikkje tillate.",
  "Unable to set upload directory." : "Klarte ikkje å endra opplastingsmappa.",
  "Invalid Token" : "Ugyldig token",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Ingen filer lasta opp. Ukjend feil",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Ingen feil, fila vart lasta opp",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Fila du lasta opp er større enn det «upload_max_filesize» i php.ini tillater: ",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Den opplasta fila er større enn variabelen MAX_FILE_SIZE i HTML-skjemaet",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Fila vart berre delvis lasta opp",
  "No file was uploaded" : "Ingen filer vart lasta opp",
  "Missing a temporary folder" : "Manglar ei mellombels mappe",
  "Failed to write to disk" : "Klarte ikkje skriva til disk",
  "Not enough storage available" : "Ikkje nok lagringsplass tilgjengeleg",
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Feil ved opplasting. Klarte ikkje å finna opplasta fil.",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Feil ved opplasting. Klarte ikkje å henta filinfo.",
  "Invalid directory." : "Ugyldig mappe.",
  "Files" : "Filer",
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Klarte ikkje å lasta opp {filename} sidan det er ei mappe eller er 0 byte.",
  "Upload cancelled." : "Opplasting avbroten.",
  "Could not get result from server." : "Klarte ikkje å henta resultat frå tenaren.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fila lastar no opp. Viss du forlèt sida no vil opplastinga verta avbroten.",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} finst allereie",
  "Delete" : "Slett",
  "Unshare" : "Udel",
  "Rename" : "Endra namn",
  "Pending" : "Under vegs",
  "Error moving file" : "Feil ved flytting av fil",
  "Error" : "Feil",
  "Name" : "Namn",
  "Size" : "Storleik",
  "Modified" : "Endra",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n mappe","%n mapper"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n fil","%n filer"],
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Lastar opp %n fil","Lastar opp %n filer"],
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Lagringa di er full, kan ikkje lenger oppdatera eller synkronisera!",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Lagringa di er nesten full ({usedSpacePercent} %)",
  "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Kryptering er skrudd av, men filene dine er enno krypterte. Du kan dekryptera filene i personlege innstillingar.",
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
  "%s could not be renamed" : "Klarte ikkje å omdøypa på %s",
  "File handling" : "Filhandtering",
  "Maximum upload size" : "Maksimal opplastingsstorleik",
  "max. possible: " : "maks. moglege:",
  "Save" : "Lagre",
  "WebDAV" : "WebDAV",
  "New" : "Ny",
  "Text file" : "Tekst fil",
  "New folder" : "Ny mappe",
  "Folder" : "Mappe",
  "From link" : "Frå lenkje",
  "Nothing in here. Upload something!" : "Ingenting her. Last noko opp!",
  "Download" : "Last ned",
  "Upload too large" : "For stor opplasting",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Filene du prøver å lasta opp er større enn maksgrensa til denne tenaren.",
  "Files are being scanned, please wait." : "Skannar filer, ver venleg og vent."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}