az.json 8.6 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
3
4
  "Security & Setup Warnings" : "Təhlükəsizlik və İşəsalınma xəbərdarlıqları",
  "Cron" : "Cron",
  "Sharing" : "Paylaşılır",
5
  "Security" : "Təhlükəsizlik",
6
7
  "Email Server" : "Email server",
  "Log" : "Jurnal",
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  "Authentication error" : "Təyinat metodikası",
  "Your full name has been changed." : "Sizin tam adınız dəyişdirildi.",
  "Unable to change full name" : "Tam adı dəyişmək olmur",
  "Files decrypted successfully" : "Fayllar uğurla deşifrə edildi",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Sizin faylları deşifrə etmək olmur, xahiş olunur owncloud.log faylını yoxlaya vəya inzibatçıya müraciət edəsiniz.",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Sizin faylları deşifrə etmək olmur, xahiş olunur şifrəni yoxlaya və yenidən təkrar edəsiniz.",
  "Encryption keys deleted permanently" : "Şifrələmə açarları həmişəlik silindi",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Sizin şifrələnmə açarlarınızı həmişəlik silmək mümkün olmadı, xahış olunur owncloud.log faylını yoxlaya və ya inzibatçıya müraciət edəsiniz.",
  "Couldn't remove app." : "Proqram təminatını silmək mümkün olmadı.",
  "Backups restored successfully" : "Ehtiyyat nüsxələr uğurla geri qaytarıldı",
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Sizin şifrələnmə açarlarınızı geri qaytarmaq mümkün olmadı, xahış olunur owncloud.log faylını yoxlaya və ya inzibatçıya müraciət edəsiniz.",
  "Language changed" : "Dil dəyişdirildi",
  "Invalid request" : "Səhv müraciət",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "İnzibatçılar özlərini inzibatçı qrupundan silə bilməz",
  "Unable to add user to group %s" : "İstifadəçini %s qrupuna əlavə etmək mümkün olmadı",
  "Unable to remove user from group %s" : "İstifadəçini %s qrupundan silmək mümkün olmadı",
  "Couldn't update app." : "Proqram təminatını yeniləmək mümkün deyil.",
  "Wrong password" : "Yalnış şifrə",
  "No user supplied" : "Heç bir istifadəçiyə mənimsədilmir",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Xahış olunur inzibatçı geriyə qayıdış şifrəsini təqdim edəsiniz, əks halda bütün istfadəçi datası itəcək.",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "İnzibatçı geriyə qayıdış şifrəsi yalnışdır. Xahiş olunur şifrəni yoxlayıb yenidən təkrar edəsiniz.",
29
  "Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Arxa sonluq şifrənin dəyişdirilməsini dəstəkləmir ancaq, istifadəçi şifrələmə açarı uğurla yeniləndi.",
30
  "Unable to change password" : "Şifrəni dəyişmək olmur",
31
32
33
34
35
36
37
  "Enabled" : "İşə salınıb",
  "Not enabled" : "İşə salınıb",
  "Recommended" : "Məsləhətlidir",
  "Group already exists." : "Qrup artılq mövcduddur.",
  "Unable to add group." : "Qrupu əlavə etmək mümkün deyil. ",
  "Unable to delete group." : "Qrupu silmək mümkün deyil.",
  "log-level out of allowed range" : "jurnal-səviyyəsi izin verilən aralıqdan kənardır",
38
39
40
  "Saved" : "Saxlanıldı",
  "test email settings" : "sınaq məktubu quraşdırmaları",
  "If you received this email, the settings seem to be correct." : "Əgər siz bu məktubu aldınızsa, demək quraşdırmalar düzgündür.",
41
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Mailin yollanması müddətində səhv baş verdi. Xahiş olunur quraşdırmalarınıza yenidən baxasınız.",
42
  "Email sent" : "Məktub göndərildi",
43
44
45
46
47
48
49
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Test məktubu göndərməzdən öncə, siz öz istifadəçi poçtunuzu təyin etməlisiniz.",
  "Invalid mail address" : "Yalnış mail ünvanı",
  "Unable to create user." : "İstifadəçi yaratmaq mümkün deyil.",
  "Your %s account was created" : "Sizin %s hesab yaradıldı",
  "Unable to delete user." : "İstifadəçini silmək mümkün deyil.",
  "Forbidden" : "Qadağan",
  "Invalid user" : "İstifadəçi adı yalnışdır",
50
  "Email saved" : "Məktub yadda saxlanıldı",
51
52
53
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "\"{domain}\" adını inamlı domainlər siyahısına əlavə etməyinizdən əminsinizmi?",
  "Add trusted domain" : "İnamlı domainlərə əlavə et",
  "Sending..." : "Göndərilir...",
54
  "All" : "Hamısı",
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
  "Please wait...." : "Xahiş olunur gözləyəsiniz.",
  "Error while disabling app" : "Proqram təminatını dayandırdıqda səhv baş verdi",
  "Disable" : "Dayandır",
  "Enable" : "İşə sal",
  "Error while enabling app" : "Proqram təminatını işə saldıqda səhv baş verdi",
  "Updating...." : "Yenilənir...",
  "Error while updating app" : "Proqram təminatı yeniləndikdə səhv baş verdi",
  "Updated" : "Yeniləndi",
  "Uninstalling ...." : "Silinir...",
  "Error while uninstalling app" : "Proqram təminatını sildikdə səhv baş verdi",
  "Uninstall" : "Sil",
  "Select a profile picture" : "Profil üçün şəkli seç",
  "Very weak password" : "Çox asan şifrə",
  "Weak password" : "Asan şifrə",
  "So-so password" : "Elə-belə şifrə",
  "Good password" : "Yaxşı şifrə",
  "Strong password" : "Çətin şifrə",
  "Delete" : "Sil",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Fayllar deşifrə edilir... Xahiş olunur gözləyəsiniz, bu biraz vaxt alacaq.",
  "Delete encryption keys permanently." : "Şifrələnmə açarlarını həmişəlik sil.",
  "Restore encryption keys." : "Şifrələnmə açarlarını geri qaytar",
  "Groups" : "Qruplar",
  "Unable to delete {objName}" : "{objName} silmək olmur",
  "Error creating group" : "Qrup yaranmasında səhv baş verdi",
  "A valid group name must be provided" : "Düzgün qrup adı təyin edilməlidir",
  "deleted {groupName}" : "{groupName} silindi",
  "undo" : "geriyə",
82
  "no group" : "qrup yoxdur",
83
84
85
  "never" : "heç vaxt",
  "deleted {userName}" : "{userName} silindi",
  "add group" : "qrupu əlavə et",
86
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Şifrənin dəyişdirilməsi data itkisinə gətirəcək ona görə ki, datanın bərpası bu istifadəçi üçün movcud deyil.",
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
  "A valid username must be provided" : "Düzgün istifadəçi adı daxil edilməlidir",
  "Error creating user" : "İstifadəçi yaratdıqda səhv baş verdi",
  "A valid password must be provided" : "Düzgün şifrə daxil edilməlidir",
  "__language_name__" : "__AZ_Azerbaijan__",
  "Encryption" : "Şifrələnmə",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Hər şey(ən pis hadisələr, səhvlər, xəbərdarlıqlar, məlmat, araşdırma səhvləri)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Məlmat, xəbərdarlıqlar, səhvlər və ən pis hadisələr",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Xəbərdarlıqlar, səhvlər və ən pis hadisələr",
  "Errors and fatal issues" : "Səhvlər və ən pis hadisələr",
  "Fatal issues only" : "Yalnız ən pis hadisələr",
  "None" : "Heç bir",
  "Login" : "Giriş",
  "Plain" : "Adi",
  "NT LAN Manager" : "NT LAN Manager",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "Security Warning" : "Təhlükəsizlik xəbərdarlığı",
  "Setup Warning" : "Quruluş xəbərdarlığı",
  "Database Performance Info" : "Verilənlər bazasının davamiyyəti məlumatı",
  "Module 'fileinfo' missing" : "'fileinfo' modulu çatışmır",
107
  "days" : "günlər",
108
109
  "Send mode" : "Göndərmə rejimi",
  "Authentication method" : "Qeydiyyat metodikası",
110
  "Authentication required" : "Qeydiyyat tələb edilir",
111
112
113
114
115
116
  "More" : "Yenə",
  "by" : "onunla",
  "User Documentation" : "İstifadəçi sənədləri",
  "Admin Documentation" : "İnzibatçı sənədləri",
  "Uninstall App" : "Proqram təminatını sil",
  "Get the apps to sync your files" : "Fayllarınızın sinxronizasiyası üçün proqramları götürün",
117
118
119
  "Desktop client" : "Desktop client",
  "Android app" : "Android proqramı",
  "iOS app" : "iOS proqramı",
120
121
122
123
124
125
  "Password" : "Şifrə",
  "Change password" : "Şifrəni dəyiş",
  "Cancel" : "Dayandır",
  "Username" : "İstifadəçi adı"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}