uk.json 23.4 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Security & Setup Warnings" : "Попередження Налаштувань та Безпеки",
3
4
5
6
7
  "Cron" : "Cron",
  "Sharing" : "Спільний доступ",
  "Security" : "Безпека",
  "Email Server" : "Сервер електронної пошти",
  "Log" : "Протокол",
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
  "Authentication error" : "Помилка автентифікації",
  "Your full name has been changed." : "Ваше ім'я було змінене",
  "Unable to change full name" : "Неможливо змінити ім'я",
  "Files decrypted successfully" : "Файли розшифровані успішно",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Помилка розшифровки файлів, зверніться до вашого адміністратора. Додаткова інформація в owncloud.log",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Помилка розшифровки файлів, перевірте пароль та спробуйте ще раз",
  "Encryption keys deleted permanently" : "Ключі шифрування видалені назавжди",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Неможливо видалити назавжди ключі шифрування, зверніться до вашого адміністратора. Додаткова інформація в owncloud.log",
  "Couldn't remove app." : "Неможливо видалити додаток.",
  "Backups restored successfully" : "Резервна копія успішно відновлена",
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Неможливо відновити ключі шифрування, зверніться до вашого адміністратора. Додаткова інформація в owncloud.log",
  "Language changed" : "Мова змінена",
  "Invalid request" : "Некоректний запит",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Адміністратор не може видалити себе з групи адмінів",
  "Unable to add user to group %s" : "Не вдалося додати користувача у групу %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "Не вдалося видалити користувача із групи %s",
  "Couldn't update app." : "Не вдалося оновити програму. ",
  "Wrong password" : "Невірний пароль",
  "No user supplied" : "Користувач не знайден",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Будь ласка введіть пароль адміністратора для відновлення, інакше всі дані будуть втрачені",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Неправильний пароль адміністратора для відновлення. Перевірте пароль та спробуйте ще раз.",
  "Unable to change password" : "Неможливо змінити пароль",
30
31
32
  "Enabled" : "Увімкнено",
  "Not enabled" : "Вимкнено",
  "Recommended" : "Рекомендуємо",
33
34
35
36
  "Group already exists." : "Група вже існує.",
  "Unable to add group." : "Неможливо додати групу.",
  "Unable to delete group." : "Неможливо видалити групу.",
  "log-level out of allowed range" : "Перевищений розмір файлу-логу",
37
38
39
40
41
42
  "Saved" : "Збереженно",
  "test email settings" : "перевірити налаштування електронної пошти",
  "If you received this email, the settings seem to be correct." : "Якщо ви отримали цього листа, налаштування вірні.",
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Під час надсилання листа виникли проблеми. Будь ласка перевірте налаштування.",
  "Email sent" : "Ел. пошта надіслана",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Перед надсиланням тестових повідомлень ви повинні вказати свою електронну адресу.",
43
44
45
46
47
48
49
  "Invalid mail address" : "Неправильна email адреса",
  "Unable to create user." : "Неможливо створити користувача.",
  "Your %s account was created" : "Ваш %s аккаунт створений",
  "Unable to delete user." : "Неможливо видалити користувача.",
  "Forbidden" : "Заборонено",
  "Invalid user" : "Неправильний користувач",
  "Unable to change mail address" : "Неможливо поміняти email адресу",
50
  "Email saved" : "Адресу збережено",
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Ви дійсно бажаєте додати \"{domain}\" як довірений домен?",
  "Add trusted domain" : "Додати довірений домен",
  "Sending..." : "Надсилання...",
  "All" : "Всі",
  "Please wait...." : "Зачекайте, будь ласка...",
  "Error while disabling app" : "Помилка відключення додатка",
  "Disable" : "Вимкнути",
  "Enable" : "Включити",
  "Error while enabling app" : "Помилка підключення додатка",
  "Updating...." : "Оновлюється...",
  "Error while updating app" : "Помилка при оновленні програми",
  "Updated" : "Оновлено",
  "Uninstalling ...." : "Видалення...",
  "Error while uninstalling app" : "Помилка видалення додатка",
  "Uninstall" : "Видалити",
  "Select a profile picture" : "Обрати зображення облікового запису",
  "Very weak password" : "Дуже слабкий пароль",
  "Weak password" : "Слабкий пароль",
  "So-so password" : "Такий собі пароль",
  "Good password" : "Добрий пароль",
  "Strong password" : "Надійний пароль",
  "Valid until {date}" : "Дійсно до {date}",
  "Delete" : "Видалити",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Розшифровка файлів... Будь ласка, зачекайте, це може зайняти деякий час.",
  "Delete encryption keys permanently." : "Видалити ключі шифрування назавжди.",
  "Restore encryption keys." : "Відновити ключі шифрування.",
  "Groups" : "Групи",
  "Unable to delete {objName}" : "Не вдалося видалити {objName}",
  "Error creating group" : "Помилка створення групи",
  "A valid group name must be provided" : "Потрібно задати вірне ім'я групи",
  "deleted {groupName}" : "видалено {groupName}",
  "undo" : "відмінити",
83
  "no group" : "без групи",
84
85
86
87
88
89
  "never" : "ніколи",
  "deleted {userName}" : "видалено {userName}",
  "add group" : "додати групу",
  "A valid username must be provided" : "Потрібно задати вірне ім'я користувача",
  "Error creating user" : "Помилка при створенні користувача",
  "A valid password must be provided" : "Потрібно задати вірний пароль",
90
  "A valid email must be provided" : "Вкажіть дійсний e-mail",
91
  "__language_name__" : "__language_name__",
92
  "Personal Info" : "Особиста інформація",
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
  "SSL root certificates" : "SSL корневі сертифікати",
  "Encryption" : "Шифрування",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Усі (критичні проблеми, помилки, попередження, інформаційні, налагодження)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Інформаційні, попередження, помилки та критичні проблеми",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Попередження, помилки та критичні проблеми",
  "Errors and fatal issues" : "Помилки та критичні проблеми",
  "Fatal issues only" : "Тільки критичні проблеми",
  "None" : "Жоден",
  "Login" : "Логін",
  "Plain" : "Звичайний",
  "NT LAN Manager" : "Менеджер NT LAN",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
106
107
  "Read-Only config enabled" : "Конфігурації дозволені тільки для читання",
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Тільки перегляд був включений. Це запобігає встановити деякі конфігурації через веб-інтерфейс. Крім того, файл повинен бути доступний для запису вручну для кожного оновлення.",
108
109
110
111
112
113
114
115
116
  "Setup Warning" : "Попередження при Налаштуванні",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Схоже, що PHP налаштовано на вичищення блоків вбудованої документації. Це зробить кілька основних додатків недоступними.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Це, ймовірно, обумовлено використанням кеша/прискорювача такого як Zend OPcache або eAccelerator.",
  "Database Performance Info" : "Інформація продуктивності баз даних",
  "Module 'fileinfo' missing" : "Модуль 'fileinfo' відсутній",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP модуль 'fileinfo' відсутній. Ми наполегливо рекомендуємо увімкнути цей модуль, щоб отримати кращі результати при виявленні MIME-типів.",
  "Locale not working" : "Локалізація не працює",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Неможливо встановити системну локаль, яка б підтримувала UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Це означає, що можуть виникати проблеми з деякими символами в іменах файлів.",
117
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Пропонуємо встановити необхідні пакети для вашої системи для підтримки однієї з наступних мов %s.",
118
  "URL generation in notification emails" : "Генерування URL для повідомлень в електроних листах",
119
120
  "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Якщо ваша копія ownCloud встановлена не в корені домену та використовує систему планування CRON, можливі проблеми з генерацією правильних URL. Щоб уникнути цього, встановіть опцію \"overwrite.cli.url\" файла config.php відповідно до теки розташування установки (Ймовірніше за все, це \"%s\")",
  "Configuration Checks" : "Перевірка налаштувань",
121
122
123
124
125
126
127
128
129
  "No problems found" : "Проблем не виявленно",
  "Cron was not executed yet!" : "Cron-задачі ще не запускалися!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Виконати одне завдання для кожної завантаженої сторінки ",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php зареєстрований в службі webcron та буде викликатися кожні 15 хвилин через HTTP.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Використовувати системний cron для виклику cron.php кожні 15 хвилин.",
  "Allow apps to use the Share API" : "Дозволити програмам використовувати API спільного доступу",
  "Allow users to share via link" : "Дозволити користувачам ділитися через посилання",
  "Enforce password protection" : "Захист паролем обов'язковий",
  "Allow public uploads" : "Дозволити публічне завантаження",
130
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Дозволити користувачам сповіщати листами про спільний доступ до файлів",
131
132
133
134
135
136
  "Set default expiration date" : "Встановити термін дії за замовчуванням",
  "Expire after " : "Скінчиться через",
  "days" : "днів",
  "Enforce expiration date" : "Термін дії обов'язково",
  "Allow resharing" : "Дозволити перевідкривати спільний доступ",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Дозволити користувачам відкривати спільний доступ лише для користувачів з їхньої групи",
137
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Дозволити користувачам сповіщати листами про спільний доступ до файлів",
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
  "Exclude groups from sharing" : "Виключити групи зі спільного доступу",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Ці групи зможуть отримувати спільні файли, але не зможуть відправляти їх.",
  "This is used for sending out notifications." : "Використовується для відсилання повідомлень.",
  "Send mode" : "Надіслати повідомлення",
  "From address" : "Адреса відправника",
  "mail" : "пошта",
  "Authentication method" : "Метод перевірки автентифікації",
  "Authentication required" : "Потрібна аутентифікація",
  "Server address" : "Адреса сервера",
  "Port" : "Порт",
  "Credentials" : "Облікові дані",
  "SMTP Username" : "Ім'я користувача SMTP",
  "SMTP Password" : "Пароль SMTP",
  "Store credentials" : "Зберігання облікових даних",
  "Test email settings" : "Перевірити налаштування електронної пошти",
  "Send email" : "Надіслати листа",
  "Log level" : "Рівень протоколювання",
155
  "Download logfile" : "Завантажити файл журналу",
156
157
158
159
160
161
162
163
164
  "More" : "Більше",
  "Less" : "Менше",
  "Version" : "Версія",
  "More apps" : "Більше додатків",
  "by" : "по",
  "licensed" : "Ліцензовано",
  "Documentation:" : "Документація:",
  "User Documentation" : "Документація Користувача",
  "Admin Documentation" : "Документація Адміністратора",
165
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Ця програма не може бути встановлено, так як наступні залежності не будуть виконані:",
166
167
168
  "Update to %s" : "Оновити до %s",
  "Enable only for specific groups" : "Включити тільки для конкретних груп",
  "Uninstall App" : "Видалити додаток",
169
  "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Агов,<br><br>просто щоб ви знали, у вас є аккаунт %s.<br><br>Ваше ім'я користувача: %s<br>Перейдіть сюди: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
170
  "Cheers!" : "Будьмо!",
171
  "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Агов,\n\nпросто щоб ви знали, у вас є аккаунт %s.\n\nВаше ім'я користувача: %s\nПерейдіть сюди: %s\n\n",
172
173
174
175
176
177
  "Administrator Documentation" : "Документація Адміністратора",
  "Online Documentation" : "Он-Лайн Документація",
  "Forum" : "Форум",
  "Bugtracker" : "БагТрекер",
  "Commercial Support" : "Комерційна підтримка",
  "Get the apps to sync your files" : "Отримати додатки для синхронізації ваших файлів",
178
179
180
  "Desktop client" : "Клієнт для ПК",
  "Android app" : "Android-додаток",
  "iOS app" : "iOS додаток",
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
  "Show First Run Wizard again" : "Показувати Майстер Налаштувань знову",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Ви використали <strong>%s</strong> із доступних <strong>%s</strong>",
  "Password" : "Пароль",
  "Unable to change your password" : "Не вдалося змінити Ваш пароль",
  "Current password" : "Поточний пароль",
  "New password" : "Новий пароль",
  "Change password" : "Змінити пароль",
  "Full Name" : "Повне Ім'я",
  "Email" : "Ел.пошта",
  "Your email address" : "Ваша адреса електронної пошти",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Введіть адресу електронної пошти, щоб ввімкнути відновлення паролю та отримання повідомлень",
  "Profile picture" : "Зображення облікового запису",
  "Upload new" : "Завантажити нове",
  "Select new from Files" : "Обрати із завантажених файлів",
  "Remove image" : "Видалити зображення",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Допустимі формати: png і jpg. Якщо зображення не квадратне, то ви зможете його обрізати.",
  "Your avatar is provided by your original account." : "Буде використано аватар вашого оригінального облікового запису.",
  "Cancel" : "Відмінити",
  "Choose as profile image" : "Обрати зображенням облікового запису",
  "Language" : "Мова",
  "Help translate" : "Допомогти з перекладом",
  "Common Name" : "Ім'я:",
  "Valid until" : "Дійсно до",
  "Issued By" : "Виданий",
  "Valid until %s" : "Дійсно до %s",
  "Import Root Certificate" : "Імпортувати корневі сертифікати",
  "The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Додаток для шифрування вимкнено, будь ласка, розшифруйте ваші файли",
  "Log-in password" : "Пароль входу",
  "Decrypt all Files" : "Розшифрувати всі файли",
  "Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Ваші ключі шифрування переміщено до теки резервного копіювання. Якщо щось піде не так, ви зможете відновити їх. Видаляйте ключі лише в тому випадку, коли всі файли розшифровані.",
  "Restore Encryption Keys" : "Відновити ключі шифрування",
  "Delete Encryption Keys" : "Видалити ключі шифрування",
  "Show storage location" : "Показати місцезнаходження сховища",
  "Show last log in" : "Показати останній вхід в систему",
215
216
217
  "Show user backend" : "Показати користувача",
  "Send email to new user" : "Надіслати email новому користувачу",
  "Show email address" : "Показати адресу електронної пошти",
218
  "Username" : "Ім'я користувача",
219
  "E-Mail" : "Адреса електронної пошти",
220
221
222
  "Create" : "Створити",
  "Admin Recovery Password" : "Пароль адміністратора для відновлення",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Введіть пароль для того, щоб відновити файли користувачів при зміні паролю",
223
  "Search Users" : "Шукати користувачів",
224
225
226
227
228
229
230
231
  "Add Group" : "Додати групу",
  "Group" : "Група",
  "Everyone" : "Всі",
  "Admins" : "Адміністратори",
  "Default Quota" : "Квота за замовчуванням",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Будь ласка, вкажіть розмір сховища (наприклад: \"512 MB\" або \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Необмежено",
  "Other" : "Інше",
232
  "Group Admin for" : "Адміністратор групи",
233
234
  "Quota" : "Квота",
  "Storage Location" : "Місцезнаходження сховища",
235
  "User Backend" : "Внутрішній користувач",
236
237
238
  "Last Login" : "Останній вхід",
  "change full name" : "змінити ім'я",
  "set new password" : "встановити новий пароль",
239
  "change email address" : "Змінити адресу електронної пошти",
240
241
242
  "Default" : "За замовчуванням"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}