cs_CZ.json 20.3 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
{ "translations": {
  "Cannot write into \"config\" directory!" : "Nelze zapisovat do adresáře \"config\"!",
  "This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" : "To lze obvykle vyřešit povolením zápisu webovému serveru do konfiguračního adresáře",
  "See %s" : "Viz %s",
  "This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." : "To lze obvykle vyřešit %spovolením zápisu webovému serveru do konfiguračního adresáře%s.",
  "Sample configuration detected" : "Byla detekována vzorová konfigurace",
  "It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Pravděpodobně byla zkopírována konfigurační nastavení ze vzorových souborů. Toto není podporováno a může poškodit vaši instalaci. Nahlédněte prosím do dokumentace před prováděním změn v souboru config.php",
8
  "PHP %s or higher is required." : "Je vyžadováno PHP %s nebo vyšší.",
9
  "PHP with a version lower than %s is required." : "Je vyžadováno PHP ve verzi nižší než %s.",
10
  "%sbit or higher PHP required." : "Je vyžadováno PHP %s nebo vyšší.",
11
  "Following databases are supported: %s" : "Jsou podporovány následující databáze: %s",
12
  "The command line tool %s could not be found" : "Nástroj příkazového řádku %s nebyl nalezen",
13
14
15
16
17
  "The library %s is not available." : "Knihovna %s není dostupná.",
  "Library %s with a version higher than %s is required - available version %s." : "Je vyžadována knihovna %s ve verzi vyšší než %s - dostupná verze %s.",
  "Library %s with a version lower than %s is required - available version %s." : "Je vyžadována knihovna %s ve verzi nižší než %s - dostupná verze %s.",
  "Following platforms are supported: %s" : "Jsou podporovány následující systémy: %s",
  "ownCloud %s or higher is required." : "Je vyžadován ownCloud %s nebo vyšší.",
18
  "ownCloud %s or lower is required." : "Je vyžadován ownCloud %s nebo nižší.",
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  "Unknown filetype" : "Neznámý typ souboru",
  "Invalid image" : "Chybný obrázek",
  "today" : "dnes",
  "yesterday" : "včera",
  "_%n day ago_::_%n days ago_" : ["včera","před %n dny","před %n dny"],
  "last month" : "minulý měsíc",
  "_%n month ago_::_%n months ago_" : ["před %n měsícem","před %n měsíci","před %n měsíci"],
  "last year" : "minulý rok",
  "_%n year ago_::_%n years ago_" : ["před rokem","před %n lety","před %n lety"],
  "_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["před %n hodinou","před %n hodinami","před %n hodinami"],
  "_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["před %n minutou","před %n minutami","před %n minutami"],
  "seconds ago" : "před pár sekundami",
31
32
33
34
35
36
37
  "Module with id: %s does not exist. Please enable it in your apps settings or contact your administrator." : "Modul s id: %s neexistuje. Povolte ho prosím ve svých nastaveních aplikací nebo kontaktujte svého administrátora.",
  "Empty filename is not allowed" : "Prázdné jméno souboru není povoleno",
  "Dot files are not allowed" : "Jména souborů začínající tečkou nejsou povolena",
  "4-byte characters are not supported in file names" : "4-bytové znaky nejsou podporovány ve jménech souborů",
  "File name is a reserved word" : "Jméno souboru je rezervované slovo",
  "File name contains at least one invalid character" : "Jméno souboru obsahuje nejméně jeden neplatný znak",
  "File name is too long" : "Jméno souboru je moc dlouhé",
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
  "App directory already exists" : "Adresář aplikace již existuje",
  "Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Nelze vytvořit složku aplikace. Opravte práva souborů. %s",
  "Archive does not contain a directory named %s" : "Archiv neobsahuje adresář pojmenovaný %s",
  "No source specified when installing app" : "Nebyl zadán zdroj při instalaci aplikace",
  "No href specified when installing app from http" : "Nebyl zadán odkaz pro instalaci aplikace z HTTP",
  "No path specified when installing app from local file" : "Nebyla zadána cesta pro instalaci aplikace z místního souboru",
  "Archives of type %s are not supported" : "Archivy typu %s nejsou podporovány",
  "Failed to open archive when installing app" : "Chyba při otevírání archivu během instalace aplikace",
  "App does not provide an info.xml file" : "Aplikace neposkytuje soubor info.xml",
  "App cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "Aplikaci nelze nainstalovat, soubor appinfo nelze číst.",
  "Signature could not get checked. Please contact the app developer and check your admin screen." : "Podpis nelze ověřit. Kontaktujte prosím vývojáře aplikace a zkontrolujte obrazovku administrace.",
  "App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Aplikace nemůže být nainstalována, protože obsahuje nepovolený kód",
  "App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Aplikace nemůže být nainstalována, protože není kompatibilní s touto verzí ownCloud",
  "App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Aplikace nemůže být nainstalována, protože obsahuje značku\n<shipped>\n\ntrue\n</shipped>\n\ncož není povoleno pro nedodávané aplikace",
  "App can't be installed because the version in info.xml is not the same as the version reported from the app store" : "Aplikace nemůže být nainstalována, protože verze uvedená v info.xml nesouhlasí s verzí oznámenou z úložiště aplikací.",
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
  "%s enter the database username and name." : "%s zadejte uživatelské jméno a jméno databáze.",
  "%s enter the database username." : "Zadejte uživatelské jméno %s databáze.",
  "%s enter the database name." : "Zadejte název databáze pro %s databáze.",
  "%s you may not use dots in the database name" : "V názvu databáze %s nesmíte používat tečky.",
  "Oracle connection could not be established" : "Spojení s Oracle nemohlo být navázáno",
  "Oracle username and/or password not valid" : "Uživatelské jméno či heslo Oracle není platné",
  "DB Error: \"%s\"" : "Chyba databáze: \"%s\"",
  "Offending command was: \"%s\"" : "Příslušný příkaz byl: \"%s\"",
  "You need to enter either an existing account or the administrator." : "Musíte zadat existující účet či správce.",
  "Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Příslušný příkaz byl: \"%s\", jméno: %s, heslo: %s",
  "PostgreSQL username and/or password not valid" : "Uživatelské jméno či heslo PostgreSQL není platné",
64
65
66
67
68
69
70
  "Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X není podporován a %s nebude na této platformě správně fungovat. Používejte pouze na vlastní nebezpečí!",
  "For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Místo toho zvažte pro nejlepší funkčnost použití GNU/Linux serveru.",
  "It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32-bitovém PHP prostředí a byl nakonfigurován open_basedir v php.ini. Toto povede k problémům se soubory většími než 4 GB a není doporučováno.",
  "Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Odstraňte prosím open_basedir nastavení ve svém php.ini nebo přejděte na 64-bitové PHP.",
  "Set an admin username." : "Zadejte uživatelské jméno správce.",
  "Set an admin password." : "Zadejte heslo správce.",
  "Can't create or write into the data directory %s" : "Nelze vytvořit nebo zapisovat do datového adresáře %s",
71
  "Invalid Federated Cloud ID" : "Neplatné sdružené cloud ID",
72
  "%s shared »%s« with you" : "%s s vámi sdílí »%s«",
73
  "%s via %s" : "%s pomocí %s",
74
  "Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "Sdílení %s selhalo, podpůrná vrstva nepodporuje typ sdílení %i",
75
  "Sharing %s failed, because the file does not exist" : "Sdílení %s selhalo, protože soubor neexistuje",
76
  "You are not allowed to share %s" : "Nemáte povoleno sdílet %s",
77
  "Sharing %s failed, because you can not share with yourself" : "Sdílení %s selhalo, protože nemůžete sdílet sami se sebou",
78
79
80
  "Sharing %s failed, because the user %s does not exist" : "Sdílení položky %s selhalo, protože uživatel %s neexistuje",
  "Sharing %s failed, because the user %s is not a member of any groups that %s is a member of" : "Sdílení položky %s selhalo, protože uživatel %s není členem žádné skupiny společné s uživatelem %s",
  "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Sdílení položky %s selhalo, protože položka již je s uživatelem %s sdílena",
81
  "Sharing %s failed, because this item is already shared with user %s" : "Sdílení položky %s selhalo, protože ta je již s uživatelem %s sdílena",
82
83
84
85
  "Sharing %s failed, because the group %s does not exist" : "Sdílení položky %s selhalo, protože skupina %s neexistuje",
  "Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "Sdílení položky %s selhalo, protože uživatel %s není členem skupiny %s",
  "You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Pro vytvoření veřejného odkazu je nutné zadat heslo, jsou povoleny pouze chráněné odkazy",
  "Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Sdílení položky %s selhalo, protože sdílení pomocí linků není povoleno",
86
  "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Není povoleno vytvořit propojené sdílení s tím samým uživatelem",
87
  "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Sdílení %s selhalo, %s se nepodařilo nalézt, server pravděpodobně právě není dostupný.",
88
89
90
91
92
  "Share type %s is not valid for %s" : "Sdílení typu %s není korektní pro %s",
  "Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Nastavení oprávnění pro %s selhalo, protože jsou k tomu nutná vyšší oprávnění, než jaká byla povolena pro %s",
  "Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Nastavení práv pro %s selhalo, protože položka nebyla nalezena",
  "Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Nelze nastavit datum vypršení platnosti. Sdílení nemůže vypršet později než za %s po zveřejnění",
  "Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Nelze nastavit datum vypršení platnosti. Datum vypršení je v minulosti",
93
  "Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Nelze smazat datum vypršení platnosti. Sdílená data vyžadují datum vypršení platnosti odkazu.",
94
95
96
  "Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Úložiště pro sdílení %s musí implementovat rozhraní OCP\\Share_Backend",
  "Sharing backend %s not found" : "Úložiště sdílení %s nenalezeno",
  "Sharing backend for %s not found" : "Úložiště sdílení pro %s nenalezeno",
97
  "Sharing failed, because the user %s is the original sharer" : "Sdílení položky selhalo, protože uživatel %s je originálním vlastníkem",
98
99
100
101
  "Sharing %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Sdílení položky %s selhalo, protože jsou k tomu nutná vyšší oprávnění, než jaká byla %s povolena.",
  "Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "Sdílení položky %s selhalo, protože znovu-sdílení není povoleno",
  "Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "Sdílení položky %s selhalo, protože úložiště sdílení %s nenalezla zdroj",
  "Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Sdílení položky %s selhalo, protože soubor nebyl nalezen ve vyrovnávací paměti",
102
103
104
105
106
107
108
  "Cannot increase permissions of %s" : "Nelze navýšit oprávnění u %s",
  "Files can't be shared with delete permissions" : "Soubory nelze sdílet se smazanými oprávněními",
  "Files can't be shared with create permissions" : "Soubory nelze sdílet s vytvořenými oprávněními",
  "Expiration date is in the past" : "Datum vypršení je v minulosti",
  "Cannot set expiration date more than %s days in the future" : "Datum vypršení nelze nastavit na více než %s dní do budoucnosti",
  "Could not find category \"%s\"" : "Nelze nalézt kategorii \"%s\"",
  "Apps" : "Aplikace",
109
110
111
112
113
  "Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-'\"" : "Pouze následující znaky jsou povoleny pro uživatelské jméno: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-'\"",
  "A valid username must be provided" : "Musíte zadat platné uživatelské jméno",
  "Username contains whitespace at the beginning or at the end" : "Uživatelské jméno obsahuje mezery na svém začátku nebo konci",
  "A valid password must be provided" : "Musíte zadat platné heslo",
  "The username is already being used" : "Uživatelské jméno je již využíváno",
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
  "Help" : "Nápověda",
  "Personal" : "Osobní",
  "Users" : "Uživatelé",
  "Admin" : "Administrace",
  "Recommended" : "Doporučené",
  "App \"%s\" cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "Aplikace \"%s\" nemůže být nainstalována protože soubor appinfo nelze přečíst.",
  "App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "Aplikace \"%s\" nemůže být nainstalována, protože není kompatibilní s touto verzí ownCloud.",
  "App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "Aplikaci \"%s\" nelze nainstalovat, protože nejsou splněny následující závislosti: %s",
  "No app name specified" : "Nebyl zadan název aplikace",
  "web services under your control" : "webové služby pod vlastní kontrolou",
  "File is currently busy, please try again later" : "Soubor je používán, zkus to později",
  "Can't read file" : "Nelze přečíst soubor",
  "Application is not enabled" : "Aplikace není povolena",
  "Authentication error" : "Chyba ověření",
  "Token expired. Please reload page." : "Token vypršel. Obnovte prosím stránku.",
  "Unknown user" : "Neznámý uživatel",
130
  "No database drivers (sqlite, mysql, or postgresql) installed." : "Nejsou instalovány ovladače databází (sqlite, mysql nebo postresql).",
131
132
  "Microsoft Windows Platform is not supported" : "Platforma Microsoft Windows není podporována",
  "Running ownCloud Server on the Microsoft Windows platform is not supported. We suggest you use a Linux server in a virtual machine if you have no option for migrating the server itself. Find Linux packages as well as easy to deploy virtual machine images on <a href=\"%s\">%s</a>. For migrating existing installations to Linux you can find some tips and a migration script in <a href=\"%s\">our documentation</a>." : "Použití ownCloud Server na platformě Microsoft Windows není podporováno. Doporučujeme použít Linux server ve virtuálním stroji, pokud nemáte možnost migrace na samostatný stroj. Najití Linux balíčků je stejně snadné jako nasazení virtuálních strojů na <a href=\"%s\">%s</a>. Pro migraci stávajících zařízení na Linuxu najdete několik tipů a migrační skript v <a href=\"%s\"> naší dokumentaci</a>.",
133
134
135
136
  "Cannot write into \"config\" directory" : "Nelze zapisovat do adresáře \"config\"",
  "Cannot write into \"apps\" directory" : "Nelze zapisovat do adresáře \"apps\"",
  "This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "To lze obvykle vyřešit %spovolením zápisu webovému serveru do adresáře apps%s nebo zakázáním appstore v konfiguračním souboru.",
  "Cannot create \"data\" directory (%s)" : "Nelze vytvořit adresář \"data\" (%s)",
137
  "This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "Toto může být obvykle opraveno <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">nastavením přístupových práv webového serveru pro zápis do kořenové složky</a>.",
138
  "Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "Oprávnění lze obvykle napravit %spovolením zápisu webovému serveru do kořenového adresáře%s.",
139
140
  "Setting locale to %s failed" : "Nastavení jazyka na %s selhalo",
  "Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Prosím nainstalujte alespoň jeden z těchto jazyků do svého systému a restartujte webový server.",
141
  "Please ask your server administrator to install the module." : "Požádejte svého správce systému o instalaci tohoto modulu.",
142
  "PHP module %s not installed." : "PHP modul %s není nainstalován.",
143
144
  "PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "PHP hodnota \"%s\" není nastavena na \"%s\".",
  "Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Úprava tohoto nastavení v php.ini opět rozběhne ownCloud",
145
  "mbstring.func_overload is set to \"%s\" instead of the expected value \"0\"" : "mbstring.func_overload je nastaven na \"%s\" místo očekávané hodnoty \"0\"",
146
  "To fix this issue set <code>mbstring.func_overload</code> to <code>0</code> in your php.ini" : "Pro nápravu nastavte <code>mbstring.func_overload</code> na <code>0</code> v souboru php.ini",
147
148
  "libxml2 2.7.0 is at least required. Currently %s is installed." : "Je požadováno minimálně libxml2 2.7.0. Aktuálně je nainstalována verze %s.",
  "To fix this issue update your libxml2 version and restart your web server." : "Pro opravu tohoto problému aktualizujte libxml2 a restartujte web server.",
149
  "PHP is apparently set up to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP je patrně nastaveno tak, aby odstraňovalo bloky komentářů. Toto bude mít za následek znepřístupnění mnoha důležitých aplikací.",
150
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Toto je pravděpodobně způsobeno aplikacemi pro urychlení načítání jako jsou Zend OPcache nebo eAccelerator.",
151
  "PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "PHP moduly jsou nainstalovány, ale stále se tváří jako chybějící?",
152
  "Please ask your server administrator to restart the web server." : "Požádejte svého správce systému o restart webového serveru.",
153
154
155
156
  "PostgreSQL >= 9 required" : "Je vyžadováno PostgreSQL >= 9",
  "Please upgrade your database version" : "Aktualizujte prosím verzi své databáze",
  "Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "Změňte prosím práva na 0770, aby adresář nemohl být otevřen ostatními uživateli.",
  "Data directory (%s) is readable by other users" : "Datový adresář (%s) je čitelný i ostatními uživateli",
157
158
  "Data directory (%s) must be an absolute path" : "Cesta k datovému adresáři (%s) musí být uvedena absolutně",
  "Check the value of \"datadirectory\" in your configuration" : "Ověřte hodnotu \"datadirectory\" ve své konfiguraci",
159
160
  "Data directory (%s) is invalid" : "Datový adresář (%s) je neplatný",
  "Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Ověřte prosím, že kořenový adresář s daty obsahuje soubor \".ocdata\".",
161
  "Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Nelze získat zámek typu %d na \"%s\".",
162
163
164
165
166
  "Storage unauthorized. %s" : "Úložiště neověřeno. %s",
  "Storage incomplete configuration. %s" : "Nekompletní konfigurace úložiště. %s",
  "Storage connection error. %s" : "Chyba připojení úložiště. %s",
  "Storage not available" : "Úložiště není dostupné",
  "Storage connection timeout. %s" : "Vypršení připojení k úložišti. %s"
167
168
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}