sl.json 14.2 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Security & Setup Warnings" : "Varnostna in nastavitvena opozorila",
3
4
5
6
7
  "Cron" : "Periodično opravilo",
  "Sharing" : "Souporaba",
  "Security" : "Varnost",
  "Email Server" : "Poštni strežnik",
  "Log" : "Dnevnik",
8
9
10
11
12
13
  "Authentication error" : "Napaka med overjanjem",
  "Your full name has been changed." : "Vaše polno ime je spremenjeno.",
  "Unable to change full name" : "Ni mogoče spremeniti polnega imena",
  "Files decrypted successfully" : "Datoteke so uspešno odšifrirane",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Datotek ni mogoče odšifrirati. Preverite dnevnik owncloud.log ali pa se posvetujte s skrbnikom.",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Datotek ni mogoče odšifrirati. Preverite geslo in poskusite znova.",
14
15
  "Encryption keys deleted permanently" : "Šifrirni ključi so trajno izbrisani",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Ni mogoče trajno izbrisati šifrirnih ključev. Preverite dnevnik owncloud.log ali pa stopite v stik s skrbnikom sistema.",
16
17
  "Couldn't remove app." : "Ni mogoče odstraniti programa.",
  "Backups restored successfully" : "Varnostne kopije so uspešno obnovljene.",
18
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Ni mogoče obnoviti šifrirnih ključev. Preverite dnevnik owncloud.log ali pa stopite v stik s skrbnikom sistema.",
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
  "Language changed" : "Jezik je spremenjen",
  "Invalid request" : "Neveljavna zahteva",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Skrbnikov ni mogoče odstraniti iz skupine skrbnikov (admin)",
  "Unable to add user to group %s" : "Uporabnika ni mogoče dodati k skupini %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "Uporabnika ni mogoče odstraniti iz skupine %s",
  "Couldn't update app." : "Programa ni mogoče posodobiti.",
  "Wrong password" : "Napačno geslo",
  "No user supplied" : "Ni navedenega uporabnika",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Podati je treba skrbniško obnovitveno geslo, sicer bodo vsi uporabniški podatki izgubljeni.",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Napačno navedeno skrbniško obnovitveno geslo. Preverite geslo in poskusite znova.",
  "Unable to change password" : "Ni mogoče spremeniti gesla",
30
31
32
  "Enabled" : "Omogočeno",
  "Not enabled" : "Ni omogočeno",
  "Recommended" : "Priporočljivo",
33
34
35
  "Group already exists." : "Skupina že obstaja.",
  "Unable to add group." : "Ni mogoče dodati skupine",
  "Unable to delete group." : "Ni mogoče izbrisati skupine.",
36
37
38
  "Saved" : "Shranjeno",
  "test email settings" : "preizkusi nastavitve elektronske pošte",
  "If you received this email, the settings seem to be correct." : "Če ste prejeli to sporočilo, so nastavitve pravilne.",
39
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Prišlo je do napake med pošiljanjem sporočila na elektronski naslov. Spremeniti je treba nastavitve.",
40
41
  "Email sent" : "Elektronska pošta je poslana",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Pred preizkusnim pošiljanjem sporočil je treba nastaviti elektronski naslov uporabnika.",
42
43
  "Invalid mail address" : "Neveljaven elektronski naslov",
  "Unable to create user." : "Ni mogoče ustvariti uporabnika.",
44
  "Your %s account was created" : "Račun %s je uspešno ustvarjen.",
45
  "Unable to delete user." : "Ni mogoče izbrisati uporabnika",
46
  "Forbidden" : "Dostop je prepovedan",
47
  "Invalid user" : "Neveljavni podatki uporabnika",
48
  "Unable to change mail address" : "Ni mogoče spremeniti naslova elektronske pošte.",
49
  "Email saved" : "Elektronski naslov je shranjen",
50
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Ali ste prepričani, da želite dodati \"{domain}\" kot varno domeno?",
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
  "Add trusted domain" : "Dodaj varno domeno",
  "Sending..." : "Poteka pošiljanje ...",
  "All" : "Vsi",
  "Please wait...." : "Počakajte ...",
  "Error while disabling app" : "Napaka onemogočanja programa",
  "Disable" : "Onemogoči",
  "Enable" : "Omogoči",
  "Error while enabling app" : "Napaka omogočanja programa",
  "Updating...." : "Poteka posodabljanje ...",
  "Error while updating app" : "Prišlo je do napake med posodabljanjem programa.",
  "Updated" : "Posodobljeno",
  "Uninstalling ...." : "Odstranjevanje namestitve ...",
  "Error while uninstalling app" : "Prišlo je do napake med odstranjevanjem programa.",
  "Uninstall" : "Odstrani namestitev",
  "Select a profile picture" : "Izbor slike profila",
  "Very weak password" : "Zelo šibko geslo",
  "Weak password" : "Šibko geslo",
  "So-so password" : "Slabo geslo",
  "Good password" : "Dobro geslo",
  "Strong password" : "Odlično geslo",
  "Valid until {date}" : "Veljavno do {date}",
  "Delete" : "Izbriši",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Poteka odšifriranje datotek ... Opravilo je lahko dolgotrajno.",
  "Delete encryption keys permanently." : "Trajno izbriše šifrirne ključe",
  "Restore encryption keys." : "Obnovi šifrirne ključe.",
  "Groups" : "Skupine",
  "Unable to delete {objName}" : "Ni mogoče izbrisati {objName}",
  "Error creating group" : "Napaka ustvarjanja skupine",
79
80
  "A valid group name must be provided" : "Navedeno mora biti veljavno ime skupine",
  "deleted {groupName}" : "izbrisano {groupName}",
81
  "undo" : "razveljavi",
82
  "no group" : "ni skupine",
83
  "never" : "nikoli",
84
  "deleted {userName}" : "izbrisano {userName}",
85
86
87
88
  "add group" : "dodaj skupino",
  "A valid username must be provided" : "Navedeno mora biti veljavno uporabniško ime",
  "Error creating user" : "Napaka ustvarjanja uporabnika",
  "A valid password must be provided" : "Navedeno mora biti veljavno geslo",
89
  "A valid email must be provided" : "Naveden mora biti veljaven naslov elektronske pošte.",
90
  "__language_name__" : "Slovenščina",
91
  "Personal Info" : "Osebni podatki",
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
  "SSL root certificates" : "Korenska potrdila SSL",
  "Encryption" : "Šifriranje",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Vse (podrobnosti, opozorila, hrošče, napake in usodne dogodke)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Podrobnosti, opozorila, napake in usodne dogodke",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Opozorila, napake in usodne dogodke",
  "Errors and fatal issues" : "Napake in usodne dogodke",
  "Fatal issues only" : "Le usodne dogodke",
  "None" : "Brez",
  "Login" : "Prijava",
  "Plain" : "Besedilno",
  "NT LAN Manager" : "Upravljalnik NT LAN",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "Setup Warning" : "Opozorilo nastavitve",
106
  "Database Performance Info" : "Podrobnosti delovanja podatkovne zbirke",
107
108
109
110
111
  "Module 'fileinfo' missing" : "Manjka modul 'fileinfo'.",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Manjka modul PHP 'fileinfo'. Priporočljivo je omogočiti ta modul za popolno zaznavanje vrst MIME.",
  "Locale not working" : "Jezikovne prilagoditve ne delujejo.",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistemskih jezikovnih nastavitev ni mogoče nastaviti na možnost, ki podpira nabor UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To pomeni, da se lahko pojavijo napake pri nekaterih znakih v imenih datotek.",
112
  "URL generation in notification emails" : "Ustvarjanje naslova URL v elektronskih sporočilih",
113
  "Configuration Checks" : "Preverjanje nastavitev",
114
115
  "No problems found" : "Ni zaznanih težav",
  "Cron was not executed yet!" : "Periodično opravilo cron še ni zagnano!",
116
  "Execute one task with each page loaded" : "Izvedi eno nalogo z vsako naloženo stranjo.",
117
118
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "Datoteka cron.php je vpisana za periodično opravilo webcron za potrditev sklica vsakih 15 minut pri povezavi preko HTTP.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Uporabi storitev periodičnih opravil za klic datoteke cron.php vsakih 15 minut.",
119
  "Allow apps to use the Share API" : "Dovoli programom uporabo vmesnika API souporabe",
120
  "Allow users to share via link" : "Uporabnikom dovoli omogočanje souporabe s povezavami",
121
122
  "Enforce password protection" : "Vsili zaščito z geslom",
  "Allow public uploads" : "Dovoli javno pošiljanje datotek v oblak",
123
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Dovoli uporabnikom pošiljati obvestila o souporabi datotek po elektronski pošti.",
124
125
126
127
128
  "Set default expiration date" : "Nastavitev privzetega datuma poteka",
  "Expire after " : "Preteče po",
  "days" : "dneh",
  "Enforce expiration date" : "Vsili datum preteka",
  "Allow resharing" : "Dovoli nadaljnjo souporabo",
129
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Uporabnikom dovoli omogočanje souporabe le znotraj njihove skupine",
130
  "Exclude groups from sharing" : "Izloči skupine iz souporabe",
131
132
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Te skupine lahko sprejemajo mape v souporabo, ne morejo pa souporabe dovoliti",
  "This is used for sending out notifications." : "Možnost je uporabljena za omogočanje pošiljanja obvestil.",
133
  "Send mode" : "Način pošiljanja",
134
  "From address" : "Naslov pošiljatelja",
135
136
137
138
139
140
141
  "Authentication method" : "Način overitve",
  "Authentication required" : "Zahtevana je overitev",
  "Server address" : "Naslov strežnika",
  "Port" : "Vrata",
  "Credentials" : "Poverila",
  "SMTP Username" : "Uporabniško ime SMTP",
  "SMTP Password" : "Geslo SMTP",
142
  "Store credentials" : "Shrani poverila",
143
144
145
  "Test email settings" : "Preizkus nastavitev elektronske pošte",
  "Send email" : "Pošlji elektronsko sporočilo",
  "Log level" : "Raven beleženja",
146
  "Download logfile" : "Prejmi dnevniško datoteko",
147
148
149
  "More" : "Več",
  "Less" : "Manj",
  "Version" : "Različica",
150
  "More apps" : "Več programov",
151
152
153
154
  "by" : "od",
  "Documentation:" : "Dokumentacija:",
  "User Documentation" : "Uporabniška dokumentacija",
  "Admin Documentation" : "Skrbniška dokumentacija",
155
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Programa ni mogoče namestiti zaradi nerešenih odvisnosti:",
156
  "Update to %s" : "Posodobi na %s",
157
158
  "Enable only for specific groups" : "Omogoči le za posamezne skupine",
  "Uninstall App" : "Odstrani program",
159
  "Cheers!" : "Na zdravje!",
160
161
162
163
164
165
  "Administrator Documentation" : "Skrbniška dokumentacija",
  "Online Documentation" : "Spletna dokumentacija",
  "Forum" : "Forum",
  "Bugtracker" : "Sledilnik hroščev",
  "Commercial Support" : "Podpora strankam",
  "Get the apps to sync your files" : "Pridobi programe za usklajevanje datotek",
166
167
168
  "Desktop client" : "Namizni odjemalec",
  "Android app" : "Program za Android",
  "iOS app" : "Program za iOS",
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
  "Show First Run Wizard again" : "Zaženi čarovnika prvega zagona",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Uporabljenega je <strong>%s</strong> od razpoložljivih <strong>%s</strong> prostora.",
  "Password" : "Geslo",
  "Unable to change your password" : "Gesla ni mogoče spremeniti.",
  "Current password" : "Trenutno geslo",
  "New password" : "Novo geslo",
  "Change password" : "Spremeni geslo",
  "Full Name" : "Polno ime",
  "Email" : "Elektronski naslov",
  "Your email address" : "Osebni elektronski naslov",
  "Profile picture" : "Slika profila",
  "Upload new" : "Pošlji novo",
  "Select new from Files" : "Izberi novo iz menija datotek",
  "Remove image" : "Odstrani sliko",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Slika je lahko png ali jpg. Slika naj bo kvadratna, ni pa to pogoj, saj jo bo mogoče obrezati.",
  "Your avatar is provided by your original account." : "Podoba je podana v izvornem računu.",
  "Cancel" : "Prekliči",
  "Choose as profile image" : "Izberi kot sliko profila",
  "Language" : "Jezik",
  "Help translate" : "Sodelujte pri prevajanju",
  "Common Name" : "Splošno ime",
  "Valid until" : "Veljavno do",
191
192
  "Issued By" : "Izdajatelj",
  "Valid until %s" : "Veljavno do %s",
193
194
195
196
197
198
  "Import Root Certificate" : "Uvozi korensko potrdilo",
  "The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Program za šifriranje ni več omogočen. Odšifrirati je treba vse datoteke.",
  "Log-in password" : "Prijavno geslo",
  "Decrypt all Files" : "Odšifriraj vse datoteke",
  "Restore Encryption Keys" : "Obnovi šifrirne ključe",
  "Delete Encryption Keys" : "Izbriši šifrirne ključe",
199
200
  "Show storage location" : "Pokaži mesto shrambe",
  "Show last log in" : "Pokaži podatke zadnje prijave",
201
  "Show email address" : "Pokaži naslov elektronske pošte",
202
  "Username" : "Uporabniško ime",
203
  "E-Mail" : "Elektronska pošta",
204
205
206
  "Create" : "Ustvari",
  "Admin Recovery Password" : "Obnovitev skrbniškega gesla",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Vnesite geslo, ki omogoča obnovitev uporabniških datotek med spreminjanjem gesla",
207
  "Search Users" : "Poišči med uporabniki",
208
209
210
211
212
213
214
215
  "Add Group" : "Dodaj skupino",
  "Group" : "Skupina",
  "Everyone" : "Vsi",
  "Admins" : "Skrbniki",
  "Default Quota" : "Privzeta količinska omejitev",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Vnesite količinsko omejitev prostora (na primer: \"512 MB\" ali \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Neomejeno",
  "Other" : "Drugo",
216
  "Group Admin for" : "Skrbnik skupine za",
217
  "Quota" : "Količinska omejitev",
218
  "Storage Location" : "Mesto shrambe",
219
220
221
  "Last Login" : "Zadnja prijava",
  "change full name" : "Spremeni polno ime",
  "set new password" : "nastavi novo geslo",
222
  "change email address" : "spremeni naslov elektronske pošte",
223
224
225
  "Default" : "Privzeto"
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"
}