sq.json 7.3 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Security & Setup Warnings" : "Paralajmërimet e Sigurisë dhe Konfigurimit",
3
4
5
  "Cron" : "Cron",
  "Sharing" : "Ndarje",
  "Security" : "Siguria",
6
  "Email Server" : "Serveri Email",
7
  "Log" : "Historik aktiviteti",
8
  "Authentication error" : "Gabim autentifikimi",
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
  "Your full name has been changed." : "Emri juaj i plotë ka ndryshuar.",
  "Unable to change full name" : "Nuk mund të ndryshohet emri i plotë",
  "Files decrypted successfully" : "Skedarët janë dëshifruar me sukses",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Nuk mund të dëshifrohen skedarët tuaj, ju lutem kontrolloni owncloud.log ose pyesni administratorin tuaj.",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Nuk mund të dëshifrohen skedarët tuaj, ju lutem kontrolloni fjalëkalimin tuaj dhe provoni përsëri.",
  "Encryption keys deleted permanently" : "Çelësat e shifrimit u fshinë përfundimisht",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Nuk mund të fshihen përfundimisht çelësat tuaj të shifrimit, ju lutem kontrolloni owncloud.log ose pyesni administratorin tuaj.",
  "Couldn't remove app." : "Nuk mund të hiqet aplikacioni.",
  "Backups restored successfully" : "Kopjet rezervë u restauruan me sukses",
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Nuk mund të restaurohen çelësat tuaj të shifrimit, ju lutem kontrolloni owncloud.log ose pyesni administratorin tuaj.",
19
20
21
22
23
24
25
  "Language changed" : "Gjuha u ndryshua",
  "Invalid request" : "Kërkesë e pavlefshme",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Administratorët nuk mund të heqin vehten prej grupit admin",
  "Unable to add user to group %s" : "E pamundur t'i shtohet përdoruesi grupit %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "E pamundur të hiqet përdoruesi nga grupi %s",
  "Couldn't update app." : "E pamundur të përditësohet app.",
  "Wrong password" : "Fjalëkalim i gabuar",
26
27
28
  "No user supplied" : "Nuk është dhënë asnjë përdorues",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Ju lutem jepni një fjalëkalim restaurimi administrativ, në të kundërt të gjitha të dhënat do humbasin",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Fjalëkalim i gabuar restaurimi administrativ. Ju lutem kontrolloni fjalëkalimin dhe provoni përsëri.",
29
  "Unable to change password" : "Fjalëkalimi nuk mund të ndryshohet",
30
31
32
  "Enabled" : "Aktivizuar",
  "Not enabled" : "Jo aktive",
  "Recommended" : "E rekomanduar",
33
  "Saved" : "U ruajt",
34
  "test email settings" : "parametra test për email",
35
  "Email sent" : "Email-i u dërgua",
36
  "Email saved" : "Email u ruajt",
37
38
39
40
41
42
43
44
45
  "Sending..." : "Duke dërguar",
  "All" : "Të gjitha",
  "Please wait...." : "Ju lutem prisni...",
  "Disable" : "Çaktivizo",
  "Enable" : "Aktivizo",
  "Updating...." : "Duke përditësuar...",
  "Error while updating app" : "Gabim gjatë përditësimit të app",
  "Updated" : "I përditësuar",
  "Select a profile picture" : "Zgjidh një foto profili",
46
47
48
49
50
  "Very weak password" : "Fjalëkalim shumë i dobët",
  "Weak password" : "Fjalëkalim i dobët",
  "So-so password" : "Fjalëkalim i pranueshëm",
  "Good password" : "Fjalëkalim i mirë",
  "Strong password" : "Fjalëkalim shumë i mirë",
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
  "Delete" : "Fshi",
  "Groups" : "Grupet",
  "deleted {groupName}" : "u fshi {groupName}",
  "undo" : "anullo veprimin",
  "never" : "asnjëherë",
  "deleted {userName}" : "u fshi {userName}",
  "add group" : "shto grup",
  "A valid username must be provided" : "Duhet të jepni një emër të vlefshëm përdoruesi",
  "Error creating user" : "Gabim gjatë krijimit të përdoruesit",
  "A valid password must be provided" : "Duhet të jepni një fjalëkalim te vlefshëm",
  "__language_name__" : "Shqip",
  "Encryption" : "Kodifikimi",
  "None" : "Asgjë",
  "Login" : "Hyr",
  "Setup Warning" : "Lajmërim konfigurimi",
  "Module 'fileinfo' missing" : "Mungon moduli 'fileinfo'",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Moduli PHP 'fileinfo' mungon. Ju këshillojmë me këmbngulje të aktivizoni këtë modul për të arritur rezultate më të mirame identifikimin e tipeve te ndryshme MIME.",
  "Locale not working" : "Locale nuk është funksional",
  "Execute one task with each page loaded" : "Kryeni vetëm një veprim me secilën prej faqeve të ngarkuara",
  "Allow apps to use the Share API" : "Lejoni aplikacionet të përdorin share API",
  "Allow public uploads" : "Lejo ngarkimin publik",
  "Expire after " : "Skadon pas",
  "days" : "diitë",
  "Allow resharing" : "Lejo ri-ndarjen",
  "Send mode" : "Mënyra e dërgimit",
  "From address" : "Nga adresa",
  "mail" : "postë",
  "Server address" : "Adresa e serverit",
  "Port" : "Porta",
  "Credentials" : "Kredencialet",
  "Send email" : "Dërgo email",
  "Log level" : "Niveli i Historikut",
  "More" : "Më tepër",
  "Less" : "M'pak",
  "Version" : "Versioni",
  "by" : "nga",
  "Documentation:" : "Dokumentacioni:",
  "User Documentation" : "Dokumentacion përdoruesi",
89
  "Cheers!" : "Gjithë të mirat",
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
  "Administrator Documentation" : "Dokumentacion administratori",
  "Online Documentation" : "Dokumentacion online",
  "Forum" : "Forumi",
  "Bugtracker" : "Bugtracker - ndjekja e problemeve",
  "Commercial Support" : "Suport komercial",
  "Get the apps to sync your files" : "Bëni që aplikacionet të sinkronizojnë skedarët tuaj",
  "Show First Run Wizard again" : "Rishfaq përsëri fazat për hapjen e herës së parë",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Ju keni përdorur <strong>%s</strong> nga <strong>%s</strong> të mundshme ",
  "Password" : "Fjalëkalim",
  "Unable to change your password" : "Nuk është e mundur të ndryshohet fjalëkalimi",
  "Current password" : "Fjalëkalimi aktual",
  "New password" : "Fjalëkalimi i ri",
  "Change password" : "Ndrysho fjalëkalimin",
  "Full Name" : "Emri i plotë",
  "Email" : "Email",
  "Your email address" : "Adresa juaj email",
  "Profile picture" : "Foto Profili",
  "Remove image" : "Fshi imazh",
  "Cancel" : "Anullo",
  "Choose as profile image" : "Vendos si foto profili",
  "Language" : "Gjuha",
  "Help translate" : "Ndihmoni në përkthim",
  "Log-in password" : "Fjalëkalimi i hyrjes",
113
  "Username" : "Përdoruesi",
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
  "Create" : "Krijo",
  "Admin Recovery Password" : "Rigjetja e fjalëkalimit të Admin",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Jepni fjalëkalimin e rigjetjes për të rigjetur skedarët e përdoruesit gjatë ndryshimit të fjalëkalimit",
  "Add Group" : "Shto Grup",
  "Group" : "Grup",
  "Everyone" : "Të gjithë",
  "Unlimited" : "E pakufizuar",
  "Other" : "Tjetër",
  "Last Login" : "Hyrja e fundit",
  "change full name" : "ndrysho emrin e plotë",
  "set new password" : "vendos fjalëkalim të ri",
  "Default" : "Paracaktuar"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}