el.json 34 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
  "APCu" : "APCu",
3
  "Redis" : "Redis",
4
  "Security & setup warnings" : "Προειδοποιήσεις ασφάλειας & ρυθμίσεων",
5
  "Sharing" : "Διαμοιρασμός",
6
  "Server-side encryption" : "Κρυπτογράφηση από τον Διακομιστή",
7
  "External Storage" : "Εξωτερικό Αποθηκευτικό Μέσο",
8
  "Cron" : "Cron",
9
  "Email server" : "Διακομιστής Email",
10
  "Log" : "Καταγραφές",
11
  "Server Status" : "Κατάσταση διακομιστή",
12
  "Tips & tricks" : "Συμβουλές & τεχνάσματα",
13
  "Updates" : "Ενημερώσεις",
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
  "Authentication error" : "Σφάλμα πιστοποίησης",
  "Your full name has been changed." : "Το πλήρες όνομά σας άλλαξε.",
  "Unable to change full name" : "Δεν ήταν δυνατή η αλλαγή του πλήρους ονόματός σας",
  "Couldn't remove app." : "Αδυναμία αφαίρεσης εφαρμογής.",
  "Language changed" : "Η γλώσσα άλλαξε",
  "Invalid request" : "Μη έγκυρο αίτημα",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Οι διαχειριστές δεν μπορούν να αφαιρέσουν τους εαυτούς τους από την ομάδα των διαχειριστών",
  "Unable to add user to group %s" : "Αδυναμία προσθήκη χρήστη στην ομάδα %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "Αδυναμία αφαίρεσης χρήστη από την ομάδα %s",
  "Couldn't update app." : "Αδυναμία ενημέρωσης εφαρμογής",
  "Wrong password" : "Εσφαλμένο συνθηματικό",
  "No user supplied" : "Δεν εισήχθη χρήστης",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Παρακαλώ παρέχετε έναν κωδικό ανάκτησης διαχειριστή, διαφορετικά όλα τα δεδομένα χρήστη θα χαθούν",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Λάθος κωδικός ανάκτησης διαχειριστή. Παρακαλώ ελέγξτε τον κωδικό και δοκιμάστε ξανά.",
28
  "Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Το σύστημα δεν υποστηρίζει αλλαγή κωδικού, αλλά το κλειδί κρυπτογράφησης του χρήστη ενημερώθηκε επιτυχώς.",
29
  "Unable to change password" : "Αδυναμία αλλαγής συνθηματικού",
30
31
  "Enabled" : "Ενεργοποιημένο",
  "Not enabled" : "Μη ενεργοποιημένο",
32
  "Federated Cloud Sharing" : "Διαμοιρασμός σε ομόσπονδα σύννεφα ",
33
34
  "A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Παρουσιάστηκε πρόβλημα, παρακαλώ ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής σας (Σφάλμα: %s)",
  "Migration Completed" : "Η μετάβαση ολοκληρώθηκε",
35
36
37
  "Group already exists." : "Η ομάδα υπάρχει ήδη.",
  "Unable to add group." : "Αδυναμία προσθήκης ομάδας.",
  "Unable to delete group." : "Αδυναμία διαγραφής ομάδας.",
38
  "log-level out of allowed range" : "Το επίπεδο καταγραφής είναι εκτός του επιτρεπόμενου πεδίου",
39
40
  "Saved" : "Αποθηκεύτηκαν",
  "test email settings" : "δοκιμή ρυθμίσεων email",
41
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings. (Error: %s)" : "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή e-mail. Παρακαλώ ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας.(Error: %s)",
42
43
  "Email sent" : "Το Email απεστάλη ",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "Πρέπει να ορίσετε το email του χρήστη πριν να είστε σε θέση να στείλετε δοκιμαστικά emails.",
44
  "Invalid mail address" : "Μη έγκυρη διεύθυνση ταχυδρομείου.",
45
  "A user with that name already exists." : "Υπάρχει ήδη χρήστης με το ίδιο όνομα",
46
47
48
  "Unable to create user." : "Αδυναμία δημιουργίας χρήστη.",
  "Your %s account was created" : "Ο λογαριασμός %s δημιουργήθηκε",
  "Unable to delete user." : "Αδυναμία διαγραφής χρήστη.",
49
  "Forbidden" : "Δεν επιτρέπεται",
50
51
  "Invalid user" : "Μη έγκυρος χρήστης",
  "Unable to change mail address" : "Αδυναμία αλλαγής διεύθυνσης αλληλογραφίας",
52
  "Email saved" : "Το email αποθηκεύτηκε ",
53
54
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Είστε πραγματικά σίγουροι ότι θέλετε να προσθέσετε το \"{domain}\" σαν αξιόπιστη περιοχή;",
  "Add trusted domain" : "Προσθέστε αξιόπιστη περιοχή",
55
56
  "Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Μετάβαση σε εξέλιξη. Παρακαλούμε περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση",
  "Migration started …" : "Η μετάβαση ξεκίνησε ...",
57
  "Sending..." : "Αποστέλεται...",
58
59
60
  "Official" : "Επίσημο",
  "Approved" : "Εγκεκριμένο",
  "Experimental" : "Πειραματικό",
61
  "All" : "Όλες",
62
63
  "Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Οι επίσημες εφαρμογές αναπτύσσονται από την κοινότητα ownCloud. Προσφέρουν λειτουργικότητα κοντά στο ownCloud και είναι έτοιμες για χρήση.",
  "Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "Οι εγκεκριμένες εφαρμογές αναπτύχθηκαν από αξιόπιστους προγραμματιστές και έχουν περάσει έναν συνοπτικό έλεγχο ασφαλείας. Διατηρούνται ενεργά σε ένα αποθετήριο ανοιχτού κώδικα και οι συντηρητές θεωρούν οτι είναι σταθερές για κανονική χρήση.",
64
  "This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "Η εφαρμογή αυτή δεν ελέγχεται για θέματα ασφάλειας και είναι νέα ή είναι γνωστό ότι είναι ασταθής. Η εγκατάσταση γίνεται με δική σας ευθύνη.",
65
  "Update to %s" : "Ενημέρωση σε %s",
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
  "Please wait...." : "Παρακαλώ περιμένετε...",
  "Error while disabling app" : "Σφάλμα κατά την απενεργοποίηση εισόδου",
  "Disable" : "Απενεργοποίηση",
  "Enable" : "Ενεργοποίηση",
  "Error while enabling app" : "Σφάλμα κατά την ενεργοποίηση της εφαρμογής",
  "Updating...." : "Ενημέρωση...",
  "Error while updating app" : "Σφάλμα κατά την ενημέρωση της εφαρμογής",
  "Updated" : "Ενημερώθηκε",
  "Uninstalling ...." : "Απεγκατάσταση ....",
  "Error while uninstalling app" : "Σφάλμα κατά την απεγκατάσταση της εφαρμογής",
  "Uninstall" : "Απεγκατάσταση",
  "Select a profile picture" : "Επιλογή εικόνας προφίλ",
  "Very weak password" : "Πολύ αδύναμο συνθηματικό",
  "Weak password" : "Αδύναμο συνθηματικό",
  "So-so password" : "Μέτριο συνθηματικό",
  "Good password" : "Καλό συνθηματικό",
  "Strong password" : "Δυνατό συνθηματικό",
  "Valid until {date}" : "Έγκυρο έως {date}",
  "Delete" : "Διαγραφή",
85
  "An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Προέκυψε σφάλμα. Παρακαλούμε μεταφορτώστε ένα πιστοποιητικό PEM κωδικοποιημένο κατά ASCII.",
86
87
88
89
90
91
  "Groups" : "Ομάδες",
  "Unable to delete {objName}" : "Αδυναμία διαγραφής του {objName}",
  "Error creating group" : "Σφάλμα δημιουργίας ομάδας",
  "A valid group name must be provided" : "Πρέπει να δοθεί ένα έγκυρο όνομα ομάδας",
  "deleted {groupName}" : "διαγραφή {groupName}",
  "undo" : "αναίρεση",
92
  "no group" : "καμια ομάδα",
93
94
95
  "never" : "ποτέ",
  "deleted {userName}" : "διαγραφή {userName}",
  "add group" : "προσθήκη ομάδας",
96
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης θα έχει ως αποτέλεσμα το χάσιμο δεδομένων, επειδή η ανάκτηση δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη γι' αυτόν τον χρήστη",
97
98
99
  "A valid username must be provided" : "Πρέπει να δοθεί έγκυρο όνομα χρήστη",
  "Error creating user" : "Σφάλμα δημιουργίας χρήστη",
  "A valid password must be provided" : "Πρέπει να δοθεί έγκυρο συνθηματικό",
100
  "A valid email must be provided" : "Πρέπει να εισαχθεί ένα έγκυρο email",
101
  "__language_name__" : "__όνομα_γλώσσας__",
102
103
  "Sync clients" : "Συγχρονισμός πελατών",
  "Personal info" : "Προσωπικές Πληροφορίες",
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
  "SSL root certificates" : "Πιστοποιητικά SSL root",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Όλα (καίρια ζητήματα, σφάλματα, προειδοποιήσεις, πληροφορίες, αποσφαλμάτωση)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Πληροφορίες, προειδοποιήσεις, σφάλματα και καίρια ζητήματα",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Προειδοποιήσεις, σφάλματα και καίρια ζητήματα",
  "Errors and fatal issues" : "Σφάλματα και καίρια ζητήματα",
  "Fatal issues only" : "Καίρια ζητήματα μόνο",
  "None" : "Τίποτα",
  "Login" : "Σύνδεση",
  "Plain" : "Απλό",
  "NT LAN Manager" : "Διαχειριστης NT LAN",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
116
117
  "php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "Η php δεν φαίνεται να είναι σωστά ρυθμισμένη για ερωτήματα σε μεταβλητές περιβάλλοντος του συστήματος. Η δοκιμή με την εντολή getenv(\"PATH\") επιστρέφει κενή απάντηση.",
  "Please check the installation documentation for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "Παρακαλούμε ελέγξτε την τεκμηρίωση της εγκατάστασης για τις σημειώσεις σχετικά με τη διαμόρφωση της php και τη διαμόρφωση της php στο διακομιστή σας, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε php-fpm.",
118
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Η ρύθμιση \"μόνο ανάγνωση\" έχει ενεργοποιηθεί. Αυτό εμποδίζει τον καθορισμό κάποιων ρυθμίσεων μέσω της διεπαφής web. Επιπλέον, το αρχείο πρέπει να γίνει χειροκίνητα εγγράψιμο πριν από κάθε διαδικασία ενημέρωσης.",
119
120
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Ο PHP φαίνεται να είναι ρυθμισμένος ώστε να αφαιρεί μπλοκ εσωτερικών κειμένων (inline doc). Αυτό θα καταστήσει κύριες εφαρμογές μη-διαθέσιμες.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Αυτό πιθανόν προκλήθηκε από προσωρινή μνήμη (cache)/επιταχυντή όπως τη Zend OPcache ή τον eAccelerator.",
121
  "Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Ο διακομιστής σας τρέχει σε Microsoft Windows. Συστήνουμε ιδιαίτερα Linux για τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη.",
122
  "%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer %1$s version." : "Είναι εγκατεστημένο το %1$s έκδοση %2$s, για λόγους σταθερότητας και απόδοσης συστήνουμε να αναβαθμίσετε σε νεότερη έκδοση του %1$s.",
123
124
125
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Η PHP ενοτητα 'fileinfo' λειπει. Σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε αυτή την ενότητα για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα με τον εντοπισμό τύπου MIME. ",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Οι ρυθμίσεις τοποθεσίας συστήματος δεν μπορούν να οριστούν σε κάποιες που δεν υποστηρίζουν UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με κάποιους χαρακτήρες στα ονόματα αρχείων.",
126
127
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Προτείνουμε ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε στο σύστημά σας τα απαιτούμενα πακέτα έτσι ώστε να υποστηρίζεται μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις τοποθεσίας: %s.",
  "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Αν η εγκατάστασή σας δεν έχει γίνει στο root του τομέα και χρησιμοποιείται το cron του συστήματος, μπορεί να υπάρξουν ζητήματα με τη δημιουργία URL. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, παρακαλώ ρυθμίστε την επιλογή \"overwrite.cli.url\" στο αρχείο config.php που βρίσκεται στη διαδρομή webroot της εγκατάστασής σας (Suggested: \"%s\")",
128
  "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της cronjob μέσω τερματικού. Εμφανίστηκαν τα παρακάτω τεχνικά σφάλματα:",
129
  "Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Παρακαλώ ελέγξτε ξανά <a target=\"_blank\" href=\"%s\">τους οδηγούς εγκατάστασης, καθώς επίσης και για τυχόν σφάλματα ή προειδοποιήσεις στο <a href=\"#log-section\">log</a>.",
130
  "Open documentation" : "Ανοιχτή τεκμηρίωση.",
131
132
133
134
  "Allow apps to use the Share API" : "Επιτρέπει την χρήση του API διαμοιρασμού σε εφαρμογές ",
  "Allow users to share via link" : "Να επιτρέπεται σε χρήστες ο διαμοιρασμός μέσω συνδέσμου",
  "Enforce password protection" : "Επιβολή προστασίας με κωδικό",
  "Allow public uploads" : "Επιτρέπεται το κοινόχρηστο ανέβασμα",
135
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Επιτρέψτε στους χρήστες να στέλνουν ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κοινόχρηστα αρχεία",
136
137
138
139
140
141
  "Set default expiration date" : "Ορισμός ερήμην ημερομηνίας λήξης",
  "Expire after " : "Λήξη μετά από",
  "days" : "ημέρες",
  "Enforce expiration date" : "Επιβολή της ημερομηνίας λήξης",
  "Allow resharing" : "Επιτρέπεται ο επαναδιαμοιρασμός",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Να επιτρέπεται σε χρήστες ο διαμοιρασμός μόνο με χρήστες που ανήκουν στις ομάδες τους",
142
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Να επιτρέπεται η αποστολή ειδοποιήσεων σε άλλους χρήστες, μέσω αλληλογραφίας για κοινόχρηστα αρχεία",
143
144
  "Exclude groups from sharing" : "Εξαίρεση ομάδων από τον διαμοιρασμό",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Αυτές οι ομάδες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν διαμοιρασμούς, αλλά δεν θα είναι δυνατό να τους δημιουργήσουν.",
145
146
147
148
149
150
  "Last cron job execution: %s." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s.",
  "Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s. Κάτι πήγε στραβά.",
  "Cron was not executed yet!" : "Η διεργασία cron δεν έχει εκτελεστεί ακόμα!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Εκτελεί μια διεργασία κάθε φορά που φορτώνεται μια σελίδα",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "Το cron.php είναι καταχωρημένο σε μια υπηρεσία webcron ώστε να καλεί το cron.php κάθε 15 λεπτά μέσω http.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Χρησιμοποιήστε την cron υπηρεσία του συτήματος για να καλέσετε το cron.php αρχείο κάθε 15 λεπτά.",
151
  "Enable server-side encryption" : "Ενεργοποίηση κρυπτογράφησης από το διακομιστή",
152
  "Encryption is a one way process. Once encryption is enabled, all files from that point forward will be encrypted on the server and it will not be possible to disable encryption at a later date. This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "Η κρυπτογράφηση είναι μια μη αντιστρεπτή διαδικασία. Μόλις ενεργοποιηθεί, όλα τα αρχεία από αυτό το σημείο και μετά θα κρυπτογραφηθούν στο διακομιστή και η κρυπτογράφηση δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιηθεί αργότερα. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση: Θέλετε πραγματικά να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση;",
153
  "Enable encryption" : "Ενεργοποίηση κρυπτογράφησης",
154
  "No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Δεν έχει φορτωθεί μονάδα κρυπτογράφησης, παρακαλούμε φορτώστε μια μονάδα κρυπτογράφησης από το μενού εφαρμογών.",
155
  "Select default encryption module:" : "Επιλογή προεπιλεγμένης μονάδας κρυπτογράφησης:",
156
  "You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please enable the \"Default encryption module\" and run 'occ encryption:migrate'" : "Πρέπει να μεταφέρετε τα κλειδιά κρυπτογράφησής σας από την παλιά κρυπτογράφηση (ownCloud <= 8.0) στην καινούρια. Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την \"Προεπιλεγμένη Μονάδα Κρυπτογράφησης\" και εκτελέστε την εντολή 'occ encryption:migrate'",
157
  "You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one." : "Πρέπει να μεταφέρετε τα κλειδιά σας κρυπτογράφησης από την παλιά κρυπτογράφηση (ownCloud <= 8.0) στην καινούρια.",
158
  "Start migration" : "Έναρξη μετάβασης",
159
160
  "This is used for sending out notifications." : "Χρησιμοποιείται για αποστολή ειδοποιήσεων.",
  "Send mode" : "Κατάσταση αποστολής",
161
  "Encryption" : "Κρυπτογράφηση",
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
  "From address" : "Από τη διεύθυνση",
  "mail" : "ταχυδρομείο",
  "Authentication method" : "Μέθοδος πιστοποίησης",
  "Authentication required" : "Απαιτείται πιστοποίηση",
  "Server address" : "Διεύθυνση διακομιστή",
  "Port" : "Θύρα",
  "Credentials" : "Πιστοποιητικά",
  "SMTP Username" : "Όνομα χρήστη SMTP",
  "SMTP Password" : "Συνθηματικό SMTP",
  "Store credentials" : "Διαπιστευτήρια αποθήκευσης",
  "Test email settings" : "Δοκιμή ρυθμίσεων email",
  "Send email" : "Αποστολή email",
  "Log level" : "Επίπεδο καταγραφής",
175
  "Download logfile" : "Λήψη αρχείου ιστορικού",
176
177
  "More" : "Περισσότερα",
  "Less" : "Λιγότερα",
178
  "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Το αρχείο ιστορικού είναι μεγαλύτερο από 100ΜΒ. Η λήψη του ίσως πάρει λίγη ώρα!",
179
180
181
  "SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Ως βάση δεδομένων χρησιμοποιείται η SQLite. Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις συνιστούμε να επιλέξετε ένα διαφορετικό σύστημα υποστήριξης βάσης δεδομένων.",
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Ειδικά όταν χρησιμοποιείτε τον πελάτη για συγχρονισμό στον υπολογιστή σας, δεν συνίσταται η χρήση της SQLite.",
  "To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Για να μετακινηθείτε σε άλλη βάση δεδομένων χρησιμοποιήσετε το εργαλείο στη γραμμή εντολών:'occ db:convert-type', ή ανατρέξτε <a target=\"_blank\" href=\"%s\"> στις οδηγίες ↗ </a>.",
182
183
184
185
186
  "How to do backups" : "Πώς να κάνετε αντίγραφα ασφαλείας",
  "Advanced monitoring" : "Παρακολούθηση για προχωρημένους",
  "Performance tuning" : "Ρύθμιση βελτίωσης της απόδοσης",
  "Improving the config.php" : "Βελτίωση του config.php",
  "Theming" : "Θέματα",
187
  "Hardening and security guidance" : "Οδηγίες ασφάλειας και θωράκισης",
188
189
  "Transactional File Locking is enabled." : "Το μεταβατικό κλείδωμα αρχείων είναι ενεργοποιημένο.",
  "Transactional File Locking is disabled." : "Το μεταβατικό κλείδωμα αρχείων είναι απενεργοποιημένο.",
190
  "Version" : "Έκδοση",
191
  "Developer documentation" : "Τεκμηρίωση προγραμματιστή",
192
193
  "Experimental applications ahead" : "Πειραματικές εφαρμογές",
  "Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Οι πειραματικές εφαρμογές δεν ελέγχονται για θέματα ασφάλειας, είναι ασταθείς και υπό συνεχή εξέλιξη. Η εγκατάσταση τους μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή παραβιάσεις της ασφάλειας.",
194
  "by" : "από",
195
  "licensed" : "Άδεια",
196
  "Documentation:" : "Τεκμηρίωση:",
197
  "User documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη",
198
199
  "Show description …" : "Εμφάνιση περιγραφής",
  "Hide description …" : "Απόκρυψη περιγραφής",
200
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Αυτή η εφαρμογή δεν μπορεί να εγκατασταθεί διότι δεν εκπληρώνονται οι ακόλουθες εξαρτήσεις:",
201
202
  "Enable only for specific groups" : "Ενεργοποίηση μόνο για καθορισμένες ομάδες",
  "Uninstall App" : "Απεγκατάσταση Εφαρμογής",
203
  "Enable experimental apps" : "Ενεργοποίηση πειραματικών εφαρμογών",
204
205
  "No apps found for your version" : "Δεν βρέθηκαν εφαρμογές για αυτή την έκδοση",
  "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Χαίρεται,<br><br>απλά σας κάνουμε γνωστό ότι διαθέτετε έναν %s λογαριασμό.<br><br>Το όνομά σας είναι: %s<br>Έχετε πρόσβαση: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
206
  "Cheers!" : "Χαιρετισμούς!",
207
  "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Χαίρεται, \nαπλά σας κάνουμε γνωστό ότι διαθέτετε έναν %s λογαριασμό.\nΤο όνομά σας είναι: %s\nΈχετε πρόσβαση: %s\n",
208
209
  "Administrator documentation" : "Τεκμηρίωση Διαχειριστή",
  "Online documentation" : "Τεκμηρίωση στο Διαδίκτυο",
210
  "Forum" : "Φόρουμ",
211
212
  "Issue tracker" : "Ιχνηλάτης ζητημάτων",
  "Commercial support" : "Εμπορική Υποστήριξη",
213
  "Get the apps to sync your files" : "Λήψη της εφαρμογής για συγχρονισμό των αρχείων σας",
214
  "Desktop client" : "Πελάτης σταθερού υπολογιστή",
215
216
  "Android app" : "Εφαρμογή Android",
  "iOS app" : "Εφαρμογή iOS",
217
  "If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Εάν θέλετε να υποστηρίξετε το έργο\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">συμμετέχετε στην ανάπτυξη</a>\n\t\tή\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">διαδόστε το μήνυμα</a>!",
218
219
220
221
222
223
224
  "Show First Run Wizard again" : "Προβολή Οδηγού Πρώτης Εκτέλεσης ξανά",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Χρησιμοποιήσατε <strong>%s</strong> από τα <strong>%s</strong> διαθέσιμα",
  "Password" : "Συνθηματικό",
  "Unable to change your password" : "Δεν ήταν δυνατή η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης",
  "Current password" : "Τρέχων συνθηματικό",
  "New password" : "Νέο συνθηματικό",
  "Change password" : "Αλλαγή συνθηματικού",
225
  "Full name" : "Πλήρες όνομα",
226
  "No display name set" : "Δεν ορίστηκε όνομα",
227
228
229
  "Email" : "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο",
  "Your email address" : "Η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σας",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Συμπληρώστε μια διεύθυνση email για να ενεργοποιήσετε την επαναφορά συνθηματικού και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις",
230
231
  "No email address set" : "Δεν ορίστηκε διεύθυνση email",
  "You are member of the following groups:" : "Είστε μέλος των ακόλουθων ομάδων:",
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
  "Profile picture" : "Φωτογραφία προφίλ",
  "Upload new" : "Μεταφόρτωση νέου",
  "Select new from Files" : "Επιλογή νέου από τα Αρχεία",
  "Remove image" : "Αφαίρεση εικόνας",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Είτε png ή jpg. Ιδανικά τετράγωνη αλλά θα είστε σε θέση να την περικόψετε.",
  "Your avatar is provided by your original account." : "Το άβατάρ σας παρέχεται από τον αρχικό σας λογαριασμό.",
  "Cancel" : "Άκυρο",
  "Choose as profile image" : "Επιλογή εικόνας προφίλ",
  "Language" : "Γλώσσα",
  "Help translate" : "Βοηθήστε στη μετάφραση",
  "Common Name" : "Κοινό Όνομα",
  "Valid until" : "Έγκυρο έως",
  "Issued By" : "Έκδόθηκε από",
  "Valid until %s" : "Έγκυρο έως %s",
246
247
  "Import root certificate" : "Εισαγωγή Πιστοποιητικού Root",
  "Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "Αναπτύχθηκε από την {communityopen} κοινότητα του ownCloud {linkclose}, ο {githubopen} πηγαίος κώδικας {linkclose} έχει την άδεια της {licenseopen} <abbr title = \"Affero General Public License\"> AGPL </ abbr> {linkclose}.",
248
249
  "Show storage location" : "Εμφάνιση τοποθεσίας αποθήκευσης",
  "Show last log in" : "Εμφάνιση τελευταίας εισόδου",
250
  "Show user backend" : "Εμφάνιση χρήστη συστήματος υποστήριξης",
251
252
  "Send email to new user" : "Αποστολή μηνύματος στο νέο χρήστη",
  "Show email address" : "Εμφάνιση διεύθυνσης ηλ. αλληλογραφίας",
253
  "Username" : "Όνομα χρήστη",
254
  "E-Mail" : "Ηλεκτρονική αλληλογραφία",
255
256
257
  "Create" : "Δημιουργία",
  "Admin Recovery Password" : "Κωδικός Επαναφοράς Διαχειριστή ",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Εισάγετε το συνθηματικό ανάκτησης ώστε να ανακτήσετε τα αρχεία χρηστών κατά την αλλαγή συνθηματικού",
258
  "Search Users" : "Αναζήτηση χρηστών",
259
260
261
262
263
264
265
266
  "Add Group" : "Προσθήκη Ομάδας",
  "Group" : "Ομάδα",
  "Everyone" : "Όλοι",
  "Admins" : "Διαχειριστές",
  "Default Quota" : "Προεπιλεγμένο Όριο",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Παρακαλώ εισάγετε επιτρεπόμενα μερίδια αποθηκευτικού χώρου (π.χ. \"512 MB\" ή \"12 GB\")",
  "Unlimited" : "Απεριόριστο",
  "Other" : "Άλλο",
267
  "Full Name" : "Πλήρες όνομα",
268
  "Group Admin for" : "Διαχειριστής ομάδας για",
269
270
  "Quota" : "Σύνολο Χώρου",
  "Storage Location" : "Τοποθεσία αποθηκευτικού χώρου",
271
  "User Backend" : "Χρήστης συστήματος υποστήριξης",
272
273
274
  "Last Login" : "Τελευταία Σύνδεση",
  "change full name" : "αλλαγή πλήρους ονόματος",
  "set new password" : "επιλογή νέου κωδικού",
275
  "change email address" : "αλλαγή διεύθυνσης ηλ. αλληλογραφίας",
276
277
278
  "Default" : "Προκαθορισμένο"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}