da.json 14.6 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
{ "translations": {
  "Failed to clear the mappings." : "Mislykkedes med at rydde afbildningerne.",
  "Failed to delete the server configuration" : "Kunne ikke slette server konfigurationen",
  "The configuration is valid and the connection could be established!" : "Konfigurationen er korrekt og forbindelsen kunne etableres!",
  "The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Konfigurationen er gyldig, men Bind'en mislykkedes. Tjek venligst serverindstillingerne og akkreditiverne.",
  "The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Konfigurationen er ugyldig. Se venligst i loggen for yderligere detaljer.",
  "No action specified" : "Der er ikke angivet en handling",
  "No configuration specified" : "Der er ikke angivet en konfiguration",
  "No data specified" : "Der er ikke angivet data",
  " Could not set configuration %s" : "Kunne ikke indstille konfigurationen %s",
  "Deletion failed" : "Fejl ved sletning",
  "Take over settings from recent server configuration?" : "Overtag indstillinger fra nylig server konfiguration? ",
  "Keep settings?" : "Behold indstillinger?",
  "{nthServer}. Server" : "{nthServer}. server",
  "Cannot add server configuration" : "Kan ikke tilføje serverkonfiguration",
  "mappings cleared" : "afbildninger blev ryddet",
  "Success" : "Succes",
  "Error" : "Fejl",
  "Please specify a Base DN" : "Angiv venligst en Base DN",
  "Could not determine Base DN" : "Kunne ikke fastslå Base DN",
  "Please specify the port" : "Angiv venligst porten",
  "Configuration OK" : "Konfigurationen er OK",
  "Configuration incorrect" : "Konfigurationen er ikke korrekt",
  "Configuration incomplete" : "Konfigurationen er ikke komplet",
  "Select groups" : "Vælg grupper",
  "Select object classes" : "Vælg objektklasser",
  "Select attributes" : "Vælg attributter",
  "Connection test succeeded" : "Forbindelsestest lykkedes",
  "Connection test failed" : "Forbindelsestest mislykkedes",
  "Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Ønsker du virkelig at slette den nuværende Server Konfiguration?",
  "Confirm Deletion" : "Bekræft Sletning",
  "_%s group found_::_%s groups found_" : ["Der blev fundet %s gruppe","Der blev fundet %s grupper"],
  "_%s user found_::_%s users found_" : ["Der blev fundet %s bruger","Der blev fundet %s brugere"],
  "Could not find the desired feature" : "Fandt ikke den ønskede funktion",
  "Invalid Host" : "Ugyldig vært",
  "Server" : "Server",
  "User Filter" : "Brugerfilter",
  "Login Filter" : "Login-filter",
  "Group Filter" : "Gruppe Filter",
  "Save" : "Gem",
  "Test Configuration" : "Test Konfiguration",
  "Help" : "Hjælp",
  "Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Grupper som modsvarer disse kriterier er tilgængelige i %s:",
  "only those object classes:" : "kun disse objektklasser:",
  "only from those groups:" : "kun fra disse grupper:",
  "Edit raw filter instead" : "Redigér det rå filter i stedet",
  "Raw LDAP filter" : "Råt LDAP-filter",
  "The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Filteret angiver hvilke LDAP-grupper, der skal have adgang til instansen %s.",
  "Test Filter" : "Testfilter",
  "groups found" : "grupper blev fundet",
  "Users login with this attribute:" : "Brugeres login med dette attribut:",
  "LDAP Username:" : "LDAP-brugernavn:",
  "LDAP Email Address:" : "LDAP-e-mailadresse:",
  "Other Attributes:" : "Andre attributter:",
  "Defines the filter to apply, when login is attempted. %%uid replaces the username in the login action. Example: \"uid=%%uid\"" : "Definerer dét filter der anvendes, når der er forsøg på at logge ind. %%uuid erstattter brugernavnet i login-handlingen. Eksempel: \"uid=%%uuid\"",
  "1. Server" : "1. server",
  "%s. Server:" : "%s. server:",
  "Add Server Configuration" : "Tilføj Server Konfiguration",
  "Delete Configuration" : "Slet konfiguration",
  "Host" : "Host",
  "You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" : "Du kan udelade protokollen, medmindre du skal bruge SSL. Start i så fald med ldaps://",
  "Port" : "Port",
  "User DN" : "Bruger DN",
  "The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "DN'et for klientbrugeren, for hvilken bindingen skal foretages, eks. uid=agent,dc=eksempel,dc=com. For anonym adgang lades DN og Password stå tomme.",
  "Password" : "Kodeord",
  "For anonymous access, leave DN and Password empty." : "For anonym adgang, skal du lade DN og Adgangskode tomme.",
  "One Base DN per line" : "Ét Base DN per linje",
  "You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab",
  "Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Undgår automatiske LDAP-forespørgsler. Bedre på større opsætninger, men kræver en del LDAP-kendskab.",
  "Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Angiv LDAP-filtre manuelt (anbefales til større kataloger)",
  "Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Begræns %s-adgangen til brugere som imødekommer disse kriterier:",
  "The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Filteret angiver hvilke LDAP-brugere, der skal have adgang til %s-instansen.",
  "users found" : "brugere blev fundet",
  "Saving" : "Gemmer",
  "Back" : "Tilbage",
  "Continue" : "Videre",
77
  "LDAP" : "LDAP",
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
  "Expert" : "Ekspert",
  "Advanced" : "Avanceret",
  "<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth are incompatible. You may experience unexpected behavior. Please ask your system administrator to disable one of them." : "<b>Advarsel:</b> Apps'ene user_ldap og user_webdavauth er ikke kompatible. Du kan opleve uventet adfærd. Spørg venligst din systemadministrator om at slå én af dem fra.",
  "<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Advarsel:</b> PHP-modulet LDAP er ikke installeret - backend'en vil ikke fungere. Anmod venligst din systemadministrator om at installere det.",
  "Connection Settings" : "Forbindelsesindstillinger ",
  "Configuration Active" : "Konfiguration Aktiv",
  "When unchecked, this configuration will be skipped." : "Hvis der ikke er markeret, så springes denne konfiguration over.",
  "Backup (Replica) Host" : "Vært for sikkerhedskopier (replika)",
  "Give an optional backup host. It must be a replica of the main LDAP/AD server." : "Angiv valgfrit en vært for sikkerhedskopiering. Dette skal være en replikering af den primære LDAP/AD-server.",
  "Backup (Replica) Port" : "Port for sikkerhedskopi (replika)",
  "Disable Main Server" : "Deaktiver Hovedserver",
  "Only connect to the replica server." : "Forbind kun til replika serveren.",
  "Case insensitive LDAP server (Windows)" : "LDAP-server som ikke er versalfølsom (Windows)",
  "Turn off SSL certificate validation." : "Deaktiver SSL certifikat validering",
  "Not recommended, use it for testing only! If connection only works with this option, import the LDAP server's SSL certificate in your %s server." : "Anbefales ikke - bruges kun til testformål! Hvis forbindelse udelukkende fungerer med dette tilvalg, så importér LDAP-serverens SSL-certifikat i din %s-server.",
  "Cache Time-To-Live" : "Cache Time-To-Live",
  "in seconds. A change empties the cache." : "i sekunder. En ændring vil tømme cachen.",
  "Directory Settings" : "Mappeindstillinger",
  "User Display Name Field" : "User Display Name Field",
  "The LDAP attribute to use to generate the user's display name." : "LDAP-attributten som skal bruges til at oprette brugerens viste navn.",
  "Base User Tree" : "Base Bruger Træ",
  "One User Base DN per line" : "Én bruger-Base DN per linje",
  "User Search Attributes" : "Attributter for brugersøgning",
  "Optional; one attribute per line" : "Valgfrit; én attribut per linje",
  "Group Display Name Field" : "Navnefelt for gruppevisning",
  "The LDAP attribute to use to generate the groups's display name." : "LDAP-attributten som skal bruges til at oprette gruppens viste navn.",
  "Base Group Tree" : "Base Group Tree",
  "One Group Base DN per line" : "Ét gruppe-Base DN per linje",
  "Group Search Attributes" : "Attributter for gruppesøgning",
  "Group-Member association" : "Group-Member association",
  "Nested Groups" : "Indlejrede grupper",
  "When switched on, groups that contain groups are supported. (Only works if the group member attribute contains DNs.)" : "Når slået til, så vil grupper som rummer grupper blive understøttet. (Dette fungerer kun, hvis attributten for gruppemedlem indeholder DN'er.)",
  "Paging chunksize" : "Fragmentstørrelse for sideinddeling",
  "Chunksize used for paged LDAP searches that may return bulky results like user or group enumeration. (Setting it 0 disables paged LDAP searches in those situations.)" : "Fragmentstørrelse som bruges til sideinddelte LDAP-søgninger, der kan returnere omfattende resultater såsom bruger eller gruppe-optælling. (Angivelse til 0 vil slå sideinddelte LDAP-søgninger fra for disse situationer.)",
  "Special Attributes" : "Specielle attributter",
  "Quota Field" : "Kvote Felt",
  "Quota Default" : "Standard for kvota",
  "in bytes" : "i bytes",
  "Email Field" : "Felt for e-mail",
  "User Home Folder Naming Rule" : "Navneregel for brugerens hjemmemappe",
  "Leave empty for user name (default). Otherwise, specify an LDAP/AD attribute." : "Lad stå tom for brugernavn (standard). Alternativt, angiv en LDAP/AD-attribut.",
  "Internal Username" : "Internt Brugernavn",
  "By default the internal username will be created from the UUID attribute. It makes sure that the username is unique and characters do not need to be converted. The internal username has the restriction that only these characters are allowed: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Other characters are replaced with their ASCII correspondence or simply omitted. On collisions a number will be added/increased. The internal username is used to identify a user internally. It is also the default name for the user home folder. It is also a part of remote URLs, for instance for all *DAV services. With this setting, the default behavior can be overridden. To achieve a similar behavior as before ownCloud 5 enter the user display name attribute in the following field. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users." : "Som udgangspunkt oprettes det interne brugernavn fra UUID-attributten. Den sørger for at brugernavnet er unikt, og at der ikke kræves konvertering af tegnene. Det interne brugernavn er begrænset således, at det kun er følgende tegn som tillades: [a-zA-Z0-9_.@-] . Andre tegn erstattes med deres tilsvarende ASCII-kode eller bliver simpelthen udeladt. Ved kollisioner tilføjes/forøges et tal. Det interne brugernavn bruges til at identificere en bruger internt. Det er også standardnavnet for brugerens hjemmemappe. Det er desuden en del af fjern-URL'er, for eksempel for alle *DAV-tjenester. Med denne indstilling, så kan standardadfærden tilsidesættes. For at opnå en adfærd som ligner dén fra før ownCloud 5, så angives attributten for vist brugernavn i det følgende feed. Lad den stå tom for standardadfærd. Ændringer vil kune påvirke nyligt kortlagte (tilføjede) LDAP-brugere.",
  "Internal Username Attribute:" : "Internt attribut for brugernavn:",
  "Override UUID detection" : "Tilsidesæt UUID-detektering",
  "By default, the UUID attribute is automatically detected. The UUID attribute is used to doubtlessly identify LDAP users and groups. Also, the internal username will be created based on the UUID, if not specified otherwise above. You can override the setting and pass an attribute of your choice. You must make sure that the attribute of your choice can be fetched for both users and groups and it is unique. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users and groups." : "Som udgangspunkt registreres UUID-attributten automatisk. UUID-attributten bruges til entydig identificering af LDAP-brugere og -grupper. I tillæg vil det interne brugernavn blive oprettes på basis af UUID'et, hvis andet ikke angives ovenfor. Du kan tilsidesætte indstillingen og angive en attribut efter eget valg. Du skal sørge for at dén attribut du selv vælger, kan hentes for både brugere og grupper, samt at den er unik. Lad stå tom for standardadfærd. Ændringer vil kun påvirke nyilgt kortlagte (tilføjede) LDAP-brugere og -grupper.",
  "UUID Attribute for Users:" : "UUID-attribut for brugere:",
  "UUID Attribute for Groups:" : "UUID-attribut for grupper:",
  "Username-LDAP User Mapping" : "Kortlægning mellem brugernavn og LDAP-bruger",
  "Usernames are used to store and assign (meta) data. In order to precisely identify and recognize users, each LDAP user will have a internal username. This requires a mapping from username to LDAP user. The created username is mapped to the UUID of the LDAP user. Additionally the DN is cached as well to reduce LDAP interaction, but it is not used for identification. If the DN changes, the changes will be found. The internal username is used all over. Clearing the mappings will have leftovers everywhere. Clearing the mappings is not configuration sensitive, it affects all LDAP configurations! Never clear the mappings in a production environment, only in a testing or experimental stage." : "Brugernavne bruges til at lagre og tildele (meta)data. For at kunne identificere og genkende brugere præcist, så vil hver LDAP-bruger have et internt brugernavn. Det oprettede brugernavn kortlægges til UUID'et for LDAP-brugeren. I tillæg mellemlagres DN'et for at mindske LDAP-interaktioner, men det benyttes ikke til identifikation. Hvis DN'et ændres, så vil ændringerne blive registreret. Det interne brugernavn anvendes overalt. Hvis kortlægningerne ryddes, så vil der være rester overalt. Rydning af kortlægningerne er ikke konfigurationssensitivt - det påvirker alle LDAP-konfigurationer! Ryd aldrig kortlægningerne i et produktionsmiljø, kun i et teststadie eller eksperimentelt stadie.",
  "Clear Username-LDAP User Mapping" : "Ryd kortlægning mellem brugernavn og LDAP-bruger",
  "Clear Groupname-LDAP Group Mapping" : "Ryd kortlægning mellem gruppenavn og LDAP-gruppe"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}