hu_HU.json 14.4 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
3
4
5
6
  "Cron" : "Ütemezett feladatok",
  "Sharing" : "Megosztás",
  "Security" : "Biztonság",
  "Email Server" : "E-mail kiszolgáló",
  "Log" : "Naplózás",
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  "Authentication error" : "Azonosítási hiba",
  "Your full name has been changed." : "Az Ön teljes nevét módosítottuk.",
  "Unable to change full name" : "Nem sikerült megváltoztatni a teljes nevét",
  "Files decrypted successfully" : "A fájlok titkosítását sikeresen megszüntettük.",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Fájljainak titkosítását nem sikerült megszüntetni, kérjük forduljon a rendszergazdához!",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Fájljainak titkosítását nem sikerült megszüntetni, ellenőrizze a jelszavát, és próbálja újra!",
  "Encryption keys deleted permanently" : "A titkosítási kulcsait véglegesen töröltük.",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "A titkosítási kulcsait nem sikerült véglegesen törölni, kérjük ellenőrizze az owncloud.log naplófájlt, vagy forduljon a rendszergazdához!",
  "Couldn't remove app." : "Az alkalmazást nem sikerült eltávolítani.",
  "Backups restored successfully" : "A kulcsokat sikereresen visszaállítottuk a mentésekből.",
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "A titkosítási kulcsok visszaállítása nem sikerült. Kérjük ellenőrizze az owncloud.log naplófájlt vagy forduljon a rendszergazdához!",
  "Language changed" : "A nyelv megváltozott",
  "Invalid request" : "Érvénytelen kérés",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Adminisztrátorok nem távolíthatják el magukat az admin csoportból.",
  "Unable to add user to group %s" : "A felhasználó nem adható hozzá ehhez a csoporthoz: %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "A felhasználó nem távolítható el ebből a csoportból: %s",
  "Couldn't update app." : "A program frissítése nem sikerült.",
  "Wrong password" : "Hibás jelszó",
  "No user supplied" : "Nincs megadva felhasználó",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Adja meg az admin helyreállítási jelszót, máskülönben az összes felhasználói adat elveszik!",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Hibás admin helyreállítási jelszó. Ellenőrizze a jelszót és próbálja újra!",
  "Unable to change password" : "Nem sikerült megváltoztatni a jelszót",
29
30
  "Enabled" : "Bekapcsolva",
  "Recommended" : "Ajánlott",
31
32
33
34
35
  "Saved" : "Elmentve",
  "test email settings" : "e-mail beállítások ellenőrzése",
  "If you received this email, the settings seem to be correct." : "Amennyiben megérkezett ez az e-mail akkor a beállítások megfelelők.",
  "Email sent" : "Az e-mailt elküldtük",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Előbb meg kell adnia az e-mail címét, mielőtt tesztelni tudná az e-mail küldést.",
36
  "Email saved" : "Elmentettük az e-mail címet",
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Biztos abban, hogy hozzá akarja adni \"{domain}\"-t a megbízható tartományokhoz?",
  "Add trusted domain" : "Megbízható tartomány hozzáadása",
  "Sending..." : "Küldés...",
  "All" : "Mind",
  "Please wait...." : "Kérem várjon...",
  "Error while disabling app" : "Hiba az alkalmazás letiltása közben",
  "Disable" : "Letiltás",
  "Enable" : "Engedélyezés",
  "Error while enabling app" : "Hiba az alkalmazás engedélyezése közben",
  "Updating...." : "Frissítés folyamatban...",
  "Error while updating app" : "Hiba történt az alkalmazás frissítése közben",
  "Updated" : "Frissítve",
  "Uninstalling ...." : "Eltávolítás ...",
  "Error while uninstalling app" : "Hiba történt az alkalmazás eltávolítása közben",
  "Uninstall" : "Eltávolítás",
  "Select a profile picture" : "Válasszon profilképet!",
  "Very weak password" : "Nagyon gyenge jelszó",
  "Weak password" : "Gyenge jelszó",
  "So-so password" : "Nem túl jó jelszó",
  "Good password" : "Jó jelszó",
  "Strong password" : "Erős jelszó",
  "Delete" : "Törlés",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "A fájlok titkosításának megszüntetése folyamatban. van... Kérem várjon, ez hosszabb ideig is eltarthat ...",
  "Delete encryption keys permanently." : "A tikosítási kulcsok végleges törlése.",
  "Restore encryption keys." : "A titkosítási kulcsok visszaállítása.",
  "Groups" : "Csoportok",
  "Unable to delete {objName}" : "Ezt nem sikerült törölni: {objName}",
  "Error creating group" : "Hiba történt a csoport létrehozása közben",
  "A valid group name must be provided" : "Érvényes csoportnevet kell megadni",
  "deleted {groupName}" : "törölve: {groupName}",
  "undo" : "visszavonás",
  "never" : "soha",
  "deleted {userName}" : "törölve: {userName}",
  "add group" : "csoport hozzáadása",
  "A valid username must be provided" : "Érvényes felhasználónevet kell megadnia",
  "Error creating user" : "A felhasználó nem hozható létre",
  "A valid password must be provided" : "Érvényes jelszót kell megadnia",
  "__language_name__" : "__language_name__",
  "SSL root certificates" : "SSL tanúsítványok",
  "Encryption" : "Titkosítás",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Minden (végzetes hibák, hibák, figyelmeztetések, információk, hibakeresési üzenetek)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Információk, figyelmeztetések, hibák és végzetes hibák",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Figyelmeztetések, hibák és végzetes hibák",
  "Errors and fatal issues" : "Hibák és végzetes hibák",
  "Fatal issues only" : "Csak a végzetes hibák",
  "None" : "Egyik sem",
  "Login" : "Login",
  "Plain" : "Plain",
  "NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "Setup Warning" : "A beállítással kapcsolatos figyelmeztetés",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Úgy tűnik, hogy a PHP úgy van beállítva, hogy eltávolítja programok belsejében elhelyezett szövegblokkokat. Emiatt a rendszer több alapvető fontosságú eleme működésképtelen lesz.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Ezt valószínűleg egy gyorsítótár ill. kódgyorsító, mint pl, a Zend, OPcache vagy eAccelererator okozza.",
  "Database Performance Info" : "Információ az adatbázis teljesítményéről",
  "Module 'fileinfo' missing" : "A 'fileinfo' modul hiányzik",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "A 'fileinfo' PHP modul hiányzik. Erősen javasolt ennek a modulnak a telepítése, mert ezzel lényegesen jobb a MIME-típusok felismerése.",
  "Locale not working" : "A nyelvi lokalizáció nem működik",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "A rendszer lokalizációs állományai között nem sikerült olyat beállítani, ami támogatja az UTF-8-at.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Ez azt jelenti, hogy probléma lehet bizonyos karakterekkel a fájlnevekben.",
  "URL generation in notification emails" : "URL-képzés az értesítő e-mailekben",
  "Cron was not executed yet!" : "A cron feladat még nem futott le!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Egy-egy feladat végrehajtása minden alkalommal, amikor egy weboldalt letöltenek",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "A cron.php webcron szolgáltatásként van regisztrálva, hogy 15 percenként egyszer lefuttassa a cron.php-t.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "A rendszer cron szolgáltatását használjuk, mely a cron.php állományt futtatja le 15 percenként.",
  "Allow apps to use the Share API" : "Lehetővé teszi, hogy a programmodulok is használhassák a megosztást",
  "Allow users to share via link" : "Engedjük meg az állományok linkekkel történő megosztását",
  "Enforce password protection" : "Legyen kötelező a linkek jelszóval való védelme",
  "Allow public uploads" : "Nyilvános feltöltés engedélyezése",
106
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "A felhasználók küldhessenek e-mail értesítést a megosztás létrejöttéről",
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
  "Set default expiration date" : "Alapértelmezett lejárati idő beállítása",
  "Expire after " : "A lejárat legyen",
  "days" : "nap",
  "Enforce expiration date" : "A beállított lejárati idő legyen kötelezően érvényes",
  "Allow resharing" : "A megosztás továbbadásának engedélyezése",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "A csoporttagok csak a saját csoportjukon belül oszthassanak meg anyagokat",
  "Exclude groups from sharing" : "Csoportok megosztási jogának tiltása",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "E csoportok tagjaival meg lehet osztani anyagokat, de ők nem hozhatnak létre megosztást.",
  "This is used for sending out notifications." : "Ezt használjuk a jelentések kiküldésére.",
  "Send mode" : "Küldési mód",
  "From address" : "A feladó címe",
  "mail" : "mail",
  "Authentication method" : "A felhasználóazonosítás módszere",
  "Authentication required" : "Felhasználóazonosítás szükséges",
  "Server address" : "A kiszolgáló címe",
  "Port" : "Port",
  "Credentials" : "Azonosítók",
  "SMTP Username" : "SMTP felhasználónév",
  "SMTP Password" : "SMTP jelszó",
  "Test email settings" : "Az e-mail beállítások ellenőrzése",
  "Send email" : "E-mail küldése",
  "Log level" : "Naplózási szint",
  "More" : "Több",
  "Less" : "Kevesebb",
  "Version" : "Verzió",
  "by" : "közreadta:",
  "Documentation:" : "Leírások:",
  "User Documentation" : "Felhasználói leírás",
  "Admin Documentation" : "Adminisztrátori leírás",
  "Enable only for specific groups" : "Csak bizonyos csoportok számára tegyük elérhetővé",
  "Uninstall App" : "Az alkalmazás eltávolítása",
138
  "Cheers!" : "Üdv.",
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
  "Administrator Documentation" : "Üzemeltetői leírás",
  "Online Documentation" : "Online leírás",
  "Forum" : "Fórum",
  "Bugtracker" : "Hibabejelentések",
  "Commercial Support" : "Megvásárolható támogatás",
  "Get the apps to sync your files" : "Töltse le az állományok szinkronizációjához szükséges programokat!",
  "Show First Run Wizard again" : "Nézzük meg újra az első bejelentkezéskori segítséget!",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Az Ön tárterület-felhasználása jelenleg: <strong>%s</strong>. Maximálisan ennyi áll rendelkezésére: <strong>%s</strong>",
  "Password" : "Jelszó",
  "Unable to change your password" : "A jelszó nem változtatható meg",
  "Current password" : "A jelenlegi jelszó",
  "New password" : "Az új jelszó",
  "Change password" : "A jelszó megváltoztatása",
  "Full Name" : "Teljes név",
  "Email" : "E-mail",
  "Your email address" : "Az Ön e-mail címe",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Adja meg az e-mail címét, hogy vissza tudja állítani a jelszavát, illetve, hogy rendszeres jelentéseket kaphasson!",
  "Profile picture" : "Profilkép",
  "Upload new" : "Új feltöltése",
  "Select new from Files" : "Új kiválasztása a Fájlokból",
  "Remove image" : "A kép eltávolítása",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "A kép png vagy jpg formátumban legyen. Legjobb, ha négyzet alakú, de később még átszabható.",
  "Your avatar is provided by your original account." : "A kép az eredeti bejelentkezési adatai alapján lett beállítva.",
  "Cancel" : "Mégsem",
  "Choose as profile image" : "Válasszuk ki profilképnek",
  "Language" : "Nyelv",
  "Help translate" : "Segítsen a fordításban!",
  "Import Root Certificate" : "SSL tanúsítványok importálása",
  "The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "A titkosító alkalmazás a továbbiakban nincs engedélyezve, kérem állítsa vissza az állományait titkostásmentes állapotba!",
  "Log-in password" : "Bejelentkezési jelszó",
  "Decrypt all Files" : "Mentesíti a titkosítástól az összes fájlt",
  "Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "A titkosító kulcsai egy mentési területre kerültek. Ha valami hiba történik, még vissza tudja állítani a titkosító kulcsait. Csak akkor törölje őket véglegesen, ha biztos benne, hogy minden állományt sikerült a visszaállítani a titkosított állapotából.",
  "Restore Encryption Keys" : "A titkosító kulcsok visszaállítása",
  "Delete Encryption Keys" : "A titkosító kulcsok törlése",
173
  "Username" : "Felhasználónév",
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
  "Create" : "Létrehozás",
  "Admin Recovery Password" : "Adminisztrátori jelszó az állományok visszanyerésére",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Adja meg az adatok visszanyeréséhez szükséges jelszót arra az esetre, ha a felhasználók megváltoztatják a jelszavukat",
  "Add Group" : "Csoport létrehozása",
  "Group" : "Csoport",
  "Everyone" : "Mindenki",
  "Admins" : "Adminok",
  "Default Quota" : "Alapértelmezett kvóta",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Kérjük adja meg a tárolási kvótát (pl. \"512 MB\" vagy \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Korlátlan",
  "Other" : "Más",
  "Quota" : "Kvóta",
  "Storage Location" : "A háttértár helye",
  "Last Login" : "Utolsó bejelentkezés",
  "change full name" : "a teljes név megváltoztatása",
  "set new password" : "új jelszó beállítása",
  "Default" : "Alapértelmezett"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}