tr.json 21.3 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Security & Setup Warnings" : "Güvenlik ve Kurulum Uyarıları",
3
4
5
6
7
  "Cron" : "Cron",
  "Sharing" : "Paylaşım",
  "Security" : "Güvenlik",
  "Email Server" : "E-Posta Sunucusu",
  "Log" : "Günlük",
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  "Authentication error" : "Kimlik doğrulama hatası",
  "Your full name has been changed." : "Tam adınız değiştirildi.",
  "Unable to change full name" : "Tam adınız değiştirilirken hata",
  "Files decrypted successfully" : "Dosyaların şifrelemesi başarıyla kaldırıldı",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Dosyalarınızın şifrelemesi kaldırılamadı, lütfen owncloud.log dosyasına bakın veya yöneticinizle iletişime geçin",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Dosyalarınızın şifrelemesi kaldırılamadı, parolanızı denetleyip yeniden deneyin",
  "Encryption keys deleted permanently" : "Şifreleme anahtarları kalıcı olarak silindi",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Şifreleme anahtarlarınız kalıcı olarak silinemedi, lütfen owncloud.log dosyasını denetleyin veya yöneticinize danışın",
  "Couldn't remove app." : "Uygulama kaldırılamadı.",
  "Backups restored successfully" : "Yedekler başarıyla geri yüklendi",
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Şifreleme anahtarlarınız geri yüklenemedi, lütfen owncloud.log dosyasını denetleyin veya yöneticinize danışın",
  "Language changed" : "Dil değiştirildi",
  "Invalid request" : "Geçersiz istek",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Yöneticiler kendilerini admin grubundan kaldıramaz",
  "Unable to add user to group %s" : "Kullanıcı %s grubuna eklenemiyor",
  "Unable to remove user from group %s" : "%s grubundan kullanıcı kaldırılamıyor",
  "Couldn't update app." : "Uygulama güncellenemedi.",
  "Wrong password" : "Hatalı parola",
  "No user supplied" : "Kullanıcı girilmedi",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Lütfen yönetici kurtarma parolasını girin, aksi takdirde tüm kullanıcı verisi kaybedilecek",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Hatalı yönetici kurtarma parolası. Lütfen parolayı denetleyip yeniden deneyin.",
29
  "Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Arka uç, parola değiştirmesini desteklemiyor, ancak kullanıcı şifreleme anahtarı başarıyla güncellendi.",
30
  "Unable to change password" : "Parola değiştirilemiyor",
31
32
33
  "Enabled" : "Etkin",
  "Not enabled" : "Etkin değil",
  "Recommended" : "Önerilen",
34
35
36
  "Group already exists." : "Grup zaten mevcut.",
  "Unable to add group." : "Grup ekleme başarısız.",
  "Unable to delete group." : "Grubu silme başarısız.",
37
  "log-level out of allowed range" : "günlük seviyesi izin verilen aralık dışında",
38
39
40
41
42
43
  "Saved" : "Kaydedildi",
  "test email settings" : "e-posta ayarlarını sına",
  "If you received this email, the settings seem to be correct." : "Eğer bu e-postayı aldıysanız, ayarlar doğru gibi görünüyor.",
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "E-posta gönderilirken bir sorun oluştu. Lütfen ayarlarınızı gözden geçirin.",
  "Email sent" : "E-posta gönderildi",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Sınama e-postaları göndermeden önce kullanıcı e-postasını ayarlamanız gerekiyor.",
44
  "Invalid mail address" : "Geçersiz posta adresi",
45
  "Unable to create user." : "Kullanıcı oluşturma başarısız.",
46
  "Your %s account was created" : "%s hesabınız oluşturuldu",
47
  "Unable to delete user." : "Kullanıcı silme başarısız.",
48
49
50
  "Forbidden" : "Yasaklı",
  "Invalid user" : "Geçersiz kullanıcı",
  "Unable to change mail address" : "Posta adresini değiştirme başarısız",
51
  "Email saved" : "E-posta kaydedildi",
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "\"{domain}\" alan adını güvenilir alan adı olarak eklemek istediğinizden emin misiniz?",
  "Add trusted domain" : "Güvenilir alan adı ekle",
  "Sending..." : "Gönderiliyor...",
  "All" : "Tümü",
  "Please wait...." : "Lütfen bekleyin....",
  "Error while disabling app" : "Uygulama devre dışı bırakılırken hata",
  "Disable" : "Devre Dışı Bırak",
  "Enable" : "Etkinleştir",
  "Error while enabling app" : "Uygulama etkinleştirilirken hata",
  "Updating...." : "Güncelleniyor....",
  "Error while updating app" : "Uygulama güncellenirken hata",
  "Updated" : "Güncellendi",
  "Uninstalling ...." : "Kaldırılıyor ....",
  "Error while uninstalling app" : "Uygulama kaldırılırken hata",
  "Uninstall" : "Kaldır",
  "Select a profile picture" : "Bir profil fotoğrafı seçin",
  "Very weak password" : "Çok güçsüz parola",
  "Weak password" : "Güçsüz parola",
  "So-so password" : "Normal parola",
  "Good password" : "İyi parola",
  "Strong password" : "Güçlü parola",
  "Valid until {date}" : "{date} tarihine kadar geçerli",
  "Delete" : "Sil",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Dosyaların şifrelemesi kaldırılıyor... Lütfen bekleyin, bu biraz zaman alabilir.",
  "Delete encryption keys permanently." : "Şifreleme anahtarlarını kalıcı olarak sil.",
  "Restore encryption keys." : "Şifreleme anahtarlarını geri yükle.",
  "Groups" : "Gruplar",
  "Unable to delete {objName}" : "{objName} silinemiyor",
  "Error creating group" : "Grup oluşturulurken hata",
  "A valid group name must be provided" : "Geçerli bir grup adı mutlaka sağlanmalı",
  "deleted {groupName}" : "{groupName} silindi",
  "undo" : "geri al",
84
  "no group" : "grup yok",
85
86
87
  "never" : "hiçbir zaman",
  "deleted {userName}" : "{userName} silindi",
  "add group" : "grup ekle",
88
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Parolayı değiştirmek, bu kullanıcı için veri kurtarması kullanılamadığından veri kaybına sebep olacak",
89
90
91
  "A valid username must be provided" : "Geçerli bir kullanıcı adı mutlaka sağlanmalı",
  "Error creating user" : "Kullanıcı oluşturulurken hata",
  "A valid password must be provided" : "Geçerli bir parola mutlaka sağlanmalı",
92
  "A valid email must be provided" : "Geçerli bir e-posta belirtilmeli",
93
  "__language_name__" : "Türkçe",
94
  "Personal Info" : "Kişisel Bilgi",
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
  "SSL root certificates" : "SSL kök sertifikaları",
  "Encryption" : "Şifreleme",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Her şey (Ciddi sorunlar, hatalar, uyarılar, bilgi, hata ayıklama)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Bilgi, uyarılar, hatalar ve ciddi sorunlar",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Uyarılar, hatalar ve ciddi sorunlar",
  "Errors and fatal issues" : "Hatalar ve ciddi sorunlar",
  "Fatal issues only" : "Sadece ciddi sorunlar",
  "None" : "Hiçbiri",
  "Login" : "Oturum Aç",
  "Plain" : "Düz",
  "NT LAN Manager" : "NT Ağ Yöneticisi",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
108
109
  "Read-Only config enabled" : "Salt Okunur yapılandırma etkin",
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Salt Okunur yapılandırma etkinleştirilmiş. Bu, bazı ayarların web arayüzü ile yapılandırılmasını önler. Ayrıca, bu dosya her güncelleme sırasında el ile yazılabilir yapılmalıdır.",
110
111
112
113
  "Setup Warning" : "Kurulum Uyarısı",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP satırıçi doc bloklarını ayıklamak üzere yapılandırılmış gibi görünüyor. Bu, bazı çekirdek (core) uygulamalarını erişilemez yapacak.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Bu, muhtemelen Zend OPcache veya eAccelerator gibi bir önbellek/hızlandırıcı nedeniyle gerçekleşir.",
  "Database Performance Info" : "Veritabanı Başarım Bilgisi",
114
115
116
  "SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Veritabanı olarak SQLite kullanılıyor. Daha büyük kurulumlar için farklı bir veritabanı arka ucuna geçmenizi öneriyoruz.",
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Özellikle dosya eşitleme için masaüstü istemcisi kullanılırken SQLite kullanımı önerilmez.",
  "To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Başka bir veritabanına geçmek için komut satırı aracını kullanın: 'occ db:convert-type'",
117
118
  "Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows Platformu",
  "Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Sunucunuz, Microsoft Windows ile çalışıyor. En uygun kullanıcı deneyimi için şiddetle Linux'u öneriyoruz.",
119
120
  "APCu below version 4.0.6 installed" : "APCu 4.0.6 sürümünden eskisi yüklü",
  "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu 4.0.6 sürümünden eskisi yüklü. Kararlılık ve performans nedenleri ile daha yeni bir APCu sürümüne güncellemenizi öneriyoruz.",
121
122
123
124
125
  "Module 'fileinfo' missing" : "Modül 'fileinfo' kayıp",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modülü 'fileinfo' kayıp. MIME türü tanıma ile en iyi sonuçları elde etmek için bu modülü etkinleştirmenizi öneririz.",
  "Locale not working" : "Yerel çalışmıyor",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistem yereli, UTF-8 destekleyenlerden biri olarak ayarlanamadı.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Bu, dosya adlarında belirli karakterlerde problem olabileceği anlamına gelir.",
126
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Şu dillerden birini desteklemesi için sisteminize gerekli paketleri kurmanızı şiddetle tavsiye ederiz: %s.",
127
  "URL generation in notification emails" : "Bildirim e-postalarında URL oluşturulması",
128
  "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Eğer kurulumunuz alan adının köküne yapılmamışsa ve sistem cron'u kullanıyorsa, URL oluşturma ile ilgili sorunlar oluşabilir. Bu sorunların önüne geçmek için, kurulumunuzun web kök yolundaki config.php dosyasında \"overwrite.cli.url\" seçeneğini ayarlayın (Önerilen: \"%s\")",
129
  "Cronjob encountered misconfiguration" : "Cronjob hatalı yapılandırma ile karşılaştı",
130
  "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Bu CLI ile cronjobı çalıştırmak mümkün değildi. Aşağıdaki teknik hatalar ortaya çıkmıştır:",
131
  "Configuration Checks" : "Yapılandırma Kontrolleri",
132
  "No problems found" : "Hiç sorun yok",
133
134
  "Last cron job execution: %s." : "Son cron çalıştırılma: %s.",
  "Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Son cron çalıştırılma: %s. Bir şeyler yanlış gibi görünüyor.",
135
136
137
138
139
140
141
142
  "Cron was not executed yet!" : "Cron henüz çalıştırılmadı!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Yüklenen her sayfa ile bir görev çalıştır",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php, http üzerinden her 15 dakikada bir çağrılması için webcron hizmetine kaydedilir.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Cron.php dosyasını her 15 dakikada bir çağırmak için sistem cron hizmetini kullan.",
  "Allow apps to use the Share API" : "Uygulamaların paylaşım API'sini kullanmasına izin ver",
  "Allow users to share via link" : "Kullanıcıların bağlantı ile paylaşmasına izin ver",
  "Enforce password protection" : "Parola korumasını zorla",
  "Allow public uploads" : "Herkes tarafından yüklemeye izin ver",
143
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Paylaşılmış dosyalar için kullanıcıların posta bildirimi göndermesine izin ver",
144
145
146
147
148
  "Set default expiration date" : "Öntanımlı son kullanma tarihini ayarla",
  "Expire after " : "Süre",
  "days" : "gün sonra dolsun",
  "Enforce expiration date" : "Son kullanma tarihini zorla",
  "Allow resharing" : "Yeniden paylaşıma izin ver",
149
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Kullanıcıların, dosyaları sadece kendi gruplarındaki kullanıcılarla paylaşmasına izin ver",
150
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Kullanıcıların diğer kullanıcılara, paylaşılmış dosyalar için posta bildirimi göndermesine izin ver",
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
  "Exclude groups from sharing" : "Grupları paylaşma eyleminden hariç tut",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Bu gruplar hala paylaşımları alabilecek, ancak başlatamayacaktır.",
  "This is used for sending out notifications." : "Bu, bildirimler gönderilirken kullanılır.",
  "Send mode" : "Gönderme kipi",
  "From address" : "Kimden adresi",
  "mail" : "posta",
  "Authentication method" : "Kimlik doğrulama yöntemi",
  "Authentication required" : "Kimlik doğrulama gerekli",
  "Server address" : "Sunucu adresi",
  "Port" : "Port",
  "Credentials" : "Kimlik Bilgileri",
  "SMTP Username" : "SMTP Kullanıcı Adı",
  "SMTP Password" : "SMTP Parolası",
  "Store credentials" : "Kimlik bilgilerini depola",
  "Test email settings" : "E-posta ayarlarını sına",
  "Send email" : "E-posta gönder",
  "Log level" : "Günlük seviyesi",
168
  "Download logfile" : "Günlük dosyasını indir",
169
170
  "More" : "Daha fazla",
  "Less" : "Daha az",
171
  "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Günlük dosyası 100 MB'dan daha büyük. İndirmek zaman alabilir!",
172
  "Version" : "Sürüm",
173
  "More apps" : "Daha fazla uygulama",
174
  "Developer documentation" : "Geliştirici belgelendirmesi",
175
  "by" : "Yazan:",
176
177
178
179
  "licensed" : "lisanslı",
  "Documentation:" : "Belgelendirme:",
  "User Documentation" : "Kullanıcı Belgelendirmesi",
  "Admin Documentation" : "Yönetici Belgelendirmesi",
180
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Bu uygulama, aşağıdaki bağımlılıklar sağlanmadığından yüklenemiyor:",
181
182
183
  "Update to %s" : "%s sürümüne güncelle",
  "Enable only for specific groups" : "Sadece belirli gruplar için etkinleştir",
  "Uninstall App" : "Uygulamayı Kaldır",
184
185
186
  "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Merhaba,<br><br>Sadece artık bir %s hesabınızın olduğunu söylemek istedim.<br><br>Kullanıcı adınız: %s<br>Şuradan erişin: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
  "Cheers!" : "Hoşçakalın!",
  "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Merhaba,\n\nSadece, artık bir %s hesabınızın olduğunu söylemek istedim.\n\nKullanıcı adınız: %s\nErişim: %s\n\n",
187
188
189
190
191
192
  "Administrator Documentation" : "Yönetici Belgelendirmesi",
  "Online Documentation" : "Çevrimiçi Belgelendirme",
  "Forum" : "Forum",
  "Bugtracker" : "Hata Takip Sistemi",
  "Commercial Support" : "Ticari Destek",
  "Get the apps to sync your files" : "Dosyalarınızı eşitlemek için uygulamaları indirin",
193
194
195
  "Desktop client" : "Masaüstü istemcisi",
  "Android app" : "Android uygulaması",
  "iOS app" : "iOS uygulaması",
196
  "If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Projeyi desteklemek istiyorsanız\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">geliştirilmesine katılın</a>\n\t\tveya\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">duyurun</a>!",
197
198
199
200
201
202
203
204
  "Show First Run Wizard again" : "İlk Çalıştırma Sihirbazı'nı yeniden göster",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Kullandığınız: <strong>%s</strong>. Kullanılabilir alan: <strong>%s</strong>",
  "Password" : "Parola",
  "Unable to change your password" : "Parolanız değiştirilemiyor",
  "Current password" : "Mevcut parola",
  "New password" : "Yeni parola",
  "Change password" : "Parola değiştir",
  "Full Name" : "Tam Adı",
205
  "No display name set" : "Ekran adı ayarlanmamış",
206
207
208
  "Email" : "E-posta",
  "Your email address" : "E-posta adresiniz",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Parola kurtarmayı ve bildirim almayı açmak için bir e-posta adresi girin",
209
  "No email address set" : "E-posta adresi ayarlanmamış",
210
  "You are member of the following groups:" : "Şu grupların üyesisiniz:",
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
  "Profile picture" : "Profil resmi",
  "Upload new" : "Yeni yükle",
  "Select new from Files" : "Dosyalardan seç",
  "Remove image" : "Resmi kaldır",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "PNG veya JPG. Genellikle karedir ancak kesebileceksiniz.",
  "Your avatar is provided by your original account." : "Görüntü resminiz, özgün hesabınız tarafından sağlanıyor.",
  "Cancel" : "İptal",
  "Choose as profile image" : "Profil resmi olarak seç",
  "Language" : "Dil",
  "Help translate" : "Çevirilere yardım edin",
  "Common Name" : "Ortak Ad",
  "Valid until" : "Geçerlilik",
  "Issued By" : "Veren",
  "Valid until %s" : "%s tarihine kadar geçerli",
  "Import Root Certificate" : "Kök Sertifikalarını İçe Aktar",
  "The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Şifreleme uygulaması artık etkin değil, lütfen tüm dosyalarınızın şifrelemesini kaldırın",
  "Log-in password" : "Oturum açma parolası",
  "Decrypt all Files" : "Tüm Dosyaların Şifrelemesini Kaldır",
  "Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Şifreleme anahtarlarınız yedek bir konuma taşındı. Eğer bir şeyler yanlış gittiyse, anahtarlarınızı geri yükleyebilirsiniz. Bu anahtarları, sadece tüm dosyalarınızın şifrelemelerinin düzgün bir şekilde kaldırıldığından eminseniz kalıcı olarak silin.",
  "Restore Encryption Keys" : "Şifreleme Anahtarlarını Geri Yükle",
  "Delete Encryption Keys" : "Şifreleme Anahtarlarını Sil",
232
  "Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "{communityopen}ownCloud topluluğu tarafından{linkclose} geliştirildi. {githubopen}Kaynak kodu{linkclose}, {licenseopen}<abbr title=\"Affero Genel Kamu Lisansı\">AGPL</abbr>{linkclose} ile lisanslanmıştır.",
233
234
  "Show storage location" : "Depolama konumunu göster",
  "Show last log in" : "Son oturum açılma zamanını göster",
235
236
237
  "Show user backend" : "Kullanıcı arka ucunu göster",
  "Send email to new user" : "Yeni kullanıcıya e-posta gönder",
  "Show email address" : "E-posta adresini göster",
238
  "Username" : "Kullanıcı Adı",
239
  "E-Mail" : "E-Posta",
240
241
242
  "Create" : "Oluştur",
  "Admin Recovery Password" : "Yönetici Kurtarma Parolası",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Parola değiştirme sırasında kullanıcı dosyalarını kurtarmak için kurtarma parolasını girin",
243
  "Search Users" : "Kullanıcı Ara",
244
245
246
247
248
249
250
251
  "Add Group" : "Grup Ekle",
  "Group" : "Grup",
  "Everyone" : "Herkes",
  "Admins" : "Yöneticiler",
  "Default Quota" : "Öntanımlı Kota",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Lütfen disk alanı kotasını girin (örnek: \"512MB\" veya \"12GB\")",
  "Unlimited" : "Sınırsız",
  "Other" : "Diğer",
252
  "Group Admin for" : "Grup Yöneticisi",
253
254
  "Quota" : "Kota",
  "Storage Location" : "Depolama Konumu",
255
  "User Backend" : "Kullanıcı Arka Ucu",
256
257
258
  "Last Login" : "Son Giriş",
  "change full name" : "tam adı değiştir",
  "set new password" : "yeni parola belirle",
259
  "change email address" : "e-posta adresini değiştir",
260
261
262
  "Default" : "Öntanımlı"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
}