th_TH.json 2 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "Update notifications" : "แจ้งเตือนการปรับปรุง",
3
  "{version} is available. Get more information on how to update." : "มีรุ่นใหม่ {version} สามารถใช้ได้ รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอัพเดท",
4
5
6
  "Updated channel" : "อัพเดทแชลแนลเรียบร้อยแล้ว",
  "ownCloud core" : "ownCloud หลัก",
  "Update for %1$s to version %2$s is available." : "มีอัพเดทสำหรับ %1$s ไปยังรุ่น %2$s ที่พร้อมใช้งานแล้ว",
7
  "Updater" : "อัพเดท",
8
  "A new version is available: %s" : "มีรุ่นใหม่ที่สามารถใช่ได้: %s",
9
  "Open updater" : "เปิดตัวอัพเดท",
10
11
12
  "Your version is up to date." : "<strong>รุ่นของคุณใหม่ล่าสุดแล้ว</strong>",
  "Checked on %s" : "ตรวจสอบเมื่อ %s แล้ว",
  "Update channel:" : "รูปแบบการอัพเดท:",
13
14
  "You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "คุณสามารถอัพเดทเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าหรือใช้ตัวเบต้า แต่คุณไม่สามารถกลับไปใช้รุ่นที่เก่ากว่าเนื่องจากอาจมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพ",
  "Notify members of the following groups about available updates:" : "แจ้งเตือนสมาชิกที่กำลังติดตามกลุ่มนี้เกี่ยวกับการอัพเดทที่เกิดขึ้น:"
15
16
},"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;"
}