cs_CZ.json 20.9 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Security & Setup Warnings" : "Upozornění zabezpečení a nastavení",
3
4
5
  "Cron" : "Cron",
  "Sharing" : "Sdílení",
  "Security" : "Zabezpečení",
6
  "Email Server" : "Emailový server",
7
  "Log" : "Záznam",
8
9
10
11
  "Authentication error" : "Chyba přihlášení",
  "Your full name has been changed." : "Vaše celé jméno bylo změněno.",
  "Unable to change full name" : "Nelze změnit celé jméno",
  "Files decrypted successfully" : "Soubory úspěšně dešifrovány",
12
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Nebylo možno dešifrovat soubory, zkontroluje prosím owncloud.log nebo kontaktujte svého správce systému",
13
14
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Nebylo možno dešifrovat soubory, zkontrolujte své heslo a zkuste znovu",
  "Encryption keys deleted permanently" : "Šifrovací klíče trvale smazány",
15
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Nebylo možno trvale smazat vaše šifrovací klíče, zkontrolujte prosím owncloud.log nebo kontaktujte svého správce systému",
16
17
  "Couldn't remove app." : "Nepodařilo se odebrat aplikaci.",
  "Backups restored successfully" : "Zálohy úspěšně obnoveny",
18
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Nebylo možno obnovit vaše šifrovací klíče, zkontrolujte prosím owncloud.log nebo kontaktujte svého správce systému",
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  "Language changed" : "Jazyk byl změněn",
  "Invalid request" : "Neplatný požadavek",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Správci se nemohou odebrat sami ze skupiny správců",
  "Unable to add user to group %s" : "Nelze přidat uživatele do skupiny %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "Nelze odebrat uživatele ze skupiny %s",
  "Couldn't update app." : "Nelze aktualizovat aplikaci.",
  "Wrong password" : "Nesprávné heslo",
  "No user supplied" : "Nebyl uveden uživatel",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Zadejte prosím administrátorské heslo pro obnovu, jinak budou všechna data ztracena",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Chybné administrátorské heslo pro obnovu. Překontrolujte správnost hesla a zkuste to znovu.",
29
  "Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Úložiště nepodporuje změnu hesla, ale šifrovací klíč uživatele byl úspěšně aktualizován.",
30
  "Unable to change password" : "Změna hesla se nezdařila",
31
32
33
  "Enabled" : "Povoleno",
  "Not enabled" : "Vypnuto",
  "Recommended" : "Doporučeno",
34
35
36
  "Group already exists." : "Skupina již existuje.",
  "Unable to add group." : "Nelze přidat skupinu.",
  "Unable to delete group." : "Nelze smazat skupinu.",
37
  "log-level out of allowed range" : "úroveň logování z povoleného rozpětí",
38
  "Saved" : "Uloženo",
39
40
41
42
43
44
  "test email settings" : "otestovat nastavení emailu",
  "If you received this email, the settings seem to be correct." : "Pokud jste obdrželi tento email, nastavení se zdají být v pořádku.",
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Při odesílání emailu nastala chyba. Překontrolujte prosím svá nastavení.",
  "Email sent" : "Email odeslán",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Pro možnost odeslání zkušebních emailů musíte nejprve nastavit svou emailovou adresu.",
  "Invalid mail address" : "Neplatná emailová adresa",
45
  "Unable to create user." : "Nelze vytvořit uživatele.",
46
  "Your %s account was created" : "Účet %s byl vytvořen",
47
  "Unable to delete user." : "Nelze smazat uživatele.",
48
  "Forbidden" : "Zakázáno",
49
50
  "Invalid user" : "Neplatný uživatel",
  "Unable to change mail address" : "Nelze změnit emailovou adresu",
51
  "Email saved" : "Email uložen",
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Jste si jisti, že chcete přidat \"{domain}\" mezi důvěryhodné domény?",
  "Add trusted domain" : "Přidat důvěryhodnou doménu",
  "Sending..." : "Odesílání...",
  "All" : "Vše",
  "Please wait...." : "Čekejte prosím...",
  "Error while disabling app" : "Chyba při zakazování aplikace",
  "Disable" : "Zakázat",
  "Enable" : "Povolit",
  "Error while enabling app" : "Chyba při povolování aplikace",
  "Updating...." : "Aktualizuji...",
  "Error while updating app" : "Chyba při aktualizaci aplikace",
  "Updated" : "Aktualizováno",
  "Uninstalling ...." : "Probíhá odinstalace ...",
  "Error while uninstalling app" : "Chyba při odinstalaci aplikace",
  "Uninstall" : "Odinstalovat",
  "Select a profile picture" : "Vyberte profilový obrázek",
  "Very weak password" : "Velmi slabé heslo",
  "Weak password" : "Slabé heslo",
  "So-so password" : "Středně silné heslo",
  "Good password" : "Dobré heslo",
  "Strong password" : "Silné heslo",
  "Valid until {date}" : "Platný do {date}",
  "Delete" : "Smazat",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Probíhá dešifrování souborů... Čekejte prosím, tato operace může trvat nějakou dobu.",
  "Delete encryption keys permanently." : "Trvale smazat šifrovací klíče.",
  "Restore encryption keys." : "Obnovit šifrovací klíče.",
  "Groups" : "Skupiny",
  "Unable to delete {objName}" : "Nelze smazat {objName}",
  "Error creating group" : "Chyba při vytváření skupiny",
  "A valid group name must be provided" : "Musíte zadat platný název skupiny",
  "deleted {groupName}" : "smazána {groupName}",
  "undo" : "vrátit zpět",
  "no group" : "není ve skupině",
  "never" : "nikdy",
  "deleted {userName}" : "smazán {userName}",
  "add group" : "přidat skupinu",
88
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Změna hesla bude mít za následek ztrátu dat, protože jejich obnova není pro tohoto uživatele dostupná.",
89
90
91
  "A valid username must be provided" : "Musíte zadat platné uživatelské jméno",
  "Error creating user" : "Chyba při vytváření užiatele",
  "A valid password must be provided" : "Musíte zadat platné heslo",
92
  "A valid email must be provided" : "Musíte zadat platný email",
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
  "__language_name__" : "Česky",
  "Personal Info" : "Osobní informace",
  "SSL root certificates" : "Kořenové certifikáty SSL",
  "Encryption" : "Šifrování",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Vše (fatální problémy, chyby, varování, informační, ladící)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Informace, varování, chyby a fatální problémy",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Varování, chyby a fatální problémy",
  "Errors and fatal issues" : "Chyby a fatální problémy",
  "Fatal issues only" : "Pouze fatální problémy",
  "None" : "Žádné",
  "Login" : "Přihlásit",
  "Plain" : "Čistý text",
  "NT LAN Manager" : "Správce NT LAN",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
108
109
  "Read-Only config enabled" : "Konfigurace pouze pro čtení",
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Konfigurace je nastavena pouze pro čtení. Toto znemožňuje některá nastavení přes webové rozhraní. Dále musí být pro každou změnu povolen zápis do konfiguračního souboru ručně.",
110
111
112
113
  "Setup Warning" : "Upozornění nastavení",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP je patrně nastaveno tak, aby odstraňovalo bloky komentářů. Toto bude mít za následek nedostupnost množství hlavních aplikací.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Toto je pravděpodobně způsobeno aplikacemi pro urychlení načítání jako jsou Zend OPcache nebo eAccelerator.",
  "Database Performance Info" : "Informace o výkonu databáze",
114
115
116
  "SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Je použita databáze SQLite. Pro větší instalace doporučujeme přejít na robustnější databázi.",
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Obzvláště při používání klientské aplikace pro synchronizaci s desktopem není SQLite doporučeno.",
  "To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Pro migraci na jinou databázi lze použít aplikaci pro příkazový řádek: 'occ db:convert-type'",
117
118
  "Microsoft Windows Platform" : "Platforma Microsoft Windows",
  "Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Server běží v prostředí Microsoft Windows. Pro optimální uživatelské pohodlí doporučujeme přejít na Linux.",
119
120
  "APCu below version 4.0.6 installed" : "Nainstalováno APCu ve verzi nižší než 4.0.6",
  "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "Nainstalováno APCu ve verzi nižší než 4.0.6, doporučujeme aktualizovat na novější verzi APCu pro lepší stabilitu a výkon.",
121
122
123
124
125
  "Module 'fileinfo' missing" : "Schází modul 'fileinfo'",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Schází PHP modul 'fileinfo'. Doporučujeme jej povolit pro nejlepší výsledky detekce typů MIME.",
  "Locale not working" : "Lokalizace nefunguje",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Není možné nastavit znakovou sadu, která podporuje UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To znamená, že se mohou vyskytnout problémy s určitými znaky v názvech souborů.",
126
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Velmi doporučujeme nainstalovat požadované balíčky do systému, pro podporu jednoho z následujících národních prostředí: %s.",
127
  "URL generation in notification emails" : "Generování adresy URL v oznamovacích emailech",
128
  "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Instalace mimo kořenový adresář domény a používání systémového příkazu cron může způsobit problém s generováním správné URL. Pro zabránění těmto chybám nastavte prosím správnou cestu ve svém config.php souboru v hodnotě \"overwrite.cli.url\" (Je doporučena tato: \"%s\")",
129
130
  "Cronjob encountered misconfiguration" : "Služba cron zaznamenala chybnou konfiguraci",
  "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Nebylo možné spustit službu cron v CLI. Došlo k následujícím technickým chybám:",
131
  "Configuration Checks" : "Ověření konfigurace",
132
  "No problems found" : "Nebyly nalezeny žádné problémy",
133
134
  "Last cron job execution: %s." : "Poslední cron proběhl: %s.",
  "Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Poslední cron proběhl: %s. Vypadá to, že něco není v pořádku.",
135
136
137
138
139
140
141
142
  "Cron was not executed yet!" : "Cron ještě nebyl spuštěn!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Spustit jednu úlohu s každým načtením stránky",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrován u služby webcron, aby volal cron.php jednou za 15 minut přes http.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Použít systémovou službu cron pro volání cron.php každých 15 minut.",
  "Allow apps to use the Share API" : "Povolit aplikacím používat API sdílení",
  "Allow users to share via link" : "Povolit uživatelům sdílení pomocí odkazů",
  "Enforce password protection" : "Vynutit ochranu heslem",
  "Allow public uploads" : "Povolit veřejné nahrávání souborů",
143
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Povolit uživatelům odesílat emailová upozornění pro sdílené soubory",
144
145
146
147
148
149
  "Set default expiration date" : "Nastavit výchozí datum vypršení platnosti",
  "Expire after " : "Vyprší po",
  "days" : "dnech",
  "Enforce expiration date" : "Vynutit datum vypršení",
  "Allow resharing" : "Povolit znovu-sdílení",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Povolit sdílení pouze mezi uživateli v rámci skupiny",
150
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Povolit uživatelům odesílat emailová upozornění na sdílené soubory ostatním uživatelům",
151
152
153
154
155
  "Exclude groups from sharing" : "Vyjmout skupiny ze sdílení",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Těmto skupinám bude stále možno sdílet, nemohou ale sami sdílet ostatním.",
  "This is used for sending out notifications." : "Toto se používá pro odesílání upozornění.",
  "Send mode" : "Mód odesílání",
  "From address" : "Adresa odesílatele",
156
  "mail" : "email",
157
158
159
160
161
162
163
164
  "Authentication method" : "Metoda ověření",
  "Authentication required" : "Vyžadováno ověření",
  "Server address" : "Adresa serveru",
  "Port" : "Port",
  "Credentials" : "Přihlašovací údaje",
  "SMTP Username" : "SMTP uživatelské jméno ",
  "SMTP Password" : "SMTP heslo",
  "Store credentials" : "Ukládat přihlašovací údaje",
165
166
  "Test email settings" : "Otestovat nastavení emailu",
  "Send email" : "Odeslat email",
167
  "Log level" : "Úroveň zaznamenávání",
168
  "Download logfile" : "Stáhnout soubor logu",
169
170
  "More" : "Více",
  "Less" : "Méně",
171
  "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Soubor logu je větší než 100 MB. Jeho stažení zabere nějaký čas!",
172
173
  "Version" : "Verze",
  "More apps" : "Více aplikací",
174
  "Developer documentation" : "Vývojářská dokumentace",
175
176
177
178
179
  "by" : "sdílí",
  "licensed" : "licencováno",
  "Documentation:" : "Dokumentace:",
  "User Documentation" : "Uživatelská dokumentace",
  "Admin Documentation" : "Dokumentace pro administrátory",
180
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Tuto aplikaci nelze nainstalovat, protože nejsou splněny následující závislosti:",
181
182
183
  "Update to %s" : "Aktualizovat na %s",
  "Enable only for specific groups" : "Povolit pouze pro vybrané skupiny",
  "Uninstall App" : "Odinstalovat aplikaci",
184
185
186
  "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Ahoj,<br><br>toto je oznámení o nově vytvořeném %s účtu.<br><br>Uživatelské jméno: %s<br>Přihlásit se dá zde: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
  "Cheers!" : "Ať slouží!",
  "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Ahoj,\n\ntoto je oznámení o nově vytvořeném %s účtu.\n\nUživatelské jméno: %s\nPřihlásit se dá zde: %s\n",
187
188
189
190
191
192
  "Administrator Documentation" : "Dokumentace správce",
  "Online Documentation" : "Online dokumentace",
  "Forum" : "Fórum",
  "Bugtracker" : "Bugtracker",
  "Commercial Support" : "Placená podpora",
  "Get the apps to sync your files" : "Získat aplikace pro synchronizaci vašich souborů",
193
194
195
  "Desktop client" : "Aplikace pro počítač",
  "Android app" : "Aplikace pro Android",
  "iOS app" : "iOS aplikace",
196
  "If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Chcete-li podpořit tento projekt\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">přidejte se k jeho vývoji</a>\n\t\tnebo\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">šiřte osvětu</a>!",
197
198
199
200
201
202
203
204
  "Show First Run Wizard again" : "Znovu zobrazit průvodce prvním spuštěním",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Používáte <strong>%s</strong> z <strong>%s</strong> dostupných",
  "Password" : "Heslo",
  "Unable to change your password" : "Změna vašeho hesla se nezdařila",
  "Current password" : "Současné heslo",
  "New password" : "Nové heslo",
  "Change password" : "Změnit heslo",
  "Full Name" : "Celé jméno",
205
  "No display name set" : "Jméno pro zobrazení nenastaveno",
206
207
208
  "Email" : "Email",
  "Your email address" : "Vaše emailová adresa",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Zadejte emailovou adresu pro umožnění obnovy zapomenutého hesla a pro přijímání upozornění",
209
  "No email address set" : "Emailová adresa není nastavena",
210
  "You are member of the following groups:" : "Patříte do následujících skupin:",
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
  "Profile picture" : "Profilový obrázek",
  "Upload new" : "Nahrát nový",
  "Select new from Files" : "Vyberte nový ze souborů",
  "Remove image" : "Odebrat obrázek",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "png nebo jpg, nejlépe čtvercový, ale budete mít možnost jej oříznout.",
  "Your avatar is provided by your original account." : "Váš avatar je poskytován Vaším původním účtem.",
  "Cancel" : "Zrušit",
  "Choose as profile image" : "Vybrat jako profilový obrázek",
  "Language" : "Jazyk",
  "Help translate" : "Pomoci s překladem",
  "Common Name" : "Common Name",
  "Valid until" : "Platný do",
  "Issued By" : "Vydal",
  "Valid until %s" : "Platný do %s",
  "Import Root Certificate" : "Import kořenového certifikátu",
  "The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Šifrovací aplikace již není spuštěna, dešifrujte prosím všechny své soubory",
  "Log-in password" : "Přihlašovací heslo",
  "Decrypt all Files" : "Odšifrovat všechny soubory",
  "Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Vaše šifrovací klíče byly zálohovány. Pokud se něco pokazí, můžete je obnovit. Smažte je trvale pouze pokud jste jisti, že jsou všechny vaše soubory bezchybně dešifrovány.",
  "Restore Encryption Keys" : "Obnovit šifrovací klíče",
  "Delete Encryption Keys" : "Smazat šifrovací klíče",
232
  "Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "Vyvíjeno {communityopen}komunitou ownCloud{linkclose}, {githubopen}zdrojový kód{linkclose} je licencován pod {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}.",
233
234
  "Show storage location" : "Cesta k datům",
  "Show last log in" : "Poslední přihlášení",
235
  "Show user backend" : "Zobrazit uživatelskou podpůrnou vrstvu",
236
  "Send email to new user" : "Poslat email novému uživateli",
237
  "Show email address" : "Emailová adresa",
238
  "Username" : "Uživatelské jméno",
239
  "E-Mail" : "Email",
240
241
242
  "Create" : "Vytvořit",
  "Admin Recovery Password" : "Heslo obnovy správce",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Zadejte heslo obnovy pro obnovení souborů uživatele při změně hesla",
243
  "Search Users" : "Hledat uživatele",
244
245
246
247
248
249
250
251
  "Add Group" : "Přidat skupinu",
  "Group" : "Skupina",
  "Everyone" : "Všichni",
  "Admins" : "Administrátoři",
  "Default Quota" : "Výchozí kvóta",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Zvolte prosím kvótu pro úložiště (např. \"512 MB\" nebo \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Neomezeně",
  "Other" : "Jiný",
252
  "Group Admin for" : "Správce skupiny ",
253
254
  "Quota" : "Kvóta",
  "Storage Location" : "Umístění úložiště",
255
  "User Backend" : "Uživatelská podpůrná vrstva",
256
257
258
  "Last Login" : "Poslední přihlášení",
  "change full name" : "změnit celé jméno",
  "set new password" : "nastavit nové heslo",
259
  "change email address" : "změnit emailovou adresu",
260
261
262
  "Default" : "Výchozí"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}