gl.json 20.8 KB
Newer Older
1
{ "translations": {
2
3
4
5
  "Cron" : "Cron",
  "Sharing" : "Compartindo",
  "Email Server" : "Servidor de correo",
  "Log" : "Rexistro",
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
  "Authentication error" : "Produciuse un erro de autenticación",
  "Your full name has been changed." : "O seu nome completo foi cambiado",
  "Unable to change full name" : "Non é posíbel cambiar o nome completo",
  "Files decrypted successfully" : "Ficheiros descifrados satisfactoriamente",
  "Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Non foi posíbel descifrar os seus ficheiros. revise o ficheiro de rexistro owncloud.log, ou pregúntelle ao administrador",
  "Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Non foi posíbel descifrar os seus ficheiros. revise o seu contrasinal e ténteo de novo",
  "Encryption keys deleted permanently" : "As chaves de cifrado foron eliminadas permanentemente",
  "Couldn't permanently delete your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Non foi posíbel eliminar permanentemente as chaves de cifrado. revise o ficheiro de rexistro owncloud.log, ou pregúntelle ao administrador",
  "Couldn't remove app." : "Non foi posíbel retirar a aplicación.",
  "Backups restored successfully" : "As copias de seguranza foron restauradas satisfactoriamente",
  "Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Non foi posíbel restaurar as chaves de cifrado. revise o ficheiro de rexistro owncloud.log, ou pregúntelle ao administrador",
  "Language changed" : "O idioma cambiou",
  "Invalid request" : "Petición incorrecta",
  "Admins can't remove themself from the admin group" : "Os administradores non poden eliminarse a si mesmos do grupo admin",
  "Unable to add user to group %s" : "Non é posíbel engadir o usuario ao grupo %s",
  "Unable to remove user from group %s" : "Non é posíbel eliminar o usuario do grupo %s",
  "Couldn't update app." : "Non foi posíbel actualizar a aplicación.",
  "Wrong password" : "Contrasinal incorrecto",
  "No user supplied" : "Non subministrado polo usuario",
  "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Forneza un contrasinal de recuperación do administrador de recuperación, senón perderanse todos os datos do usuario",
  "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contrasinal de recuperación do administrador incorrecto. Comprobe o contrasinal e tenteo de novo.",
27
  "Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "A infraestrutura non admite o cambio de contrasinal, mais a chave de cifrado do usuario foi actualizada correctamente.",
28
  "Unable to change password" : "Non é posíbel cambiar o contrasinal",
29
  "Enabled" : "Activado",
30
  "Not enabled" : "Non activado",
31
  "Recommended" : "Recomendado",
32
33
34
  "Group already exists." : "Xa existe o grupo.",
  "Unable to add group." : "Non é posíbel engadir o grupo.",
  "Unable to delete group." : "Non é posíbel eliminar o grupo.",
35
  "log-level out of allowed range" : "o nivel do rexistro está fora do intervalo admitido",
36
37
  "Saved" : "Gardado",
  "test email settings" : "correo de proba dos axustes",
38
  "A problem occurred while sending the email. Please revise your settings. (Error: %s)" : "Ocorreu un problema ao enviar o correo. Revise a súa configuración. (Erro: %s)",
39
40
  "Email sent" : "Correo enviado",
  "You need to set your user email before being able to send test emails." : "É necesario configurar o correo do usuario antes de poder enviar mensaxes de correo de proba.",
41
  "Invalid mail address" : "Enderezo de correo incorrecto",
42
  "A user with that name already exists." : "Xa existe un usuario con ese nome.",
43
44
45
46
47
48
  "Unable to create user." : "Non é posíbel crear o usuario.",
  "Your %s account was created" : "Foi creada a conta %s",
  "Unable to delete user." : "Non é posíbel eliminar o usuario.",
  "Forbidden" : "Prohibido",
  "Invalid user" : "Usuario incorrecto",
  "Unable to change mail address" : "Non é posíbel cambiar o enderezo de correo.",
49
  "Email saved" : "Correo gardado",
50
  "Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Confirma que quere engadir «{domain}» como dominio de confianza?",
51
  "Add trusted domain" : "Engadir dominio de confianza",
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
  "Sending..." : "Enviando...",
  "All" : "Todo",
  "Please wait...." : "Agarde...",
  "Error while disabling app" : "Produciuse un erro ao desactivar a aplicación",
  "Disable" : "Desactivar",
  "Enable" : "Activar",
  "Error while enabling app" : "Produciuse un erro ao activar a aplicación",
  "Updating...." : "Actualizando...",
  "Error while updating app" : "Produciuse un erro mentres actualizaba a aplicación",
  "Updated" : "Actualizado",
  "Uninstalling ...." : "Desinstalando ...",
  "Error while uninstalling app" : "Produciuse un erro ao desinstalar o aplicatvo",
  "Uninstall" : "Desinstalar",
  "Select a profile picture" : "Seleccione unha imaxe para o perfil",
  "Very weak password" : "Contrasinal moi feble",
  "Weak password" : "Contrasinal feble",
  "So-so password" : "Contrasinal non moi aló",
  "Good password" : "Bo contrasinal",
  "Strong password" : "Contrasinal forte",
71
  "Valid until {date}" : "Válido ata {date}",
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
  "Delete" : "Eliminar",
  "Decrypting files... Please wait, this can take some time." : "Descifrando ficheiros... isto pode levar un anaco.",
  "Delete encryption keys permanently." : "Eliminar permanentemente as chaves de cifrado.",
  "Restore encryption keys." : "Restaurar as chaves de cifrado.",
  "Groups" : "Grupos",
  "Unable to delete {objName}" : "Non é posíbel eliminar {objName}",
  "Error creating group" : "Produciuse un erro ao crear o grupo",
  "A valid group name must be provided" : "Debe fornecer un nome de grupo",
  "deleted {groupName}" : "{groupName} foi eliminado",
  "undo" : "desfacer",
82
  "no group" : "sen grupo",
83
84
85
  "never" : "nunca",
  "deleted {userName}" : "{userName} foi eliminado",
  "add group" : "engadir un grupo",
86
  "Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Cambiar o contrasinal provocará unha perda de datos, xa que a recuperación de datos non está dispoñíbel para este usuario",
87
88
89
  "A valid username must be provided" : "Debe fornecer un nome de usuario",
  "Error creating user" : "Produciuse un erro ao crear o usuario",
  "A valid password must be provided" : "Debe fornecer un contrasinal",
90
  "A valid email must be provided" : "Ten que fornecer un correo funcional",
91
  "__language_name__" : "Galego",
92
93
  "Sync clients" : "Clientes de sincronización",
  "Personal info" : "Información persoal",
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
  "SSL root certificates" : "Certificados raíz SSL",
  "Encryption" : "Cifrado",
  "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Todo (problemas críticos, erros, avisos, información, depuración)",
  "Info, warnings, errors and fatal issues" : "Información, avisos, erros e problemas críticos",
  "Warnings, errors and fatal issues" : "Avisos, erros e problemas críticos",
  "Errors and fatal issues" : "Erros e problemas críticos",
  "Fatal issues only" : "Só problemas críticos",
  "None" : "Ningún",
  "Login" : "Acceso",
  "Plain" : "Simple",
  "NT LAN Manager" : "Xestor NT LAN",
  "SSL" : "SSL",
  "TLS" : "TLS",
107
  "The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Foi activada a restrición da configuración a só lectura. Isto impide o estabelecemento dalgunhas configuracións a través da interface web. Ademais, ten que facer escribíbel manualmente o ficheiro para cada actualización.",
108
109
  "PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Parece que PHP foi configuración para substituír bloques de documentos en liña. Isto fará que varias aplicacións sexan inaccesíbeis.",
  "This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Isto probabelmente se debe unha caché/acelerador como Zend OPcache ou eAccelerator.",
110
111
112
  "SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Empregase SQLite como base de datos. Para instalacións grandes recomendámoslle que cambie a unha infraestrutura de base de datos diferente.",
  "Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Concretamente, se emprega o cliente de escritorio para sincronización, desaconsellámoslle o uso de SQLite",
  "Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "O seu servidor funciona baixo Windows de Microsoft. Recomendámoslle encarecidamente que empregue Linux para obter unha perfecta experiencia de usuario.",
113
  "APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "Está instalada a APCu baixo a versión 4.0.6, por razóns de estabilidade e rendemento, recomendamos actualizar a unha nova versión da APCu.",
114
115
116
  "The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Non se atopou o módulo de PHP «fileinfo». É recomendábel activar este módulo para obter os mellores resultados coa detección do tipo MIME.",
  "System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Non é posíbel estabelecer a configuración rexional do sistema a unha que admita UTF-8.",
  "This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Isto significa que pode haber problemas con certos caracteres en nomes de ficheiro.",
117
  "We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Recomendámoslle que instale no sistema os paquetes necesarios para admitir unha das seguintes configuracións rexionais: %s.",
118
  "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Se a instalación no está feita na raíz do dominio e usa o sistema cron, pode haber problemas coa xeración de URL. Para evitar estes problemas, axuste a opción «overwrite.cli.url» no seu ficheiro config.php á ruta webroot da instalación (suxestión: «%s»)",
119
  "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Non foi posíbel executar a tarefa de cron programada desde a liña de ordes. Atopáronse os seguintes erros técnicos:",
120
  "No problems found" : "Non se atoparon problemas",
121
122
  "Last cron job execution: %s." : "Última execución da tarefa de cron: %s.",
  "Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Última execución da tarefa de cron: %s. Semella que algo vai mal",
123
124
125
126
127
128
129
130
  "Cron was not executed yet!" : "«Cron» aínda non foi executado!",
  "Execute one task with each page loaded" : "Executar unha tarefa con cada páxina cargada",
  "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php está rexistrado nun servizo de WebCron para chamar a cron.php cada 15 minutos a través de HTTP.",
  "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Use o servizo «cron» do sistema para chamar ao ficheiro cron.php cada 15 minutos.",
  "Allow apps to use the Share API" : "Permitir que as aplicacións empreguen o API para compartir",
  "Allow users to share via link" : "Permitir que os usuarios compartan a través de ligazóns",
  "Enforce password protection" : "Forzar a protección por contrasinal",
  "Allow public uploads" : "Permitir os envíos públicos",
131
  "Allow users to send mail notification for shared files" : "Permitirlle aos usuarios enviar notificacións por correo para os ficheiros compartidos",
132
133
134
135
136
137
  "Set default expiration date" : "Definir a data predeterminada de caducidade",
  "Expire after " : "Caduca após",
  "days" : "días",
  "Enforce expiration date" : "Obrigar a data de caducidade",
  "Allow resharing" : "Permitir compartir",
  "Restrict users to only share with users in their groups" : "Restrinxir aos usuarios a compartir só cos usuarios dos seus grupos",
138
  "Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Permitirlle aos usuarios enviar notificacións por correo a outros usuarios para notificarlles os ficheiros compartidos",
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
  "Exclude groups from sharing" : "Excluír grupos da compartición",
  "These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Estes grupos poderán recibir comparticións, mais non inicialas.",
  "This is used for sending out notifications." : "Isto utilizase para o envío de notificacións.",
  "Send mode" : "Modo de envío",
  "From address" : "Desde o enderezo",
  "mail" : "correo",
  "Authentication method" : "Método de autenticación",
  "Authentication required" : "Requírese autenticación",
  "Server address" : "Enderezo do servidor",
  "Port" : "Porto",
  "Credentials" : "Credenciais",
  "SMTP Username" : "Nome de usuario SMTP",
  "SMTP Password" : "Contrasinal SMTP",
152
  "Store credentials" : "Gardar as credenciais",
153
154
155
  "Test email settings" : "Correo de proba dos axustes",
  "Send email" : "Enviar o correo",
  "Log level" : "Nivel de rexistro",
156
  "Download logfile" : "Descargar o ficheiro do rexistro",
157
158
  "More" : "Máis",
  "Less" : "Menos",
159
  "The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "O ficheiro de rexistro é maior de 100 MB. Pódelle levar un anaco descargalo!",
160
161
  "Version" : "Versión",
  "More apps" : "Máis aplicativos",
162
  "Developer documentation" : "Documentación do desenvolvedor",
163
  "by" : "por",
164
  "licensed" : "licencidado",
165
166
167
  "Documentation:" : "Documentación:",
  "User Documentation" : "Documentación do usuario",
  "Admin Documentation" : "Documentación do administrador",
168
169
  "Show description …" : "Amosar a descrición ...",
  "Hide description …" : "Agochar a descrición ...",
170
  "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Non é posíbel instalar esta aplicación por mor de non cumprirse as dependencias:",
171
  "Update to %s" : "Actualizar a %s",
172
173
  "Enable only for specific groups" : "Activar só para grupos específicos",
  "Uninstall App" : "Desinstalar unha aplicación",
174
  "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Ola,<br><br>Só facerlle saber que dispón da conta %s.<br><br>O seu nome de usuario: %s<br>Para acceder a ela: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
175
  "Cheers!" : "Saúdos!",
176
  "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Ola,\n\nSó facerlle saber que dispón da conta %s.\n\nO seu nome de usuario: %s\nPara acceder a ela: %s\n",
177
178
179
180
181
182
  "Administrator Documentation" : "Documentación do administrador",
  "Online Documentation" : "Documentación na Rede",
  "Forum" : "Foro",
  "Bugtracker" : "Seguemento de fallos",
  "Commercial Support" : "Asistencia comercial",
  "Get the apps to sync your files" : "Obteña as aplicacións para sincronizar os seus ficheiros",
183
184
185
  "Desktop client" : "Cliente de escritorio",
  "Android app" : "Aplicación Android",
  "iOS app" : "Aplicación iOS",
186
  "If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Se quere axudar ao proxecto\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">únase ao desenvolvemento</a>\n\t\tou\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">espalle a nova</a>!",
187
188
189
190
191
192
193
  "Show First Run Wizard again" : "Amosar o axudante da primeira execución outra vez",
  "You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Ten en uso <strong>%s</strong> do total dispoñíbel de <strong>%s</strong>",
  "Password" : "Contrasinal",
  "Unable to change your password" : "Non é posíbel cambiar o seu contrasinal",
  "Current password" : "Contrasinal actual",
  "New password" : "Novo contrasinal",
  "Change password" : "Cambiar o contrasinal",
194
  "Full name" : "Nome completo",
195
  "No display name set" : "Sen nome visíbel estabelecido",
196
197
198
  "Email" : "Correo",
  "Your email address" : "O seu enderezo de correo",
  "Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Escriba un enderezo de correo para permitir a recuperación de contrasinais e recibir notificacións",
199
  "No email address set" : "Non hai un enderezo de correo definido",
200
  "You are member of the following groups:" : "Vostede é membro dos seguintes grupos:",
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
  "Profile picture" : "Imaxe do perfil",
  "Upload new" : "Novo envío",
  "Select new from Files" : "Seleccione unha nova de ficheiros",
  "Remove image" : "Retirar a imaxe",
  "Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." : "Calquera png ou jpg. É preferíbel que sexa cadrada, mais poderá recortala.",
  "Your avatar is provided by your original account." : "O seu avatar é fornecido pola súa conta orixinal.",
  "Cancel" : "Cancelar",
  "Choose as profile image" : "Escolla unha imaxe para o perfil",
  "Language" : "Idioma",
  "Help translate" : "Axude na tradución",
211
  "Common Name" : "Nome común",
212
  "Valid until" : "Válido ata",
213
214
  "Issued By" : "Fornecido por",
  "Valid until %s" : "Válido ata %s",
215
  "Import root certificate" : "Importar o certificado raíz",
216
217
218
219
220
221
  "The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "A aplicación de cifrado non está activada, descifre todos os ficheiros",
  "Log-in password" : "Contrasinal de acceso",
  "Decrypt all Files" : "Descifrar todos os ficheiros",
  "Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "As chaves de cifrado foron movidas á copia de seguranza. Se ten algún problema pode restaurar as chaves. Elimineas permanentemente só se está seguro de que é posíbel descifrar correctamente todos os ficheiros.",
  "Restore Encryption Keys" : "Restaurar as chaves de cifrado",
  "Delete Encryption Keys" : "Eliminar as chaves de cifrado",
222
  "Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "Desenvolvido pola {communityopen}comunidade ownCloud{linkclose}, o {githubopen}código fonte{linkclose} está licenciado baixo a {licenseopen}<abbr title=\"Licencia Pública Xeral Affero\">AGPL</abbr>{linkclose}.",
223
224
  "Show storage location" : "Amosar a localización do almacenamento",
  "Show last log in" : "Amosar a última conexión",
225
226
227
  "Show user backend" : "Amosar a infraestrutura do usuario",
  "Send email to new user" : "Enviar correo ao novo usuario",
  "Show email address" : "Amosar o enderezo de correo",
228
  "Username" : "Nome de usuario",
229
  "E-Mail" : "Correo-e",
230
231
232
  "Create" : "Crear",
  "Admin Recovery Password" : "Contrasinal de recuperación do administrador",
  "Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Introduza o contrasinal de recuperación para recuperar os ficheiros dos usuarios durante o cambio de contrasinal",
233
  "Search Users" : "Busca de usuarios",
234
235
236
237
238
239
240
241
  "Add Group" : "Engadir un grupo",
  "Group" : "Grupo",
  "Everyone" : "Todos",
  "Admins" : "Administradores",
  "Default Quota" : "Cota por omisión",
  "Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" : "Introduza a cota de almacenamento (p.ex. «512 MB» ou «12 GB»)",
  "Unlimited" : "Sen límites",
  "Other" : "Outro",
242
  "Full Name" : "Nome completo",
243
  "Group Admin for" : "Grupo de Admin para",
244
245
  "Quota" : "Cota",
  "Storage Location" : "Localización do almacenamento",
246
  "User Backend" : "Infraestrutura do usuario",
247
248
249
  "Last Login" : "Último acceso",
  "change full name" : "Cambiar o nome completo",
  "set new password" : "estabelecer un novo contrasinal",
250
  "change email address" : "cambiar o enderezo de correo",
251
252
253
  "Default" : "Predeterminado"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}