sq.json 7.53 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
3
  "Storage not available" : "Hapësira e memorizimit nuk është e disponueshme",
  "Storage invalid" : "Hapësirë memorizimi e pavlefshme",
4
5
6
  "Unknown error" : "Gabim panjohur",
  "Could not move %s - File with this name already exists" : "E pa mundur zhvendosja e %s - ekziston nje skedar me te njetin emer",
  "Could not move %s" : "Nuk mund të zhvendoset %s",
7
  "Permission denied" : "Nuk ka të drejtë",
8
  "File name cannot be empty." : "Emri i skedarit nuk mund të jetë bosh.",
9
  "\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" është i pavlefshëm si emër skedari.",
10
  "Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Emër jo i vlefshëm, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' dhe '*' nuk lejohen.",
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  "The target folder has been moved or deleted." : "Dosja e destinacionit është zhvendosur ose fshirë.",
  "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Emri %s është i përdorur në dosjen %s. Ju lutem zgjidhni një emër tjetër.",
  "Not a valid source" : "Burim i pavlefshëm",
  "Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Serverit nuk i lejohet të hapë URL, ju lutem kontrolloni konfigurimin e serverit",
  "The file exceeds your quota by %s" : "Ky skedar tejkalon kuotën tuaj me %s",
  "Error while downloading %s to %s" : "Gabim gjatë shkarkimit të %s në %s",
  "Error when creating the file" : "Gabim gjatë krijimit të skedarit",
  "Folder name cannot be empty." : "Emri i dosjes nuk mund të jetë bosh.",
  "Error when creating the folder" : "Gabim gjatë krijimit të dosjes",
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  "Unable to set upload directory." : "E pa mundur të vendoset dosja e ngarkimit",
  "Invalid Token" : "Shenjë e gabuar",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Asnjë skedar nuk u dërgua. Gabim i pa njohur",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Skedari u ngarkua me sukses",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Skedari i ngarkuar tejkalon limitin hapsirës së lejuar në php.ini",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Skedari i ngarkuar tejlakon vlerën MAX_FILE_SIZE të përcaktuar në formën HTML",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Skedari është ngakruar vetëm pjesërisht",
  "No file was uploaded" : "Asnjë skedar nuk është ngarkuar",
  "Missing a temporary folder" : "Mungon dosja e përkohshme",
  "Failed to write to disk" : "Dështoi shkrimi në disk",
  "Not enough storage available" : "Hapsira e arkivimit e pamjaftueshme",
31
32
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Ngarkimi dështoi. Nuk mund të gjendet skedari i ngarkuar",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Ngarkimi dështoi. Nuk mund të gjej informacion mbi skedarin.",
33
34
  "Invalid directory." : "Dosje e pavlefshme",
  "Files" : "Skedarë",
35
36
37
38
  "All files" : "Të gjithë",
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nuk mund të ngarkohet {filename} sepse është dosje ose ka 0 byte",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Përmasa totale {size1} e skedarit tejkalon limitin e ngarkimit {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nuk ka hapësirë të mjaftueshme, ju po ngarkoni {size1} por vetëm {size2} është e lirë",
39
  "Upload cancelled." : "Ngarkimi u anullua",
40
  "Could not get result from server." : "Nuk mund të merret ndonjë rezultat nga serveri.",
41
42
43
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Skedari duke u ngarkuar. Largimi nga faqja do të anullojë ngarkimin",
  "URL cannot be empty" : "URL-i nuk mund të jetë bosh",
  "{new_name} already exists" : "{new_name} është ekzistues ",
44
  "Could not create file" : "Skedari nuk mund të krijohet",
45
  "Could not create folder" : "I pamundur krijimi i kartelës",
46
  "Error fetching URL" : "Gabim në ngarkimin e URL",
47
  "Delete" : "Fshi",
48
  "Disconnect storage" : "Shkëput hapësirën e memorizimit",
49
50
51
  "Unshare" : "Hiq ndarjen",
  "Rename" : "Riemëro",
  "Pending" : "Në vijim",
52
  "Error moving file." : "Gabim në lëvizjen e skedarëve.",
53
54
  "Error moving file" : "Gabim lëvizjen dokumentave",
  "Error" : "Gabim",
55
56
  "Could not rename file" : "Riemërtimi i skedarit nuk është i mundur",
  "Error deleting file." : "Gabim gjatë fshirjes së skedarit.",
57
58
59
60
61
  "Name" : "Emri",
  "Size" : "Madhësia",
  "Modified" : "Ndryshuar",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n dosje","%n dosje"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n skedar","%n skedarë"],
62
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Ju nuk keni të drejta për të ngarkuar apo krijuar skedarë këtu",
63
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Po ngarkoj %n skedar","Po ngarkoj %n skedarë"],
64
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" është emër i pavlefshëm.",
65
66
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Hapsira juaj e arkivimit është plot, skedarët nuk mund të përditësohen ose sinkronizohen!",
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Hapsira juaj e arkivimit është pothuajse në fund ({usedSpacePercent}%)",
67
68
  "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacioni i Shifrimit është i aktivizuar por çelësat tuaj nuk janë aktivizuar, ju lutem dilni dhe ri-hyni përseri në sistem",
  "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Çelësi privat për Aplikacionin e Shifrimit është i pavlefshëm. Ju lutem përditësoni fjalëkalimin e çelësit tuaj privat në parametrat tuaj për të rimarrë qasje në skedarët tuaj të shifruar.",
69
70
  "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Kodifikimi u çaktivizua por skedarët tuaj vazhdojnë të jenë të kodifikuar. Ju lutem shkoni tek parametrat personale për të dekodifikuar skedarët tuaj.",
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} dhe {files}",
71
  "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nuk mund të riemërtohet sepse është fshirë",
72
  "%s could not be renamed" : "Nuk është i mundur riemërtimi i %s",
73
  "Upload (max. %s)" : "Ngarko (maks. %s)",
74
75
76
77
78
  "File handling" : "Trajtimi i Skedarëve",
  "Maximum upload size" : "Madhësia maksimale e nagarkimit",
  "max. possible: " : "maks i mundshëm",
  "Save" : "Ruaj",
  "WebDAV" : "WebDAV",
79
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Përdorni këtë adresë për <a href=\"%s\" target=\"_blank\">qasje në skedarët tuaj me anë të WebDAV</a>",
80
  "New" : "E re",
81
  "New text file" : "Skedar i ri tekst",
82
83
84
85
86
87
88
89
  "Text file" : "Skedar tekst",
  "New folder" : "Dosje e're",
  "Folder" : "Dosje",
  "From link" : "Nga lidhja",
  "Nothing in here. Upload something!" : "Këtu nuk ka asgje. Ngarko dicka",
  "Download" : "Shkarko",
  "Upload too large" : "Ngarkimi shumë i madh",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Skedarët që po mundoheni të ngarkoni e tejkalojnë madhësinë maksimale të lejuar nga serveri.",
90
91
  "Files are being scanned, please wait." : "Skanerizimi i skedarit në proces. Ju lutem prisni.",
  "Currently scanning" : "Duke skanuar"
92
93
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}