Commit 00968e55 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 08ddae92
......@@ -104,6 +104,7 @@ OC.L10N.register(
"the link expired" : "povezava je pretekla,",
"sharing is disabled" : "souporaba je onemogočena.",
"For more info, please ask the person who sent this link." : "Za več podrobnosti stopite v stik s pošiljateljem te povezave.",
"%s is publicly shared" : "%s je v javni souporabi",
"Add to your ownCloud" : "Dodaj v svoj oblak ownCloud",
"Download" : "Prejmi",
"Download %s" : "Prejmi %s",
......
......@@ -102,6 +102,7 @@
"the link expired" : "povezava je pretekla,",
"sharing is disabled" : "souporaba je onemogočena.",
"For more info, please ask the person who sent this link." : "Za več podrobnosti stopite v stik s pošiljateljem te povezave.",
"%s is publicly shared" : "%s je v javni souporabi",
"Add to your ownCloud" : "Dodaj v svoj oblak ownCloud",
"Download" : "Prejmi",
"Download %s" : "Prejmi %s",
......
......@@ -11,7 +11,9 @@ OC.L10N.register(
"No temporary profile picture available, try again" : "Не е налична временна профилна снимка, опитайте отново",
"No crop data provided" : "Липсват данни за изрязването",
"No valid crop data provided" : "Невалидни данни за изрязването",
"Crop is not square" : "Орязването не в квадратна форма",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Промяната на паролата е невъзможно, защото връзката за удостоверение не е валидна",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Неуспешно възстановяване на паролата, защото ключа е изтекъл",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Неуспешно изпращане на имейл за възстановяване на паролата. Моля, уверете се, че потребителското име е правилно.",
"%s password reset" : "Паролата на %s е променена.",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Изпращането на електронна поща е неуспешно. Моля, свържете се с вашия администратор.",
......
......@@ -9,7 +9,9 @@
"No temporary profile picture available, try again" : "Не е налична временна профилна снимка, опитайте отново",
"No crop data provided" : "Липсват данни за изрязването",
"No valid crop data provided" : "Невалидни данни за изрязването",
"Crop is not square" : "Орязването не в квадратна форма",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Промяната на паролата е невъзможно, защото връзката за удостоверение не е валидна",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Неуспешно възстановяване на паролата, защото ключа е изтекъл",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Неуспешно изпращане на имейл за възстановяване на паролата. Моля, уверете се, че потребителското име е правилно.",
"%s password reset" : "Паролата на %s е променена.",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Изпращането на електронна поща е неуспешно. Моля, свържете се с вашия администратор.",
......
......@@ -137,11 +137,13 @@ OC.L10N.register(
"STARTTLS" : "STARTTLS",
"php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "kaže, da se v okolju php poizvedba sistemskih okoljskih spremenljivk ne nastavi pravilno. Preizkus z ukazom getenv(\"PATH\") vrne le prazen odziv.",
"Please check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "Preverite <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentacijo namestitve ↗</a> za opombe k nastavitvam php in nastavitve strežnika; še posebej, kadar je v uporabi php-fpm.",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Omogočene so nastavitve »le za branje«. To onemogoča nastavljanje možnosti prek spletnega vmesnika, problem pa se lahko pojavi pri posodobitvah, saj je treba datoteko vsakič ročno omogočiti.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Nastavitve PHP določajo, da so medvrstični bloki besedila odrezani. Ta nastavitev lahko povzroči, da nekateri osnovni moduli ne bodo dosegljivi.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Napako je najverjetneje povzročil predpomnilniški program ali pospeševalnik, kot sta Zend OPcache ali eAccelerator.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Manjka modul PHP 'fileinfo'. Priporočljivo je omogočiti ta modul za popolno zaznavanje vrst MIME.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistemskih jezikovnih nastavitev ni mogoče nastaviti na možnost, ki podpira nabor UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To pomeni, da se lahko pojavijo napake pri nekaterih znakih v imenih datotek.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Priporočljivo je namestiti zahtevane pakete v sistem za podporo ene izmed navedenih jezikovnih možnosti: %s",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Ni mogoče izvesti ukaza cronjpob preko ukazne vrstice CLI. Prišlo je do tehničnih napak:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Priporočljivo je preveriti dokumentacijo <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">Vodnika namestitve ↗</a> in preveriti za morebitne napake in opozorila, zabeležena v <a href=\"#log-section\">dnevniku</a>.",
"All checks passed." : "Vsa preverjanja so uspešno zaključena.",
......@@ -177,6 +179,7 @@ OC.L10N.register(
"Enable encryption" : "Omogoči šifriranje",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Ni naloženega modula za šifriranje. Omogočiti ga je mogoče v meniju programa.",
"Select default encryption module:" : "Izbor privzetega modula za šifriranje:",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please enable the \"Default encryption module\" and run 'occ encryption:migrate'" : "Preseliti je treba šifrirne ključe iz starega sistema (ownCloud <= 8.0) na novega. Omogočite »Privzeti šifrirni modul» in zaženite ukaz 'occ encryption:migrate', ali pa stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one." : "Prenesti je treba šifrirne ključe iz stare šifrirne sheme (ownCloud ≤ 8.0) na novo.",
"Start migration" : "Začni selitev",
"This is used for sending out notifications." : "Možnost je uporabljena za omogočanje pošiljanja obvestil.",
......
......@@ -135,11 +135,13 @@
"STARTTLS" : "STARTTLS",
"php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "kaže, da se v okolju php poizvedba sistemskih okoljskih spremenljivk ne nastavi pravilno. Preizkus z ukazom getenv(\"PATH\") vrne le prazen odziv.",
"Please check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "Preverite <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentacijo namestitve ↗</a> za opombe k nastavitvam php in nastavitve strežnika; še posebej, kadar je v uporabi php-fpm.",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Omogočene so nastavitve »le za branje«. To onemogoča nastavljanje možnosti prek spletnega vmesnika, problem pa se lahko pojavi pri posodobitvah, saj je treba datoteko vsakič ročno omogočiti.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Nastavitve PHP določajo, da so medvrstični bloki besedila odrezani. Ta nastavitev lahko povzroči, da nekateri osnovni moduli ne bodo dosegljivi.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Napako je najverjetneje povzročil predpomnilniški program ali pospeševalnik, kot sta Zend OPcache ali eAccelerator.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Manjka modul PHP 'fileinfo'. Priporočljivo je omogočiti ta modul za popolno zaznavanje vrst MIME.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistemskih jezikovnih nastavitev ni mogoče nastaviti na možnost, ki podpira nabor UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To pomeni, da se lahko pojavijo napake pri nekaterih znakih v imenih datotek.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Priporočljivo je namestiti zahtevane pakete v sistem za podporo ene izmed navedenih jezikovnih možnosti: %s",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Ni mogoče izvesti ukaza cronjpob preko ukazne vrstice CLI. Prišlo je do tehničnih napak:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Priporočljivo je preveriti dokumentacijo <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">Vodnika namestitve ↗</a> in preveriti za morebitne napake in opozorila, zabeležena v <a href=\"#log-section\">dnevniku</a>.",
"All checks passed." : "Vsa preverjanja so uspešno zaključena.",
......@@ -175,6 +177,7 @@
"Enable encryption" : "Omogoči šifriranje",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Ni naloženega modula za šifriranje. Omogočiti ga je mogoče v meniju programa.",
"Select default encryption module:" : "Izbor privzetega modula za šifriranje:",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please enable the \"Default encryption module\" and run 'occ encryption:migrate'" : "Preseliti je treba šifrirne ključe iz starega sistema (ownCloud <= 8.0) na novega. Omogočite »Privzeti šifrirni modul» in zaženite ukaz 'occ encryption:migrate', ali pa stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one." : "Prenesti je treba šifrirne ključe iz stare šifrirne sheme (ownCloud ≤ 8.0) na novo.",
"Start migration" : "Začni selitev",
"This is used for sending out notifications." : "Možnost je uporabljena za omogočanje pošiljanja obvestil.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment