nl.json 8.85 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
{ "translations": {
  "Storage not available" : "Opslag niet beschikbaar",
  "Storage invalid" : "Opslag ongeldig",
  "Unknown error" : "Onbekende fout",
  "Unable to set upload directory." : "Kan uploadmap niet instellen.",
  "Invalid Token" : "Ongeldig Token",
  "No file was uploaded. Unknown error" : "Er was geen bestand geladen. Onbekende fout",
  "There is no error, the file uploaded with success" : "Het bestand is succesvol geüpload.",
  "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "Het geüploade bestand overscheidt de upload_max_filesize optie in php.ini:",
  "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "Het bestand overschrijdt de MAX_FILE_SIZE instelling dat is opgegeven in het HTML formulier",
  "The uploaded file was only partially uploaded" : "Het bestand is slechts gedeeltelijk geüpload",
  "No file was uploaded" : "Er is geen bestand geüpload",
  "Missing a temporary folder" : "Er ontbreekt een tijdelijke map",
  "Failed to write to disk" : "Schrijven naar schijf mislukt",
  "Not enough storage available" : "Niet genoeg opslagruimte beschikbaar",
16
  "The target folder has been moved or deleted." : "De doelmap is verplaatst of verwijderd.",
17
18
19
20
21
  "Upload failed. Could not find uploaded file" : "Upload mislukt. Kon geüploade bestand niet vinden",
  "Upload failed. Could not get file info." : "Upload mislukt. Kon geen bestandsinfo krijgen.",
  "Invalid directory." : "Ongeldige directory.",
  "Files" : "Bestanden",
  "All files" : "Alle bestanden",
22
  "Favorites" : "Favorieten",
23
  "Home" : "Thuis",
24
  "Close" : "Sluiten",
25
  "Upload cancelled." : "Uploaden geannuleerd.",
26
27
28
  "Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan {filename} niet uploaden omdat het een map is of 0 bytes groot is",
  "Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Totale bestandsgrootte {size1} groter dan uploadlimiet {size2}",
  "Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Niet genoeg vrije ruimte. U upload {size1}, maar is is slechts {size2} beschikbaar",
29
  "Error uploading file \"{fileName}\": {message}" : "Fout tijdens het uploaden van bestand \"{fileName}\": {message}",
30
31
  "Could not get result from server." : "Kon het resultaat van de server niet terugkrijgen.",
  "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Bestandsupload is bezig. Wanneer de pagina nu verlaten wordt, stopt de upload.",
32
  "Actions" : "Acties",
33
  "Download" : "Downloaden",
34
35
  "Rename" : "Naam wijzigen",
  "Delete" : "Verwijderen",
36
37
  "Disconnect storage" : "Verbinding met opslag verbreken",
  "Unshare" : "Stop met delen",
38
  "Details" : "Details",
39
  "Select" : "Selecteer",
40
  "Pending" : "In behandeling",
41
  "Unable to determine date" : "Kon datum niet vaststellen",
42
  "This operation is forbidden" : "Deze taak is verboden",
43
  "This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Deze map is niet beschikbaar. Verifieer de logs of neem contact op met de beheerder",
44
45
46
47
48
49
50
  "Could not move \"{file}\", target exists" : "Kon \"{file}\" niet verplaatsen, doel bestaat al",
  "Could not move \"{file}\"" : "Kon \"{file}\" niet verplaatsen",
  "{newName} already exists" : "{newName} bestaat al",
  "Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Kon \"{fileName}\" niet hernoemen, het bestaat niet meer",
  "The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "De naam \"{targetName}\" bestaat al in map \"{dir}\". Kies een andere naam.",
  "Could not rename \"{fileName}\"" : "Kon \"{fileName}\" niet hernoemen",
  "Could not create file \"{file}\"" : "Kon \"{file}\" niet aanmaken",
51
  "Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Kon \"{file}\" niet aanmaken, omdat het al bestaat",
52
  "Could not create folder \"{dir}\"" : "Kon map \"{dir}\" niet aanmaken",
53
  "Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Kon map \"{dir}\" niet aanmaken, omdat die al bestaat",
54
  "Error deleting file \"{fileName}\"." : "Fout bij verwijderen bestand \"{fileName}\".",
55
  "No entries in this folder match '{filter}'" : "Niets in deze map komt overeen met '{filter}'",
56
57
58
59
  "Name" : "Naam",
  "Size" : "Grootte",
  "Modified" : "Aangepast",
  "_%n file_::_%n files_" : ["%n bestand","%n bestanden"],
60
  "{dirs} and {files}" : "{dirs} en {files}",
61
62
  "You don’t have permission to upload or create files here" : "U hebt geen toestemming om hier te uploaden of bestanden te maken",
  "_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["%n bestand aan het uploaden","%n bestanden aan het uploaden"],
63
  "New" : "Nieuw",
64
  "\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" is een ongeldige bestandsnaam.",
65
  "File name cannot be empty." : "Bestandsnaam kan niet leeg zijn.",
66
  "Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Opslagruimte van {owner} zit vol, bestanden kunnen niet meer worden ge-upload of gesynchroniseerd!",
67
  "Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Uw opslagruimte zit vol. Bestanden kunnen niet meer worden gewijzigd of gesynchroniseerd!",
68
  "Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Opslagruimte van {owner} zit bijna vol ({usedSpacePercent}%)",
69
  "Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Uw opslagruimte zit bijna vol ({usedSpacePercent}%)",
70
  "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["komt overeen met '{filter}'","komen overeen met '{filter}'"],
71
72
  "Path" : "Pad",
  "_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
73
  "Favorited" : "Favoriet",
74
  "Favorite" : "Favoriet",
75
  "Local link" : "Lokale link",
76
77
  "Folder" : "Map",
  "New folder" : "Nieuwe map",
78
79
  "{newname} already exists" : "{newname} bestaat al",
  "Upload" : "Uploaden",
80
  "An error occurred while trying to update the tags" : "Er trad een fout op bij uw poging de tags bij te werken",
81
82
  "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Een nieuw bestand of map is <strong>aangemaakt</strong>",
  "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Een bestand of map is <strong>gewijzigd</strong>",
83
  "Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Beperk meldingen over aanmaken en wijzigen aan uw <strong>favoriete bestanden</strong> <em>(Alleen stream)</em>",
84
85
  "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Een bestand of map is <strong>verwijderd</strong>",
  "A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Een bestand of een mmaps is <strong>hersteld</strong>",
86
  "You created %1$s" : "Gecreëerd: %1$s",
87
88
  "%2$s created %1$s" : "%2$s creëerde %1$s",
  "%1$s was created in a public folder" : "%1$s werd gecreëerd in een openbare map",
89
  "You changed %1$s" : "Gewijzigd: %1$s",
90
  "%2$s changed %1$s" : "%2$s wijzigde %1$s",
91
  "You deleted %1$s" : "Verwijderd: %1$s",
92
  "%2$s deleted %1$s" : "%2$s verwijderde %1$s",
93
  "You restored %1$s" : "Hersteld: %1$s",
94
  "%2$s restored %1$s" : "%2$s herstelde %1$s",
95
96
97
  "Changed by %2$s" : "Gewijzigd door %2$s",
  "Deleted by %2$s" : "Verwijderd door %2$s",
  "Restored by %2$s" : "Hersteld door %2$s",
98
99
100
101
102
  "Upload (max. %s)" : "Upload (max. %s)",
  "File handling" : "Bestand",
  "Maximum upload size" : "Maximale bestandsgrootte voor uploads",
  "max. possible: " : "max. mogelijk: ",
  "Save" : "Bewaren",
103
104
  "With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "Met PHP-FPM kan het 5 minuten duren voordat wijzigingen zijn doorgevoerd.",
  "Missing permissions to edit from here." : "Ontbrekende rechten om vanaf hier te bewerken.",
105
  "Settings" : "Instellingen",
106
  "Show hidden files" : "Tonen verborgen bestanden",
107
  "WebDAV" : "WebDAV",
108
  "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Gebruik deze link <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">om uw bestanden via WebDAV te benaderen</a>",
109
  "Cancel upload" : "Upload afbreken",
110
  "No files in here" : "Hier geen bestanden",
111
  "Upload some content or sync with your devices!" : "Upload bestanden of synchroniseer met uw apparaten!",
112
  "No entries found in this folder" : "Niets",
113
  "Select all" : "Alles selecteren",
114
115
  "Upload too large" : "Upload is te groot",
  "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "De bestanden die u probeert te uploaden zijn groter dan de maximaal toegestane bestandsgrootte voor deze server.",
116
  "No favorites" : "Geen favorieten",
117
  "Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Bestanden en mappen die u favoriet vindt, worden hier getoond",
118
119
  "Text file" : "Tekstbestand",
  "New text file.txt" : "Nieuw tekstbestand.txt"
120
121
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}