Commit 157bb50a authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 6ca2da7d
......@@ -32,6 +32,8 @@ OC.L10N.register(
"The share will expire on %s." : "Delingen vil opphøre %s.",
"Cheers!" : "Ha det!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Hei,<br><br>Administratoren har aktivert serverkryptering. Filene dine er blitt kryptert med passordet <strong>%s</strong>.<br><br>Vennligst logg inn på web-grensesnittet, gå til seksjonen \"ownCloud grunnleggende krypteringsmodul\" i dine personlige innstillinger og oppdater krypteringspassordet ditt ved å legge inn dette passordet i feltet \"gammelt påloggingspassord\" sammen med ditt nåværende påloggingspassord.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Krypter hjemmelageret",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Aktivering av dette valget krypterer alle filer som er lagret på hovedlageret. Ellers vil kun filer på eksterne lagre bli kryptert.",
"Enable recovery key" : "Aktiver gjenopprettingsnøkkel",
"Disable recovery key" : "Deaktiver gjenopprettingsnøkkel",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Gjenopprettingsnøkkelen er en ekstra krypteringsnøkkel som brukes til å kryptere filer. Den tillater gjenoppretting av en brukers filer i tilfelle brukeren glemmer passordet sitt.",
......
......@@ -30,6 +30,8 @@
"The share will expire on %s." : "Delingen vil opphøre %s.",
"Cheers!" : "Ha det!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Hei,<br><br>Administratoren har aktivert serverkryptering. Filene dine er blitt kryptert med passordet <strong>%s</strong>.<br><br>Vennligst logg inn på web-grensesnittet, gå til seksjonen \"ownCloud grunnleggende krypteringsmodul\" i dine personlige innstillinger og oppdater krypteringspassordet ditt ved å legge inn dette passordet i feltet \"gammelt påloggingspassord\" sammen med ditt nåværende påloggingspassord.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Krypter hjemmelageret",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Aktivering av dette valget krypterer alle filer som er lagret på hovedlageret. Ellers vil kun filer på eksterne lagre bli kryptert.",
"Enable recovery key" : "Aktiver gjenopprettingsnøkkel",
"Disable recovery key" : "Deaktiver gjenopprettingsnøkkel",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Gjenopprettingsnøkkelen er en ekstra krypteringsnøkkel som brukes til å kryptere filer. Den tillater gjenoppretting av en brukers filer i tilfelle brukeren glemmer passordet sitt.",
......
......@@ -42,6 +42,17 @@ OC.L10N.register(
"Unable to determine date" : "Kan ikke fastslå datoen",
"This operation is forbidden" : "Operasjonen er forbudt",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Denne mappen er utilgjengelig. Sjekk loggene eller kontakt administrator",
"Could not move \"{file}\", target exists" : "Klarte ikke å flytte \"{file}\", målfilen finnes",
"Could not move \"{file}\"" : "Klarte ikke å flytte \"{file}\"",
"{newName} already exists" : "{newName} finnes allerede",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Klarte ikke å omdøpe \"{fileName}\", den finnes ikke lenger",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Navnet \"{targetName}\" brukes allerede i mappen \"{dir}\". Velg et annet navn.",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "Klarte ikke å omdøpe \"{fileName}\"",
"Could not create file \"{file}\"" : "Klarte ikke å opprette fil \"{file}\"",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Klarte ikke å opprette fil \"{file}\" fordi den finnes allerede",
"Could not create folder \"{dir}\"" : "Klarete ikke å opprette mappe \"{dir}\"",
"Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Klarete ikke å opprette mappe \"{dir}\" fordi den finnes allerede",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Feil ved sletting av fil \"{fileName}\".",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Ingen oppføringer i denne mappen stemmer med '{filter}'",
"Name" : "Navn",
"Size" : "Størrelse",
......@@ -90,6 +101,8 @@ OC.L10N.register(
"Maximum upload size" : "Største opplastingsstørrelse",
"max. possible: " : "max. mulige:",
"Save" : "Lagre",
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "Med PHP-FPM kan det ta 5 minutter før endringene trer i kraft.",
"Missing permissions to edit from here." : "Manglende rettigheter til å redigere herfra.",
"Settings" : "Innstillinger",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Bruk denne adressen for å <a href=\"%s\" target=\"_blank\">få tilgang til filene dine via WebDAV</a>",
......
......@@ -40,6 +40,17 @@
"Unable to determine date" : "Kan ikke fastslå datoen",
"This operation is forbidden" : "Operasjonen er forbudt",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Denne mappen er utilgjengelig. Sjekk loggene eller kontakt administrator",
"Could not move \"{file}\", target exists" : "Klarte ikke å flytte \"{file}\", målfilen finnes",
"Could not move \"{file}\"" : "Klarte ikke å flytte \"{file}\"",
"{newName} already exists" : "{newName} finnes allerede",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Klarte ikke å omdøpe \"{fileName}\", den finnes ikke lenger",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Navnet \"{targetName}\" brukes allerede i mappen \"{dir}\". Velg et annet navn.",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "Klarte ikke å omdøpe \"{fileName}\"",
"Could not create file \"{file}\"" : "Klarte ikke å opprette fil \"{file}\"",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Klarte ikke å opprette fil \"{file}\" fordi den finnes allerede",
"Could not create folder \"{dir}\"" : "Klarete ikke å opprette mappe \"{dir}\"",
"Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Klarete ikke å opprette mappe \"{dir}\" fordi den finnes allerede",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Feil ved sletting av fil \"{fileName}\".",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Ingen oppføringer i denne mappen stemmer med '{filter}'",
"Name" : "Navn",
"Size" : "Størrelse",
......@@ -88,6 +99,8 @@
"Maximum upload size" : "Største opplastingsstørrelse",
"max. possible: " : "max. mulige:",
"Save" : "Lagre",
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "Med PHP-FPM kan det ta 5 minutter før endringene trer i kraft.",
"Missing permissions to edit from here." : "Manglende rettigheter til å redigere herfra.",
"Settings" : "Innstillinger",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Bruk denne adressen for å <a href=\"%s\" target=\"_blank\">få tilgang til filene dine via WebDAV</a>",
......
......@@ -16,6 +16,8 @@ OC.L10N.register(
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Ikke tillatt å bruke autentiseringsmekanisme \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Noen server-parameter mangler",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Noen parametre for autentiseringsmekanisme mangler",
"Insufficient data: %s" : "Utilstrekkelige data: %s",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Personlig",
"System" : "System",
"Grant access" : "Gi tilgang",
......@@ -32,7 +34,16 @@ OC.L10N.register(
"Every time the filesystem is used" : "Hver gang filsystemet brukes",
"All users. Type to select user or group." : "Alle brukere. Tast for å velge bruker eller gruppe.",
"(group)" : "(gruppe)",
"Admin defined" : "Admin-definert",
"Saved" : "Lagret",
"Empty response from the server" : "Tomt svar fra serveren",
"Couldn't access. Please logout and login to activate this mount point" : "Fikk ikke tilgang. Vennligst logg ut og inn igjen for å aktivere dette oppkoblingspunktet.",
"Couldn't get the information from the ownCloud server: {code} {type}" : "Klarte ikke å hente informasjon fra ownCloud-serveren: {code} {type}",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Klarte ikke å hente listen over eksterne oppkoblingspunkter: {type}",
"There was an error with message: " : "Det oppstod en feil med melding: ",
"External mount error" : "Ekstern oppkoblingsfeil",
"Couldn't get the list of Windows network drive mount points: empty response from the server" : "Klarte ikke å hente listen over oppkoblingspunkter for Windows nettverk-disker: tomt svar fra serveren",
"Some of the configured external mount points are not connected. Please click on the red row(s) for more information" : "Noen av de konfigurerte eksterne oppkoblingspunktene er ikke tilkoblet. Klikk på de røde raden(e) for mer informasjon.",
"Access key" : "Tilgangsnøkkel",
"Secret key" : "Hemmelig nøkkel",
"Builtin" : "Innebygget",
......@@ -101,6 +112,7 @@ OC.L10N.register(
"Add storage" : "Legg til lagringsplass",
"Advanced settings" : "Avanserte innstillinger",
"Delete" : "Slett",
"Allow users to mount external storage" : "Tillat at brukere kobler opp eksterne lagre",
"Allow users to mount the following external storage" : "Tillat brukere å koble opp følgende eksterne lagring"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -14,6 +14,8 @@
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Ikke tillatt å bruke autentiseringsmekanisme \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Noen server-parameter mangler",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Noen parametre for autentiseringsmekanisme mangler",
"Insufficient data: %s" : "Utilstrekkelige data: %s",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Personlig",
"System" : "System",
"Grant access" : "Gi tilgang",
......@@ -30,7 +32,16 @@
"Every time the filesystem is used" : "Hver gang filsystemet brukes",
"All users. Type to select user or group." : "Alle brukere. Tast for å velge bruker eller gruppe.",
"(group)" : "(gruppe)",
"Admin defined" : "Admin-definert",
"Saved" : "Lagret",
"Empty response from the server" : "Tomt svar fra serveren",
"Couldn't access. Please logout and login to activate this mount point" : "Fikk ikke tilgang. Vennligst logg ut og inn igjen for å aktivere dette oppkoblingspunktet.",
"Couldn't get the information from the ownCloud server: {code} {type}" : "Klarte ikke å hente informasjon fra ownCloud-serveren: {code} {type}",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Klarte ikke å hente listen over eksterne oppkoblingspunkter: {type}",
"There was an error with message: " : "Det oppstod en feil med melding: ",
"External mount error" : "Ekstern oppkoblingsfeil",
"Couldn't get the list of Windows network drive mount points: empty response from the server" : "Klarte ikke å hente listen over oppkoblingspunkter for Windows nettverk-disker: tomt svar fra serveren",
"Some of the configured external mount points are not connected. Please click on the red row(s) for more information" : "Noen av de konfigurerte eksterne oppkoblingspunktene er ikke tilkoblet. Klikk på de røde raden(e) for mer informasjon.",
"Access key" : "Tilgangsnøkkel",
"Secret key" : "Hemmelig nøkkel",
"Builtin" : "Innebygget",
......@@ -99,6 +110,7 @@
"Add storage" : "Legg til lagringsplass",
"Advanced settings" : "Avanserte innstillinger",
"Delete" : "Slett",
"Allow users to mount external storage" : "Tillat at brukere kobler opp eksterne lagre",
"Allow users to mount the following external storage" : "Tillat brukere å koble opp følgende eksterne lagring"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Server til server-deling er ikke aktivert på denne serveren",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Navnet på oppkoblingspunktet inneholder ugyldige tegn.",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Ikke tillatt å opprette en Sammenknyttet sky-deling med den samme bruker-serveren",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Ugyldig eller ikke tiltrodd SSL-sertifikat",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Klarte ikke å autentisere mot ekstern deling. Passordet kan være feil",
"Storage not valid" : "Lagerplass ikke gyldig",
......
{ "translations": {
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Server til server-deling er ikke aktivert på denne serveren",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Navnet på oppkoblingspunktet inneholder ugyldige tegn.",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Ikke tillatt å opprette en Sammenknyttet sky-deling med den samme bruker-serveren",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Ugyldig eller ikke tiltrodd SSL-sertifikat",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Klarte ikke å autentisere mot ekstern deling. Passordet kan være feil",
"Storage not valid" : "Lagerplass ikke gyldig",
......
......@@ -24,6 +24,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not detect Base DN, please enter it manually." : "Klarte ikke å påvise basis-DN. Det må skrives inn manuelt.",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. server",
"No object found in the given Base DN. Please revise." : "Intet objekt funnet i angitt basis-DN. Revider oppsettet.",
"More than 1,000 directory entries available." : "Mer enn 1.000 katalogoppføringer tilgjengelig.",
" entries available within the provided Base DN" : "oppføringer tilgjengelig innenfor angitt basis-DN",
"An error occurred. Please check the Base DN, as well as connection settings and credentials." : "Det oppstod en feil. Sjekk basis-DN, tilkoblingsoppsett og påloggingsdetaljer.",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Er du sikker på at du vil slette aktiv tjener-konfigurasjon?",
......
......@@ -22,6 +22,7 @@
"Could not detect Base DN, please enter it manually." : "Klarte ikke å påvise basis-DN. Det må skrives inn manuelt.",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. server",
"No object found in the given Base DN. Please revise." : "Intet objekt funnet i angitt basis-DN. Revider oppsettet.",
"More than 1,000 directory entries available." : "Mer enn 1.000 katalogoppføringer tilgjengelig.",
" entries available within the provided Base DN" : "oppføringer tilgjengelig innenfor angitt basis-DN",
"An error occurred. Please check the Base DN, as well as connection settings and credentials." : "Det oppstod en feil. Sjekk basis-DN, tilkoblingsoppsett og påloggingsdetaljer.",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Er du sikker på at du vil slette aktiv tjener-konfigurasjon?",
......
......@@ -18,6 +18,8 @@ OC.L10N.register(
"Repair error: " : "Feil ved reparering: ",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Sett loggnivå til feilsøking - nåværende nivå: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Tilbakestilt logg-nivå til \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Starter sjekk av kode-integritet",
"Finished code integrity check" : "Ferdig med sjekk av kode-integritet",
"%s (3rdparty)" : "%s (3dje-part)",
"%s (incompatible)" : "%s (ikke kompatibel)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Følgende apper har blitt deaktivert: %s",
......@@ -77,6 +79,7 @@ OC.L10N.register(
"Oct." : "Okt.",
"Nov." : "Nov.",
"Dec." : "Des.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Det var problemer med sjekk av kode-integritet. Mer informasjon…</a>",
"Settings" : "Innstillinger",
"Saving..." : "Lagrer...",
"seconds ago" : "for få sekunder siden",
......@@ -111,6 +114,12 @@ OC.L10N.register(
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Web-serveren din er ikke satt opp til å tillate synkronisering av filer ennå, fordi WebDAV-grensesnittet ikke ser ut til å virke.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Denne serveren har ingen fungerende internett-forbindelse. Dette betyr at noen funksjoner, som tilknytning av eksterne lagre, varslinger om oppdateringer eller installering av tredjeparts apper ikke vil virke. Fjerntilgang til filer og utsending av varsler på e-post vil kanskje ikke virke heller. Vi anbefaler å aktivere en internett-forbindelse for denne serveren hvis du vil ha full funksjonalitet.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Datamappen og filene dine er sannsynligvis tilgjengelige fra Internett. .htaccess-filen fungerer ikke. Vi anbefaler sterkt at du konfigurerer web-serveren slik at datamappen ikke kan aksesseres eller at du flytter datamappen ut av web-serverens dokumentrot.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Intet minne-cache er konfigurert. For å forbedre ytelsen, installer et minne-cache hvis tilgjengelig. Mer informasjon finnes i <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentasjonen</a>.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom kan ikke leses av PHP, noe som er sterkt frarådet av sikkerhetshensyn. Mer informasjon finnes i <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentasjonen</a>.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "Din PHP-versjon ({version}) er ikke <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">støttet av PHP</a> lenger. Vi oppfordrer deg til å oppgradere din PHP-versjon for å nyte fordel av ytelses- og sikkerhetsoppdateringer som tilbys av PHP.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Konfigurasjon av reverse proxy-headers er ikke korrekt, eller du aksesserer ownCloud fra en \"trusted proxy\". Hvis du ikke aksesserer ownCloud fra en \"trusted proxy\", er dette en sikkerhetsrisiko som kan la en angriper forfalske IP-addressen sin slik den oppfattes av ownCloud. Mer informasjon i <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentasjonen</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached er konfigurert som distribuert cache, men feil PHP-module \"memcache\" er installert. \\OC\\Memcache\\Memcached støtter bare \"memcached\" og ikke \"memcache\". Se <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki om begge modulene</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Noen filer feilet integritets-sjekken. Informasjon for å løse situasjonen finnes i <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentasjonen</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Liste med ugyldige filer…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Skann på nytt…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Feil oppstod ved sjekking av server-oppsett",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP-header \"{header}\" er ikke konfigurert lik \"{expected}\". Dette kan være en sikkerhetsrisiko og vi anbefaler at denne innstillingen endres.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "HTTP header \"Strict-Transport-Security\" er ikke konfigurert til minst \"{seconds}\" sekunder. For beste sikkerhet anbefaler vi at HSTS aktiveres som beskrevet i <a href=\"{docUrl}\">sikkerhetstips</a>.",
......@@ -182,6 +191,7 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Klarte ikke å tilbakestille passordet fordi token er ugyldig.",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Klarte ikke å tilbakestille passordet fordi token er utløpt.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Klarte ikke å sende e-post for tilbakestilling av passord. Sjekk at brukernavnet ditt er korrekt.",
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Klarte ikke å sende e-post for tilbakestilling av passord fordi det ikke finnes noen e-postadresse for dette brukernavnet. Kontakt administratoren din.",
"%s password reset" : "%s tilbakestilling av passord",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Bruk følgende lenke for å tilbakestille passordet ditt: {link}",
"New password" : "Nytt passord",
......@@ -256,6 +266,7 @@ OC.L10N.register(
"Please try again or contact your administrator." : "Prøv igjen eller kontakt en administrator.",
"Log in" : "Logg inn",
"Wrong password. Reset it?" : "Feil passord. Nullstille det?",
"Wrong password." : "Feil passord.",
"Stay logged in" : "Forbli innlogget",
"Alternative Logins" : "Alternative innlogginger",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Denne ownCloud-instansen er for øyeblikket i enbrukermodus.",
......@@ -263,6 +274,7 @@ OC.L10N.register(
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontakt systemadministratoren hvis denne meldingen var uventet eller ikke forsvinner.",
"Thank you for your patience." : "Takk for din tålmodighet.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Du aksesserer serveren fra et ikke tiltrodd domene.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Vennligst kontakt administratoren. Hvis du er administrator for denne instansen, konfigurer innstillingen \"trusted_domains\" i config/config.php. Et eksempel på konfigurasjon er gitt i config/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Avhengig av konfigurasjonen kan du, som administrator, kanskje også bruke kanppen nedenfor til å stole på dette domenet.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Legg til \"%s\" som et tiltrodd domene",
"App update required" : "App-oppdatering kreves",
......
......@@ -16,6 +16,8 @@
"Repair error: " : "Feil ved reparering: ",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Sett loggnivå til feilsøking - nåværende nivå: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Tilbakestilt logg-nivå til \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Starter sjekk av kode-integritet",
"Finished code integrity check" : "Ferdig med sjekk av kode-integritet",
"%s (3rdparty)" : "%s (3dje-part)",
"%s (incompatible)" : "%s (ikke kompatibel)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Følgende apper har blitt deaktivert: %s",
......@@ -75,6 +77,7 @@
"Oct." : "Okt.",
"Nov." : "Nov.",
"Dec." : "Des.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Det var problemer med sjekk av kode-integritet. Mer informasjon…</a>",
"Settings" : "Innstillinger",
"Saving..." : "Lagrer...",
"seconds ago" : "for få sekunder siden",
......@@ -109,6 +112,12 @@
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Web-serveren din er ikke satt opp til å tillate synkronisering av filer ennå, fordi WebDAV-grensesnittet ikke ser ut til å virke.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Denne serveren har ingen fungerende internett-forbindelse. Dette betyr at noen funksjoner, som tilknytning av eksterne lagre, varslinger om oppdateringer eller installering av tredjeparts apper ikke vil virke. Fjerntilgang til filer og utsending av varsler på e-post vil kanskje ikke virke heller. Vi anbefaler å aktivere en internett-forbindelse for denne serveren hvis du vil ha full funksjonalitet.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Datamappen og filene dine er sannsynligvis tilgjengelige fra Internett. .htaccess-filen fungerer ikke. Vi anbefaler sterkt at du konfigurerer web-serveren slik at datamappen ikke kan aksesseres eller at du flytter datamappen ut av web-serverens dokumentrot.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Intet minne-cache er konfigurert. For å forbedre ytelsen, installer et minne-cache hvis tilgjengelig. Mer informasjon finnes i <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentasjonen</a>.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom kan ikke leses av PHP, noe som er sterkt frarådet av sikkerhetshensyn. Mer informasjon finnes i <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentasjonen</a>.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "Din PHP-versjon ({version}) er ikke <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">støttet av PHP</a> lenger. Vi oppfordrer deg til å oppgradere din PHP-versjon for å nyte fordel av ytelses- og sikkerhetsoppdateringer som tilbys av PHP.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Konfigurasjon av reverse proxy-headers er ikke korrekt, eller du aksesserer ownCloud fra en \"trusted proxy\". Hvis du ikke aksesserer ownCloud fra en \"trusted proxy\", er dette en sikkerhetsrisiko som kan la en angriper forfalske IP-addressen sin slik den oppfattes av ownCloud. Mer informasjon i <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentasjonen</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached er konfigurert som distribuert cache, men feil PHP-module \"memcache\" er installert. \\OC\\Memcache\\Memcached støtter bare \"memcached\" og ikke \"memcache\". Se <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki om begge modulene</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Noen filer feilet integritets-sjekken. Informasjon for å løse situasjonen finnes i <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentasjonen</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Liste med ugyldige filer…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Skann på nytt…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Feil oppstod ved sjekking av server-oppsett",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP-header \"{header}\" er ikke konfigurert lik \"{expected}\". Dette kan være en sikkerhetsrisiko og vi anbefaler at denne innstillingen endres.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "HTTP header \"Strict-Transport-Security\" er ikke konfigurert til minst \"{seconds}\" sekunder. For beste sikkerhet anbefaler vi at HSTS aktiveres som beskrevet i <a href=\"{docUrl}\">sikkerhetstips</a>.",
......@@ -180,6 +189,7 @@
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Klarte ikke å tilbakestille passordet fordi token er ugyldig.",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Klarte ikke å tilbakestille passordet fordi token er utløpt.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Klarte ikke å sende e-post for tilbakestilling av passord. Sjekk at brukernavnet ditt er korrekt.",
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Klarte ikke å sende e-post for tilbakestilling av passord fordi det ikke finnes noen e-postadresse for dette brukernavnet. Kontakt administratoren din.",
"%s password reset" : "%s tilbakestilling av passord",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Bruk følgende lenke for å tilbakestille passordet ditt: {link}",
"New password" : "Nytt passord",
......@@ -254,6 +264,7 @@
"Please try again or contact your administrator." : "Prøv igjen eller kontakt en administrator.",
"Log in" : "Logg inn",
"Wrong password. Reset it?" : "Feil passord. Nullstille det?",
"Wrong password." : "Feil passord.",
"Stay logged in" : "Forbli innlogget",
"Alternative Logins" : "Alternative innlogginger",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Denne ownCloud-instansen er for øyeblikket i enbrukermodus.",
......@@ -261,6 +272,7 @@
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontakt systemadministratoren hvis denne meldingen var uventet eller ikke forsvinner.",
"Thank you for your patience." : "Takk for din tålmodighet.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Du aksesserer serveren fra et ikke tiltrodd domene.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Vennligst kontakt administratoren. Hvis du er administrator for denne instansen, konfigurer innstillingen \"trusted_domains\" i config/config.php. Et eksempel på konfigurasjon er gitt i config/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Avhengig av konfigurasjonen kan du, som administrator, kanskje også bruke kanppen nedenfor til å stole på dette domenet.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Legg til \"%s\" som et tiltrodd domene",
"App update required" : "App-oppdatering kreves",
......
......@@ -96,6 +96,7 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "Deling av %s feilet, fordi %s ikke er medlem av gruppen %s",
"You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Du må oppgi et passord for å lage en offentlig lenke. Bare beskyttede lenker er tillatt",
"Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Deling av %s feilet, fordi deling med lenker ikke er tillatt",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ikke tillatt å opprette en Sammenknyttet sky-deling med den samme brukeren",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deling %s feilet, fant ikke %s, kanskje servern er utilgjengelig for øyeblikket.",
"Share type %s is not valid for %s" : "Delingstype %s er ikke gyldig for %s",
"Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Setting av tillatelser for %s feilet, fordi tillatelsene gikk ut over tillatelsene som er gitt til %s",
......@@ -147,6 +148,10 @@ OC.L10N.register(
"Data directory (%s) is invalid" : "Data-mappe (%s) er ugyldig",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Sjekk at det ligger en fil \".ocdata\" i roten av data-mappen.",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Klarte ikke å låse med type %d på \"%s\".",
"Storage not available" : "Lagringsplass ikke tilgjengelig"
"Storage unauthorized. %s" : "Lager uautorisert: %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Ikke komplett oppsett for lager. %s",
"Storage connection error. %s" : "Tilkoblingsfeil for lager. %s",
"Storage not available" : "Lagringsplass ikke tilgjengelig",
"Storage connection timeout. %s" : "Tidsavbrudd ved tilkobling av lager: %s"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -94,6 +94,7 @@
"Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "Deling av %s feilet, fordi %s ikke er medlem av gruppen %s",
"You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Du må oppgi et passord for å lage en offentlig lenke. Bare beskyttede lenker er tillatt",
"Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Deling av %s feilet, fordi deling med lenker ikke er tillatt",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ikke tillatt å opprette en Sammenknyttet sky-deling med den samme brukeren",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deling %s feilet, fant ikke %s, kanskje servern er utilgjengelig for øyeblikket.",
"Share type %s is not valid for %s" : "Delingstype %s er ikke gyldig for %s",
"Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Setting av tillatelser for %s feilet, fordi tillatelsene gikk ut over tillatelsene som er gitt til %s",
......@@ -145,6 +146,10 @@
"Data directory (%s) is invalid" : "Data-mappe (%s) er ugyldig",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Sjekk at det ligger en fil \".ocdata\" i roten av data-mappen.",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Klarte ikke å låse med type %d på \"%s\".",
"Storage not available" : "Lagringsplass ikke tilgjengelig"
"Storage unauthorized. %s" : "Lager uautorisert: %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Ikke komplett oppsett for lager. %s",
"Storage connection error. %s" : "Tilkoblingsfeil for lager. %s",
"Storage not available" : "Lagringsplass ikke tilgjengelig",
"Storage connection timeout. %s" : "Tidsavbrudd ved tilkobling av lager: %s"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -80,6 +80,7 @@ OC.L10N.register(
"Uninstall" : "Avinstaller",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Appen er aktivert men må oppdateres. Du vil bli omdirigert til oppdateringssiden om 5 sekunder.",
"App update" : "Oppdatering av applikasjon",
"No apps found for \"{query}\"" : "Ingen apper funnet for \"{query}\"",
"An error occurred: {message}" : "Det oppstod en feil: {message}",
"Select a profile picture" : "Velg et profilbilde",
"Very weak password" : "Veldig svakt passord",
......@@ -190,6 +191,7 @@ OC.L10N.register(
"More" : "Mer",
"Less" : "Mindre",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Loggfilen er over 100 MB, nedlastingen kan ta en stund!",
"What to log" : "Hva som skal logges",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite brukes som database. For større installasjoner anbefaler vi å bytte til en annen database-server.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "SQLite er spesielt frarådet om man bruker desktopklienten til filsynkronisering",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "For å migrere til en annen database, bruk kommandolinjeverktøyet: 'occ db:convert-type', eller les i <a target=\"_blank\" href=\"%s\">dokumentasjonen ↗</a>.",
......@@ -228,6 +230,7 @@ OC.L10N.register(
"iOS app" : "iOS-app",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Hvis du vil støtte prosjektet kan du\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">delta i utviklingen</a>\n\t\teller\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spre budskapet</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Vis \"Førstegangs veiviser\" på nytt",
"You are using <strong>%s</strong> of <strong>%s</strong>" : "Du bruker<strong>%s</strong> av <strong>%s</strong>",
"Password" : "Passord",
"Unable to change your password" : "Kunne ikke endre passordet ditt",
"Current password" : "Nåværende passord",
......
......@@ -78,6 +78,7 @@
"Uninstall" : "Avinstaller",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Appen er aktivert men må oppdateres. Du vil bli omdirigert til oppdateringssiden om 5 sekunder.",
"App update" : "Oppdatering av applikasjon",
"No apps found for \"{query}\"" : "Ingen apper funnet for \"{query}\"",
"An error occurred: {message}" : "Det oppstod en feil: {message}",
"Select a profile picture" : "Velg et profilbilde",
"Very weak password" : "Veldig svakt passord",
......@@ -188,6 +189,7 @@
"More" : "Mer",
"Less" : "Mindre",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Loggfilen er over 100 MB, nedlastingen kan ta en stund!",
"What to log" : "Hva som skal logges",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite brukes som database. For større installasjoner anbefaler vi å bytte til en annen database-server.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "SQLite er spesielt frarådet om man bruker desktopklienten til filsynkronisering",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "For å migrere til en annen database, bruk kommandolinjeverktøyet: 'occ db:convert-type', eller les i <a target=\"_blank\" href=\"%s\">dokumentasjonen ↗</a>.",
......@@ -226,6 +228,7 @@
"iOS app" : "iOS-app",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Hvis du vil støtte prosjektet kan du\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">delta i utviklingen</a>\n\t\teller\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spre budskapet</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Vis \"Førstegangs veiviser\" på nytt",
"You are using <strong>%s</strong> of <strong>%s</strong>" : "Du bruker<strong>%s</strong> av <strong>%s</strong>",
"Password" : "Passord",
"Unable to change your password" : "Kunne ikke endre passordet ditt",
"Current password" : "Nåværende passord",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment