Commit 102a9f2a authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent e5b91af1
......@@ -30,10 +30,10 @@ OC.L10N.register(
"one-time password for server-side-encryption" : "enkratno geslo za šifriranje na strani strežnika",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Te datoteke ni mogoče šifrirati, ker je to najverjetneje datoteka v souporabi. Prosite lastnika datoteke, da jo da ponovno v souporabo.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Te datoteke ni mogoče brati, ker je to najverjetneje datoteka v souporabi. Prosite lastnika datoteke, da jo da ponovno v souporabo.",
"Hey there,\n\nthe admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password '%s'.\n\nPlease login to the web interface, go to the section 'ownCloud basic encryption module' of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the 'old log-in password' field and your current login-password.\n\n" : "Pozdravljeni.\n\nAdministrator je omogočil šifriranje na strežniku. Vaše datoteke so bile šifrirane z uporabo gesla '%s'.\n\nPrijavite se v spletni vmesnik, pojdite v poglavje 'ownCloud modul za osnovno šifriranje' v osebnih nastavitvah ter posodobite svoje geslo za šifriranje tako, da vnesete to geslo v polje 'staro prijavno geslo' in svoje trenutno prijavno geslo.\n\n",
"Hey there,\n\nthe admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password '%s'.\n\nPlease login to the web interface, go to the section 'ownCloud basic encryption module' of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the 'old log-in password' field and your current login-password.\n\n" : "Pozdravljeni,\n\nomogočeno je šifriranje na strežniku. Datoteke so bile šifrirane z geslom '%s'.\n\nMed nastavitvami je mogoče geslo spremeniti v odseku 'modula za osnovno šifriranje ownCloud'. Vpisati je treba najprej 'staro prijavno geslo' in nato trenutno veljavno geslo.\n\n",
"The share will expire on %s." : "Povezava souporabe bo potekla %s.",
"Cheers!" : "Lep pozdrav!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Pozdravljeni.<br><br>Administrator je omogočil šifriranje na strežniku. Vaše datoteke so bile šifrirane z uporabo gesla <strong>%s</strong>.<br><br>Prijavite se v spletni vmesnik, pojdite v poglavje 'ownCloud modul za osnovno šifriranje' v osebnih nastavitvah ter posodobite svoje geslo za šifriranje tako, da vnesete to geslo v polje 'staro prijavno geslo' in svoje trenutno prijavno geslo.<br><br>",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Pozdravljeni,<br><br>omogočeno je šifriranje na strežniku. Datoteke so bile šifrirane z geslom <strong>%s</strong>.<br><br>Med nastavitvami je mogoče geslo spremeniti v odseku 'modula za osnovno šifriranje ownCloud'. Vpisati je treba najprej 'staro prijavno geslo' in nato trenutno veljavno geslo.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Šifriraj domačo shrambo",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Izbrana možnost omogoči šifriranje vseh datotek, shranjenih v glavni shrambi, sicer so šifrirane le datoteke v zunanjih shrambah.",
"Enable recovery key" : "Omogoči obnovitev gesla",
......
......@@ -28,10 +28,10 @@
"one-time password for server-side-encryption" : "enkratno geslo za šifriranje na strani strežnika",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Te datoteke ni mogoče šifrirati, ker je to najverjetneje datoteka v souporabi. Prosite lastnika datoteke, da jo da ponovno v souporabo.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Te datoteke ni mogoče brati, ker je to najverjetneje datoteka v souporabi. Prosite lastnika datoteke, da jo da ponovno v souporabo.",
"Hey there,\n\nthe admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password '%s'.\n\nPlease login to the web interface, go to the section 'ownCloud basic encryption module' of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the 'old log-in password' field and your current login-password.\n\n" : "Pozdravljeni.\n\nAdministrator je omogočil šifriranje na strežniku. Vaše datoteke so bile šifrirane z uporabo gesla '%s'.\n\nPrijavite se v spletni vmesnik, pojdite v poglavje 'ownCloud modul za osnovno šifriranje' v osebnih nastavitvah ter posodobite svoje geslo za šifriranje tako, da vnesete to geslo v polje 'staro prijavno geslo' in svoje trenutno prijavno geslo.\n\n",
"Hey there,\n\nthe admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password '%s'.\n\nPlease login to the web interface, go to the section 'ownCloud basic encryption module' of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the 'old log-in password' field and your current login-password.\n\n" : "Pozdravljeni,\n\nomogočeno je šifriranje na strežniku. Datoteke so bile šifrirane z geslom '%s'.\n\nMed nastavitvami je mogoče geslo spremeniti v odseku 'modula za osnovno šifriranje ownCloud'. Vpisati je treba najprej 'staro prijavno geslo' in nato trenutno veljavno geslo.\n\n",
"The share will expire on %s." : "Povezava souporabe bo potekla %s.",
"Cheers!" : "Lep pozdrav!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Pozdravljeni.<br><br>Administrator je omogočil šifriranje na strežniku. Vaše datoteke so bile šifrirane z uporabo gesla <strong>%s</strong>.<br><br>Prijavite se v spletni vmesnik, pojdite v poglavje 'ownCloud modul za osnovno šifriranje' v osebnih nastavitvah ter posodobite svoje geslo za šifriranje tako, da vnesete to geslo v polje 'staro prijavno geslo' in svoje trenutno prijavno geslo.<br><br>",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Pozdravljeni,<br><br>omogočeno je šifriranje na strežniku. Datoteke so bile šifrirane z geslom <strong>%s</strong>.<br><br>Med nastavitvami je mogoče geslo spremeniti v odseku 'modula za osnovno šifriranje ownCloud'. Vpisati je treba najprej 'staro prijavno geslo' in nato trenutno veljavno geslo.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Šifriraj domačo shrambo",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Izbrana možnost omogoči šifriranje vseh datotek, shranjenih v glavni shrambi, sicer so šifrirane le datoteke v zunanjih shrambah.",
"Enable recovery key" : "Omogoči obnovitev gesla",
......
......@@ -73,6 +73,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n mappe","%n mapper"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n fil","%n filer"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
"_including %n hidden_::_including %n hidden_" : ["herunder %n skjult","herunder %n skjulte"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Du har ikke tilladelse til at uploade eller oprette filer her",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Uploader %n fil","Uploader %n filer"],
"New" : "Ny",
......
......@@ -71,6 +71,7 @@
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n mappe","%n mapper"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n fil","%n filer"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
"_including %n hidden_::_including %n hidden_" : ["herunder %n skjult","herunder %n skjulte"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Du har ikke tilladelse til at uploade eller oprette filer her",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Uploader %n fil","Uploader %n filer"],
"New" : "Ny",
......
......@@ -112,6 +112,7 @@ OC.L10N.register(
"add group" : "dodaj skupino",
"Invalid quota value \"{val}\"" : "Neveljavna vrednost količinske omejitve \"{val}\"",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Sprememba gesla bo povzročila izgubo podatkov, ker obnova podatkov za tega uporabnika ni na voljo.",
"Password successfully changed" : "Geslo je uspešno spremenjeno.",
"A valid username must be provided" : "Navedeno mora biti veljavno uporabniško ime",
"Error creating user: {message}" : "Napaka ustvarjanja uporabnika: {message}",
"A valid password must be provided" : "Navedeno mora biti veljavno geslo",
......
......@@ -110,6 +110,7 @@
"add group" : "dodaj skupino",
"Invalid quota value \"{val}\"" : "Neveljavna vrednost količinske omejitve \"{val}\"",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Sprememba gesla bo povzročila izgubo podatkov, ker obnova podatkov za tega uporabnika ni na voljo.",
"Password successfully changed" : "Geslo je uspešno spremenjeno.",
"A valid username must be provided" : "Navedeno mora biti veljavno uporabniško ime",
"Error creating user: {message}" : "Napaka ustvarjanja uporabnika: {message}",
"A valid password must be provided" : "Navedeno mora biti veljavno geslo",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment