gl.json 21.5 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Security & Setup Warnings" : "Seguridade & Avisos de configuración",
3
4
5
6
7
  "Cron" : "Cron",
  "Sharing" : "Compartindo",
  "Security" : "Seguranza",
  "Email Server" : "Servidor de correo",
  "Log" : "Rexistro",
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  "Authentication error" : "Produciuse un erro de autenticación",
  "Your full name has been changed." : "O seu nome completo foi cambiado",
  "Unable to change full name" : "Non é posíbel cambiar o nome completo",
  "Files decrypted successfully" : "Ficheiros descifrados satisfactoriamente",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Non foi posíbel descifrar os seus ficheiros. revise o ficheiro de rexistro owncloud.log, ou pregúntelle ao administrador",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Non foi posíbel descifrar os seus ficheiros. revise o seu contrasinal e ténteo de novo",
  "Encryption keys deleted permanently" : "As chaves de cifrado foron eliminadas permanentemente",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Non foi posíbel eliminar permanentemente as chaves de cifrado. revise o ficheiro de rexistro owncloud.log, ou pregúntelle ao administrador",
  "Couldn't remove app." : "Non foi posíbel retirar a aplicación.",
  "Backups restored successfully" : "As copias de seguranza foron restauradas satisfactoriamente",
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Non foi posíbel restaurar as chaves de cifrado. revise o ficheiro de rexistro owncloud.log, ou pregúntelle ao administrador",
  "Language changed" : "O idioma cambiou",
  "Invalid request" : "Petición incorrecta",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Os administradores non poden eliminarse a si mesmos do grupo admin",
  "Unable to add user to group %s" : "Non é posíbel engadir o usuario ao grupo %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "Non é posíbel eliminar o usuario do grupo %s",
  "Couldn't update app." : "Non foi posíbel actualizar a aplicación.",
  "Wrong password" : "Contrasinal incorrecto",
  "No user supplied" : "Non subministrado polo usuario",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Forneza un contrasinal de recuperación do administrador de recuperación, senón perderanse todos os datos do usuario",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contrasinal de recuperación do administrador incorrecto. Comprobe o contrasinal e tenteo de novo.",
  "Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "A infraestrutura non admite o cambio de contrasinal, mais a chave de cifrado dos usuarios foi actualizada correctamente.",
  "Unable to change password" : "Non é posíbel cambiar o contrasinal",
31
  "Enabled" : "Activado",
32
33
  "Not enabled" : "Non habilitado",
  "Recommended" : "Recomendado",
34
35
36
  "Group already exists." : "Xa existe o grupo.",
  "Unable to add group." : "Non é posíbel engadir o grupo.",
  "Unable to delete group." : "Non é posíbel eliminar o grupo.",
37
38
39
  "Saved" : "Gardado",
  "test email settings" : "correo de proba dos axustes",
  "If you received this email, the settings seem to be correct." : "Se recibiu este correo, semella que a configuración é correcta.",
40
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Produciuse un erro mentras enviaba o correo. Por favor revise a súa configuración.",
41
42
  "Email sent" : "Correo enviado",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "É necesario configurar o correo do usuario antes de poder enviar mensaxes de correo de proba.",
43
44
45
46
47
48
49
  "Invalid mail address" : "Enderezo de correo incorrecto",
  "Unable to create user." : "Non é posíbel crear o usuario.",
  "Your %s account was created" : "Foi creada a conta %s",
  "Unable to delete user." : "Non é posíbel eliminar o usuario.",
  "Forbidden" : "Prohibido",
  "Invalid user" : "Usuario incorrecto",
  "Unable to change mail address" : "Non é posíbel cambiar o enderezo de correo.",
50
  "Email saved" : "Correo gardado",
51
52
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Ten certeza de querer engadir \"{domain}\" como dominio de confianza?",
  "Add trusted domain" : "Engadir dominio de confianza",
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
  "Sending..." : "Enviando...",
  "All" : "Todo",
  "Please wait...." : "Agarde...",
  "Error while disabling app" : "Produciuse un erro ao desactivar a aplicación",
  "Disable" : "Desactivar",
  "Enable" : "Activar",
  "Error while enabling app" : "Produciuse un erro ao activar a aplicación",
  "Updating...." : "Actualizando...",
  "Error while updating app" : "Produciuse un erro mentres actualizaba a aplicación",
  "Updated" : "Actualizado",
  "Uninstalling ...." : "Desinstalando ...",
  "Error while uninstalling app" : "Produciuse un erro ao desinstalar o aplicatvo",
  "Uninstall" : "Desinstalar",
  "Select a profile picture" : "Seleccione unha imaxe para o perfil",
  "Very weak password" : "Contrasinal moi feble",
  "Weak password" : "Contrasinal feble",
  "So-so password" : "Contrasinal non moi aló",
  "Good password" : "Bo contrasinal",
  "Strong password" : "Contrasinal forte",
72
  "Valid until {date}" : "Válido ate {date}",
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
  "Delete" : "Eliminar",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Descifrando ficheiros... isto pode levar un anaco.",
  "Delete encryption keys permanently." : "Eliminar permanentemente as chaves de cifrado.",
  "Restore encryption keys." : "Restaurar as chaves de cifrado.",
  "Groups" : "Grupos",
  "Unable to delete {objName}" : "Non é posíbel eliminar {objName}",
  "Error creating group" : "Produciuse un erro ao crear o grupo",
  "A valid group name must be provided" : "Debe fornecer un nome de grupo",
  "deleted {groupName}" : "{groupName} foi eliminado",
  "undo" : "desfacer",
83
  "no group" : "sen grupo",
84
85
86
87
88
89
  "never" : "nunca",
  "deleted {userName}" : "{userName} foi eliminado",
  "add group" : "engadir un grupo",
  "A valid username must be provided" : "Debe fornecer un nome de usuario",
  "Error creating user" : "Produciuse un erro ao crear o usuario",
  "A valid password must be provided" : "Debe fornecer un contrasinal",
90
  "A valid email must be provided" : "Ten que fornecer un correo funcional",
91
  "__language_name__" : "Galego",
92
  "Personal Info" : "Información personal",
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
  "SSL root certificates" : "Certificados raíz SSL",
  "Encryption" : "Cifrado",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Todo (problemas críticos, erros, avisos, información, depuración)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Información, avisos, erros e problemas críticos",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Avisos, erros e problemas críticos",
  "Errors and fatal issues" : "Erros e problemas críticos",
  "Fatal issues only" : "Só problemas críticos",
  "None" : "Ningún",
  "Login" : "Acceso",
  "Plain" : "Simple",
  "NT LAN Manager" : "Xestor NT LAN",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
  "Security Warning" : "Aviso de seguranza",
  "You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Está accedendo a %s a través de HTTP. Suxerímoslle que configure o seu servidor para requirir, no seu canto, o uso de HTTPS.",
108
109
  "Read-Only config enabled" : "Activada a restrición da configuración a só lectura",
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Foi activada a restrición da configuración a só lectura. Isto impide o estabelecemento dalgunhas configuracións a través da interface web. Ademais, ten que facer escribíbel manualmente o ficheiro para cada actualización.",
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
  "Setup Warning" : "Configurar os avisos",
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Parece que PHP foi configuración para substituír bloques de documentos en liña. Isto fará que varias aplicacións sexan inaccesíbeis.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Isto probabelmente se debe unha caché/acelerador como Zend OPcache ou eAccelerator.",
  "Database Performance Info" : "Información do rendemento da base de datos",
  "SQLite is used as database. For larger installations we recommend to change this. To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "Empregarase SQLite como base de datos. Para instalacións máis grandes recomendámoslle que cambie isto. Para migrar a outra base de datos use a ferramenta en liña de ordes: «occ db:convert-type»",
  "Module 'fileinfo' missing" : "Non se atopou o módulo «fileinfo»",
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Non se atopou o módulo de PHP «fileinfo». É recomendábel activar este módulo para obter os mellores resultados coa detección do tipo MIME.",
  "PHP charset is not set to UTF-8" : "O xogo de caracteres de PHP non está estabelecido a UTF-8",
  "PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "O xogo de caracteres de PHP non está estabelecido a UTF-8. Isto pode causar problemas importantes con caracteres non-ASCII nos nomes de ficheiro. Recomendámoslle que cambie o valor de php.ini «default_charset» a «UTF-8».",
  "Locale not working" : "A configuración rexional non funciona",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Non é posíbel estabelecer a configuración rexional do sistema a unha que admita UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Isto significa que pode haber problemas con certos caracteres en nomes de ficheiro.",
122
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Recomendámoslle que instale no sistema os paquetes necesarios para admitir unha das seguintes configuracións rexionais: %s.",
123
  "URL generation in notification emails" : "Xeración dos URL nos correos de notificación",
124
  "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Se a instalación no está feita na raíz do dominio e usa o sistema cron, pode haber problemas coa xeración de URL. Para evitar estes problemas, axuste a opción «overwrite.cli.url» no seu ficheiro config.php á ruta webroot da instalación (suxestión: «%s»)",
125
  "Configuration Checks" : "Comprobacións da configuración",
126
  "No problems found" : "Non se atoparon problemas",
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
  "Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Volva comprobar as <a href='%s'>guías de instalación</a>",
  "Last cron was executed at %s." : "O último «cron» executouse ás %s.",
  "Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." : "O último «cron» executouse ás %s. Isto supón que pasou máis dunha hora. polo que semella que algo vai mal.",
  "Cron was not executed yet!" : "«Cron» aínda non foi executado!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Executar unha tarefa con cada páxina cargada",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php está rexistrado nun servizo de WebCron para chamar a cron.php cada 15 minutos a través de HTTP.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Use o servizo «cron» do sistema para chamar ao ficheiro cron.php cada 15 minutos.",
  "Allow apps to use the Share API" : "Permitir que as aplicacións empreguen o API para compartir",
  "Allow users to share via link" : "Permitir que os usuarios compartan a través de ligazóns",
  "Enforce password protection" : "Forzar a protección por contrasinal",
  "Allow public uploads" : "Permitir os envíos públicos",
138
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Permitirlle aos usuarios enviar notificacións por correo para os ficheiros compartidos",
139
140
141
142
143
144
  "Set default expiration date" : "Definir a data predeterminada de caducidade",
  "Expire after " : "Caduca após",
  "days" : "días",
  "Enforce expiration date" : "Obrigar a data de caducidade",
  "Allow resharing" : "Permitir compartir",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Restrinxir aos usuarios a compartir só cos usuarios dos seus grupos",
145
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Permitirlle aos usuarios enviar notificacións por correo a outros usuarios para notificarlles os ficheiros compartidos",
146
147
148
149
  "Exclude groups from sharing" : "Excluír grupos da compartición",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Estes grupos poderán recibir comparticións, mais non inicialas.",
  "Enforce HTTPS" : "Forzar HTTPS",
  "Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." : "Forzar que os clientes se conecten a %s empregando unha conexión cifrada.",
150
151
  "Enforce HTTPS for subdomains" : "Forzar HTTPS para os subdominios",
  "Forces the clients to connect to %s and subdomains via an encrypted connection." : "Forzar que os clientes se conecten a %s e aos subdominios empregando unha conexión cifrada.",
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
  "Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." : "Conéctese a %s empregando HTTPS para activar ou desactivar o forzado de SSL.",
  "This is used for sending out notifications." : "Isto utilizase para o envío de notificacións.",
  "Send mode" : "Modo de envío",
  "From address" : "Desde o enderezo",
  "mail" : "correo",
  "Authentication method" : "Método de autenticación",
  "Authentication required" : "Requírese autenticación",
  "Server address" : "Enderezo do servidor",
  "Port" : "Porto",
  "Credentials" : "Credenciais",
  "SMTP Username" : "Nome de usuario SMTP",
  "SMTP Password" : "Contrasinal SMTP",
164
  "Store credentials" : "Gardar credenciais",
165
166
167
168
169
170
171
172
  "Test email settings" : "Correo de proba dos axustes",
  "Send email" : "Enviar o correo",
  "Log level" : "Nivel de rexistro",
  "More" : "Máis",
  "Less" : "Menos",
  "Version" : "Versión",
  "Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Desenvolvido pola <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">comunidade ownCloud</a>, o <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">código fonte</a> está baixo a licenza <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>.",
  "More apps" : "Máis aplicativos",
173
  "Add your app" : "Engada o seu aplicativo",
174
  "by" : "por",
175
  "licensed" : "licencidado",
176
177
178
  "Documentation:" : "Documentación:",
  "User Documentation" : "Documentación do usuario",
  "Admin Documentation" : "Documentación do administrador",
179
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Non é posíbel instalar esta aplicación por mor de non cumprirse as dependencias:",
180
  "Update to %s" : "Actualizar a %s",
181
182
  "Enable only for specific groups" : "Activar só para grupos específicos",
  "Uninstall App" : "Desinstalar unha aplicación",
183
  "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Ola,<br><br>Só facerlle saber que dispón da conta %s.<br><br>O seu nome de usuario: %s<br>Para acceder a ela: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
184
  "Cheers!" : "Saúdos!",
185
  "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Ola,\n\nSó facerlle saber que dispón da conta %s.\n\nO seu nome de usuario: %s\nPara acceder a ela: %s\n",
186
187
188
189
190
191
  "Administrator Documentation" : "Documentación do administrador",
  "Online Documentation" : "Documentación na Rede",
  "Forum" : "Foro",
  "Bugtracker" : "Seguemento de fallos",
  "Commercial Support" : "Asistencia comercial",
  "Get the apps to sync your files" : "Obteña as aplicacións para sincronizar os seus ficheiros",
192
193
194
  "Desktop client" : "Cliente de escritorio",
  "Android app" : "Aplicación Android",
  "iOS app" : "Aplicación iOS",
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
  "If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">spread the word</a>!" : "Se quere colaborar co proxecto\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">participar no desenvolvemento</a>\n\t\tou\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">axudar a difundilo</a>!",
  "Show First Run Wizard again" : "Amosar o axudante da primeira execución outra vez",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Ten en uso <strong>%s</strong> do total dispoñíbel de <strong>%s</strong>",
  "Password" : "Contrasinal",
  "Your password was changed" : "O seu contrasinal foi cambiado",
  "Unable to change your password" : "Non é posíbel cambiar o seu contrasinal",
  "Current password" : "Contrasinal actual",
  "New password" : "Novo contrasinal",
  "Change password" : "Cambiar o contrasinal",
  "Full Name" : "Nome completo",
  "Email" : "Correo",
  "Your email address" : "O seu enderezo de correo",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Escriba un enderezo de correo para permitir a recuperación de contrasinais e recibir notificacións",
  "Profile picture" : "Imaxe do perfil",
  "Upload new" : "Novo envío",
  "Select new from Files" : "Seleccione unha nova de ficheiros",
  "Remove image" : "Retirar a imaxe",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Calquera png ou jpg. É preferíbel que sexa cadrada, mais poderá recortala.",
  "Your avatar is provided by your original account." : "O seu avatar é fornecido pola súa conta orixinal.",
  "Cancel" : "Cancelar",
  "Choose as profile image" : "Escolla unha imaxe para o perfil",
  "Language" : "Idioma",
  "Help translate" : "Axude na tradución",
218
219
220
221
  "Common Name" : "Nome común",
  "Valid until" : "Válido ate",
  "Issued By" : "Proporcionado por",
  "Valid until %s" : "Válido ate %s",
222
223
224
225
226
227
228
  "Import Root Certificate" : "Importar o certificado raíz",
  "The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "A aplicación de cifrado non está activada, descifre todos os ficheiros",
  "Log-in password" : "Contrasinal de acceso",
  "Decrypt all Files" : "Descifrar todos os ficheiros",
  "Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "As chaves de cifrado foron movidas á copia de seguranza. Se ten algún problema pode restaurar as chaves. Elimineas permanentemente só se está seguro de que é posíbel descifrar correctamente todos os ficheiros.",
  "Restore Encryption Keys" : "Restaurar as chaves de cifrado",
  "Delete Encryption Keys" : "Eliminar as chaves de cifrado",
229
230
  "Show storage location" : "Mostrar localización de almacenamento",
  "Show last log in" : "Mostrar última conexión",
231
232
233
  "Show user backend" : "Amosar a infraestrutura do usuario",
  "Send email to new user" : "Enviar correo ao novo usuario",
  "Show email address" : "Amosar o enderezo de correo",
234
  "Username" : "Nome de usuario",
235
  "E-Mail" : "Correo-e",
236
237
238
  "Create" : "Crear",
  "Admin Recovery Password" : "Contrasinal de recuperación do administrador",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Introduza o contrasinal de recuperación para recuperar os ficheiros dos usuarios durante o cambio de contrasinal",
239
  "Search Users" : "Busca de usuarios",
240
241
242
243
244
245
246
247
  "Add Group" : "Engadir un grupo",
  "Group" : "Grupo",
  "Everyone" : "Todos",
  "Admins" : "Administradores",
  "Default Quota" : "Cota por omisión",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Introduza a cota de almacenamento (p.ex. «512 MB» ou «12 GB»)",
  "Unlimited" : "Sen límites",
  "Other" : "Outro",
248
  "Group Admin for" : "Grupo de Admin para",
249
250
  "Quota" : "Cota",
  "Storage Location" : "Localización do almacenamento",
251
  "User Backend" : "Infraestrutura do usuario",
252
253
254
  "Last Login" : "Último acceso",
  "change full name" : "Cambiar o nome completo",
  "set new password" : "estabelecer un novo contrasinal",
255
  "change email address" : "cambiar o enderezo de correo",
256
257
258
  "Default" : "Predeterminado"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}