cs_CZ.json 9.23 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Úložiště není dostupné",
  "Storage invalid" : "Neplatné úložiště",
  "Unknown error" : "Neznámá chyba",
  "Unable to set upload directory." : "Nelze nastavit adresář pro nahrané soubory.",
  "Invalid Token" : "Neplatný token",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Žádný soubor nebyl odeslán. Neznámá chyba",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Soubor byl odeslán úspěšně",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Odesílaný soubor přesahuje velikost upload_max_filesize povolenou v php.ini:",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Odeslaný soubor přesáhl svou velikostí parametr MAX_FILE_SIZE specifikovaný ve formuláři HTML",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Soubor byl odeslán pouze částečně",
  "No file was uploaded" : "Žádný soubor nebyl odeslán",
  "Missing a temporary folder" : "Chybí adresář pro dočasné soubory",
  "Failed to write to disk" : "Zápis na disk selhal",
  "Not enough storage available" : "Nedostatek dostupného úložného prostoru",
16
  "The target folder has been moved or deleted." : "Cílová složka byla přesunuta nebo smazána.",
17
18
19
20
21
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Nahrávání selhalo. Nepodařilo se nalézt nahraný soubor.",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Nahrávání selhalo. Nepodařilo se získat informace o souboru.",
  "Invalid directory." : "Neplatný adresář",
  "Files" : "Soubory",
  "All files" : "Všechny soubory",
22
  "Favorites" : "Oblíbené",
23
  "Home" : "Domů",
24
  "Close" : "Zavřít",
25
  "Upload cancelled." : "Odesílání zrušeno.",
26
27
28
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nelze nahrát soubor {filename}, protože je to buď adresář nebo má velikost 0 bytů",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Celková velikost souboru {size1} překračuje povolenou velikost pro nahrávání {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Není dostatek místa pro uložení, velikost souboru je {size1}, zbývá pouze {size2}",
29
  "Error uploading file \"{fileName}\": {message}" : "Chyba nahrávání souboru \"{fileName}\": {message}",
30
31
  "Could not get result from server." : "Nepodařilo se získat výsledek ze serveru.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Probíhá odesílání souboru. Opuštění stránky způsobí zrušení nahrávání.",
32
  "Actions" : "Činnosti",
33
  "Download" : "Stáhnout",
34
35
  "Rename" : "Přejmenovat",
  "Delete" : "Smazat",
36
37
  "Disconnect storage" : "Odpojit úložiště",
  "Unshare" : "Zrušit sdílení",
38
  "Details" : "Podrobnosti",
39
  "Select" : "Vybrat",
40
  "Pending" : "Nevyřízené",
41
  "Unable to determine date" : "Nelze určit datum",
42
  "This operation is forbidden" : "Tato operace je zakázána",
43
  "This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Tento adresář není dostupný, zkontrolujte prosím logy nebo kontaktujte svého správce systému",
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
  "Could not move \"{file}\", target exists" : "Nelze přesunout \"{file}\", cíl existuje",
  "Could not move \"{file}\"" : "Nelze přesunout \"{file}\"",
  "{newName} already exists" : "{newName} již existuje",
  "Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Nelze přejmenovat \"{fileName}\", již neexistuje",
  "The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Jméno \"{targetName}\" je již použito v adresáři \"{dir}\". Vyberte prosím jiné jméno.",
  "Could not rename \"{fileName}\"" : "Nelze přejmenovat \"{fileName}\"",
  "Could not create file \"{file}\"" : "Nelze vytvořit soubor \"{file}\"",
  "Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Nelze vytvořit soubor \"{file}\", protože již existuje",
  "Could not create folder \"{dir}\"" : "Nelze vytvořit adresář \"{dir}\"",
  "Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Nelze vytvořit adresář \"{dir}\", protože již existuje",
  "Error deleting file \"{fileName}\"." : "Chyba mazání souboru \"{fileName}\".",
55
  "No entries in this folder match '{filter}'" : "V tomto adresáři nic nesouhlasí s '{filter}'",
56
57
58
59
60
  "Name" : "Název",
  "Size" : "Velikost",
  "Modified" : "Upraveno",
  "_%n folder_::_%n folders_" : ["%n složka","%n složky","%n složek"],
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n soubor","%n soubory","%n souborů"],
61
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} a {files}",
62
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "Nemáte oprávnění sem nahrávat nebo vytvářet soubory",
63
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Nahrávám %n soubor","Nahrávám %n soubory","Nahrávám %n souborů"],
64
  "New" : "Nový",
65
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" je neplatným názvem souboru.",
66
  "File name cannot be empty." : "Název souboru nemůže být prázdný řetězec.",
67
  "Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Úložiště uživatele {owner} je zaplněné, soubory nelze aktualizovat a synchronizovat!",
68
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Vaše úložiště je plné, nelze aktualizovat ani synchronizovat soubory.",
69
  "Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Úložiště uživatele {owner} je téměř plné ({usedSpacePercent}%)",
70
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Vaše úložiště je téměř plné ({usedSpacePercent}%)",
71
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["odpovídá '{filter}'","odpovídá '{filter}'","odpovídá '{filter}'"],
72
73
  "Path" : "Cesta",
  "_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bajt","%n bajty","%n bajtů"],
74
75
  "Favorited" : "Přidáno k oblíbeným",
  "Favorite" : "Oblíbené",
76
77
  "Folder" : "Složka",
  "New folder" : "Nová složka",
78
79
  "{newname} already exists" : "{newname} již existuje",
  "Upload" : "Odeslat",
80
  "An error occurred while trying to update the tags" : "Při pokusu o úpravu tagů nastala chyba",
81
82
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Byl <strong>vytvořen</strong> nový soubor nebo složka",
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>změněna</strong>",
83
  "Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Limit oznámení o tvorbě a změnách vašich <strong>oblíbených souborů</strong> <em>(Pouze streamovat)</em>",
84
85
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>smazána</strong>",
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>obnovena</strong>",
86
87
  "You created %1$s" : "Vytvořili jste %1$s",
  "%2$s created %1$s" : "%2$s vytvořil(a) %1$s",
88
  "%1$s was created in a public folder" : "%1$s byl vytvořen ve veřejném adresáři",
89
90
91
92
  "You changed %1$s" : "Změnili jste %1$s",
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s změnil(a) %1$s",
  "You deleted %1$s" : "Smazali jste %1$s",
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s smazal(a) %1$s",
93
94
  "You restored %1$s" : "Obnovili jste %1$s",
  "%2$s restored %1$s" : "%2$s obnovil(a) %1$s",
95
96
97
  "Changed by %2$s" : "Změněno uživatelem %2$s",
  "Deleted by %2$s" : "Smazáno uživatelem %2$s",
  "Restored by %2$s" : "Obnoveno uživatelem %2$s",
98
99
100
101
102
  "Upload (max. %s)" : "Nahrát (max. %s)",
  "File handling" : "Zacházení se soubory",
  "Maximum upload size" : "Maximální velikost pro odesílání",
  "max. possible: " : "největší možná: ",
  "Save" : "Uložit",
103
104
  "With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "Při použití PHP-FPM může změna nastavení trvat až 5 minut od uložení.",
  "Missing permissions to edit from here." : "Pro úpravy v aktuálním náhledu chybí oprávnění.",
105
  "Settings" : "Nastavení",
106
  "WebDAV" : "WebDAV",
107
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Použijte tuto adresu pro <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">přístup k vašim Souborům přes WebDAV</a>",
108
  "Cancel upload" : "Zrušit odesílání",
109
  "No files in here" : "Žádné soubory",
110
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nějaký obsah nebo synchronizujte se svými přístroji!",
111
  "No entries found in this folder" : "V této složce nebylo nic nalezeno",
112
  "Select all" : "Vybrat vše",
113
114
  "Upload too large" : "Odesílaný soubor je příliš velký",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Soubory, které se snažíte odeslat, překračují limit velikosti odesílání na tomto serveru.",
115
  "No favorites" : "Žádné oblíbené",
116
117
118
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Soubory a adresáře označené jako oblíbené budou zobrazeny zde",
  "Text file" : "Textový soubor",
  "New text file.txt" : "Nový textový soubor.txt"
119
120
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}